Specjalności - Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT

Studia Podyplomowe dla Nauczycieli

ANDRAGOGIKA MEDIALNA I INFORMATYCZNA

W społeczeństwie informacyjnym ważnym czynnikiem kształtowania spójności społecznej staje się kształcenie ustawiczne, całożyciowe. Istnieje więc potrzeba wykształcenia kadry pedagogicznej, przygotowanej do pracy edukacyjnej i wychowawczej z ludźmi dorosłymi. Andragogika – to dziedzina zajmująca się kształceniem ludzi dorosłych, andragog – to ich nauczyciel. Studia podyplomowe „Andragogika medialna i informatyczna” są przeznaczone dla wszystkich osób – nie tylko nauczycieli – które są zainteresowane pracą edukacyjną z dorosłymi w różnych środowiskach: instytucjach oświatowych, domach i ośrodkach kultury, zakładach pracy, społecznościach lokalnych itd.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów zdobędzie wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne potrzebne do przyszłej pracy edukacyjnej z dorosłymi. Szczególny akcent będzie położony na specyfikę pracy z dorosłymi oraz na wykorzystanie w tej pracy współczesnych technologii medialnych i informatycznych.

Wiedza

W toku studiów słuchacz pozna historię, strukturę, metodologię, metodykę, cele, zasady i zasadnicze problemy andragogiki. Zostanie wyposażony w niezbędną wiedzę z dziedziny antropologii indywidualnej i społecznej, pedagogiki, psychologii oraz filozofii człowieka. Pozna metody edukacji czynnej, ukierunkowanej na wykorzystanie naturalnych predyspozycji i zainteresowań dorosłego człowieka do wspomagania jego rozwoju. Nabędzie wiedzę z zakresu andragogiki medialnej i informatycznej, psychologii mediów, komunikacji społecznej, konstruowania i ewaluacji programów edukacji medialnej i multimedialnej, podstawowych i zaawansowanych narzędzi informatyki.

Umiejętności

Słuchacz studiów nabędzie umiejętności posługiwania się dzisiejszymi technologiami informacyjnymi, przekazywania tych umiejętności słuchaczom, wdrażania dorosłych do racjonalnego korzystania z mediów i multimediów, krytycznej analizy i oceny przekazów medialnych.

Kompetencje

Słuchacze nabędą kompetencji społeczno-psychologicznych w zakresie projektowania osobistego, zawodowego i społecznego rozwoju człowieka dorosłego, krytycznej ale zarazem konstruktywnej samoceny podejmowanych decyzji, kształtowania i rozwoju zdolności człowieka do jego samorealizacji, budowania kontaktów i więzi społecznych, pobudzania w ludziach potrzeby ustawicznego kształcenia.

Perspektywy zawodowe

Ukończenie studiów podyplomowych z zakresu andragogiki medialnej i informatycznej otwiera przed absolwentami szerokie możliwości zatrudnienia w charakterze specjalisty – andragoga w placówkach oświatowych i kulturalnych zajmujących się pracą z dorosłymi. Absolwent studiów może prowadzić pracę dydaktyczną i wychowawczą z dorosłymi, uczyć ich korzystania z mediów, multimediów i technologii informacyjnych dla potrzeb własnych i wspólnotowych. Może pracować jako organizator i kierownik szkolnego centrum informatyczno-dydaktycznego, jako specjalista ds. kontaktów z mediami lub marketingu edukacyjnego.

INFORMATYKA I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE

Adresat studiów

               Studia są przeznaczone dla nauczycieli czynnych zawodowo oraz dla osób nie wykonujących obecnie zawodu nauczyciela, ale mających ukończone studia wyższe na kierunku przygotowującym do wykonywania zawodu nauczyciela, pragnących nabyć kwalifikacje do prowadzenia zajęć komputerowych lub nauczania informatyki i technologii informacyjnej jako kolejnego przedmiotu szkolnego i wzmocnić swą pozycję na coraz bardziej konkurencyjnym rynku edukacyjnym. Kandydaci powinni więc:

 • Posiadać dyplom ukończenia studiów pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.   
 • Posiadać dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji pedagogicznych, o ile posiadanie ich nie wynika bezpośrednio z dyplomu lub suplementu.  

Ponadto od kandydata na studia wymaga się posiadania wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych charakterystycznych dla obszaru związanego z kierunkiem ukończonych przez niego studiów i kierunkiem jego dotychczasowej pracy zawodowej. W szczególności kandydat powinien:

 • Posiadać wiedzę i ogólną kulturę informatyczną niezbędną do podjęcia studiów podyplomowych uprawniających do nabycia kwalifikacji nauczycielskich z zakresu zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej.     
 • Potrafić wykorzystywać swoją dotychczasową wiedzę informatyczną w codziennej praktyce, respektować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące w laboratorium komputerowym, przestrzegać zasad racjonalnego obchodzenia się ze sprzętem komputerowym, umieć dostrzegać korzyści i zagrożenia społeczne płynące z powszechności dostępu do urządzeń i systemów informatycznych itd.
 • Posiadać co najmniej elementarną wiedzę informatyczną i co najmniej podstawową umiejętność obsługi komputera i korzystania z internetowych zasobów wiedzy.
 • Posiadać swobodę komunikowania się z innymi, odznaczać się zdolnością oraz gotowością do podejmowania obowiązków i angażowania się w pracę zespołową, obiektywnie oceniać postępowanie własne i innych, sumiennie wykonywać obowiązki zawodowe przestrzegając zasad etyki nauczycielskiej itp.

Cel studiów

               Podstawowym celem studiów jest poszerzenie wiedzy i kultury informacyjnej i informatycznej słuchaczy oraz wyposażenie ich w umiejętności i kompetencje społeczne potrzebne do uzyskania kwalifikacji do prowadzenia zajęć komputerowych lub nauczania informatyki i technologii informacyjnej jako kolejnego przedmiotu w odpowiednich typach szkół i na odpowiednim poziomie edukacyjnym.

Podstawa prawna

               Nazwa kierunku, program studiów, oraz wymiar godzin są zgodne z wymogami określonymi w:

 • Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z dnia 6 lutego 2012 r., poz. 131),
 • Rozporządzeniu MEN z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli  (Dz. U. z dnia 27 marca 2009 r., nr 50, poz. 400),
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu (Dz. U. z dnia 16 lutego 2017 r., poz. 279),
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z dnia 15 listopada 2016 r., poz. 1842),
 • Ustawie z dnia 22 grudnia  2016 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z dnia 14 stycznia 2016 r., poz. 64)

i w pozostałych aktach prawnych dotyczących przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela w warunkach nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z dnia 11 stycznia 2017 r., poz. 59) oraz ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z dnia 11 stycznia 2017 r., poz. 60).   

Czas trwania studiów

 • Liczba semestrów:  3.
 • Liczba godzin dydaktycznych w semestrze:  128
 • Liczba godzin dydaktycznych ogółem: 384
 • Liczba godzin praktyki przedmiotowo-metodycznej:  60
 • Liczba godzin na przygotowanie pracy końcowej, przygotowanie się do egzaminu i egzamin:  36.
 • Łączna liczba godzin na świadectwie: 480.

