Publikacje pracowników

Publikacje naukowe / osiągnięcia artystyczne pracowników Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania.

Publikacje pracowników Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania stanowiących minimum kadrowe kierunku „Administracja” 2009 - 2014

 1. Fogel A., Szkudlarek P., Przestrzenne bazy danych jako przedmiot dostępu do informacji – prawo i praktyka. Człowiek i Środowisko, Nr 1-2 2004.
 2. Fogel A., Możliwość wykorzystania europejskich wskaźników zrównoważonego rozwoju w planowaniu przestrzennym na szczeblu lokalnym [w]: M. Kistowski, B. Korwel – Lejkowska (red.) Waloryzacja środowiska przyrodniczego w planowaniu przestrzennym Gdańsk – Warszawa 2007.
 3. Fogel A., Ochrona przyrody w planowaniu przestrzennym a prawo własności [w]: S. Kozłowski, P. Legutko – Kobus (red.): Planowanie Przestrzenne – szanse i zagrożenia społeczno-środowiskowe Lublin 2007.
 4. Fogel A., Ochrona przyrody w planowaniu przestrzennym jako przejaw realizacji interesu publicznego [w]: Prawo ochrony przyrody. Stan obecny, problemy, perspektywy. D. Kopeć, N. Ratajczyk (red.) Łódź 2008.
 5. Fogel A., Plany ochrony obszarów chronionych jako instrument kształtowania przestrzeni na poziomie lokalnym. Kwartalnik Prawa Publicznego 3-4/2008.
 6. Fogel A., Prawne aspekty udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko dla studiów uwarunkowań i planów miejscowych. Człowiek i Środowisko 1-4/2009.
 7. Pawłowska K. (red.), Fogel A.Zanim wybuchnie konflikt. Idea i metody partycypacji społecznej w ochronie krajobrazu i kształtowaniu przestrzeni (współautor). Kraków 2010.
 8. Fogel A., Środowiskowe aspekty uprawnień społeczeństwa w sporządzaniu studiów uwarunkowań i planów miejscowych. Samorząd Terytorialny 5/2010
 9. Fogel A., Uwzględnianie wartości przyrodniczych i kulturowych w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko gminnych aktów planistycznych [w:] Z. Cieślak, A. Fogel (red.), Wartości w planowaniu przestrzennym, Warszawa 2010.
 10. Fogel A., Instytucja „dobrego sąsiedztwa” przy ustalaniu warunków zabudowy – ewolucja poglądów doktryny i orzecznictwa. Człowiek i Środowisko 3-4/2010.
 11. Fogel A., Glosa do wyroku WSA w Warszawie z dnia 2.06.2010, IV SA/Wa 476/10 (pojęcie "terenu zieleni"), Gdańskie Studia Prawnicze Nr 3/2011
 12. Fogel A., Prawna ochrona przyrody w lokalnym planowaniu przestrzennym, Warszawa 2011.
 13. Fogel A., Ocena środowiskowych skutków lokalizacji zabudowy mieszkaniowej - zagadnienia prawne [w:] M. Górski (red.), Prawo ochrony przyrody a wolność gospodarcza, Łódź - Poznań 2011.
 14. Fogel A., Prawne aspekty informacji przyrodniczej w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko [w:] M. Rudnicki, A. Haładyj, K. Sobieraj (red.), Europeizacja prawa ochrony środowiska, 2011.
 15. Fogel A., Prawne uwarunkowania współdziałania organów w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko gminnych aktów planistycznych, Człowiek i Środowisko, 1-2/2012
 16. Fogel A., Prawne determinanty określania przeznaczenia i sposobu zagospodarowania terenu a władztwo planistyczne gminy [w:] Prace studialne Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji, Warszawa 2012
 17. Fogel A., Zmiana przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, Człowiek i Środowisko, 4/2012
 18. Fogel A., Strony postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy – problemy na gruncie stosowania przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, Człowiek i Środowisko, 1-2/2012
 19. Fogel A., Skala rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego a zasady jego sporządzania, Samorząd Terytorialny 7-8/2013
 20. Fogel A., Środowiskowe uwarunkowania planowania przestrzennego, Zagadnienia Sądownictwa Konstytucyjnego, nr 2(6)/2013, Warszawa 2014
 21. Fogel A., Identyfikacja i analiza przepisów odrębnych wobec ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wpływających na ład przestrzenny poprzez określanie możliwości zagospodarowania terenu, [w:] A. Fogel (red.). Ograniczenia w prawie zabudowy i zagospodarowania terenu a ład przestrzenny. Przepisy odrębne wobec ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Warszawa 2014.
 22. Fogel A., Dopuszczalność wprowadzania do tekstu planu miejscowego obowiązków proceduralnych [w:] Prace Studialne Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji, T. III, 2014
 23. Fogel A., Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko gminnych aktów planowania przestrzennego, Samorząd Terytorialny 9/2014
 24. Fogel A., Uwarunkowania prawnoustrojowe ochrony i kształtowania krajobrazu, Samorząd Terytorialny 12/2014
 25. Fogel A., Ograniczanie możliwości inwestowania a ochrona walorów krajobrazowych obszarów chronionych na przykładzie inwestycji w energię odnawialną [w:] Działalność gospodarcza na obszarach chronionych, R. Biskup, M. Pyter, M. Rudnicki, J.Trzewik (red.), Lublin 2014,
 26. Fogel A., Wskaźniki zagospodarowania  jako instrument ochrony zasobów środowiska w planie miejscowym [w:] Prawne aspekty gospodarowania zasobami środowiska, B. Rakoczy, M. Szalewska, K. Karpus (red.), Toruń 2014.
 27. Hoff W.Analiza ekonomiczna rynku w działaniu organów regulacyjnych, Współzależność dyscyplin badawczych w sferze administracji publicznej" red. S. Wrzosek, M. Domagała, T. Stanisławski, J.M. Izdebski, C.H. BECK Warszawa 2010, s. 539-547.
 28. Hoff W.The Guardians of Market Equality, Krytyka Prawa Tom III, Wydawnictwo Akademii Leona Koźmińskiego, Warszawa 2011, s. 87-1-3.
 29. Hoff W.Granice prywatyzacji zadań i kompetencji władz publicznych, Krytyka Prawa Tom IV, Warszawa 2012, s. 85-102.
 30. Hoff W.Planowanie przestrzenne a potrzeby seniorów, w: Strategie Działania w Starzejącym się Społeczeństwie,  Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2012, s. 110-117.
 31. Hoff W.Public Security Versus the Rule of Law in Court Decisions, in Legal Aspects of the Efficiency of Public Administration, KUL, Lublin 2013, s. 123-137.
 32. Hoff W.Benchmarking of Legal Systems for Global Competition, Contemporary Private Law, 2013, red. S.Kirkegaard, s. 215-225.
 33. Hoff W., Referat konferencyjny: „Kosmopolityzm prawniczy a demokracja”, XXI Zjazd Katedr Teorii Prawa i Filozofii Prawa „Demokratyczne państwo prawa,” Augustów 14-17 września
 34. Hoff W., Referat konferencyjny: “Administrative Law in the Perspective of Cosmopolitan Legal Theory”, XXIII Zjazd Katedr Prawa I Postepowania Administracyjnego – Dziesięc lat polskich doświadczeń w Unii Europejskiej, Szczecin-Berlin 21-24 Września 2014.
 35. Hoff W., Referat konferencyjny: “Administrative Law in the Perspective of Cosmopolitan Legal Theory”, XXIII Zjazd Katedr Prawa I Postepowania Administracyjnego – Dziesięc lat polskich doświadczeń w Unii Europejskiej, Szczecin-Berlin 21-24 Września 2014.
 36. Hoff W.Bezpieczeństwo publiczne a praworządność w orzecznictwie sądowym, Sprawność a legalność działania administracji  publicznej w sferze bezpieczeństwa i porządku publicznego, red. P.Stanisz, M. Czuryk, K. Ostaszewski, J. Święcki, Wydawnictwo KUL,  Lublin 2014, s. 81-97.
 37. Hoff W., Referat konferencyjny: „The Energy Market Under Law. When antitrust fails”, Konferencja międzynarodowa “Oil and Gas Distribution in Europe”, 29.11.2013, Palermo, Universita degli Studi di Palermo.
 38. Hoff W., Referat konferencyjny: „The Paradigm of Modern Education. Between Creativity and Universal Standards”, International Symposium on Changes and New Trends in Education" Konya, Turcja 22.11.2013.
 39. Hoff W.Informacja w kosmopolityzmie prawniczym, Władza-obywatele-Informacja. Ku nowemu porządkowi prawnemu, C.H. BECK, Warszawa 2015, ss. 41-53.
 40. Jarecki S.Modele prokonkurencyjnych rozwiązań prawnych w zakresie pasażerskich przewozów kolejowych, Warszawa 2013,wyd. Europrawo;
 41. Jarecki S.Postępowanie w sprawie wydania decyzji o udostępnieniu infrastruktury kolejowej [w:] Wąsowski K., Zalasińska K. Prace Studialne Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji, Szkice z zakresu procedury administracyjnej, Kraków 2014, wyd. Lettra-Graphic;
 42. Jarecki S.Jak usprawnić działanie administracji w zakresie organizowania pasażerskich przewozów kolejowych o charakterze usługi publicznej? [w:] Cieślak Z., Zalasińska K. Prace Studialne Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji, Szkice z zakresu nauki administracji, Wrocław 2013, wyd. PRESSCOM Sp. z o.o.;
 43. Jarecki S.Wpływ publicznego finansowania infrastruktury kolejowej na konkurencję w sektorze transportu kolejowego [w:] Cieślak Z., Zalasińska K. Prace Studialne Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji, Szkice z zakresu prawa administracyjnego materialnego, Warszawa 2012, wyd. PRESSCOM Sp. z o.o.;
 44. Jarecki S.Występowanie pomocy publicznej w finansowaniu przedsięwzięć związanych z opieką nad zabytkami [w:] Szafrański W., Zalasińska K. Prawna Ochrona Dziedzictwa Kulturowego, tom III, Poznań 2009, Wydawnictwo Poznańskie Sp z o.o.;
 45. Jarecki S.Application of State Aid Rules to Railway Rolling Stock Investment Projects – Polish Experiences, European Structural and Investment Funds Journal 2014, nr 2;
 46. Jarecki S.Opodatkowanie VAT rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, Przegląd podatkowy 2014, nr 5(277);
 47. Jarecki S.Pomoc de minimis dla przedsiębiorstw świadczących usługi w ogólnym interesie gospodarczym, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2014, nr 1(787);
 48. Jarecki S.Otwarcie krajowych rynków kolejowych przewozów pasażerskich na konkurencję. Zasady dostęp do infrastruktury kolejowej dla przewoźników komercyjnych i świadczących usługi publiczne, Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2013, nr 4(2);
 49. Jarecki S.Public Service Compensation in Land Transport. When does it not Constitute State Aid?, Polish Review of International and European Law 2013, nr 2;
 50. Jarecki S.Pomoc publiczna w dobie reformy, które przepisy stosować - stare, czy nowe?, Prawo Pomocy Publicznej 2013, nr 6(41);
 51. Jarecki S.Związek pomiędzy aksjologicznymi podstawami prawa regulacji rynku transportu kolejowego i prawa ochrony środowiska, Kwartalnik Prawa Publicznego 2008, nr 3-4;
 52. Jarecki S.Powierzenie świadczenia usług podmiotowi wewnętrznemu, Kontrola Państwowa 2010, nr 2;
 53. Jarecki S.Definicja usługi publicznej w transporcie, Kontrola Państwowa 2012, nr 5;
 54. Jarecki S.Występowanie pomocy publicznej w publicznym finansowaniu infrastruktury kolejowej w świetle nowych wytycznych dotyczących pomocy państwa dla przedsiębiorstw kolejowych i praktyki decyzyjnej Komisji Europejskiej – sytuacja w Polsce, Prawo Pomocy Publicznej 2008, nr 5(10);
 55. Jarecki S.Pomoc publiczna a państwo na rynku nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki sprzedaży nieruchomości stanowiących własność publiczną, Prawo Pomocy Publicznej 2009, nr 1(12);
 56. Jarecki S.Pomoc na opiekę nad zabytkami, Prawo pomocy publicznej 2009, nr 2(13);
 57. Jarecki S.Finansowanie świadczenia usług publicznych w lądowym transporcie pasażerskim, Prawo Pomocy Publicznej 2009, nr 3(14);
