Specjalności - Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT

Studia Podyplomowe dla Nauczycieli

ANDRAGOGIKA MEDIALNA I INFORMATYCZNA

W społeczeństwie informacyjnym ważnym czynnikiem kształtowania spójności społecznej staje się kształcenie ustawiczne, całożyciowe. Istnieje więc potrzeba wykształcenia kadry pedagogicznej, przygotowanej do pracy edukacyjnej i wychowawczej z ludźmi dorosłymi. Andragogika – to dziedzina zajmująca się kształceniem ludzi dorosłych, andragog – to ich nauczyciel. Studia podyplomowe „Andragogika medialna i informatyczna” są przeznaczone dla wszystkich osób – nie tylko nauczycieli – które są zainteresowane pracą edukacyjną z dorosłymi w różnych środowiskach: instytucjach oświatowych, domach i ośrodkach kultury, zakładach pracy, społecznościach lokalnych itd.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów zdobędzie wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne potrzebne do przyszłej pracy edukacyjnej z dorosłymi. Szczególny akcent będzie położony na specyfikę pracy z dorosłymi oraz na wykorzystanie w tej pracy współczesnych technologii medialnych i informatycznych.

Wiedza

W toku studiów słuchacz pozna historię, strukturę, metodologię, metodykę, cele, zasady i zasadnicze problemy andragogiki. Zostanie wyposażony w niezbędną wiedzę z dziedziny antropologii indywidualnej i społecznej, pedagogiki, psychologii oraz filozofii człowieka. Pozna metody edukacji czynnej, ukierunkowanej na wykorzystanie naturalnych predyspozycji i zainteresowań dorosłego człowieka do wspomagania jego rozwoju. Nabędzie wiedzę z zakresu andragogiki medialnej i informatycznej, psychologii mediów, komunikacji społecznej, konstruowania i ewaluacji programów edukacji medialnej i multimedialnej, podstawowych i zaawansowanych narzędzi informatyki.

Umiejętności

Słuchacz studiów nabędzie umiejętności posługiwania się dzisiejszymi technologiami informacyjnymi, przekazywania tych umiejętności słuchaczom, wdrażania dorosłych do racjonalnego korzystania z mediów i multimediów, krytycznej analizy i oceny przekazów medialnych.

Kompetencje

Słuchacze nabędą kompetencji społeczno-psychologicznych w zakresie projektowania osobistego, zawodowego i społecznego rozwoju człowieka dorosłego, krytycznej ale zarazem konstruktywnej samoceny podejmowanych decyzji, kształtowania i rozwoju zdolności człowieka do jego samorealizacji, budowania kontaktów i więzi społecznych, pobudzania w ludziach potrzeby ustawicznego kształcenia.

Perspektywy zawodowe

Ukończenie studiów podyplomowych z zakresu andragogiki medialnej i informatycznej otwiera przed absolwentami szerokie możliwości zatrudnienia w charakterze specjalisty – andragoga w placówkach oświatowych i kulturalnych zajmujących się pracą z dorosłymi. Absolwent studiów może prowadzić pracę dydaktyczną i wychowawczą z dorosłymi, uczyć ich korzystania z mediów, multimediów i technologii informacyjnych dla potrzeb własnych i wspólnotowych. Może pracować jako organizator i kierownik szkolnego centrum informatyczno-dydaktycznego, jako specjalista ds. kontaktów z mediami lub marketingu edukacyjnego.

INFORMATYKA I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE

Specjalność: ZAJĘCIA KOMPUTEROWE (przedmiot nauczany na II etapie edukacyjnym)