Praktyka przedmiotowo-metodyczna

               Integralną częścią studiów podyplomowych dla nauczycieli jest praktyka przedmiotowo-metodyczna. Jej podstawowym celem jest nabycie bądź usprawnienie umiejętności przekazywania uczniom w trakcie procesu edukacyjnego wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz kultury informatycznej nabytej przez słuchacza podczas studiów. Praktykę w wymiarze 60 godz. należy odbyć w szkole podstawowej, gimnazjum lub szkole ponadpodstawowej, w zależności od etapu edukacyjnego, którego dotyczą studia.   

               Słuchacze organizują praktyki we własnym zakresie.  

Program kształcenia

Absolwent studiów powinien osiągnąć następujące ogólne efekty kształcenia w zakresie wiedzy informatycznej, umiejętności jej stosowania oraz kompetencji społecznych, związane z obszarem nauk technicznych.   

W zakresie wiedzy ogólnoinformatycznej powinien:  

 • Znać ogólną historię informatyki, w tym podstawowe fakty z rozwoju myśli informatycznej w Polsce.   
 • Rozumieć znaczenie rozwoju i upowszechniania informatyki i technologii informacyjnej dla rozwoju społeczeństwa wiedzy.
 • Mieć ogólną i szczegółową wiedzę informatyczną co najmniej na poziomie umożliwiającym prowadzenie zajęć komputerowych lub nauczanie informatyki i technologii informacyjnej w szkole.   
 • Rozumieć pojęcie informacji, mieć podstawową wiedzę z dziedziny nauki o informacji, znać najważniejsze zasady ilościowej i jakościowej teorii informacji, potrafić je poprawnie interpretować w kategoriach pojęciowych techniki komputerowej i technologii informacyjnej.   
 • Znać ogólną strukturę informatyki jako działu nauki i techniki, umieć poprawnie scharakteryzować jej najważniejsze obszary.
 • Rozumieć istotę i rolę informacji jako czynnika komunikacji interpersonalnej oraz miary złożoności struktur systemów i procesów.  
 • Znać ogólne zasady organizacji i eksploatacji sieci teleinformatycznych, w tym sieci internetowej.
 • Rozumieć potrzebę i znać zasady konstruowania komputerowych modeli obiektów  i procesów rzeczywistych.     
 • Znać zasady analizowania konkretnych sytuacji problemowych, wymagających skonstruowania komputerowego modelu symulacyjnego.  
 • Znać i rozumieć podstawowe pojęcia informatyczne używane w podstawie programowej zajęć komputerowych oraz nauczania informatyki i technologii informacyjnej, a także poznane w trakcie studiów podyplomowych.
 • Znać normy prawne i etyczne korzystania z techniki komputerowej i technologii informacyjnej.

W zakresie umiejętności ogólnoinformatycznych powinien:

 • Umieć wytłumaczyć laikowi doniosłość techniki komputerowej i technologii informacyjnej oraz uzasadnić ich rolę jako motorycznego czynnika cywilizacyjnego rozwoju społeczeństw.
 • Umieć korzystać z informatycznych środków łączności i komunikacji.
 • Umieć objaśnić, na czym polega i jak przejawia się interdyscyplinarność informatyki i technologii informacyjnej.   
 • Potrafić organizować i komputerowo przetwarzać dane, przedstawiać zachodzące między nimi zależności w formie graficznej.
 • Umieć wytłumaczyć znaczenie i zakres pojęć technika informatyczna oraz technologia informacyjna.
 • Umieć scharakteryzować użyteczność dla ucznia i nauczyciela wybranych pakietów edukacyjnych.
 • Umieć objaśnić sens co najmniej tych pojęć z dziedziny informatyki i technologii informacyjnej, które są używane w podstawie programowej zajęć komputerowych, nauczania informatyki i technologii informacyjnej i pojęć poznanych w toku studiów.
 • Umieć objaśnić przedmiot zainteresowania wybranych klasycznych i współczesnych działów informatyki i technologii informacyjnej.   
 • Umieć racjonalnie korzystać z technik i technologii multimedialnych w edukacji informatycznej, w tym także informatycznego wspomagania nauczania przedmiotów nieinformatycznych.       
 • Umieć korzystać z programowych środków informatyki do planowania organizacji zajęć szkolnych w skali całej szkoły, klasy i poszczególnych przedmiotów.    
 • Umieć biegle posługiwać się dziennikiem elektronicznym.

W zakresie ogólnych kompetencji społecznych powinien:   

 • Rozumieć potrzebę upowszechniania wiedzy i kultury informatycznej w szerokich kręgach społecznych.  
 • Być zwolennikiem krzewienia kultury korzystania z urządzeń technicznych i środków programowych informatyki.
 • Dostrzegać potrzebę stałego poszerzania i pogłębiania swojej wiedzy informatycznej oraz umiejętności jej wykorzystania.
 • Widzieć potrzebę stałego doskonalenia i wzbogacania swojego warsztatu dydaktycznego, między innymi wykorzystania multimediów w procesie edukacyjnym.  

Szczegółowe efekty końcowe dotyczące poszczególnych przedmiotów są określone w sylabusach.

Plan studiów

Semestr I

 

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

ECTS

Forma

zaliczenia

Wykł.

Ćw.

Lab.

1

Systemowość i interdyscyplinarność informatyki

8

-

-

2

Z

2

Historia informatyki

4

-

8

3

Z

3

Elementy teorii informacji

8

-

4

3

Z

4

Podstawy informatyki

8

-

16

4

E

5

Informatyka w nauce i technice

-

-

16

4

E

6

Cyfrowy świat ucznia

4

-

12

3

Z

7

Dziennik elektroniczny w szkole

4

-

12

4

Z

8

Seminarium:  informatyka w nauczaniu przedmiotów nieinformatycznych

-

24

-

3

Z

 

Razem

36

24

68

26

 

 

Łącznie godzin zajęć

128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semestr II

 

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

ECTS

Forma

zaliczenia

Wykł.

Ćw.

Lab.

1

Dydaktyka i metodyka informatyki

8

-

24

6

E

3

Podstawy języka VBA

8

-

12

4

E

4

Podstawowe i zaawansowane narzędzia Excela

-

-

24

4

Z

5

Organizacja i użytkowanie sieci komputerowych

8

­-

8

3

Z

6

Tworzenie baz danych w programie Access

8

-

12

4

Z

7

Seminarium:

-

16

-

3

Z

8

Razem

32

16

80

24

 

 

Łącznie godzin zajęć

128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Semestr III

 

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

ECTS

Forma

zaliczenia

Wykł.

Ćw.

Lab.