 58. Jarecki S.Pomoc o charakterze socjalnym na przykładzie decyzji Komisji w sprawie rekompensaty kosztów poniesionych na świadczenie usług pocztowych ustawowo zwolnionych od opłat pocztowych, Prawo Pomocy Publicznej 2009, nr 4(15);
 59. Jarecki S.Pomoc na koordynację transportu, Prawo Pomocy Publicznej 2009, nr 5(16);
 60. Jarecki S.Czy pomoc na działalność w zakresie teatru, tańca i muzyki stanowi pomoc publiczną?, Prawo Pomocy Publicznej 2009, nr 6(17);
 61. Jarecki S.Pomoc publiczna na cele zakupu i wymiany taboru kolejowego przeznaczonego do przewozów pasażerskich, Prawo Pomocy Publicznej 2010, nr 1(18);
 62. Jarecki S., Jak liczyć pomoc de minimis dla przedsiębiorstw prowadzących dzielność w kilku sektorach, Prawo Pomocy Publicznej 2010, nr 3(20);
 63. Jarecki S.Rekompensata – forma pomocy publicznej z tytułu świadczenia powszechnych usług pocztowych, Prawo Pomocy Publicznej 2010, nr 5(22);
 64. Jarecki S.Normalizacja rachunkowości przedsiębiorstw kolejowych, Prawo Pomocy Publicznej 2010, nr 6(23);
 65. Jarecki S.Środki na honorowanie ulg w transporcie autobusowym są pomocą publiczną, Prawo Pomocy Publicznej 2011, nr 3(26);
 66. Jarecki S.Dotacja na zakup taboru ze środków funduszy europejskich jako część rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, Prawo Pomocy Publicznej 2011, nr 6(29);
 67. Jarecki S.Finansowanie usług w ogólnym interesie gospodarczym – zamówienia publiczne a pomoc publiczna, Prawo Pomocy Publicznej 2012, nr 4(33);
 68. Jarecki S.Wsparcie dla mieszkalnictwa socjalnego w UE, Prawo Pomocy Publicznej 2013, nr 2(37);Wsparcie dla transportu intermodalnego w perspektywie 2014-2020, Prawo Pomocy Publicznej 2014, nr 6(47);
 69. Jarecki S.Publiczny transport zbiorowy a obowiązki gminy, Prawo finansów publicznych 2012, nr 8;
 70. Jarecki S.Pomoc na zakup „galaktycznego dziobaka”, Rynek Kolejowy 2014, nr 7;
 71. Jarecki S.Brak zdolności upadłościowej spółek kolejowych – niedozwolona pomoc państwa, Rynek Kolejowy 2010, nr 3;
 72. Jarecki S.Wpływ polityki państwa na konkurencję na rynku transportu kolejowego, Rynek Kolejowy 2010, nr 7-9;
 73. Jarecki S.Czy na polskim rynku przewozów pasażerskich potrzebna jest konkurencja?, Rynek Kolejowy 2011, nr 2;
 74. Jarecki S.Tabor a konkurencja w pasażerskich przewozach kolejowych, referat zostanie opublikowany w Pracach Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 75. Kosieradzka-Federczyk A., Postępowanie konkursowe w sprawie wyboru projektów do dofinansowania ze środków funduszy unijnych a kodeks postępowania administracyjnego, Prace studialne Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji, 2014
 76. Kosieradzka-Federczyk A., Czy podział na prawo publiczne i prywatne zachowuje nadal swoją przydatność? Uwagi na przykładzie pozycji jednostek samorządu terytorialnego, współautorstwo Federczyk W., Jedność norm i wartości, Zbiór studiów dedykowanych Prof. M. Gintowt-Jankowicz, KSAP 2014
 77. Kosieradzka-Federczyk A., Czy oceny oddziaływania na środowisko są instrumentem pozwalającym kształtować ład przestrzenny? w: Ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenu a ład przestrzenny. Przepisy odrębne wobec ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, red. Fogel A., IGPIM, Warszawa 2014
 78. Kosieradzka-Federczyk A., Dealing with Environmental Impact Assessment – the Polish experience, Central and Eastern European Legal Studies 1/2014
 79. Kosieradzka-Federczyk A., Funkcje administracyjne w gospodarce odpadami na przykładzie gminy, w: Prawne aspekty gospodarowania zasobami środowiska. Oddziaływanie na zasoby środowiska, Toruń 2014
 80. Kosieradzka-Federczyk A., Glosa do wyroku NSA z 18 kwietnia 2014 r., sygn. akt II OSK 2769/12, GSP-Prz.Orz.
 81. Kosieradzka-Federczyk A., Wybrane zadania Prezydenta RP i Włoch w orzecznictwie sądów konstytucyjnych, Publikacja pokonferencyjna Instytucji Prezydenta w Polsce i we Włoszech, Akademia Leona Koźmińskiego, 2014
 82. Kosieradzka-Federczyk A., Powszechne obowiązki dotyczące środowiska w świetle wybranych regulacji konstytucyjnych, Publikacja pokonferencyjna, Dobra publiczne w administracji, WPiA, Uniwersytet Opolski 2014
 83. Kosieradzka-Federczyk A., Charakterystyka prawna wybranych aspektów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Samorząd Terytorialny, zeszyt 7-8 2013
 84. Kosieradzka-Federczyk A., Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach oraz ich wykonalność i wykonanie. Analiza prawna, Przegląd prawa ochrony środowiska, 2/2013
 85. Kosieradzka-Federczyk A., Priorytety Unii Europejskiej w gospodarowaniu odpadami, Współczesne Problemy Zarządzania, 1/2013
 86. Kosieradzka-Federczyk A., Zmiany w gospodarce odpadami komunalnymi w perspektywie nauki administracji, (współautorstwo W. Federczyk), red. Z. Cieślak, K. Zalasińska, Prace studialne WSAA. Szkice z zakresu nauki administracji, Warszawa 2013
 87. Kosieradzka-Federczyk A., Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach: akty związane czy uznaniowe, deklaratoryjne czy konstytutywne? Analiza prawna, Kwartalnika Prawa Publicznego, 3/2013
 88. Kosieradzka-Federczyk A., Komentarz do ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (publikacja elektroniczna w Lex.pl), WoltersKluwer, 2013
 89. Kosieradzka-Federczyk A., Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w orzecznictwie sądów administracyjnych, Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego, rok VIII nr 1 (40)/2012
 90. Kosieradzka-Federczyk A., Ocena oddziaływania projektów lotniczych na środowisko, Prace studialne WSAA, tom 1/2012
 91. Kosieradzka-Federczyk A., Glosa do postanowienia NSA z dnia 15 listopada 2011 r., II OW 135/11, GSP-Prz.Orz. 2012/2
 92. Kosieradzka-Federczyk A., Glosa do wyroku NSA z dnia 25 listopada 2011 r., II OSK 1981/11, współautorstwo Wojciech Federczyk, GSP-Prz.Orz. 2012/4
 93. Kosieradzka-Federczyk A., Realizacja konstytucyjnych wymogów ochrony środowiska na przykładzie ocen oddziaływania na środowisko, Zagadnienia Sądownictwa Konstytucyjnego, nr 2(4)/2012
 94. Maciejewski J., Kuzak W.: Mobilny system zarządzania relacjami z klientami – e-CRM, w: Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania „Współczesne Problemy Zarządzania”, Nr 1/2014
 95. Maciejewski J.Customer Relationship Management w kształtowaniu strategii biznesowej współczesnego przedsiębiorstwa, w: Postępy techniki przetwórstwa spożywczego, czerwiec 2014, oddane do druku grudzień 2013
 96. Maciejewski J.Customer Relationship Management – strategia biznesowa i technologia informatyczna, w: Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania „Współczesne Problemy Zarządzania”, Nr. 1/2012, ss.99-106
 97. Maciejewski J., Sokołowski A.: Controlling finansowy w strategii rozwoju współczesnej organizacji, w: Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania „Współczesne Problemy Zarządzania”, Nr. 1/2009, ss.55-85
 98. Maciejewski J.Proces due diligence elementem weryfikacji finansowo-prawnej podmiotu gospodarczego, w: Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania „Współczesne Problemy Zarządzania”, Nr. 1/2010, ss.37-72
 99. Maciejewski J.CRM GigaCon: e-CRM z wykorzystaniem nowoczesnych technologii telefinformatycznych, Materiały konferencyjne na konferencję dotyczącą analizy wdrożeń – specyficzne Know How w zakresie Customer Relationship Management, 16 kwiecień 2013, Warszawa
 100. Maciejewski J.CRM GigaCon: Zarządzanie projektami CRM – outsdourcing CRM, Materiały konferencyjne na konferencję dotyczącą analizy wdrożeń – specyficzne Know How w zakresie Customer Relationship Management, 15 listpada 2012, Warszawa
 101. Maciejewski J.Zarządzanie wartością klienta w stategii biznesowej Customer Relationship Management, Referat w konferencji na temat „Analiza wartości klienta”, czerwiec 2010, Jachranka k. Warszawy
 102. Majchrzak B., Instytucja odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych [w:] Energetyka i ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym, pod red. M. Cherki, F. Elżanowskiego, M. Swory i K. A. Wąsowskiego, Wolters Kluwer 2010;
 103. Majchrzak B., Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 24 stycznia 2008 r., II SA/Bk 793/07 [Charakter prawny ustaleń do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zawartych w rozporządzeniu wojewody w sprawie ustanowienia planu ochrony dla parku krajobrazowego], Kwartalnik Prawa Publicznego 2010, nr 1-2;
 104. Majchrzak B., Wartości w planowaniu przestrzennym w wybranych orzeczeniach Trybunału Konstytucyjnego [w:] Wartości w planowaniu przestrzennym, pod red. Z. Cieślaka i A. Fogel, Warszawa 2010;
 105. Federczyk W., Majchrzak B., Interes jako przesłanka udostępnienia informacji publicznej [w:] Dostęp do informacji publicznej w Polsce i w Europie – wybrane zagadnienia prawne, pod red. W. Pierzchały i M. Woźniak, Opole 2010;
 106. Majchrzak B., Rozdział I; V; VI; VIII; X; XI; XI [w:] Federczyk W., M. Klimaszewski, Majchrzak B., Postępowanie administracyjne. Wykłady Becka, pod red. Z. Cieślaka, Warszawa 2010.
 107. Majchrzak B., Prawne relacje między starostą a powiatowym inspektorem nadzoru budowlanego, Samorząd Terytorialny 2011, nr 1-2;
  1. Syryt, Majchrzak B., W kwestii dopuszczalności kontroli miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przez Trybunał Konstytucyjny, Zagadnienia Sądownictwa Konstytucyjnego 2011, nr 1;
 108. Majchrzak B., Właściwość sądów w sprawach sporów powstających na gruncie porozumień komunalnych [w:] Aktualne problemy rozgraniczenia właściwości sądów administracyjnych i sądów powszechnych, pod red. M. Błachuckiego i T. Górzyńskiej, Warszawa 2011;
 109. Majchrzak B., Dostęp do informacji publicznej zawartej w aktach sprawy rozpatrywanej przez Trybunał Konstytucyjny, Zagadnienia Sądownictwa Konstytucyjnego 2011, nr 2;
 110. Majchrzak B., Glosa do wyroku WSA w Poznaniu z 30.6.2010 r., II SA/Po 151/10, Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa 2011, nr 2 [samowola budowlana a ustalenie warunków zabudowy działki sąsiedniej];
 111. Majchrzak B., Rozdział I; V; VI; VIII; X; XI; XI [w:] Federczyk W., M. Klimaszewski, Majchrzak B., Postępowanie administracyjne. Wykłady Becka, Warszawa 2011.
 112. Majchrzak B., Zmiany k.p.a. w zakresie uzupełnienia decyzji co do rozstrzygnięcia (wybrane uwagi na tle nowelizacji z 3 grudnia 2010 r.) [w:] Analiza i ocena zmian kodeksu postępowania administracyjnego w latach 2010-2011, pod red. M. Błachuckiego, T. Górzyńskiej i G. Sibigi, Warszawa 2012;
 113. Majchrzak B., Dobro wspólne i interes publiczny jako elementy aksjologicznej definicji prawa administracyjnego (komunikat) [w:] Prace studialne WSAA. Szkice z zakresu prawa administracyjnego materialnego, pod red. Z. Cieślaka i K. Zalasińskiej, Warszawa 2012;
 114. Majchrzak B., Rozdział I i II [w:] Nauka administracji, pod red. Z. Cieślaka, Warszawa 2012;
 115. Majchrzak B., Elementy materialnoprawne procedury administracyjnej, Państwo i Prawo 2012, nr 10;
 116. Majchrzak B., Recenzja książki A. Fogel „Prawna ochrona przyrody w lokalnym planowaniu przestrzennym” Warszawa 2011, Przegląd Prawa Ochrony Środowiska 2012, nr 1.