 • Wybrane aspekty systemowej analizy edukacji
 • Rola edukacji informatycznej w kształtowaniu społeczeństwa wiedzy
 • Historia powstania i rozwoju informatyki
 • Dydaktyka informatyki
 • Podstawy informatyki (bezpieczne posługiwanie się komputerem, edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, elementy grafiki komputerowej, prezentacje komputerowe, poczta elektroniczna, podpis elektroniczny, Internet, tworzenie stron WWW, elementy programowania strukturalnego i obiektowego, algorytmika, sieci komputerowe, relacyjne bazy danych, multimedia w edukacji)
 • Modelowanie matematyczne i symulacja komputerowa – idea i przykłady zastosowań
 • Programowanie w języku Logo – geometria żółwia
 • Komputerowe wspomaganie rozwiązywania problemów decyzyjnych
 • Wykorzystanie komputerowych gier edukacyjnych w edukacji
 • Zastosowania informatyki i technologii informacyjnych
 • Informatyka i technologie informacyjne w edukacji
 • Laboratorium komputerowe.
 • Metodyka nauczania – metody aktywizujące, ocenianie wspierające.
 • Ewaluacja w edukacji i sposoby jej mierzenia
 • Elementy prawa oświatowego i prawa pracy
 • Cywilizacja, wiedza, kultura
 • Seminarium i ćwiczenia warsztatowe z dydaktyki prowadzenia zajęć komputerowych
 • Lektorat języka angielskiego

Specjalność: INFORMATYKA (przedmiot nauczany na III i IV etapie edukacyjnym)

 • Wybrane aspekty systemowej analizy edukacji
 • Rola edukacji informatycznej w kształtowaniu społeczeństwa wiedzy
 • Historia powstania i rozwoju informatyki
 • Dydaktyka informatyki
 • Podstawy informatyki (budowa komputera, bezpieczne posługiwanie się komputerem i oprogramowaniem, edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, elementy grafiki komputerowej, prezentacje komputerowe, poczta elektroniczna, podpis elektroniczny, korzystanie z Internetu, tworzenie stron WWW, elementy programowania strukturalnego i obiektowego, podstawy algorytmiki, sieci komputerowe, relacyjne bazy danych, multimedia w edukacji)
 • Modelowanie matematyczne i symulacja komputerowa – idea i przykłady zastosowań
 • Programowanie w języku Logo – geometria żółwia
 • Komputerowe wspomaganie rozwiązywania problemów decyzyjnych
 • Zastosowania informatyki i technologii informacyjnych w edukacji i poza edukacją
 • Elementy teorii informacji
 • Informatyka i technologie informacyjne w edukacji
 • Informatyczne wspomaganie procesów edukacyjnych
 • Laboratorium komputerowe
 • Metodyka nauczania – metody aktywizujące, ocenianie wspierające
 • Ewaluacja w edukacji i sposoby jej mierzenia
 • Elementy prawa oświatowego i prawa pracy
 • Cywilizacja, wiedza, kultura
 • Seminarium i ćwiczenia warsztatowe z dydaktyki informatyki i technologii informacyjnych
 • Lektorat języka angielskiego

MATEMATYKA (przedmiot nauczany na wszystkich etapach edukacyjnych)

 • Wybrane aspekty systemowej analizy edukacji
 • Rola edukacji matematycznej w kształtowaniu społeczeństwa wiedzy
 • Historia matematyki
 • Wybrane elementy filozofii matematyki
 • Polska szkoła matematyczna
 • Dydaktyka matematyki
 • Czytanie i analiza tekstów matematycznych
 • Matematyka elementarna (arytmetyka, algebra, geometria – planimetria i stereometria, trygonometria).
 • Elementy matematyki wyższej (analizy matematycznej, algebry liniowej, rachunku prawdopodobieństwa, statystyki matematycznej).
 • Informacja: sposoby jej wyszukiwania, przedstawiania i analizy. Statystyka opisowa
 • Modelowanie matematyczne i symulacja komputerowa
 • Matematyka rekreacyjna: gry i zabawy matematyczne
 • Matematyczność przyrody – geometria frakatalna
 • Podstawy informatyki (bezpieczne posługiwanie się komputerem, edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, elementy grafiki komputerowej, Logo – geometria żółwia, prezentacje komputerowe, poczta elektroniczna, podpis elektroniczny, Internet, tworzenie stron WWW)
 • Multimedia w nauczaniu matematyki
 • Laboratorium komputerowe
 • Metodyka nauczania – metody aktywizujące, ocenianie wspierające
 • Elementy prawa oświatowego i prawa pracy
 • Cywilizacja, wiedza, kultura
 • Seminarium i ćwiczenia warsztatowe z dydaktyki matematyki
 • Lektorat języka angielskiego