1

Podstawy algorytmiki

8

-

16

6

E

2

Wybrane elementy grafiki komputerowej

-

-

24

5

Z

3

Tworzenie stron internetowych

-

-

12

4

E

4

Internet w edukacji

-

-

16

3

Z

5

Repetytorium informatyczne

8

8

-

2

Z

6

Wybrane elementy filozofii informatyki 

8

-

-

2

Z

7

Seminarium dyplomowe: prace końcowe  inmatematyczne

-

28

-

4

Z

 

Razem

16

28

68

26

 

 

Łącznie godzin zajęć

128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               W zależności od rodzaju i ilości uruchomionych kierunków studiów podyplomowych dla nauczycieli może zajść konieczność dokonania korekt w planie studiów.

Punkty ECTS

Ogólna liczba punktów ECTS:  90

 

Składowe punktacji ECTS

ECTS

 

Semestr I

26

 

Semestr II

24

 

Semestr III

26

 

Przygotowanie pracy końcowej, egzamin

8

 

Praktyka dydaktyczno-metodyczna

6

 

Razem

90

 

 

 

 

Organizacja zajęć

 • Zajęcia odbywają się w trybie zjazdów sobotnio-niedzielnych, średnio co dwa tygodnie.
 • Godziny zajęć: sobota 8.15-17.00, niedziela 8.15-13.15.

Warunki otrzymania świadectwa ukończenia studiów

Warunkiem otrzymania świadectwa ukończenia studiów jest spełnienie wszystkich wymagań merytorycznych i formalnych określonych w programie i Regulaminie studiów podyplomowych, a w szczególności:

 • Uzyskanie wszystkich zaliczeń i zdanie wszystkich egzaminów przewidzianych w programie studiów.
 • Uzyskanie wymaganej liczby punktów ECTS.
 • Terminowe złożenie, pozytywna ocena i wspomagana prezentacją komputerową pomyślna obrona pracy końcowej.
 • Zdanie egzaminu kwalifikacyjnego w sposób potwierdzający osiągnięcie efektów kształcenia na poziomie uzasadniającym nabycie kwalifikacji  do prowadzenia zajęć komputerowych lub nauczania informatyki i technologii informacyjnej na odpowiednim poziomie edukacyjnym.

Świadectwo ukończenia studiów

Absolwent studiów uzyskuje kwalifikacje do prowadzenia zajęć technicznych lub nauczania techniki na odpowiednim poziomie edukacyjnym lub odpowiednich poziomach edukacyjnych, przy czym:

 • Absolwent posiadający dyplom ukończenia tylko studiów pierwszego stopnia otrzymuje kwalifikacje do prowadzenia zajęć komputerowych i informatycznych w szkole podstawowej i gimnazjum.
 • Absolwent posiadający dyplom ukończenia studiów co najmniej drugiego stopnia uzyskuje kwalifikacje do prowadzenia zajęć komputerowych oraz nauczania informatyki i technologii informacyjnej we wszystkich typach szkół i na wszystkich poziomach edukacyjnych.  

 

MATEMATYKA (przedmiot nauczany na wszystkich etapach edukacyjnych)

 • Adresat studiów

                 Studia są przeznaczone dla nauczycieli czynnych zawodowo oraz dla osób nie wykonujących obecnie zawodu nauczyciela, ale mających ukończone studia wyższe na kierunku przygotowującym do wykonywania zawodu nauczyciela, pragnących nabyć kwalifikacje do nauczania matematyki jako kolejnego przedmiotu szkolnego i wzmocnić swą pozycję na coraz bardziej konkurencyjnym rynku edukacyjnym. Kandydaci powinni więc:

 • Posiadać dyplom ukończenia studiów pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunkach ścisłych, technicznych, ekonomicznych, informatycznych, przyrodniczych lub innych, na których prowadzone były zajęcia matematyczne w wymiarze co najmniej 60 godzin).  
 • Posiadać dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji pedagogicznych, o ile posiadanie ich nie wynika to bezpośrednio z dyplomu lub suplementu.  
 • Ponadto od kandydata na studia wymaga się posiadania wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych charakterystycznych dla obszaru związanego z kierunkiem ukończonych przez niego studiów i kierunkiem jego dotychczasowej pracy zawodowej. W szczególności kandydat powinien:

 • Posiadać ogólną i szczegółową wiedzę matematyczną na poziomie uprawniającym do podjęcia studiów podyplomowych z matematyki.
 • Posiadać umiejętność wykorzystania swojej dotychczasowej wiedzy matematycznej w codziennej praktyce, umiejętność logicznego rozumowania oraz jednoznacznego formułowania  wniosków, umiejętność dostrzegania przejawów matematyki w otoczeniu naturalnym i stworzonym przez człowieka, umiejętność prowadzenia obserwacji i przeprowadzania wstępnej analizy ich wyników itp.
 • Posiadać co najmniej elementarną wiedzę informatyczną i co najmniej podstawową umiejętność obsługi komputera i korzystania z internetowych zasobów wiedzy.
 • Posiadać swobodę komunikowania się z innymi, odznaczać się zdolnością oraz gotowością do podejmowania obowiązków i angażowania się w pracę zespołową, obiektywnie oceniać postępowanie własne i innych, sumiennie wykonywać obowiązki zawodowe przestrzegając zasad etyki nauczycielskiej itp.
 • Cel studiów

                 Podstawowym celem studiów jest poszerzenie wiedzy matematycznej słuchaczy oraz wyposażenie ich w umiejętności i kompetencje społeczne potrzebne do uzyskania kwalifikacji do nauczania matematyki jako kolejnego przedmiotu w szkole podstawowej lub w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadpodstawowej (II, III i IV etap edukacyjny).

  Podstawa prawna

                 Nazwa kierunku, program studiów, oraz wymiar godzin są zgodne z wymogami określonymi w:

 • Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z dnia 6 lutego 2012 r., poz. 131),
 • Rozporządzeniu MEN z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli  (Dz. U. z dnia 27 marca 2009 r., nr 50, poz. 400),
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu (Dz. U. z dnia 16 lutego 2017 r., poz. 279),
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z dnia 15 listopada 2016 r., poz. 1842),
 • Ustawie z dnia 22 grudnia  2016 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z dnia 14 stycznia 2016 r., poz. 64)
 • i w pozostałych aktach prawnych dotyczących przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela w warunkach nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z dnia 11 stycznia 2017 r., poz. 59) oraz ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z dnia 11 stycznia 2017 r., poz. 60).   

  Czas trwania studiów

 • Liczba semestrów:  3.
 • Liczba godzin dydaktycznych w semestrze:  128
 • Liczba godzin dydaktycznych ogółem:  384
 • Liczba godzin praktyki przedmiotowo-metodycznej:  60
 • Liczba godzin na przygotowanie pracy końcowej, przygotowanie się do egzaminu i egzamin:  36.
 • Łączna liczba godzin na świadectwie: 480.
 • Praktyka przedmiotowo-metodyczna

                 Integralną częścią studiów podyplomowych dla nauczycieli jest praktyka przedmiotowo-metodyczna. Jej podstawowym celem jest nabycie bądź usprawnienie umiejętności przekazywania uczniom w trakcie procesu edukacyjnego teoretycznej wiedzy matematycznej nabytej przez słuchacza podczas studiów. Praktykę w wymiarze 60 godz. należy odbyć w szkole podstawowej, gimnazjum lub szkole ponadpodstawowej, w zależności od etapu edukacyjnego, którego dotyczy kształcenie.   