 117. Majchrzak B., Rozdział I; V; VI; VIII; X; XI; XI [w:] Federczyk W., M. Klimaszewski, Majchrzak B., Postępowanie administracyjne. Wykłady Becka, Warszawa 2013;
 118. Majchrzak B., Czynność materialno-techniczna (jako prawna form działania administracji) a orzeczenie w rozumieniu art. 79 ust. 1 Konstytucji RP, Przegląd Sejmowy 3/2013;
 119. Majchrzak B., Analiza orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego jako metoda badawcza w nauce administracji [w:] Prace studialne WSAA. Szkice z nauki administracji, pod red. Z. Cieślaka i K. Zalasińskiej, Wrocław 2013;
 120. Majchrzak B., Przedmiot postępowania w sprawie wznowienia postępowania administracyjnego – wybrane zagadnienia [w:] Z zagadnień nadzoru i kontroli organów władzy publicznej w Polsce. Tom III, pod red. M. Konarskiego i M. Wocha, Warszawa 2013;
 121. Majchrzak B., Badanie podstaw aksjologicznych prawa materialnego w zakresie jawności i jej ograniczeń [w:] Jawność i jej ograniczenia. Tom II. Podstawy aksjologiczne, pod red. Z. Cieślaka, Warszawa 2013;
 122. Majchrzak B., Ochrona praw jednostki w procedurze zgłoszenia robót budowlanych [w:] Jednostka wobec władczej ingerencji administracji publicznej. Tom 2, pod red. E. Wójcickiej, Częstochowa 2013;
 123. Majchrzak B., Charakter prawny odpowiedzialności zawodowej w budownictwie, Zeszyty Prawnicze UKSW 2013, nr
 124. Federczyk W., Majchrzak B., Akt normatywny w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego. Problemy na tle aktów organów administracji [w:] Źródła prawa administracyjnego a ochrona wolności i praw obywateli, pod red. M. Błachuckiego i T. Górzyńskiej, Warszawa 2014;
 125. Majchrzak B., Wpływ unormowań materialnoprawnych na kierunek nowych rozwiązań w kpa (na przykładzie prawa budowlanego) [w:] Prace studialne WSAA. Szkice z procedury administracyjnej. Tom III, pod red. K.A. Wąsowskiego i K. Zalasińskiej, Kraków 2014;
 126. Jurgilewicz M.K., Majchrzak B., Bezpieczeństwo ekologiczne w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Zeszyty Naukowe WSIZiA 2014, nr 2;
 127. Majchrzak B., Zakres działania podmiotu (art. 191 ust. 2 Konstytucji RP) – perspektywa nauki prawa administracyjnego [w:] Jedność norm i wartości. Zbiór studiów dedykowanych Profesor Marii Gintowt-Jankowicz, Warszawa 2014;
 128. Majchrzak B., Glosa do wyroku WSA w Warszawie z 20.12.2012 r., VII SA/Wa 1998/12 [kontrola instancyjna postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania administracyjnego], Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa 2014, nr 2;
 129. Majchrzak B., Problem określenia skutków obowiązywania zakazu reformationis in peius w postępowaniu przed wojewódzkim sądem administracyjnym, Przegląd Prawa Publicznego 2014, nr 11;
 130. Majchrzak B., Charakter prawny wpisu do rejestru związków wyznaniowych, Przegląd Prawa Wyznaniowego 2014, nr 6;
 131. Majchrzak B., Odpowiednie stosowanie przepisów dotyczących dostępu do informacji o środowisku w postępowaniach wymagających udziału społeczeństwa [w:] Władza – Obywatele – Informacja. Ku nowemu porządkowi prawnemu. Księga pamiątkowa ku czci Profesor Teresy Górzyńskiej, pod red. I. Lipowicz, Warszawa 2014.
 132. Rokoszewski K., Istota i główne wyznaczniki marketingu relacji, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Marketingu i Biznesu w Łodzi Nr 9, 2002.
 133. Gajewski S., Rokoszewski K., Rola i znaczenie lojalności konsumenckiej we współczesnym marketingu, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Marketingu i Biznesu w Łodzi, Nr 6, 2000 r.
 134. Rokoszewski K., Rola i znaczenie interakcji w relacjach nauczyciel – student na tle specyfiki wybranych procesów grupowych w zakresie nauczania przedmiotów z zakresu zarządzania, praca zaliczeniowa w ramach Studium Pedagogicznego organizowanego przez Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej.
 135. Rokoszewski K., Partnerstwo lokalne i regionalne jako czynnik rozwoju gospodarczego i tworzenia miejsc pracy – „Rynek Pracy” 2/2006
 136. Rokoszewski K., Olszowska Urban J., Partnerstwo lokalne jako pomoc w ożywieniu gospodarczym i tworzeniu nowych miejsc pracy w gminach i powiatach- Podręcznik opracowany w ramach projektu Centrum Rozwoju Lokalnego Regionalny Ośrodek Szkoleniowy Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu „Rozwój lokalnego partnerstwa na rzecz rynku pracy oraz wsparcie projektów finansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny” Phare 2003 „Promocja zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich”
 137. Rokoszewski K. (i inni), Partnerstwo lokalne. Budowanie partnerstwa na rzecz zatrudnienia – podręcznik w ramach realizacji projektu „Partnerstwo i współpraca na rzecz budowy nowoczesnego rynku pracy” w Dz. 1.1. Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich,” Partnerstwo i współpraca na rzecz budowy nowoczesnego rynku pracy”, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Międzynarodowe Centrum Partnerstwa „Partners Network”, Workforce Strategies, Łódź 2008.
 138. Rokoszewski K., Model Partnerstwa Lokalnego jako czynnik rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw – Zarządzanie innowacyjne w gospodarce i biznesie , nr 1, ( 4) 2007, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi
 139. Rokoszewski K., Małe i średnie przedsiębiorstwa w procesach rozwoju konkurencyjności i partnerstwa regionalnego, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2007.
 140. Rokoszewski K., Funkcjonowanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w aspekcie lokalnych i regionalnych uwarunkowań współpracy oraz partnerstwa lokalnego, [w:]Mikołajczyk B. (red), Finansowe uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw z uwzględnieniem sektora MSP, Difin, Warszawa 2006.
 141. Rokoszewski K., Partnerstwo między przedsiębiorstwami i instytucjami otoczenia biznesu a tworzenie i rozwój przedsiębiorstw w regionie łódzkim, [w:] Skłodowski H., Stawasz E., Psychologiczne wyznaczniki efektywności poszukiwania pracy i samozatrudnienia w regionach marginalizowanych, Uniwersytet Łódzki, Fundacja Inkubator, Uniwersytet Łodzki, Łódź 2007.
 142. Rokoszewski K., Model Partnerstwa Lokalnego a ożywienie gospodarcze w gminach i powiatach, [w:] Korporowicz L. (red.), Zmiany jakościowe w otoczeniu a konkurencyjność przedsiębiorstw – ujęcie społeczne, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Warszawie, Warszawa 2007.
 143. Rokoszewski K., Partnerstwo i współpraca w budowie środowiska sprzyjającego rozwojowi małych i średnich przedsiębiorstw w regionach i na poziomie lokalnym, [w:] Borowski R.F. (red.), Zmiany jakościowe w otoczeniu a konkurencyjność przedsiębiorstw – ujęcie regionalne i sektorowo – branżowe, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Wydział Zarządzania w Warszawie, Warszawa 2007.
 144. Rokoszewski K., Koncepcja klastrów a zarządzanie przedsiębiorstwami w układach regionalnych, [w:] Kowalczewski W., Matwiejczuk W., (red.), Kierunki i metody zarządzania przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa 2007. (artykuł na konferencję pt. Kierunki i metody zarządzania przedsiębiorstwem – 22 maja 2007 r., Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Warszawie.
 145. Rokoszewski K., Partnerstwo jako czynnik kreacji innowacyjności w małych i średnich przedsiębiorstwach, Zarządzanie i Edukacja Nr 52, maj – czerwiec 2007, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Warszawie, Oficyna Poligraficzno – Wydawnicza Adam, Warszawa 2007.
 146. Rokoszewski K., Kapitał społeczny a tworzenie relacji partnerskich w procesach rozwoju lokalnego, Zarządzanie i Edukacja, Nr 51, marzec – kwiecień 2007, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Warszawie, Oficyna Wydawniczo – Poligraficzna Adam, Warszawa 2007 r.
 147. Rokoszewski K., Merytoryczne uwarunkowania przygotowywania projektów związanych z integracją społeczną i ochroną środowiska w aspekcie środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych, Zarządzanie i Edukacja, Nr 53/54, lipiec – październik 2007, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Warszawie , Oficyna Wydawniczo - Poligraficzna Adam, Warszawa 2007.
 148. Rokoszewski K., Przedsiębiorstwo i region – relacje współzależności w dobie gospodarki opartej na wiedzy, [w:] Kowalczewski W., Matwiejczuk W. (red.) Zarządzanie organizacjami. Diagnoza i sposoby rozwiązywania problemów, Difin, Warszawa 2008.
 149. Rokoszewski K., Opracowanie strategii promocji i informacji o realizowanym projekcie, spójnej ze strategią poszukiwania, oceny i wsparcia biznesowego wybranych projektów w ramach przedsięwzięcia: „Opracowanie koncepcji organizacyjnej Centrum Wspierania Projektów Innowacyjnych” Raport ekspercki, realizowanym na zlecenie Urzędu Miasta Poznania, Public Profits, Poznań, grudzień 2007.
 150. Rokoszewski K., Kształtowania partnerstwa wewnątrz organizacji jako czynnik rozwoju organizacji, Zarządzanie i Edukacja Nr 59/60, lipiec – październik 2008, Szkoła Wyższa im. B. Jańskiego w Warszawie, Oficyna Poligraficzno – Wydawnicza Adam, Warszawa 2008.
 151. Rokoszewski K., Pisera A., Wymiary partycypacji a rozwój relacji z pracownikami w organizacji, Zarządzanie i Edukacja Nr 59/60, lipiec – październik 2008, Szkoła Wyższa im. B. Jańskiego w warszawie, Oficyna Poligraficzno – Wydawnicza Adam, Warszawa 2008.
 152. Rokoszewski K., Zasoby ludzkie i kapitał wiedzy jako czynniki wzrostu regionów, [ w]: Jędrych E., Pitreas A., Stankiewicz – Mróz A., Funkcja personalna zmieniającej się organizacji. Diagnoza i perspektywa, Politechnika Łódzka Wydawnictwo Media – Press, Łódź 2008
 153. Rokoszewski K., Znaczenie wiedzy i innowacyjności regionalnej w rozwoju organizacji [w:] Kowalczewski W., Matwiejczuk W. (red.), Zarządzanie organizacjami w teorii i praktyce, Difin, Warszawa 2008.
 154. Rokoszewski K., Rola zarządzania projektami w rozwoju organizacji pozarządowych w aspekcie funduszy unijnych, ( w druku do Wydawnictwa SW im. B. Jańskiego w Warszawie)
 155. Rokoszewski K., Region jako miejsce budowania gospodarki i społeczeństwa wiedzy, [w:] Borowski P., Stawicka M., Nojszewska E. (red.), Kierunki zmian w gospodarce opartej na wiedzy, na przykładzie wybranych sektorów, Oficyna Poligraficzno – Wydawnicza ADAM, Warszawa 2009 .
 156. Rokoszewski K., Rola organizacji pozarządowych oraz samorządu lokalnego w rozwoju aktywności gospodarczej, samoorganizacji i przedsiębiorczości na terenach wiejskich, [w:] Wasiluk A. (red.), Nowoczesne podejście do zarządzania organizacjami, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2009 (II Międzynarodowa Konferencja Naukowa po tym samym tytułem – 25-26. 11. 2009 r.)
 157. Rokoszewski K. (i inni), Łódzkie modele partnerstw lokalnych na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, WYG International, Sp z o.o., Warszawa 2010.
 158. Rokoszewski K., Kapitał społeczny jako fundament rozwoju i partnerstwa lokalnego ( publikacja wydana w j. ukraińskim, Ługańsk 2011)
 159. Rokoszewski K., Zrównoważony rozwój – zadanie na dziś i jutro współczesnego świata,[w:] Rokoszewski K. (red.), Zając B., Mikina A., Edukacja ekologiczna drogą do zrównoważonego rozwoju, Stowarzyszenie Oświatowe Edukator, Łódź 2010.
 160. Rokoszewski K., Zając B., Mikina A., Kształtowanie postawy przedsiębiorczej, [w:] Rokoszewski K. (red.), Zając B., Mikina A., Edukacja ekologiczna drogą do zrównoważonego rozwoju, Stowarzyszenie Oświatowe Edukator, Łódź 2010.
 161. Zając B., Rokoszewski K., Podsumowanie warsztatów i wnioski końcowe dla praktyki społecznej i gospodarczej na Dolnym Śląsku, [w:]Modele sieci partnerstw a zarządzanie zmianą gospodarczą, Federacja Pracodawców Polski Zachodniej, Legnica 2010.