EKONOMIA I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Specjalność: PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (przedmiot nauczany na IV etapie edukacyjnym)

 • Wybrane aspekty systemowej analizy edukacji
 • Rola przedsiębiorczości w kształtowaniu społeczeństwa wiedzy
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Państwo i gospodarka
 • Dydaktyka przedsiębiorczości
 • Podstawy marketingu – metody analizy rynku
 • Rynek pracy, planowanie kariery zawodowej, bezrobocie, poszukiwanie pracy
 • Instytucje finansowe, ich podstawowe cele, zadania i zasady działania
 • Elementy rachunkowości i arytmetyki gospodarczej
 • Elementy psychologii ekonomicznej
 • Etyka przedsiębiorczości
 • Wybrane metody planowania, organizacji, wdrażania i oceny przedsięwzięć
 • Indywidualne i grupowe podejmowanie decyzji
 • Metody matematyczne i statystyczne przedsiębiorczości
 • Podstawy informatyki (bezpieczne posługiwanie się komputerem, edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, elementy grafiki komputerowej, Logo – geometria żółwia, prezentacje komputerowe, poczta elektroniczna, podpis elektroniczny, Internet, tworzenie stron WWW)
 • Informatyka w nauczaniu podstaw przedsiębiorczości
 • Informatyczne wspomaganie procesów decyzyjnych
 • Laboratorium komputerowe
 • Metodyka nauczania – metody aktywizujące, ocenianie wspierające
 • Elementy prawa oświatowego i prawa pracy
 • Cywilizacja, wiedza, kultura
 • Seminarium i ćwiczenia warsztatowe z dydaktyki przedsiębiorczości
 • Lektorat języka angielskiego

Specjalność: EKONOMIA W PRAKTYCE (przedmiot nauczany na IV etapie edukacyjnym)

 • Wybrane aspekty systemowej analizy edukacji
 • Historia ekonomii
 • Rola edukacji ekonomicznej w kształtowaniu kapitału ludzkiego i społecznego
 • Podstawy ekonomiki przedsiębiorstw
 • Dydaktyka ekonomii
 • Podstawy marketingu – metody analizy rynku
 • Współpraca międzynarodowa
 • Wybrane metody planowania i organizacji przedsięwzięć ekonomicznych
 • Podstawy analizy sieciowej
 • Metody indywidualnego i grupowego podejmowanie decyzji
 • Ocena efektywności przedsięwzięć
 • Podstawy informatyki (bezpieczne posługiwanie się komputerem, edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, elementy grafiki komputerowej, prezentacje komputerowe, poczta elektroniczna, podpis elektroniczny, Internet, tworzenie stron WWW)
 • Zastosowanie informatyki do rozwiązywania praktycznych zadań ekonomicznych
 • Informatyczne wspomaganie procesów decyzyjnych
 • Laboratorium komputerowe
 • Metodyka nauczania
 • Elementy prawa oświatowego i prawa pracy
 • Cywilizacja, wiedza, kultura
 • Seminarium i ćwiczenia warsztatowe z dydaktyki ekonomii i przedsiębiorczości
 • Lektorat języka angielskiego

ZAJĘCIA TECHNICZNE - TECHNIKA

Specjalność 1: ZAJĘCIA TECHNICZNE (przedmiot nauczany na II etapie edukacyjnym)

Specjalność 2: TECHNIKA (przedmiot nauczany na III etapie edukacyjnym)

Uwaga: Zajęcia są prowadzone wspólnie dla obu specjalności. Absolwenci otrzymują świadectwo stwierdzające zdobycie kwalifikacji uprawniających do nauczania przedmiotów „Zajęcia techniczne” i „Technika”