                 Słuchacze organizują praktyki we własnym zakresie.  

  Program kształcenia

  Absolwent studiów powinien osiągnąć następujące ogólne efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, związane z obszarem nauk ścisłych.

  W zakresie wiedzy ogólnomatematycznej powinien:  

 • Znać ogólną historię matematyki, w tym podstawowe fakty z dziejów matematyki polskiej.  
 • Rozumieć na czym polega abstrakcyjność matematyki.
 • Znać podstawowe zasady rozumowania w matematyce.
 • Wiedzieć co to jest twierdzenie matematyczne, znać ogólną strukturę twierdzenia, podstawowe rodzaje twierdzeń oraz ogólne zasady ich  dowodzenia.
 • Znać ogólną strukturę matematyki, w szczególności jej strukturę liczbową.
 • Znać pojęcie analogii oraz rolę analogii w konstruowaniu modelu matematycznego.
 • Znać podstawowe zasady budowy modelu  matematycznego.  
 • Potrafić opisać w sposób komunikatywny konkretną sytuację problemową, wymagającą skonstruowania modelu matematycznego.
 • Znać podstawowe pojęcia matematyczne wynikające z podstawy programowej nauczania matematyki i z programu studiów.
 • W zakresie umiejętności ogólnomatematycznych powinien:

 • Umieć wytłumaczyć laikowi, na czym polega abstrakcyjność matematyki.
 • Umieć objaśnić istotę systemowości i interdyscyplinarności matematyki.
 • Umieć wytłumaczyć sens co najmniej tych pojęć matematycznych, które wynikają z podstawy programowej nauczania matematyki i programu studiów.
 • Umieć  objaśnić istotę podstawowych działów matematyki (historia matematyki, logika matematyczna, teoria liczb, teoria relacji, teoria funkcji, algebra elementarna, algebra liniowa, geometria  elementarna, geometria analityczna, analiza matematyczna,  rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna, matematyka komputerowa, matematyka rekreacyjna itd.) i scharakteryzować te ich obszary, które powinien znać maturzysta.  
 • Umieć wykorzystywać nabytą wiedzę matematyczną do rozwiązywania zadań i problemów matematycznych lub wymagających użycia matematyki.  
 • W zakresie ogólnych kompetencji społecznych powinien: 

 • Rozumieć potrzebę propagowania kultury matematycznej w szerokich kręgach społecznych.
 • Dostrzegać konieczność ustawicznego poszerzania i pogłębiania swojej wiedzy matematycznej oraz umiejętności jej stosowania.
 • Widzieć potrzebę stałego doskonalenia i wzbogacania swojego warsztatu dydaktycznego.
 • Szczegółowe efekty końcowe dotyczące poszczególnych przedmiotów są określone w sylabusach przedmiotów.

  Plan studiów

  Semestr I

   

  Nazwa przedmiotu

  Liczba godzin

  ECTS

  Forma

  zaliczenia

  Wykł.

  Ćw.

  Lab.

  1

  Systemowość i interdyscyplinarność matematyki

  8

  -

  -

  2

  Z

  2

  Dzieje matematyki

  4

  -

  8

  3

  Z

  3

  Wstęp do matematyki współczesnej

  8

  12

  -

  4

  Z

  4

  Arytmetyka i teoria liczb

  8

  12

  -

  4

  Z

  5

  Algebra elementarna z geometrią elementarną

  8

  12

  -

  4

  E

  6

  Warsztaty: matematyczne origami i papierowe fraktale

  4

  12

  -

  3

  Z

  7

  Laboratorium komputerowe dla matematyków

  -

  -

  16

  3

  Z

  8

  Seminarium: sylwetki wielkich matematyków

  -

  16

  -

  3

  Z

   

  Razem

  40

  64

  24

  26

   

   

  Łącznie godzin zajęć

  128

   

   

               
   

   

  Semestr II

   

  Nazwa przedmiotu

  Liczba godzin

  ECTS

  Forma

  zaliczenia

  Wykł.

  Ćw.

  Lab.

  1

  Dydaktyka i metodyka matematyki

  8

  24

  -

  6

  E

  3

  Algebra wyższa z geometrią analityczną

  8

  16

  -

  5

  E

  4

  Wybrane elementy analizy matematycznej

  16

  24

  -

  6

  E

  5

  Multimedia w edukacji matematycznej

  -

  -

  16

  4

  Z

  6

  Seminarium: rozwój matematyki a przemiany w jej nauczaniu

  -

  16

  -

  3

  Z

  7

  Razem

  32

  80

  16

  24

   

   

  Łącznie godzin zajęć

  128

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Semestr III

   

  Nazwa przedmiotu

  Liczba godzin

  ECTS

  Forma

  zaliczenia

  Wykł.

  Ćw.

  Lab.

  1

  Matematyczność przyrody

  4

  8

  8

  4

  Z

  2

  Matematyka rekreacyjna

  4

  8

  -

  3

  E

  3

  Zastosowania matematyki

  4

  16

  -

  4

  Z

  4

  Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka opisowa

  8

  16

  -

  4

  Z

  5

  Repetytorium matematyczne

  -

  16

  -

  4

  E

  6

  Wybrane elementy filozofii matematyki

  8

  -

  -

  3

  Z

  7

  Seminarium dyplomowe: prace końcowe matematyczne

  -

  28

  -

  4

  Z

   

  Razem

  28

  92

  8

  26

   

   

  Łącznie godzin zajęć

  128

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                 W zależności od rodzaju i ilości uruchomionych kierunków studiów podyplomowych dla nauczycieli może zajść konieczność dokonania korekt w planie studiów.

  Punkty ECTS

  Ogólna liczba punktów ECTS:  90

   

  Składowe punktacji ECTS

  ECTS

   

  Semestr I

  26

   

  Semestr II

  24

   

  Semestr III

  26

   

  Przygotowanie pracy końcowej, egzamin

  8

   

  Praktyka dydaktyczno-metodyczna

  6

   

  Razem

  90

   

   

   

   

   

  Organizacja zajęć

 • Zajęcia odbywają się w trybie zjazdów sobotnio-niedzielnych, średnio co dwa tygodnie.
 • Godziny zajęć: sobota 8.15-17.00, niedziela 8.15-13.15.
 • Warunki otrzymania świadectwa ukończenia studiów

  Warunkiem otrzymania świadectwa ukończenia studiów jest spełnienie wszystkich wymagań merytorycznych i formalnych określonych w programie i Regulaminie studiów podyplomowych, a w szczególności:

 • Uzyskanie wszystkich zaliczeń i zdanie wszystkich egzaminów przewidzianych w programie studiów.
 • Uzyskanie wymaganej liczby punktów ECTS.
 • Terminowe złożenie, pozytywna ocena i wspomagana prezentacją komputerową pomyślna obrona pracy końcowej.
 • Zdanie egzaminu kwalifikacyjnego w sposób potwierdzający osiągnięcie efektów kształcenia na poziomie uzasadniającym nabycie kwalifikacji do nauczania matematyki na odpowiednim poziomie edukacyjnym.
 • Świadectwo ukończenia studiów

  Absolwent studiów uzyskuje kwalifikacje do nauczania matematyki na odpowiednim poziomie edukacyjnym lub odpowiednich poziomach edukacyjnych, przy czym:

 • Absolwent posiadający dyplom ukończenia tylko studiów pierwszego stopnia otrzymuje kwalifikacje do nauczania matematyki w szkole podstawowej,
 • Absolwent posiadający dyplom ukończenia studiów co najmniej drugiego stopnia uzyskuje kwalifikacje do nauczania matematyki w szkole podstawowej, gimnazjum i ponadgimnazjalnej.