 162. Rokoszewski K., Aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych w Polsce – problemy, uwarunkowania i rozwiązania instytucjonalne., [w:] Rokoszewski K. (red.), Wybrane problemy aktywizacji społeczno – zawodowej młodzieży oraz dorosłych osób niepełnosprawnych na rynku pracy, Stowarzyszenie Oświatowe Edukator, Łódź 2010.
 163. Rokoszewski K., Rola zarządzania projektami w realizacji celów i zadań organizacji pozarządowych, [w:] Rokoszewski K. (red.), Wybrane problemy aktywizacji społeczno – zawodowej młodzieży oraz dorosłych osób niepełnosprawnych na rynku pracy, Stowarzyszenie Oświatowe Edukator, Łódź 2010.
 164. Rokoszewski K. (i inni), Strategia promocji przedsiębiorczości akademickiej w województwie opolskim. Część II, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2010.
 165. Rokoszewski K., Zając B., Przewodnik po dialogu społecznym na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym oraz w organizacjach, Federacja Pracodawców Polski Zachodniej, Legnica 2011.
 166. Rokoszewski K., Zając B., Dobre praktyki dialogu społecznego i obywatelskiego w kraju i zagranicą, Federacja Pracodawców Polski Zachodniej, Legnica 2011.
 167. Rokoszewski K. (i inni), Publikacja końcowa w ramach projektu „Mega dialog w partnerstwie”, Federacja Pracodawców Polski Zachodniej, Legnica 2011.
 168. Rokoszewski K., Miejsce dialogu społecznego i obywatelskiego w procesach zmian społeczno – gospodarczych, Wydawnictwo PRET S.A.,Polish Open University –Wyższa Szkoła Zarządzania, Warszawa 2012. (artykuł na konferencję „Ewolucja czy rewolucja? Czas przemian, czas wyzwań Wyższa Szkoła Zarządzania 17.10.2011)
 169. Rokoszewski K., Model współpracy szkół zawodowych z pracodawcami na tle zmian i wymagań rynku pracy, Zarządzanie i Edukacja nr 79, Szkoła Wyższa im. B. Jańskiego, Oficyna Wydawniczo – poligraficzna ADAM, Warszawa 2011.
 170. Rokoszewski K., Dialog i konsultacje społeczne jako metoda zwiększania responsywności samorządu lokalnego,[w:] E. Jasiuk, G.P. Maj, K. Sikora, S. Wrzosek, Pomiędzy zarządzaniem publicznym a ogólną teorią administracji, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu, Radom 2013 – (artykuł na konferencję w 30.maja2012) r.
 171. Rokoszewski K., Zając B., Mikina A., Dobre praktyki współpracy ponadnarodowej w projekcie Rozwój zainteresowań uczniów gimnazjum drogą do kariery- wnioski dla praktyki wdrażania metody projektów w warunkach polskich, Doradca Zawodowy, 4/2012.
 172. Rokoszewski K, Metoda projektów jako wyraz zmiany w praktyce edukacyjnej polskiej szkoły. Wnioski z realizacji projektu Rozwój zainteresowań uczniów drogą do kariery, Wydawnictwo Szkoły Wyższej im. B. Jańskiego w Warszawie, Warszawa 2013.
 173. Zając B., Rokoszewski K., Metoda projektów w perspektywie uczestników i realizatorów projektu- kierunki rozwoju, [w:] Metoda projektów w praktyce edukacyjnej. Doświadczenia projektu Rozwój zainteresowań uczniów gimnazjum droga do kariery, Ecorys Sp. z o.o., Warszawa 2013, (publikacja nierecenzowana podsumowująca projekt o tym samym tytule zrealizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki)
 174. Rokoszewski K., Inicjatywa lokalna drogą do społeczeństwa obywatelskiego. Problemy i perspektywy wspierania aktywności lokalnej w społecznościach wiejskich, Stowarzyszenie Oświatowe Edukator, Łódź 2014.
 175. Rokoszewski K., Szanse, ograniczenia, kierunki, i sposoby pobudzania postaw obywatelskich w we współczesnej szkole. Publikacja podsumowująca realizację projektu Inkubator Młodzieżowych Inicjatyw Obywatelskich, Stowarzyszenie Oświatowe Edukator, Łódź 2014.
 176. Rokoszewski K. Interesariusze partycypacyjnych budżetów w społeczności lokalnej. Aktorzy lokalnej sceny społecznej jako grupy interesu w procesach decyzyjnych, Stowarzyszenie Oświatowe Edukator, Łódź 2014. (publikacja praktyczna nierecenzowana).
 177. Rokoszewski K., Sposoby mobilizacji społeczności lokalnej do partycypacji i budżetu partycypacyjnego. Główne pojęcia, metody i uwarunkowania skutecznej partycypacji, Stowarzyszenie Oświatowe Edukator, Łódź 2014. (publikacja praktyczna nierecenzowana).
 178. Rokoszewski K. Partnerstwo we wdrażaniu budżetu partycypacyjnego. Koordynacja współpracy lokalnej, Stowarzyszenie Oświatowe Edukator, Łódź 2014. (publikacja praktyczna nierecenzowana).
 179. Rokoszewski K., Budżet partycypacyjny – mechanizmy i struktura działania, Stowarzyszenie Oświatowe Edukator, Łódź 2014. (publikacja praktyczna nierecenzowana).
 180. Sobczyk P.Kościół a wspólnoty polityczne, Warszawa 2005, s. 320.
 181. Sobczyk P.Prawo wyznaniowe. Wybór źródeł, opracowanie P. Sobczyk, P. Sobczyk, Warszawa 2005, ss. 488 (wielkość udziałów w prawie autorskim 50%).
 182. M. Karpiuk (red.), M. Czuryk, L. Grzonka, B. Krupa, Sobczyk P., Akty normatywne i administracyjne, Warszawa 2009, s. 258 (wielkość udziałów w prawie autorskim 27%).
 183. Sobczyk P.Polskie prawo wyznaniowe. Wybór źródeł, opracowanie M. Poniatowski, P. Sobczyk, Lublin 2012, s. 678 (wielkość udziałów w prawie autorskim 50%).
 184. Sobczyk P.Konstytucyjna zasada konsensualnego określania stosunków między Rzecząpospolitą Polską a Kościołem katolickim, Warszawa 2013.
 185. Sobczyk P.Finansowanie kościołów i innych związków wyznaniowych, red. P. Sobczyk, K. Warchałowski, Warszawa 2013, s. 478.
 186. Sobczyk P.Religia i etyka w edukacji publicznej, red. J. Krukowski, P. Sobczyk, M. Poniatowski, Warszawa 2014, ss. 245.
 187. Sobczyk P.Autonomia i zadania wiernych świeckich jako element autonomii Kościoła w stosunku do wspólnoty politycznej. Kilka uwag w świetle nauki Soboru Watykańskiego II na temat relacji Państwo – Kościół, [w:] Semel Deo dedicatum non est ad usum humanos ulterius transferendum. Księga pamiątkowa dedykowana ks. prof. dr hab. Julianowi Kałowskiemu MIC z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin, red. J. Wroceński, B. Szewczul, A. Orczykowski, Warszawa 2004, s. 169–185.
 188. Sobczyk P.Konstytucyjna zasada równouprawnienia kościołów i innych związków wyznaniowych, [w:] Problemy państwa i prawa, red F. Prusak, Warszawa 2004, s. 21–35.
 189. Sobczyk P., Udział przedstawiciela Episkopatu Polski w pracach Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego nad artykułem 25 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., [w:] Ecclesia et Status. Księga Jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej profesora Józefa Krukowskiego, red. A. Dębiński, K. Orzeszyna, M. Sitarz, Lublin 2004, s. 859–887.
 190. Sobczyk P.Zagadnienia światopoglądowe i wyznaniowe w Preambule do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., [w:] Problemy prawnicze 2, red. F. Prusak, Warszawa 2005, s. 5–14.
 191. Sobczyk P.Małżeństwo i rodzina w orzeczeniach Trybunału Konstytucyjnego. Art. 18, 48 i 71, [w:] Matrimonium spes mundi. Małżeństwo i rodzina w prawie kanonicznym, polskim i międzynarodowym. Księga pamiątkowa dedykowana ks. prof. Ryszardowi Sztychmilerowi, red. T. Płoski, J. Krzywkowska, Olsztyn 2008, s. 381–393.
 192. Sobczyk P.Równouprawnienie kobiety i mężczyzny w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku. Kilka uwag syntetyzujących, [w:] Finis legis Christus. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Wojciechowi Góralskiemu z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin, Tom 2, red. J. Wroceński, J. Krajczyński, Warszawa 2009, s. 1277–1290.
 193. Sobczyk P.Wolność religijna w działalności orzeczniczej Trybunału Konstytucyjnego, [w:] Prawo wyznaniowe w Polsce (1989–2009). Analizy – dyskusje – postulaty, red. D. Walencik, Katowice–Bielsko-Biała 2009, s. 67–80.
 194. Sobczyk P.Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej jako akt normatywny, którego przepisy stosuje się bezpośrednio, [w:] Akty normatywne i administracyjne, M. Karpiuk (red.), M. Czuryk, L. Grzonka, B. Krupa, P. Sobczyk, Warszawa 2009, s. 29–44.
 195. Sobczyk P.Ustawa jako akt parlamentu ustanowiony w szczególnej procedurze, [w:] Akty normatywne i administracyjne, M. Karpiuk (red.), M. Czuryk, L. Grzonka, B. Krupa, P. Sobczyk, Warszawa 2009, s. 45–63.
 196. Sobczyk P.Kontrola zgodności przepisów prawa wydawanych przez centralne organy państwowe, z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi i ustawami, [w:] Akty normatywne i administracyjne, M. Karpiuk (red.), M. Czuryk, L. Grzonka, B. Krupa, P. Sobczyk, Warszawa 2009, s. 109–121.
 197. Sobczyk P.Władza publiczna a jednostka w Konstytucji RP. Poszanowanie, ochrona i opieka jako obowiązki władzy publicznej, [w:] Prawne aspekty działania administracji publicznej, red. M. Czuryk, M. Karpiuk, Warszawa 2010, s. 19–33.
 198. Sobczyk P.Pytanie prawne sądu administracyjnego do Trybunału Konstytucyjnego i jego wpływ na rozstrzygnięcie sprawy, [w:] Prawne aspekty działania administracji publicznej, red. M. Czuryk, M. Karpiuk, Warszawa 2010, s. 189–202.
 199. Sobczyk P.Jawność życia publicznego: źródło, wartość czy idea prawa dostępu do informacji publicznej, [w:] Ars boni et aequi. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Remigiuszowi Sobańskiemu z okazji osiemdziesiątej rocznicy urodzin, red. J. Wroceński, H. Pietrzak, Warszawa 2010, s. 873–892.
 200. Sobczyk P.Uchylenie zakazu przetwarzania wrażliwych danych osobowych w odniesieniu do kościołów i innych związków wyznaniowych jako przykład realizacji konstytucyjnej zasady autonomii i niezależności, [w:] Prawo państwowe a prawo wewnętrzne związków wyznaniowych. Pamiętnik VII Zjazdu Katedr i Wykładowców Prawa Wyznaniowego, Gniezno 11-12 IX 2010, red. K. Krasowski, M. Materniak-Pawłowska, M. Stanulewicz, Poznań 2010, s. 181–190.
 201. Sobczyk P.Katolicka koncepcja państwa wyznaniowego, [w:] Państwo wyznaniowe. Doktryna, prawo i praktyka, red. J. Szymanek, Warszawa 2011, s. 106–121.
 202. Sobczyk P.Wliczanie rocznych ocen z religii do średniej ocen w kontekście wolności religijnej w wymiarze indywidualnym i wspólnotowym, [w:] Bilateralizm w stosunkach państwowo-kościelnych, red. M. Bielecki, Lublin 2011, s. 195–210.
 203. Sobczyk P.Suwerenność państwa a przekazanie kompetencji Unii Europejskiej – casus Ukrainy, [w:] Prawo ukraińskie. Wybrane zagadnienia, red. M. Bartnik, M. Bielecki, J. Nikołajew, Lublin 2013, s. 111-119.
 204. Sobczyk P.Negocjacje i zawarcie umowy z art. 25 ust. 5 Konstytucji RP, [w:] Układowe formy regulacji stosunków między państwem a związkami wyznaniowymi (art. 25 ust. 4-5 Konstytucji RP), red. P. Stanisz, M. Ordon, Lublin 2013, s. 277-288.
 205. Sobczyk P.Freedom of thought, conscience and religion as the main principle of ‘the Union ecclesiastical law’ (współautor P. Stanisz), [w:] The Law and Security Challenges. Europe after the NATO and EU Enlargements, red. C. Szyjko, Warszawa 2014, s. 61-72.