 • Wybrane aspekty systemowej analizy edukacji
 • Rola techniki w kształtowaniu społeczeństwa wiedzy
 • Historia techniki. Wkład techników polskich w rozwój techniki światowej
 • Podstawowe problemy współczesnej techniki
 • Dydaktyka techniki
 • Wychowanie komunikacyjne
 • Podstawy metodologii projektowania inżynierskiego
 • Zajęcia modelarskie: wybrane urządzenia techniczne i konstruowanie ich modeli
 • Zajęcia praktyczne z techniki z wykorzystaniem komputera
 • Zawody ginące i zapomniane
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy w technice. Zasady udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach
 • Podstawy informatyki (bezpieczne posługiwanie się komputerem, edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, elementy grafiki komputerowej, Logo – geometria żółwia, prezentacje komputerowe, poczta elektroniczna, podpis elektroniczny, Internet, tworzenie stron WWW)
 • Internet jako źródło wiedzy o odkryciach naukowych i wynalazkach technicznych
 • Laboratorium komputerowe
 • Metodyka nauczania – metody aktywizujące, ocenianie wspierające
 • Elementy prawa oświatowego i prawa pracy
 • Cywilizacja, wiedza, kultura
 • Seminarium i ćwiczenia warsztatowe z dydaktyki techniki
 • Lektorat języka angielskiego

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA (przedmiot nauczany na III i IV etapie edukacyjnym)

 • Wybrane aspekty systemowej analizy edukacji
 • Rola edukacji dla bezpieczeństwa w kształtowaniu kapitału ludzkiego i społecznego
 • Organizacja systemu obronności państwa
 • Organizacja sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
 • Podstawy prawne powszechnej samoobrony i ochrony cywilnej
 • Zasady międzynarodowego prawa humanitarnego
 • Zagrożenia czasu pokoju. Sposoby zapobiegania im oraz postępowania w przypadku ich wystąpienia
 • Zachowanie się w przypadku katastrof, kataklizmów przyrodniczych i zamachów terrorystycznych
 • Zagrożenia w czasie wojny. Zachowanie się w przypadku ich wystąpienia
 • Podstawowe rodzaje substancji toksycznych i sposób ich oznakowania
 • Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy w technice
 • Udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach
 • Podstawy informatyki (bezpieczne posługiwanie się komputerem, edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, elementy grafiki komputerowej, Logo – geometria żółwia, poczta elektroniczna, podpis elektroniczny, Internet, tworzenie stron WWW)
 • Laboratorium komputerowe
 • Metodyka nauczania – metody aktywizujące i ocenianie wspierające
 • Elementy prawa oświatowego i prawa pracy
 • Cywilizacja, wiedza, kultura
 • Seminarium i ćwiczenia warsztatowe z dydaktyki edukacji dla bezpieczeństwa
 • Lektorat języka angielskiego

ZARZĄDZANIE PLACÓWKAMI OŚWIATOWYMI

 • Analiza systemu edukacji (interdyscyplinarność, wielocelowość, wieloaspektowość i wielokontekstowość systemu, jego organizacja, zadania i sposób funkcjonowania, zasady kształtowania rozwoju i wspópracy placówek oświatowych)
 • Rola edukacji w kształtowaniu społeczeństwa wiedzy
 • Systemy edukacyjne w krajach Unii Europejskiej
 • Wybrane elementy teorii organizacji i zarządzania
 • Kierowanie zespołami ludzkimi w placówce oświatowej
 • Zarządzanie jakością procesu edukacyjnego i placówką oświatową
 • Metody planowania i zarządzania placówkami oświatowymi
 • Metody indywidualnego i grupowego podejmowania decyzji
 • Elementy teorii planowania sieciowego
 • Podstawy teorii kapitału ludzkiego indywidualnego i społecznego
 • Elementy ekonomiki edukacji
 • Elementy psychologii i socjologii edukacji – profilaktyka i prewencyjna społeczna
 • Etyka nauczycielska i etyka zarządzania placówką oświatową
 • Rola samorządów w kształtowaniu rozwoju oświaty
 • Placówka oświatowa jako lokalne centrum oświaty i kultury
 • Elementy prawa oświatowego i prawa pracy
 • System nadzoru pedagogicznego: struktura, zadania i sposób funkcjonowania
 • Informatyka i technologia informacyjna w zarządzaniu placówkami oświatowymi
 • Informatyczne wspomaganie systemu dokumentacyjno-archiwizacyjnego placówki
 • Aktualne problemy
 • Seminarium i ćwiczenia warsztatowe.
 • Lektorat języka angielskiego.