EKONOMIA I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Specjalność: PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (przedmiot nauczany na IV etapie edukacyjnym)

 • Wybrane aspekty systemowej analizy edukacji
 • Rola przedsiębiorczości w kształtowaniu społeczeństwa wiedzy
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Państwo i gospodarka
 • Dydaktyka przedsiębiorczości
 • Podstawy marketingu – metody analizy rynku
 • Rynek pracy, planowanie kariery zawodowej, bezrobocie, poszukiwanie pracy
 • Instytucje finansowe, ich podstawowe cele, zadania i zasady działania
 • Elementy rachunkowości i arytmetyki gospodarczej
 • Elementy psychologii ekonomicznej
 • Etyka przedsiębiorczości
 • Wybrane metody planowania, organizacji, wdrażania i oceny przedsięwzięć
 • Indywidualne i grupowe podejmowanie decyzji
 • Metody matematyczne i statystyczne przedsiębiorczości
 • Podstawy informatyki (bezpieczne posługiwanie się komputerem, edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, elementy grafiki komputerowej, Logo – geometria żółwia, prezentacje komputerowe, poczta elektroniczna, podpis elektroniczny, Internet, tworzenie stron WWW)
 • Informatyka w nauczaniu podstaw przedsiębiorczości
 • Informatyczne wspomaganie procesów decyzyjnych
 • Laboratorium komputerowe
 • Metodyka nauczania – metody aktywizujące, ocenianie wspierające
 • Elementy prawa oświatowego i prawa pracy
 • Cywilizacja, wiedza, kultura
 • Seminarium i ćwiczenia warsztatowe z dydaktyki przedsiębiorczości
 • Lektorat języka angielskiego

Specjalność: EKONOMIA W PRAKTYCE (przedmiot nauczany na IV etapie edukacyjnym)

 • Wybrane aspekty systemowej analizy edukacji
 • Historia ekonomii
 • Rola edukacji ekonomicznej w kształtowaniu kapitału ludzkiego i społecznego
 • Podstawy ekonomiki przedsiębiorstw
 • Dydaktyka ekonomii
 • Podstawy marketingu – metody analizy rynku
 • Współpraca międzynarodowa
 • Wybrane metody planowania i organizacji przedsięwzięć ekonomicznych
 • Podstawy analizy sieciowej
 • Metody indywidualnego i grupowego podejmowanie decyzji
 • Ocena efektywności przedsięwzięć
 • Podstawy informatyki (bezpieczne posługiwanie się komputerem, edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, elementy grafiki komputerowej, prezentacje komputerowe, poczta elektroniczna, podpis elektroniczny, Internet, tworzenie stron WWW)
 • Zastosowanie informatyki do rozwiązywania praktycznych zadań ekonomicznych
 • Informatyczne wspomaganie procesów decyzyjnych
 • Laboratorium komputerowe
 • Metodyka nauczania
 • Elementy prawa oświatowego i prawa pracy
 • Cywilizacja, wiedza, kultura
 • Seminarium i ćwiczenia warsztatowe z dydaktyki ekonomii i przedsiębiorczości
 • Lektorat języka angielskiego

ZAJĘCIA TECHNICZNE - TECHNIKA

Adresat studiów

               Studia są przeznaczone dla nauczycieli czynnych zawodowo oraz dla osób nie wykonujących obecnie zawodu nauczyciela, ale mających ukończone studia wyższe na kierunku przygotowującym do wykonywania zawodu nauczyciela, pragnących nabyć kwalifikacje do prowadzenia zajęć technicznych oraz nauczania matematyki jako kolejnego przedmiotu szkolnego i wzmocnić swą pozycję na coraz bardziej konkurencyjnym rynku edukacyjnym. Kandydaci powinni więc:

 • Posiadać dyplom ukończenia studiów pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.   
 • Posiadać dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji pedagogicznych, o ile posiadanie ich nie wynika bezpośrednio z dyplomu lub suplementu.  

Ponadto od kandydata na studia wymaga się posiadania wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych charakterystycznych dla obszaru związanego z kierunkiem ukończonych przez niego studiów i kierunkiem jego dotychczasowej pracy zawodowej. W szczególności kandydat powinien:

 • Posiadać wiedzę i kulturę ogólnotechniczną niezbędną do podjęcia studiów podyplomowych uprawniających do nabycia kwalifikacji z zakresu zajęć technicznych lub techniki.    
 • Posiadać umiejętność wykorzystania swojej dotychczasowej wiedzy technicznej w codziennej praktyce, znajomość przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, znajomość elementarnych zasad racjonalnego zachowania się i postępowania  w warunkach zagrożeń, umiejętność dostrzegania elementów techniki w środowisku, świadomość korzyści i  społecznych i zagrożeń wynikających z rozwoju techniki itp.
 • Posiadać co najmniej elementarną wiedzę informatyczną i co najmniej podstawową umiejętność obsługi komputera i korzystania z internetowych zasobów wiedzy.
 • Posiadać swobodę komunikowania się z innymi, odznaczać się zdolnością oraz gotowością do podejmowania obowiązków i angażowania się w pracę zespołową, obiektywnie oceniać postępowanie własne i innych, sumiennie wykonywać obowiązki zawodowe przestrzegając zasad etyki nauczycielskiej itp.

Cel studiów

               Podstawowym celem studiów jest poszerzenie wiedzy i kultury technicznej słuchaczy oraz wyposażenie ich w umiejętności i kompetencje społeczne potrzebne do uzyskania kwalifikacji do prowadzenia zajęć technicznych lub nauczania techniki jako kolejnego przedmiotu w odpowiednich typach szkół i na odpowiednim poziomie edukacyjnym.

Podstawa prawna

               Nazwa kierunku, program studiów, oraz wymiar godzin są zgodne z wymogami określonymi w:

 • Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z dnia 6 lutego 2012 r., poz. 131),
 • Rozporządzeniu MEN z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli  (Dz. U. z dnia 27 marca 2009 r., nr 50, poz. 400),
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu (Dz. U. z dnia 16 lutego 2017 r., poz. 279),
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z dnia 15 listopada 2016 r., poz. 1842),
 • Ustawie z dnia 22 grudnia  2016 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z dnia 14 stycznia 2016 r., poz. 64)

i w pozostałych aktach prawnych dotyczących przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela w warunkach nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z dnia 11 stycznia 2017 r., poz. 59) oraz ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z dnia 11 stycznia 2017 r., poz. 60).   