 206. Sobczyk P.Dobro człowieka i dobro wspólne – art. 25 ust. 3 in fine Konstytucji RP w pracach Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego, [w:] Kościoły i inne związki wyznaniowe w służbie dobru wspólnemu, red. W. Uruszczak, K. Krzysztofek, M. Mikuła, Kraków 2014, s. 55-70.
 207. Sobczyk P.Tolerancja versus wolność religijna. Ewolucja czy rewolucja w doktrynie Kościoła katolickiego?, [w:] Oblicza tolerancji i nietolerancji religijnej. Aspekty prawno-historyczne i teologiczne, red. P. Jaskóła, E. Kozerska, P. Sadowski, A. Szymański, Opole 2014, s. 275-286.
 208. Sobczyk P.Międzynarodowe standardy ochrony wolności sumienia i religii oraz ich realizacja w wybranych państwach świata, [w:] Prawa człowieka fundamentem Europy wartości, red. C.T. Szyjko, Warszawa 2014, s. 67-75.
 209. Sobczyk P.Wolność myśli, sumienia i religii jako zasada naczelna „unijnego prawa wyznaniowego” (współautor P. Stanisz), [w:] Prawa człowieka fundamentem Europy wartości, red. C.T. Szyjko, Warszawa 2014, s. 313-320.
 210. Sobczyk P.Kształtowanie pozycji prawnej religii jako przedmiotu w edukacji publicznej, [w:] Religia i etyka w edukacji publicznej, red. J. Krukowski, P. Sobczyk, M. Poniatowski, Warszawa 2014, s. 121-141.
 211. Sobczyk P.Stanowisko Prymasa Polski w sprawie wartości i wolności religijnej w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, „Annales Canonici” 3/2007, s. 231–244.
 212. Sobczyk P.Problem kognicji Trybunału Konstytucyjnego w zakresie badania zgodności ustawy o zmianie Konstytucji z Konstytucją RP, „Studia Prawnicze KUL” 1/2008, s. 49–66.
 213. Sobczyk P., Aksjologia Konstytucji RP w postulatach Episkopatu Polski, „Seminare. Poszukiwania naukowe” 25/2008, s. 159–172.
 214. Sobczyk P.Wolność religijna a nauczanie w szkole, „Prawo Kanoniczne” 1–2/2008, s. 211–227.
 215. Sobczyk P.Wolność sumienia i religii w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – postulaty Kościoła katolickiego, „Prawo Kanoniczne” 3–4/2008, s. 371–383.
 216. Sobczyk P.Ochrona danych osobowych jako element prawa do prywatności, „Zeszyty Prawnicze” [Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Prawa i Administracji] 9.1/2009, s. 300–318.
 217. Sobczyk P.Propozycje zmian Konstytucji RP z 2.4.1997 r. w projektach ustaw o zmianie Konstytucji, „Kwartalnik Prawa Publicznego” 1–2/2008, s. 157–173.
 218. Sobczyk P.Sejm i Senat w sytuacji członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, „Zeszyty Naukowe” [Wszechnica Polska] 1/2010, s. 71–84.
 219. Sobczyk P.Aplikacja norm Unii Europejskiej w polskim prawie wyznaniowym. Wybrane problemy, „Roczniki Nauk Prawnych” 1/2011, s. 97–112.
 220. Sobczyk P.Ograniczenia praw podmiotów ze względu na przetwarzanie danych osobowych dotyczących przekonań religijnych i przynależności wyznaniowej, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 13/2010, s. 143–159.
 221. Sobczyk P.Opinia prawna dotycząca konsekwencji wejścia w życie Traktatu z Lizbony dla polskiego prawa wyznaniowego, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 3/2011, s. 211–250 (współautor P. Stanisz, wielkość udziałów w prawie autorskim 50%).
 222. Sobczyk P.Proceduralna niekonstytucyjność nowelizacji ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, „Studia Politologiczne” Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, 23/2012, s. 235–246.
 223. Sobczyk P.Prawodawstwo wyznaniowe Unii Europejskiej w 2011 r., „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 4/2012, s. 150–152.
 224. Sobczyk P.Kilka uwag o bezstronności władz publicznych na kanwie wniosku o usunięcie krzyża z sali posiedzeń Sejmu, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 15/2012, s. 137–155.
 225. Sobczyk P.Kształtowanie pozycji prawej religii jako przedmiotu w edukacji publicznej, „Katecheta” 5/2013, s. 4–14.
 226. Sobczyk P.Parlamentarne prawodawstwo wyznaniowe Rzeczypospolitej Polskiej w 2012 r., „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 5/2013, s. 195–197.
 227. Sobczyk P.Prawodawstwo wyznaniowe Unii Europejskiej w 2012 r., „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 5/2013, s. 201–202.
 228. Sobczyk P.Parlamentarne prawodawstwo wyznaniowe Rzeczypospolitej Polskiej w 2013 r., „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 6/2014, s. 179–180.
 229. Sobczyk P.Autonomia związków wyznaniowych, [w:] Leksykon prawa wyznaniowego. 100 podstawowych pojęć, red. A. Mezglewski, Warszawa 2014, s. 1-7.
 230. Sobczyk P.Działalność własna związków wyznaniowych, [w:] Leksykon prawa wyznaniowego. 100 podstawowych pojęć, red. A. Mezglewski, Warszawa 2014, s. 92-97.
 231. Sobczyk P.Przetwarzanie danych osobowych przez związki wyznaniowe, [w:] Leksykon prawa wyznaniowego. 100 podstawowych pojęć, red. A. Mezglewski, Warszawa 2014, s. 348-355.
 232. Sobczyk P.Źródła prawa wyznaniowego, [w:] Leksykon prawa wyznaniowego. 100 podstawowych pojęć, red. A. Mezglewski, Warszawa 2014, s. 591-603.
 233. Sobczyk P.Nota: Piotr Stanisz, Porozumienia w sprawie regulacji stosunków między państwem i niekatolickimi związkami wyznaniowymi we włoskim porządku prawnym, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007, s. 314, „Przegląd Sejmowy” 6/2008, s. 275–278.
 234. Sobczyk P.Recenzja: Paweł Borecki, Geneza modelu stosunków państwo-Kościół w Konstytucji RP, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2008, s. 412, „Przegląd Sejmowy” 3/2009, s. 241–249.
 235. Sobczyk P.Recenzja: Tomasz Włodek, Instytucja rozwiązania parlamentu w polskim prawie konstytucyjnym, Warszawa 2009, ss. 272, „Roczniki Nauk Prawnych” Tom XX 2/2010, s. 290–296.
 236. Sobczyk P.Recenzja M. Olszówka, Ustawy wyznaniowe. Art. 25 ust. 5 Konstytucji RP – próba interpretacji, Warszawa, 2010, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 3/2011, s. 279–286.
 237. Sobczyk P., A. Cichy, C.T. Szyjko, Nieletni jako przestępca w XXI wieku – studium uwarunkowań społeczno-prawnych, Warszawa 2014, ss. 338.
 238. Sobczyk P.Straż gminna jako organ kontroli ruchu drogowego, red. A. Mezglewski, Lublin 2014, ss. 259.
 239. Sobczyk P., K. Chałubińska-Jentkiewicz, M. Karpiuk, Informacja i informatyzacja w administracji publicznej, Warszawa 2015.
 240. Sobczyk P., M. Karpiuk, Instytucja wywłaszczenia nieruchomości, Warszawa 2015.
 241. Sobczyk P.Ramy prawne funkcjonowania administracji publicznej w Polsce, red. R. Grzeszczak, M.R. Tużnik, M. Woch, Warszawa 2015.
 242. Sobczyk P.Sprawozdanie z wykładów okolicznościowych, „Prawo Kanoniczne” 3–4/2007, s. 351–354.
 243. Sobczyk P.Sprawozdanie z konferencji naukowej zorganizowanej w związku z przypadającą dziesiątą rocznicą uchwalenia Konstytucji RP, „Prawo Kanoniczne” 3–4/2007, s. 354–357 (współautor J. Bąk, wielkość udziałów w prawie autorskim 50%).
 244. Sobczyk P.Sprawozdanie z konferencji naukowej dotyczącej ochrony danych osobowych, „Prawo Kanoniczne” 3–4/2007, s. 357–362.
 245. Sobczyk P.Sprawozdanie ze śniadania naukowego poświęconego ochronie danych osobowych w strefie Schengen, „Prawo Kanoniczne” 1–2/2008, s. 295–297.
 246. Sobczyk P.Sprawozdanie z konferencji „Pozyskiwanie środków na działalność instytucji kościelnych”, „Prawo Kanoniczne” 3–4/2008, s. 470–477.
 247. Sobczyk P.Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej „Jednostka a władcze działanie administracji publicznej” WSM, Warszawa, 9 czerwca 2008 r., „Kwartalnik Prawa Publicznego” 4/2007, s. 291–295.
 248. Sobczyk P.Sprawozdanie z Zebrania Założycielskiego oraz pierwszych posiedzeń Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego, „Zeszyty Prawnicze” [Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Prawa i Administracji] 9.1/2009, s. 370–373.
 249. Sobczyk P.Sprawozdanie z zebrania założycielskiego Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego, „Prawo Kanoniczne” 1–2/2009, s. 389–391.
 250. Sobczyk P.Sprawozdanie z sesji naukowej pt. Współczesne państwo wyznaniowe, Warszawa, 10 grudnia 2009 r., „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2/2010, s. 301–304.
 251. Wyrembak J., Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach, z dnia 18 stycznia 2013 roku, V ACa 730/12, Ius Novum, 2/2013;
 252. Wyrembak J., Glosa do wyroku Sądu Najwyższego - Izby Cywilnej z dnia 9 stycznia 2008 roku, II CSK 414/2007, Ius Novum 3/2012;
 253. Wyrembak J.Monografia habilitacyjna: Zasadnicza wykładnia znamion przestępstw. Pozycja metody językowej oraz rezultatów jej użycia, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009;
 254. Wyrembak J.O wątpliwej metodzie kreowania bezprawności, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych, nr 1 z 2009 roku;
 255. Wyrembak J.Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych a Konstytucja RP, Konferencja WPiA Uczelni Łazarskiego, maj 2014;
 256. Wyrembak J., Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie, z dnia 18 listopada 2013 roku, VI ACa 699/13
 257. Wyrembak J., Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie, z dnia 10 kwietnia 2014 roku, VI ACa 1907/13
 258. Wyrembak J., Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie, z dnia 31 maja 2011 roku, VI ACa 183/10.
Grafika

Publikacje pracowników Wydziału Informatyki stanowiących minimum kadrowe kierunku „Informatyka” 2009 - 2014

 1. Aliev R., Pedrycz W., Huseynov O., Zeinalova L.: Decision making with second order information granules. In: W. Pedrycz, S.-M. Chen (Eds.): Granular Computing and Intelligent Systems. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg 2011, ss. 117-153.
 2. Aliev R., Pedrycz W.: Fundamentals of a fuzzy-logic-based generalized theory of stability. IEEE TRANSACTIONS ON SYSTEMS MAN AND CYBERNETICS PART B-CYBERNETICS, vol. 39, No. 4, 2009, ss. 971-988, 63 poz. bibl.
 3. Atanassov K., Baczyński M., Drewniak J., Kacprzyk J.Krawczak M.Szmidt E., Wygralak M., Zadrożny S. (Eds.): Developments in fuzzy sets, intuitionistic fuzzy sets, generalized nets and related topics. Volume I: Foundations. SRI PAS /IBS PAN, Warszawa 2010, 223 s.
 4. Atanassov K., Baczyński M., Drewniak J., Kacprzyk J.Krawczak M.Szmidt E., Wygralak M., Zadrożny S. (Eds.): New Developments in Fuzzy Sets, Intuitionistic Fuzzy Sets, Generalized Nets and Related Topics. Volume I: Foundations. Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warszawa 2012, 350 s.
 5. Atanassov K., Baczyński M., Drewniak J., Kacprzyk J.Krawczak M.Szmidt E., Wygralak M., Zadrożny S. (Eds.): New trends in fuzzy sets, intuitionistic fuzzy sets, generalized nets and related topics. Vol. I: foundations. Instytut Badań Systemowych PAN, Warszawa 2013, 171 s.
 6. Atanassov K., Baczyński M., Drewniak J., Kacprzyk J.Krawczak M.Szmidt E., Wygralak M., Zadrożny S. (Eds.): Recent Advances in Fuzzy Sets, Intuitionistic Fuzzy Sets, Generalized Nets and Related Topics. Volume I: Foundations. Instytut Badan Systemowych PAN, Warszawa 2011, 224 s.
 7. Atanassov K., Homenda W., Hryniewicz O., Kacprzyk J.Krawczak M.Nahorski Z.Szmidt E.Zadrożny S. (Eds.): Developments in fuzzy sets, intuitionistic fuzzy sets,generalized nets and related topics, Vol. II: Applications. SRI PAS /IBS PAN, Warszawa 2010, 322 s.
