Informatyka

Rodzaj studiów

podyplomowe

Tryb studiów

niestacjonarne (zaoczne)

Czas trwania

2 sem.

Studia podyplomowe na Wydziale Informatyki trwają rok i są podzielone na dwa semestry:
zimowy od października do stycznia i letni od marca do czerwca. Liczba godzin zajęć na poszczególnych rodzajach studiów wynosi od 220 do 264 i spełnia z nadwyżką wymagania ilościowe stawiane przez MNiSW.

Studia podyplomowe są przeznaczone dla absolwentów szkół wyższych posiadających dyplom licencjata, inżyniera, magistra lub magistra inżyniera. Celem studiów podyplomowych jest podnoszenie posiadanych kwalifikacji w wybranej specjalności, zdobywanie nowych oraz poszerzenie wiedzy w zakresie nowoczesnych technik informatycznych. Studia podyplomowe przeznaczone są dla kandydatów posiadających już pewna wiedzę informatyczną nabytą w trakcie studiów wyższych lub pracy zawodowej. Od kandydata oczekujemy umiejętności posługiwania się sprzętem komputerowym i podstawowym oprogramowaniem w zakresie wybranej specjalności oraz elementarnej wiedzy z działów informatyki związanych z zakresem tematycznym studium.

Słuchacze studiów podyplomowych w trakcie ich trwania mogą korzystać z biblioteki WSISiZ oraz mają dostęp do usług w sieci WSISiZ. Za pomocą przeglądarki internetowej mogą korzystać z Uczelnianego Banku Informacji, co ułatwia im kontakt z prowadzącymi zajęcia i dziekanatem oraz korzystanie z materiałów dydaktycznych udostępnianych w postaci elektronicznej.

Wykłady, ćwiczenia audytoryjne i ćwiczenia w laboratoriach komputerowych prowadzone są przez nauczycieli akademickich Wydziału Informatyki WSISiZ. Zajęcia odbywają się w dobrze wyposażonych w sprzęt komputerowy i audiowizualny salach dydaktycznych.

Podstawowym warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie wszystkich zaliczeń i zdanie egzaminów przewidzianych planem studiów. Dodatkowym warunkiem może być przygotowanie pracy końcowej związanej z wybraną specjalnością lub zdanie egzaminu końcowego - warunki obowiązujące w danym roku akademickim określa kierownik studiów. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie ze wzorem MENiS oraz  dyplom ukończenia studiów wydany przez WSISiZ, jeśli przygotowali pracę końcową lub zdali egzamin końcowy.

Na studiach prowadzonych w trybie zaocznym zajęcia odbywają się w soboty i/lub niedziele w przedziale godzin 8:15 – 19:00.
W każdym z dwóch semestrów organizowanych jest po 8 zjazdów sobotnio-niedzielnych w odstępach mniej więcej dwutygodniowych lub więcej zjazdów jednodniowych (np. sobotnich).

Na studiach prowadzonych w trybie wieczorowym zajęcia odbywają się w robocze dni tygodnia w godzinach 17:30 – 20:45.
W semestrze organizowanych jest 8 dwutygodniowych modułów, z których każdy obejmuje cztery dni robocze pomiędzy poniedziałkiem a piątkiem. Istnieje możliwość dostosowania dni tygodnia oraz godzin rozpoczęcia zajęć do preferencji grupy zajęciowej.

Specjalności

Inżynieria sieci teleinformatycznych

Inżynieria sieci teleinformatycznych

studia podyplomowe

Szczegóły

Opłaty W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 (NOWY CENNIK OD 1 CZERWCA)

Wysokość czesnego 

studia II stopnia płatność jednorazowa (za semestr) płatność w ratach (za semestr)
Inżynieria sieci teleinformatycznych 3 400 zł 4 x 900 zł

Opłata wpisowa

Termin płatności wpisowego – bezpośrednio po zakwalifikowaniu kandydata.

opłata wpisowa
300 zł

Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi.

Terminy płatności czesnego

Terminy jednorazowych płatności za semestr nauki:

  • do dnia 10 października 2017 r. za semestr zimowy
  • do dnia 10 marca 2018 r. za semestr letni
semestr zimowy termin płatności
I do 10.10.2017 r.
II do 10.11.2017 r.
III do 10.12.2017 r.
IV do 10.01.2018 r.
semestr letni termin płatności
I do 10.03.2018 r.
II do 10.04.2018 r.
II do 10.05.2018 r.
IV do 10.06.2018 r.

Za datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek uczelni.

Pełne informacje o opłatach (czesne i inne) obowiązujących w roku akademickim 2017/2018 studentów rozpoczynających studia w październiku 2017 r. zamieszczone są w UBIK w dziale do pobrania.

Chcesz studiować? Zajrzyj na stronę rekrutacji