Czas trwania studiów

 • Liczba semestrów:  3.
 • Liczba godzin dydaktycznych w semestrze:  128
 • Liczba godzin dydaktycznych ogółem:  384
 • Liczba godzin praktyki przedmiotowo-metodycznej:  60
 • Liczba godzin na przygotowanie pracy końcowej, przygotowanie się do egzaminu i egzamin:  36.
 • Łączna liczba godzin na świadectwie: 480.

Praktyka przedmiotowo-metodyczna

               Integralną częścią studiów podyplomowych dla nauczycieli jest praktyka przedmiotowo-metodyczna. Jej podstawowym celem jest nabycie bądź usprawnienie umiejętności przekazywania uczniom w trakcie procesu edukacyjnego teoretycznej wiedzy i kultury technicznej nabytej przez słuchacza podczas studiów. Praktykę w wymiarze 60 godz. należy odbyć w szkole podstawowej, gimnazjum lub szkole ponadpodstawowej, w zależności od etapu edukacyjnego, którego dotyczą studia.   

               Słuchacze organizują praktyki we własnym zakresie.  

Program kształcenia

Absolwent studiów powinien osiągnąć następujące ogólne efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, związane z obszarem nauk technicznych.   

W zakresie wiedzy ogólnotechnicznej powinien:  

 • Znać ogólną historię techniki, w tym podstawowe fakty z dziejów techniki polskiej.  
 • Rozumieć znaczenie postępu techniczno-technologicznego dla rozwoju cywilizacyjnego ludzkości.
 • Mieć ogólną wiedzę fizyczną co najmniej na poziomie szkolnictwa średniego, rozumieć znaczenie fizyki dla rozwoju innowacyjnych technik i technologii.  
 • Znać podstawowe zasady zachowania i inne prawa fizyczne, rozumieć ich sens, potrafić je poprawnie interpretować w kategoriach pojęciowych techniki i technologii.  
 • Znać ogólną strukturę techniki, umieć scharakteryzować jej najważniejsze obszary.
 • Znać pojęcia analogii i podobieństwa obiektów i procesów technicznych, rozumieć rolę tych pojęć w działalności inżynierskiej.
 • Rozumieć potrzebę i znać zasady konstruowania fizycznych modeli obiektów  i procesów rzeczywistych.     
 • Znać zasady analizowania w sposób zrozumiały konkretnych sytuacji problemowych, wymagających skonstruowania modelu fizycznego.
 • Znać podstawowe pojęcia techniczne  wynikające z podstawy programowej zajęć technicznych i techniki oraz z programu studiów.

W zakresie umiejętności ogólnotechnicznych powinien:

 • Umieć wytłumaczyć laikowi, na czym polega doniosłość techniki i uzasadnić jej rolę jako siły napędowej cywilizacyjnego rozwoju społeczeństw.
 • Umieć objaśnić istotę systemowości i interdyscyplinarności techniki.  
 • Umieć wytłumaczyć różnicę między techniką i technologią.
 • Umieć objaśnić sens co najmniej tych pojęć technicznych i technologicznych, które są używane w podstawie programowej zajęć technicznych i nauczania techniki oraz w przedmiotach składających się na program studiów.
 • Umieć objaśnić przedmiot zainteresowania wybranych klasycznych i współczesnych działów techniki.  
 • Potrafić objaśnić ekologiczne aspekty technik i technologii i ich wpływ na równoważenie rozwoju.    
 • Umieć wykorzystywać posiadaną nabytą wiedzę techniczną w praktyce życiowej i nauczycielskiej.  

W zakresie ogólnych kompetencji społecznych powinien: 

 • Rozumieć potrzebę upowszechniania wiedzy i kultury technicznej w szerokich kręgach społecznych, w szczególności poprzez edukację techniczno-ekologiczną.
 • Być zwolennikiem propagowania czystych ekologicznie technik i technologii  wytwarzania oraz przestrzegania standardów ochrony środowiska geograficznego.
 • Dostrzegać potrzebę ustawicznego poszerzania i pogłębiania swojej wiedzy i kultury technicznej oraz umiejętności jej wykorzystania.
 • Widzieć potrzebę stałego doskonalenia i wzbogacania swojego warsztatu dydaktycznego, między innymi wykorzystania multimediów w procesie edukacyjnym.  

Szczegółowe efekty końcowe dotyczące poszczególnych przedmiotów są określone w sylabusach przedmiotów.

Plan studiów

Semestr I

 

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

ECTS

Forma

zaliczenia

Wykł.

Ćw.

Lab.

1

Systemowość i interdyscyplinarność techniki ematyki

8

-

-

2

Z

2

Historia techniki

4

-

8

3

Z

3

Fizyczne podstawy techniki

4

8

-

3

E

4

Podstawy projektowania inżynierskiego

8

-

8

4

E

5

Podstawy edukacji dla bezpieczeństwa

8

-

16

4

E

6

Zajęcia artystyczne i techniki plastyczne w szkole

8

16

-

4

Z

7

Laboratorium komputerowe

-

-

16

3

Z

8

Seminarium: wybitni światowi twórcy techniki

-

16

-

3

Z

 

Razem

40

40

48

26

 

 

Łącznie godzin zajęć

128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semestr II

 

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

ECTS

Forma

zaliczenia

Wykł.

Ćw.

Lab.

1

Dydaktyka i metodyka techniki

8

24

-

6

E

3

Rozwój techniki a ekologia

4

8

-

2

E

4

Technika w środowisku ucznia

4

16

-

4

Z

5

Multimedia w edukacji technicznej

-

-

16

4

Z

6

Elementy materiałoznawstwa

4

8

-

2

Z

7

Metody rozwijania kreatywności i innowacyjności technicznej ucznia

8

12

-

3

Z

8

Seminarium: wybitni polscy inżynierowie i technicy

-

16

-

3

Z

 

Razem

28

84

16

24

 

 

Łącznie godzin zajęć

128

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Semestr III

 

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

ECTS

Forma

zaliczenia

Wykł.

Ćw.

Lab.

1

Eksploatacja urządzeń technicznych

4

8

-

4

E

2

Wychowanie komunikacyjne

8

16

-

6

E

3

Zawody dawne i zapomniane

8

8

-

3

E

4

Kultura materialna a kultura duchowa

8

16

-

4

Z

5

Repetytorium techniczne

-

16

-

3

Z

6

Wybrane elementy filozofii techniki

8

-

-

2

Z

7

Seminarium dyplomowe: prace końcowe matematyczne

-

28

-

4

Z

 

Razem

36

92

-

26

 

 

Łącznie godzin zajęć

128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W zależności od rodzaju i ilości uruchomionych kierunków studiów podyplomowych dla nauczycieli może zajść konieczność dokonania korekt w planie studiów.