 8. Atanassov K., Homenda W., Hryniewicz O., Kacprzyk J.Krawczak M.Nahorski Z.Szmidt E.Zadrożny S. (Eds.): New developments in fuzzy sets, intuitionistic fuzzy sets, generalized nets and related topics. Vol II: Applications. Systems Research Institute, Polish Academy of Sciences, Warszawa 2012, 320 s.
 9. Atanassov K., Homenda W., Hryniewicz O., Kacprzyk J.Krawczak M.Nahorski Z.Szmidt E.Zadrożny S. (Eds.): New trends in fuzzy sets, intuitionistic fuzzy sets, generalized nets and related topics. Vol. II: applications. Instytut Badań Systemowych PAN, Warszawa 2013, 200 s.
 10. Atanassov K., Homenda W., Hryniewicz O., Kacprzyk J.Krawczak M.Nahorski Z.Szmidt E.Zadrożny S. (Eds.): Recent Advances in Fuzzy Sets, Intuitionistic Fuzzy Sets, Generalized Nets and Related Topics. Vol II: Applications. Systems Research Institute, Polish Academy of Sciences, Warszawa 2011, 245 s.
 11. Atanassov K., Hryniewicz O., Kacprzyk J.Krawczak M.Nahorski Z.Szmidt E.Zadrożny S. (Eds.): Advances in fuzzy sets, intuitionistic fuzzy sets, Generalized nets and related topics. Volume I: Foundations. EXIT, Warszawa 2008 [druk w 2009 roku], 262 s. Seria: Challenging problems of science: computer science.
 12. Atanassov K., Hryniewicz O., Kacprzyk J.Krawczak M.Nahorski Z.Szmidt E.Zadrożny S. (Eds.): Advances in fuzzy sets, intuitionistic fuzzy sets, generalized nets and related topics. Volume II: applications. EXIT, Warszawa 2008 [druk w 2009 roku], 229 s. Seria: Challenging Problems of Science: Computer Science.
 13. Atanassov K., Kacprzyk J.Krawczak M.Szmidt E. (Eds.): Issues in intuitionistic fuzzy sets and generalized nets, Volume 9. Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania, Warszawa 2011, 128 s.
 14. Atanassov K., Kacprzyk J.Krawczak M.Szmidt E. (Eds.): Issues in intuitionistic fuzzy sets and generalized nets. Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania, Warszawa 2010, 137 s.
 15. Atanassov K., Kacprzyk J.Krawczak M.Szmidt E. (Eds.): Issues in intuitionistic fuzzy sets and generalized nets. Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania, Warszawa 2013, 200 s.
 16. Atanassov K., Kacprzyk J.Krawczak M.Szmidt E. (Red.): Issues in intuitionistic fuzzy sets and generalized nets. Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania, Warszawa 2008 [druk w 2009 roku], 175 s.
 17. Atanassov K., Szmidt E.Kacprzyk J., Rangasamy P.: On intuitionistic fuzzy multi-dimensional sets. Part 2. In: Atanassov, K., T., Hryniewicz, O., Kacprzyk, J., Krawczak, M., Nahorski, Z., Szmidt, E., Zadrożny, S. (Eds.): Advances in Fuzzy Sets, Intuitionistics Fuzzy Sets, Generalized Nets and Related Topics. Academic Publishing House EXIT, Warsaw 2008 [druk w 2009 roku], ss. 43-51, 5 poz. bibl. Seria: Challenging Problems of Science - Computer Science.
 18. Atanassov K., Szmidt E.Kacprzyk J.: On intuitionistic fuzzy multi-dimensional sets. In: K. Atanassov, J. Kacprzyk, M. Krawczak, E. Szmidt (Eds.): Issues in intuitionistic fuzzy sets and generalized nets. Vol. 7. WSISiZ, Warszawa 2008 [druk w 2009 roku], ss. 1-6, 3 poz. bibl.
 19. Atanassov K., Szmidt E.Kacprzyk J.: On Intuitionistic Fuzzy Multi-Dimensional Sets. Part 3. In: Atanasov K. T., Homenda W., Hryniewicz O., Kacprzyk J.Krawczak M.Nahorski Z.Szmidt E.Zadrożny S. (Eds.): Developments in Fuzzy Sets, Intuitionistics Fuzzy Sets, Generalized Nets and Related Topics. SRI PAS, Warszawa 2010, ss. 19-25, 6 poz. bibl.
 20. Atanassov K., Szmidt E.Kacprzyk J.: On intuitionistic fuzzy multi-dimensional sets. Part 4. NOTES ON INTUITIONISTIC FUZZY SETS, vol. 17, No. 2, 2011, ss. 1-7, 7 poz. bibl.
 21. Atanassov K., Szmidt E.Kacprzyk J.: On intuitionistic fuzzy pairs. NOTES ON INTUITIONISTIC FUZZY SETS, vol. 19, No. 3, 2013, ss. 1-13, 10 poz. bibl.
 22. Atanassov K., Szmidt E.Kacprzyk J.: On Some Ways of Determining Membership and Non-membership Functions Characterizing Intuitionistic Fuzzy Sets. NOTES ON INTUITIONISTIC FUZZY SETS, vol. 16, No. 4, 2010, ss. 27-31, 9 poz. bibl.
 23. Baczko T., Kacprzyk J.Zadrożny S.: Towards Knowledge Driven Individual Integrated Indicators of Innovativeness. In: J. Jozefczyk and D. Orski (Eds.): Knowledge-based Intelligent System Advancements: Systemic and Cybernetic Approaches. IGI, Hershey 2010 [druk w 2011 roku], ss. 129-140.
 24. Ban A., Kacprzyk J., Atanassov K.: On de-I-Fuzzification of Intuitionistic Fuzzy Sets. COMPTES RENDUS MATHEMATIQUE, vol. 61, No. 12, 2008 [druk w 2009 roku], ss. 1535-1540, 7 poz. bibl.
 25. Bandyopadhyay S., Saha S., Pedrycz W.: Use of a fuzzy granulation-degranulation criterion for assessing cluster validity. FUZZY SETS AND SYSTEMS, vol. 170, 2011, ss. 22-42.
 26. Bargieła A., Pedrycz W.: Supervised and Unsupervised Information Granulation: A Study in Hyperbox Design. In: J.-T.Yao (Ed.): Novel Developments in Granular Computing: Applications for Advanced Human Reasoning and Soft Computation. IGI Global, Hershey PA 2010, ss. 48-68, 25 poz. bibl.
 27. Bereta M., Karczmarek P., Pedrycz W., Reformat M.: Local descriptors in application to the aging problem in face recognition. PATTERN RECOGNITION , vol. 46, No. 46, 2013, ss. 2634-2646, 47 poz. bibl.
 28. Bigaj P., Kacprzyk J.: A memetic algorithm based procedure for a global path planning of a movement constrained mobile robot. In: Proceedings of the conference: 2013 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC), Cancun, Mexico, June 20-23, 2013, IEEE, ss. 135-141.
 29. Blanchini F., Casagrande D., Krajewski W., Miani S., Viaro U.: Stable pointwise-optimal LPV control of induction motor. In: Advanced Manufacturing Systems and Technology, Mali Lošinj, Croatia, 16-17 June 2011, ss. 261-269.
 30. Blanchini F., Krajewski W., Miani S., Viaro U.: A sliding mode strategy to control TCP flows. In: Proceedings of the conference: 14th International IEEE/IFAC Conference on Methods and Models in Automation and Robotics, MMAR'09, Międzyzdroje, 19 - 21 August, ss. 1-5 (CD).
 31. Bosc P., De Tre G., Dujmovic J., Hadjali A., Pivert O., Ribeiro R., Zadrożny S. (Eds.): On advances in soft computing applied to databases and information systems. Special issue of 'Fuzzy Sets and Systems'. Elsevier Science Publishers, 2012, 124 s.
 32. Boychuk P., Boychuk K., Nahorski Z., Horabik J.: Spatial inventory of greenhouse gas emissions from the road transport in Poland. ECONTECHMOD. AN INTERNATIONAL QUARTERLY JOURNAL ON ECONOMICS OF TECHNOLOGY AND MODELLING PROCESSES, vol. 1, No. 4, 2012, ss. 9-16, 28 poz. bibl.
 33. Breve F., Zhang L., Quiles M., Pedrycz W., Liu J.: Particle competition and cooperation in networks for semi-supervised learning. IEEE TRANSACTIONS ON KNOWLEDGE AND DATA ENGINEERING, vol. 24, No. 9, 2012, ss. 1686-1698, 55 poz. bibl.
 34. Bruggemann R., Fattore M., Owsiński J.: Using poset theory to compare fuzzy multidimensional material deprivation across regions. In: New Perspectives in Statistical Modeling and Data Analysis, Catania, Italy, 9-11 September 2009, Springer Verlag, ss. 49-56.
 35. Castillo O., Melin P., Kacprzyk J. (Eds.): Recent advances on hybrid intelligent systems. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg 2013, 570 s.
 36. Castillo O., Melin P., Pedrycz W.: Design of interval type-2 fuzzy models through optimal granularity allocation. APPLIED SOFT COMPUTING, vol. 11, No. 8, 2011, ss. 5590-5601.
 37. Castillo O., Pedrycz W.Kacprzyk J. (Eds.): Evolutionary design of intelligent systems in modeling, simulation and control. Springer-Verlag, Heidelberg and New York 2010, 334 s., 200 poz. bibl. Seria: Studies in Computational Intelligence.
 38. Castillo O., Pedrycz W.Kacprzyk J. (Eds.): Soft Computing for Intelligent Control and Mobile Robotics. Springer-Verlag, Heidelberg 2011, 484 s., 300 poz. bibl. Seria: Studies in Computational Intelligence.
 39. Charkovska N., Bun R., Nahorski Z., Horabik J.: Mathematical modeling and spatial analysis of emission processes in Polish industry sector: cement, lime and glass production. ECONTECHMOD. AN INTERNATIONAL QUARTERLY JOURNAL ON ECONOMICS OF TECHNOLOGY AND MODELLING PROCESSES, vol. 1, No. 4, 2012, ss. 17-22, 20 poz. bibl.
 40. Choi J., Oh S., Pedrycz W.: Identification of fuzzy relation models using hierarchical fair competition-based parallel genetic algorithms and information granulation. APPLIED MATHEMATICAL MODELLING, vol. 33, No. 6, 2009, ss. 2791-2807.
 41. Christiansen H., De Tre G., Yazici A., Zadrożny S., Andreasen T., Larsen H. (Eds.): Flexible Query Answering Systems. Springer-Verlag, 2011, 510 s. Seria: Lecture Notes in Computer Science.
 42. Cimino M., Pedrycz W., Lazzerini B., Marcelloni F.: Using multilayer perceptrons as receptive fields in design of neural networks. NEUROCOMPUTING, vol. 72, No. 10-12, 2009, ss. 2536-2548, 47 poz. bibl.
 43. Czarnowski I., Jędrzejowicz P., Kacprzyk J. (Eds.): Agent-based optimization. Springer-Verlag, Berlin 2013, 220 s., 150 poz. bibl. Seria: Studies in Computational Intelligence.
 44. De Tre G., Kacprzyk J., Yazici A., Zadrożny S. (Eds.): Advances in fuzzy querying: Theory and applications. Special Issue of 'International Journal of Intelligent Systems'. Wiley-Interscience publication, 2011, 152 s.
 45. De Tre G., Zadrożny S. (Eds.): Fuzzy logic and soft computing in processing of imperfect information. Special issue of 'Control and Cybernetics'. CONTROL AND CYBERNETICS, Warszawa 2009, 224 s.
 46. De Tre G., Zadrożny S. (Eds.): The application of fuzzy logic and soft computing in information management. Special issue of 'Fuzzy Sets and Systems'. Elsevier Science Publishers, 2009, 155 s.
 47. De Tre G., Zadrożny S., Bronselaer A.: Handling Bipolarity in Elementary Queries to Possibilistic Databases. IEEE TRANSACTIONS ON FUZZY SYSTEMS, vol. 18, No. 3, 2010, ss. 599-612.
 48. De Tre G., Zadrożny S., Matthe T., Kacprzyk J., Bronselaer A.: Dealing with Positive and Negative Query Criteria in Fuzzy Database Querying. LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE, No. 5822, 2009, ss. 593-604.
 49. Dziedzic M., Kacprzyk J.Zadrożny S.: Bipolar linguistic summaries: a novel fuzzy querying driven approach. In: Proceedings of the 2013 Joint IFSA World Congress, NAFIPS Annual Meeting, Edmonton, Canada, Jule 24-28 2013, ss. 1285-1290.
 50. Dziedzic M., Kacprzyk J.Zadrożny S.: On some quality criteria of bipolar linguistic summaries. In: Proceedings of the 2013 Federated Conference on Computer Science and Information Systems, Kraków, 8 - 11 September, 2013, Polskie Towarzystwo Informatyczne, ss. 643-646.