Punkty ECTS

Ogólna liczba punktów ECTS:  90

 

Składowe punktacji ECTS

ECTS

 

Semestr I

26

 

Semestr II

24

 

Semestr III

26

 

Przygotowanie pracy końcowej, egzamin

8

 

Praktyka dydaktyczno-metodyczna

6

 

Razem

90

 

 

 

 

 

Organizacja zajęć

 • Zajęcia odbywają się w trybie zjazdów sobotnio-niedzielnych, średnio co dwa tygodnie.
 • Godziny zajęć: sobota 8.15-17.00, niedziela 8.15-13.15.

Warunki otrzymania świadectwa ukończenia studiów

Warunkiem otrzymania świadectwa ukończenia studiów jest spełnienie wszystkich wymagań merytorycznych i formalnych określonych w programie i Regulaminie studiów podyplomowych, a w szczególności:

 • Uzyskanie wszystkich zaliczeń i zdanie wszystkich egzaminów przewidzianych w programie studiów.
 • Uzyskanie wymaganej liczby punktów ECTS.
 • Terminowe złożenie, pozytywna ocena i wspomagana prezentacją komputerową pomyślna obrona pracy końcowej.
 • Zdanie egzaminu kwalifikacyjnego w sposób potwierdzający osiągnięcie efektów kształcenia na poziomie uzasadniającym nabycie kwalifikacji  do prowadzenia zajęć technicznych lub nauczania techniki na odpowiednim poziomie edukacyjnym.

Świadectwo ukończenia studiów

Absolwent studiów uzyskuje kwalifikacje do prowadzenia zajęć technicznych lub nauczania techniki na odpowiednim poziomie edukacyjnym lub odpowiednich poziomach edukacyjnych, przy czym:

 • Absolwent posiadający dyplom ukończenia tylko studiów pierwszego stopnia otrzymuje kwalifikacje do prowadzenia zajęć technicznych i nauczania techniki w szkole podstawowej i gimnazjum.
 • Absolwent posiadający dyplom ukończenia studiów co najmniej drugiego stopnia uzyskuje kwalifikacje do prowadzenia zajęć technicznych i nauczania techniki we wszystkich typach szkół i na wszystkich poziomach edukacyjnych.  

 

 

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA (przedmiot nauczany na III i IV etapie edukacyjnym)

 • Adresat studiów

                 Studia są przeznaczone głównie dla nauczycieli czynnych zawodowo oraz dla osób nie wykonujących obecnie zawodu nauczyciela, ale mających ukończone studia wyższe, pragnących nabyć kwalifikacje do nauczania przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa jako kolejnego przedmiotu szkolnego i wzmocnić swą pozycję na coraz bardziej konkurencyjnym rynku edukacyjnym. Słuchaczami mogą być również osoby nie będące nauczycielami np. pracownicy placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczych, pracownicy placówek oświatowych i samorządowych, funkcjonariusze służb publicznych itd. Wszyscy kandydaci powinni posiadać dyplom ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiów wyższych a kandydaci na nauczycieli powinni mieć dodatkowo dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji pedagogicznych, o ile posiadanie ich nie wynika bezpośrednio z dyplomu lub suplementu.  

  Ponadto od kandydata na studia wymaga się posiadania ogólnej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych charakterystycznych dla obszarów związanych z szeroko rozumianymi kwestiami bezpieczeństwa i zagrożeń. W szczególności kandydat powinien:

 • Posiadać ogólną znajomość problematyki bezpieczeństwa, zagrożeń indywidualnych i zbiorowych, samoobrony i obrony cywilnej.
 • Posiadać podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu postępowania i udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach nagłych.
 • Umieć oceniać sytuacje niebezpieczne i stany zagrożenia w kategoriach wielorakiego ryzyka.
 • Posiadać co najmniej elementarną wiedzę informatyczną i co najmniej podstawową umiejętność korzystania z elektronicznych urządzeń komunikacyjnych.
 • Posiadać swobodę komunikowania się z innymi, odznaczać się zdolnością oraz gotowością do podejmowania obowiązków i angażowania się w pracę zespołową.
 • Obiektywnie oceniać zachowanie własne i innych zwłaszcza w sytuacjach niebezpiecznych i ryzykownych, nie kierować się emocjami i postępować racjonalnie    
 • Cel studiów

                 Podstawowym celem studiów jest poszerzenie i pogłębienie wiedzy słuchaczy na temat bezpieczeństwa indywidualnego i zbiorowego oraz wyposażenie ich w odpowiednie do tego umiejętności i kompetencje społeczne, a w przypadku nauczycieli – w umiejętności i kompetencje potrzebne do uzyskania kwalifikacji do nauczania przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa jako kolejnego przedmiotu szkolnego.

  Podstawa prawna

                 Nazwa kierunku, program studiów, oraz wymiar godzin są zgodne z wymogami określonymi w:

 • Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z dnia 6 lutego 2012 r., poz. 131),
 • Rozporządzeniu MEN z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli  (Dz. U. z dnia 27 marca 2009 r., nr 50, poz. 400),
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu (Dz. U. z dnia 16 lutego 2017 r., poz. 279),
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z dnia 15 listopada 2016 r., poz. 1842),
 • Ustawie z dnia 22 grudnia  2016 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z dnia 14 stycznia 2016 r., poz. 64)
 • i w pozostałych aktach prawnych dotyczących przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela w warunkach nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z dnia 11 stycznia 2017 r., poz. 59) oraz ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z dnia 11 stycznia 2017 r., poz. 60).   

  Czas trwania studiów

 • Liczba semestrów:  3.
 • Liczba godzin dydaktycznych w semestrze:  128
 • Liczba godzin dydaktycznych ogółem:  384
 • Liczba godzin praktyki przedmiotowo-metodycznej:  60
 • Liczba godzin na przygotowanie pracy końcowej, przygotowanie się do egzaminu i egzamin:  36.
 • Łączna liczba godzin na świadectwie: 480.
 • Praktyka przedmiotowo-metodyczna

                 Integralną częścią studiów podyplomowych dla nauczycieli jest praktyka przedmiotowo-metodyczna. Jej podstawowym celem jest nabycie bądź usprawnienie umiejętności przekazywania uczniom w trakcie procesu edukacyjnego teoretycznej wiedzy matematycznej nabytej przez słuchacza podczas studiów. Praktykę w wymiarze 60 godz. należy odbyć w szkole podstawowej, gimnazjum lub szkole ponadpodstawowej, w zależności od etapu edukacyjnego, którego dotyczy kształcenie.   

                 Słuchacze organizują praktyki we własnym zakresie.  

  Program kształcenia

  Absolwent studiów powinien osiągnąć następujące ogólne efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, związane z obszarem nauk ścisłych.

  W zakresie wiedzy ogólnej o sprawach bezpieczeństwa powinien:  

 • Mieć ogólną wiedzę na temat organizacji systemu bezpieczeństwa państwa, umieć scharakteryzować główne poziomy i elementy tego systemu.
 • Znać podstawowe akty prawne dotyczące kwestii bezpieczeństwa państwa.     
 • Znać i rozumieć sens podstawowych pojęć z zakresu bezpieczeństwa.  
 • Znać podstawowe zasady zachowania się i postępowania w sytuacjach niebezpiecznych (zagrożenia kryminalne, narkotyki, akty terroryzmu, sabotaże, sytuacje kryzysowe, klęski żywiołowe, zagrożenia militarne itp.).
 • Znać zasady regulujące zapewnienie bezpieczeństwa i ładu w skali międzynarodowej.
 • Znać podstawy psychologii jednostki i zbiorowości ludzkiej.
 • Zdawać sobie sprawę z prawnej, etycznej i moralnej odpowiedzialności za działania podejmowane w sytuacjach niebezpiecznych.
 • W zakresie ogólnych umiejętności dotyczących zachowania bezpieczeństwa powinien:   

 • Potrafić właściwie interpretować zjawiska i zdarzenia zachodzące w przestrzeni społecznej.
 • Umieć trafnie ocenić sytuację zagrożenia i podjąć zgodnie ze swymi kompetencjami stosowne decyzje.  
 • Umieć wyszukiwać, analizować i oceniać ważne informacje na temat bezpieczeństwa.
 • Umieć analizować i poprawnie interpretować akty prawne oraz inne dokumenty dotyczące
 • Umieć rozwiązywać lub wspomagać rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w swoim otoczeniu społecznym i zawodowym.  
 • Umieć podejmować decyzje w warunkach niepewnych i ryzykownych.
 • Umieć wykorzystywać nabytą wiedzę z zakresu edukacji dla zapewnienia ładu i bezpieczeństwa na poziomie szkoły i społeczności szkolnej.  
 • W zakresie ogólnych kompetencji społecznych powinien: 

 • Rozumieć potrzebę upowszechniania zasad bezpieczeństwa i zachowania się w sytuacjach kryzysowych.  
 • Potrafić samodzielnie uzupełniać i aktualizować wiedzę z zakresu problematyki bezpieczeństwa, w szczególności widzieć potrzebę stałego doskonalenia i wzbogacania swojego warsztatu dydaktycznego.
 • Umieć ustalić priorytety zachowań i działań sprzyjających zapewnieniu bezpieczeństwa.
 • Program studiów

  Program studiów obejmuje następujące obszary tematyczne:

 •  Podstawy wiedzy o państwie i prawie. Całościowa analiza problematyki edukacji dla bezpieczeństwa.
 •  System bezpieczeństwa narodowego.
 •  Bezpieczeństwo społeczne, ekonomiczne i informacyjne państwa.
 •  Podstawy bezpieczeństwa biologicznego, chemicznego i jądrowego.  
 •  Podstawy prawne powszechnej samoobrony i obrony cywilnej.
 • Świadczenia na rzecz obrony.
 • Zagrożenia w czasie pokoju i w czasie wojny – systemy ostrzegawcze.  
 • Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych.
 • Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach.
 • Technologia informacyjna w zarządzaniu bezpieczeństwem.
 • Informatyczne wspomaganie zajęć z Edukacji dla bezpieczeństwa.
 • Elementy teorii podejmowania decyzji w warunkach ryzyka i niepewności.  
 • Ochrona własności intelektualnej.
 • Etyka bezpieczeństwa.
 • Program studiów może być wzbogacony przez uwzględnienie  propozycji tematycznych zgłoszonych przez słuchaczy.   

  Punkty ECTS

  Ogólna liczba punktów ECTS:  90

   

  Składowe punktacji ECTS

  ECTS

   

  Semestr I

  26

   

  Semestr II

  24

   

  Semestr III

  26

   

  Przygotowanie pracy końcowej, egzamin

  8

   

  Praktyka dydaktyczno-metodyczna

  6

   

  Razem

  90

   

   

   

   

   

  Organizacja zajęć

 • Zajęcia odbywają się w trybie zjazdów sobotnio-niedzielnych, średnio co dwa tygodnie.
 • Godziny zajęć: sobota 8.15-17.00, niedziela 8.15-13.15.
 • Warunki otrzymania świadectwa ukończenia studiów

  Warunkiem otrzymania świadectwa ukończenia studiów jest spełnienie wszystkich wymagań merytorycznych i formalnych określonych w programie i Regulaminie studiów podyplomowych, a w szczególności:

 • Uzyskanie wszystkich zaliczeń i zdanie wszystkich egzaminów przewidzianych w programie studiów.
 • Uzyskanie wymaganej liczby punktów ECTS.
 • Terminowe złożenie, pozytywna ocena i wspomagana prezentacją komputerową pomyślna obrona pracy końcowej.
 • Zdanie egzaminu kwalifikacyjnego w sposób potwierdzający osiągnięcie efektów kształcenia na poziomie uzasadniającym nabycie kwalifikacji do nauczania matematyki na odpowiednim poziomie edukacyjnym.
 • Świadectwo ukończenia studiów

  Absolwent studiów nauczycielskich uzyskuje kwalifikacje do nauczania przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa, przy czym:

 • Absolwent posiadający dyplom ukończenia tylko studiów pierwszego stopnia otrzymuje kwalifikacje do nauczania Edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej,
 • Absolwent posiadający dyplom ukończenia studiów co najmniej drugiego stopnia uzyskuje kwalifikacje do nauczania Edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i ponadgimnazjalnej.

ZARZĄDZANIE PLACÓWKAMI OŚWIATOWYMI

 • Analiza systemu edukacji (interdyscyplinarność, wielocelowość, wieloaspektowość i wielokontekstowość systemu, jego organizacja, zadania i sposób funkcjonowania, zasady kształtowania rozwoju i wspópracy placówek oświatowych)
 • Rola edukacji w kształtowaniu społeczeństwa wiedzy
 • Systemy edukacyjne w krajach Unii Europejskiej
 • Wybrane elementy teorii organizacji i zarządzania
 • Kierowanie zespołami ludzkimi w placówce oświatowej
 • Zarządzanie jakością procesu edukacyjnego i placówką oświatową
 • Metody planowania i zarządzania placówkami oświatowymi
 • Metody indywidualnego i grupowego podejmowania decyzji
 • Elementy teorii planowania sieciowego
 • Podstawy teorii kapitału ludzkiego indywidualnego i społecznego
 • Elementy ekonomiki edukacji
 • Elementy psychologii i socjologii edukacji – profilaktyka i prewencyjna społeczna
 • Etyka nauczycielska i etyka zarządzania placówką oświatową
 • Rola samorządów w kształtowaniu rozwoju oświaty
 • Placówka oświatowa jako lokalne centrum oświaty i kultury
 • Elementy prawa oświatowego i prawa pracy
 • System nadzoru pedagogicznego: struktura, zadania i sposób funkcjonowania
 • Informatyka i technologia informacyjna w zarządzaniu placówkami oświatowymi
 • Informatyczne wspomaganie systemu dokumentacyjno-archiwizacyjnego placówki
 • Aktualne problemy
 • Seminarium i ćwiczenia warsztatowe.
 • Lektorat języka angielskiego.