 51. Dziedzic M., Zadrożny S.Kacprzyk J.: Towards bipolar linguistic summaries: a novel fuzzy bipolar querying based approach. In: Proceedings of the conference: WCCI 2012 IEEE World Congress on Computational Intelligence, Brisbane, Australia, June, 10-15, 2012, IEEE, ss. 1-8.
 52. Felipe J., Kacprzyk J. (Eds.): ICEC-2010 Proceedings of the International Conference on Evolutionary Computation (Part of the International Joint Conference on Computational Intelligence IIJCCI 2010). SciTePress, Setubal 2010, 500 s. Seria: Conference Proceedings INSTICC.
 53. Fiksak B., Krawczak M.: Incidental Neural Networks as Nomograms Generators. LECTURE NOTES IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE, vol. I, No. 7267, 2012, ss. 63-71, 20 poz. bibl.
 54. Fodor J., Kacprzyk J. (Eds.): Aspects of soft computing, intelligent robotics and control. Springer-Verlag, Heidelberg 2009, 270 s., 299 poz. bibl. Seria: Studies in Computational Intelligence.
 55. Gadomski J., Nahorski Z.: Growth, emission limit and technological change in the three-sector growth model. In: A. Welfe (Ed.): Modelling Economies in Transition. AMFET, Łódż 2010, ss. 59-84, 23 poz. bibl.
 56. Gadomski J., Nahorski Z.: Impact of the emission limiting policy on technological conversion and macroeconomic structure. STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ, vol. 34, No. 1, 2010, ss. 59-72, 20 poz. bibl.
 57. Gadomski J., Nahorski Z.: Optimum Emission of GHG and Economic growth. Regularized Results. In: Welfe A. (Ed.): MACROMODELS' 2010. Modelling economies in transition. Macromodels International Confetrence, Łódż 2011, ss. 83-102, 7 poz. bibl.
 58. Gadomski J., Owsiński J.: Model rolnictwa polskiego MODROL do analizy skutków polityki rolnej dla dochodowości gospodarstw rolnych. Koncepcja calosci oraz modele wybranych rynków. (nr 137). Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2009, 98 s., 21 poz. bibl.
 59. Gluhchev G., Atanassov K., Hadjitodorov S., Szmidt E.: A generalized net model for signature verification. In: Proceedings of the 10th International Workshop, Sofia, Bulgaria, 5 December 2009, Sofia, Bulgaria, ss. 27-30.
 60. Greco S., Marques Pereira R., Squillante M., Yager R., Kacprzyk J. (Eds.): Preferences and decisions. Models and applications. Springer-Verlag, Heidelberg and New York 2010, 430 s., 400 poz. bibl. Seria: Studies in Fuzziness and Soft Computing.
 61. Gromisz M., Zadrożny S.: Combining the Results in Pairwise Classification Using Dempster-Shafer Theory: A Comparison of Two Approaches. LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE, vol. 6113, 2010, ss. 339-346.
 62. Ha M., Pedrycz W., Chen J., Zheng L.: Some theoretical results of learning theory based on random sets in set-valued probability space. KYBERNETES, vol. 38, No. 3/4, 2009, ss. 635-657, 24 poz. bibl.
 63. Ha M., Pedrycz W., Zheng L.: The theoretical fundamentals of learning theory based on fuzzy complex random samples. FUZZY SETS AND SYSTEMS, vol. 160, 2009, ss. 2429-2441, 36 poz. bibl.
 64. Ha M., Zhang A., Pedrycz W., Fan Y.: A development of inclusion-degree-based rough fuzzy random sets. FUNDAMENTA INFORMATICAE, vol. 86, No. 4, 2008 [druk w 2009 roku], ss. 481-502, 44 poz. bibl.
 65. Ha M., Zhang H., Pedrycz W., Xing H.: The expected value models on Sugeno measure space. INTERNATIONAL JOURNAL OF APPROXIMATE REASONING, vol. 50, No. 7, 2009, ss. 1022-1035, 35 poz. bibl.
 66. Han S., Park S., Pedrycz W.: Conditional fuzzy clustering for blind channel equalization. APPLIED SOFT COMPUTING, vol. 11, 2011, ss. 2777-2786.
 67. Herrera-Viedma E., De Tre G., Zadrożny S., Olivas J. (Eds.): Soft approaches to information access on the Web. Special Issue of 'Information processing & management' 48(3). Elsevier Science Publishers, 2012, 212 s.
 68. Herrera-Viedma E., Garcia-Lapresta J., Kacprzyk J., Fedrizzi M., Nurmi H., Zadrożny S. (Eds.): Consensual Processes. Springer-Verlag, Heidelberg 2011, 430 s., 300 poz. bibl. Seria: Studies in Fuzziness and Soft Computing.
 69. Holnicki-Szulc P., Horabik J., Nahorski Z., Tainio M.: Modelowanie jakości powietrza atmosferycznego. W: Gabinet Prezesa PAN. Biuro Upowszechniania i Promocji Nauki PAN (Red.): Tradycja - Współczesność - Przyszłość. Refleksje jubileuszowe 1952 - 2012. Polska Akademia Nauk, Warszawa 2012, ss. 161-162.
 70. Holnicki-Szulc P., Nahorski Z., Solarz-Niesłuchowski B., Tainio M.: Uncertainty in Air Quality Forecasts Caused by Emission Uncertainty. In: Proceedings of the 13th Conference on "Harmonisation within Atmospheric Dispersion Modelling for Regulatory Purposes", Paris, France, 1-4 June 2010, ARIA technologies, ss. 119-123.
 71. Holnicki-Szulc P., Nahorski Z., Tainio M.: Modelowanie i wspomaganie decyzji: ocena skutków zdrowotnych zanieczyszczenia powietrza w Warszawie - studium przypadku. W: K. Malinowski, R. Dindorf (Red.): Postępy automatyki i robotyki. Część 1. Politechnika Świetokrzyska, Kielce 2011 [druk w 2012 roku], ss. 307-320, 16 poz. bibl. Seria: Monografie Komitetu Automatyki i Robotyki.
 72. Holnicki-Szulc P., Nahorski Z., Tainio M.: Modelowanie i wspomaganie decyzji: ocena skutków zdrowotnych zanieczyszczenia powietrza w Warszawie -- studium przypadku. W: XVII Krajowa Konferencja Automatyki -- KKA' 2011, Cedzyna, 19--22.06.2011, Politechnika Świetokrzyska, Kielce 2011, ss. 80-91.
 73. Holnicki-Szulc P., Nahorski Z.: Air quality modeling in Warsaw metropolitan area. JOURNAL OF THEORETICAL AND APPLIED COMPUTER SCIENCE, vol. 7, No. 1, 2013, ss. 56-69, 25 poz. bibl.
 74. Holnicki-Szulc P., Nahorski Z.: Air quality modeling in Warsaw metropolitan region. W: "Badania Operacyjne i Systemowe 2012" - nowe wyzwania, nowe technologie - materiały konferencyjne (CD), Warszawa, 17-19.09.2012, IBS PAN, ss. 1-15.
 75. Holnicki-Szulc P., Nahorski Z.: Traveling Toxins. ACADEMIA, vol. 23, No. 3, 2009, ss. 35-37, 5 poz. bibl.
 76. Holnicki-Szulc P., Nahorski Z.: Wędrujące toksyny. ACADEMIA, vol. 19, No. 3, 2009, ss. 35-37, 5 poz. bibl.
 77. Holnicki-Szulc P., Nahorski Z.: Wpływ niepewności danych emisyjnych na dokładność prognoz zanieczyszczeń atmosferycznych. STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ, vol. 33, No. 1, 2010, ss. 146-157, 13 poz. bibl.
 78. Holnicki-Szulc P., Tainio M., Nahorski Z.: Analysis of an urban air quality and related adverse health effects. In: Nguyen Xuan Thinh (Ed.): Modellierung und Simulation von Oekosystemen. Shaker Verlag, Aachen/Niemcy 2013, ss. 53-68, 22 poz. bibl.
 79. Horabik J., Nahorski Z.: A statistical model for spatial inventory data: a case study of N2O emissions in municipalities of southern Norway. CLIMATIC CHANGE, vol. 103, No. 1-2, 2010, ss. 263-276, 19 poz. bibl.
 80. Horabik J., Nahorski Z.: A statistical model for spatial inventory data: a case study of N2O emissions in municipalities of southern Norway. In: T. White, M. Jonas, Z. Nahorski, S. Nilsson (Eds.): Greenhouse Gas Inventories: Dealing with Uncertainty. Springer-Verlag, Dordrecht Heildelberg 2011, ss. 263-276, 19 poz. bibl.
 81. Horabik J., Nahorski Z.: Improving resolution of a spatial inventory with a statistical inference approach. CLIMATIC CHANGE, 2014 [druk w 2013 roku], ss. 1-17, 20 poz. bibl.
 82. Horabik J., Nahorski Z.: Improving resolution of spatial inventory with a statistical inference approach. In: Proceedings of the 3rd International Workshop on Uncertainty in Greenhouse Gas Inventories, Lwów, 22-24 September 2010, Lviv Polytechnic National University, ss. 91-100.
 83. Horabik J., Nahorski Z.: Spatial disaggregation of pollutant concentration data. In: Proceedings of the conference: Spatial Data Methods for Environmental and Ecological Processes, Foggia and Gargano, Puglia, Italy, September 1-2, 2011, ss. 323-326.
 84. Hryniewicz O., Nahorski Z., Horabik J., Jonas M.: Compliance for uncertain inventories: Yet another look?. In: Proceedings of the 3rd International Workshop on Uncertainty in Greenhouse Gas Inventories, Lwów, 22-24 September 2010, Lviv Polytechnic National University, ss. 101-108.
 85. Hryniewicz O., Nahorski Z., Verstraete J., Horabik J., Jonas M.: Compliance for uncertain inventories via probabilistic / fuzzy comparison of alternatives. CLIMATIC CHANGE, 2014 [druk w 2013 roku], ss. 1-17, 27 poz. bibl.
 86. Huang W., Oh S., Guo Z., Pedrycz W.: A space search optimization algorithm with accelerated convergence strategies. APPLIED SOFT COMPUTING, vol. 13, No. 13, 2013, ss. 4659-4675, 36 poz. bibl.
 87. Huang W., Oh S., Pedrycz W.: A fuzzy time-dependent project scheduling problem. INFORMATION SCIENCES, vol. 246, No. 246, 2013, ss. 100-114, 35 poz. bibl.
 88. Izakian H., Pedrycz W., Jamal I.: Clustering spatiotemporal data: an augmented fuzzy C-Means. IEEE TRANSACTIONS ON FUZZY SYSTEMS, vol. 21, No. 5, 2013, ss. 855-868, 62 poz. bibl.
 89. Jaworska T., Marin N., Kacprzyk J.Zadrożny S.: On Dealing with Imprecise Information in a Content Based Image Retrieval System. LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE, vol. 6178, 2010, ss. 149-158, 21 poz. bibl.
 90. Jonas M., Gusti M., Jęda W.Nahorski Z., Nilsson S.: Comparison of preparatory signal analysis techniques for consideration in the (post-)Kyoto policy process. CLIMATIC CHANGE, vol. 193, No. 1-2, 2010, ss. 175-213, 30 poz. bibl.
 91. Jonas M., Gusti M., Jęda W.Nahorski Z., Nilsson S.: Comparison of preparatory signal analysis techniques for consideration in the (post-)Kyoto policy process. CLIMATIC CHANGE, vol. 193, No. 1-2, 2010, ss. 175-213, 30 poz. bibl.
 92. Jonas M., Gusti M., Jęda W.Nahorski Z., Nilsson S.: Comparison of preparatory signal analysis techniques for consideration in the (post-)Kyoto policy process. In: T. White, M. Jonas, Z. Nahorski, S. Nilsson (Eds.): Greenhouse Gas Inventories: Dealing with Uncertainty. Springer-Verlag, Dordrecht Heildelberg 2011, ss. 175-213, 30 poz. bibl.
 93. Jonas M., Gusti M., Jęda W.Nahorski Z., Nilsson S.: Comparison of preparatory signal analysis techniques for consideration in the (post-)Kyoto policy process. In: T. White, M. Jonas, Z. Nahorski, S. Nilsson (Eds.): Greenhouse Gas Inventories: Dealing with Uncertainty. Springer-Verlag, Dordrecht Heildelberg 2011, ss. 175-213, 30 poz. bibl.
 94. Jonas M., Krey V., Wagner F., Marland G., Nahorski Z.: Dealing with uncertainty in greenhouse gas inventories in an emissions constrained world. In: Proceedings of the 3rd International Workshop on Uncertainty in Greenhouse Gas Inventories, Lwów, 22-24 September 2010, Lviv Polytechnic National University, ss. 119-128.
 95. Jonas M., Marland G., Winiwarter W., White T., Nahorski Z., Bun R., Nilsson L.: Benefits of dealing with uncertainty in greenhouse gas inventories. CLIMATIC CHANGE, vol. 103, No. 1-2, 2010, ss. 3-18, 43 poz. bibl.
 96. Jonas M., Marland G., Winiwarter W., White T., Nahorski Z., Bun R., Nilsson S.: Benefits of dealing with uncertainty in greenhouse gas inventories: introduction. In: T. White, M. Jonas, Z. Nahorski, S. Nilsson (Eds.): Greenhouse Gas Inventories: Dealing with Uncertainty. Springer-Verlag, Dordrecht Heildelberg 2011, ss. 3-18, 43 poz. bibl.
 97. Jonas M., White T., Marland G., Lieberman D., Nahorski Z., Nilsson S.: Dealing with uncertainty in GHG inventories: how to go about it? In: K.Marti, Y.Ermoliev, M.Makowski (Eds.): Coping with Uncertainty: Robust Solutions. Springer-Verlag, Heidelberg-Berlin 2009 [druk w 2010 roku], ss. 229-245, 41 poz. bibl. Seria: Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems (LNEMS).
 98. Kacprzyk J. (Red.): Innowacyjne rozwiązania w obszarze automatyki, robotyki i pomiarów. PIAP - Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów, Warszawa 2009, 301 s., 200 poz. bibl. Seria: Mongrafie-Studia-Rozprawy.
 99. Kacprzyk J. (Red.): Innowacyjne rozwiązania w obszarze automatyki, robotyki i pomiarów. PIAP - Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów, Warszawa 2012, 287 s., 300 poz. bibl. Seria: Młodzi innowacyjni.
 100. Kacprzyk J., De Tre G., Zadrożny S.: Remarks on a Fuzzy Approach to Flexible Database Querying, Its Extension and Relation to Data Mining and Summarization. In: Li Yan, Zongmin Ma (Eds.): Advanced Database Query Systems: Techniques, Applications and Technologies. Information Science Reference, Hershey, New York 2011, ss. 118-139.
 101. Kacprzyk J., Gołuńska D., Gorgoń A.: A computational support for the group consensus reaching process in the fuzzy environment. In: Proceedings of the 2013 Federated Conference on Computer Science and Information Systems, Kraków, 8 - 11 September, 2013, Polskie Towarzystwo Informatyczne, ss. 647-650.
 102. Kacprzyk J., Gołuńska D.: The conceptual framework of fairness in consensus reaching process under fuzziness. In: Proceedings of the 2013 Joint IFSA World Congress, NAFIPS Annual Meeting, Edmonton, Canada, Jule 24-28 2013, ss. 1285-1290.
 103. Kacprzyk J., Nuno P., Felipe J. (Eds.): SIMULTECH 2011 - Proceedings of 1st International Conference on Simulation and Modeling Methodologies, Technologies and Applications. SciTePress, Setubal, Portugalia 2011, 700 s., 1000 poz. bibl.
 104. Kacprzyk J., Nurmi H., Zadrożny S.: The role of the OWA operators as a unification tool for the representation of collective choice sets. In: Yager, R. R., Kacprzyk, J., Beliakov, G. (Eds.): Recent Developments in the Ordered Weighted Averaging Operators: Theory and Practice. Springer, Berlin/Heidelberg 2011, ss. 149-166, 62 poz. bibl. Seria: Studies in Fuzziness and Soft Computing.
 105. Kacprzyk J., Nurmi H., Zadrożny S.: Towards a comprehensive similarity analysis of voting procedures using rough sets and similarity measures. In: Andrzej Skowron and Zbigniew Suraj (Eds.): Rough Sets and Intelligent Systems - Professor Zdzislaw Pawlak in Memoriam - Volume 1. Springer, 2013, ss. 359-380 Seria: Intelligent Systems Reference Library.
 106. Kacprzyk J., Petry. F., Yazici A. (Eds.): Uncertainty approaches for spatial data modeling and processing. Springer-Verlag, Heidelberg and New York 2010, 225 s., 200 poz. bibl. Seria: Studies in Computational Intelligence.
 107. Kacprzyk J., Szkatuła G.: Inductive learning: a combinatorial optimization approach. In: Koronacki J., Ras Z.W., Wierzchon S.T., Kacprzyk J. (Eds.): Advances in Machine Learning I. Springer, Heidelberg 2010, ss. 75-93, 39 poz. bibl. Seria: Studies in Computational Intelligence.
 108. Kacprzyk J., Wilbik A., Zadrożny S.: An approach to the linguistic summarization of time series using a fuzzy quantifier driven aggregation. INTERNATIONAL JOURNAL OF INTELLIGENT SYSTEMS, vol. 25, No. 5, 2010, ss. 411-439, 46 poz. bibl.
 109. Kacprzyk J., Wilbik A.: A comprehensive comparison of time series described by linguistic summaries and its application to the comparison of performance of a mutual fund and its benchmark. In: Proceedings of 2010 IEEE World Congress on Computational Intelligence, Barcelona, Hiszpania, July 18-23, 2010, IEEE Press, ss. 25-32.
 110. Kacprzyk J., Wilbik A.: Comparison of time series via classic and temporal protoforms of linguistic summaries: an application to mutual funds and their benchmarks. In: Combining Soft Computing and Statistical Methods in Data Analysis, Oviedo, 28.09 - 01.10.2010, Springer, ss. 369-377.
 111. Kacprzyk J., Wilbik A.: Linguistic summaries of time series using a degree of appropriateness as a measure of interestingness. In: Proceedings of the 9th International Conference on Intelligent Systems Design and Applications, Piza, 30.11.2009 - 2.12.2009, IEEE Computer Society, ss. 385-390.
 112. Kacprzyk J., Wilbik A.: Linguistic summaries of time series: On some additional data independent quality criteria. In: Foundations of Reasoning Under Uncertainty, Malaga, 22 - 27 June, 2008, [druk w 2010 roku] Springer, ss. 143-166.
 113. Kacprzyk J., Wilbik A.: Linguistic summaries of time series: on some extended aggregation techniques. W: Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, Bydgoszcz, 20-22 września 2010 r. Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą, ss. 326-337.
 114. Kacprzyk J., Wilbik A.: Temporal linguistic summaries of time series using fuzzy logic. In: Computational Intelligence for Knowledge-Based Systems Design, Dortmund, Niemcy, 28 czerwca - 2 lipca 2010, Springer, ss. 436-445.
 115. Kacprzyk J., Wilbik A.: Towards an efficient generation of linguistic summaries of time series using a degree of focus. In: Proceedings of the conference: Annual Meeting of the North-American-Fuzzy-Information-Processing Society (NAFIPS 2009), Cincinnati, USA, June 14- 17, 2009, IEEE, ISBN: 978-1-4244-4577-6, ss. CD-NULL.
 116. Kacprzyk J.Zadrożny S., Baczko T.: Towards a human consistent analysis of innovativeness via linguistic data summaries and their protoforms. In: Preferences and Decisions: Models and Applications, Trento, Italy, APR 06-08, 2009, [druk w 2013 roku] Springer, ss. 91-107.
 117. Kacprzyk J.Zadrożny S., Nurmi H., Fedrizzi M.: Fuzzy Preferences as a Convenient Tool in Group Decision Making and a Remedy for Voting Paradoxes. In: Rudolf Seising (Ed.): Views on Fuzzy Sets and Systems from Different Perspectives Philosophy and Logic, Criticisms and Applications. Springer-Verlag, Heidelberg 2009, ss. 345-360 Seria: Studies in Fuzziness and Soft Computing.
 118. Kacprzyk J.Zadrożny S., Nurmi H., Fedrizzi M.: On some voting paradoxes: a fuzzy preference and a fuzzy majority perspective. In: Aldo G. S. Ventre, Antonio Maturo, Šárka Hošková-Mayerová, Janusz Kacprzyk kacprzyk@ibspan.waw.pl (7) (Eds.): Multicriteria and Multiagent Decision Making with Applications to Economics and Social Sciences. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg 2013, ss. 219-236 Seria: Studies in Fuzziness and Soft Computing.
 119. Kacprzyk J.Zadrożny S., Raś Z.: Action rules in consensus reaching process support. In: Proceedings of the conference: 9th International Conference on Intelligent Systems Design and Applications (ISDA'09), Pisa, Italy, November-December, 2009, IEEE, ss. 827-832.
 120. Kacprzyk J.Zadrożny S., Raś Z.: How to Support Consensus Reaching Using Action Rules: a Novel Approach. INTERNATIONAL JOURNAL OF UNCERTAINTY FUZZINESS AND KNOWLEDGE-BASED SYSTEMS, vol. 18, No. 4, 2010, ss. 451-470.
 121. Kacprzyk J.Zadrożny S.: A perspective on the role of fuzzy logic, computational linguistics and natural language processing in data mining and data summarization. In: Proceedings of the Tenth SIAM International Conference on Data Mining, Columbus, Ohio, USA, 29.04-1.05.2010, SIAM, ss. 7-18.
 122. Kacprzyk J.Zadrożny S.: Affect, judgement and decision making. Some inspirations for bipolar querying. In: Proceedings of the conference: FOCI-2011 - IEEE Symposium on Foundations of Computational Intelligence, part of the IEEE Symposium Series on Computational Intelligence, Paryż, 11-15.04.2011, IEEE CIS Press, ss. 130-137.
 123. Kacprzyk J.Zadrożny S.: Bipolar queries, and intention and preference modeling: synergy and cross-fertilization. In: Proceedings of the conference: World Conference on Soft Computing, San Francisco, CA, USA, 23/05/2011-26/05/2011, ss. NULL-NULL.
 124. Kacprzyk J.Zadrożny S.: Bipolar queries: some inspirations from intention and preference modeling. In: Enric Trillas, Piero P. Bonissone, Luis Magdalena, Janusz Kacprzyk (Eds.): Combining Experimentation and Theory - A Hommage to Abe Mamdani. Springer, 2012, ss. 191-208, 35 poz. bibl. Seria: Studies in Fuzziness and Soft Computing.
 125. Kacprzyk J.Zadrożny S.: Bipolarity in preferences and intentions for more human consistent decision analysis and database querying. In: Methodology, models, applications in emerging technologies, Sofia, Bułgaria , September 6-8, 2012, IEEE, ss. 21-26.
 126. Kacprzyk J.Zadrożny S.: Compound bipolar queries: combining bipolar queries and queries with fuzzy linguistic quantifiers. In: Proceedings of the 8th conference of the European Society for Fuzzy Logic and Technology (EUSFLAT-13), University of Milano-Bicocca, Milan, Italy, September 11-13, 2013, Atlantis Press, ss. 848-855.
 127. Kacprzyk J.Zadrożny S.: Comprehensiveness and interpretability of linguistic data summaries: a natural language focused perspective. In: Proceedings of the conference: IEEE SSCI Symposium Series on Computational Intelligence, Singapur, 16-19.04.2013, IEEE Xplore, ss. 33-40.
 128. Kacprzyk J.Zadrożny S.: Comprehensiveness of linguistic data summaries: a crucial role of protoforms. In: Christian Moewes and Andreas Nürnberger (Eds.): Computational Intelligence in Intelligent Data Analysis. Springer-Verlag, Berli, Heidelberg 2013, ss. 207-221 Seria: Studies in Computational Intelligence.
 129. Kacprzyk J.Zadrożny S.: Computing with words and protoforms: powerful and far reaching ideas. In: Rudolf Seising, Enric Trillas, Claudio.Moraga, Settimo Termini (Eds.): On Fuzziness. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg 2013, ss. 265-270 Seria: Studies in Fuzziness and Soft Computing.
 130. Kacprzyk J.Zadrożny S.: Computing with words and systemic functional linguistics: linguistic data summaries and natural language generation. In: INTEGRATED UNCERTAINTY MANAGEMENT AND APPLICATIONS, ss. 23-36.
 131. Kacprzyk J.Zadrożny S.: Computing with words is an implementable paradigm: fuzzy queries, linguistic data summaries and natural language generation. IEEE TRANSACTIONS ON FUZZY SYSTEMS, vol. 18, No. 3, 2010, ss. 461-472.
 132. Kacprzyk J.Zadrożny S.: Data mining via protoform based linguistic summaries: some possible relations to natural ianguage generation. In: Proceedings of the conference: 2009 Symposium on Computational Intelligence and Data Mining, Nashville, USA, IEEE, ss. 217-224.
 133. Kacprzyk J.Zadrożny S.: Derivation of linguistic summaries is inherently difficult: can association rule mining help? In: Borgelt Ch., Gil M. A., Sousa J. M. C., Verleysen M. (Eds.): Towards Advanced Data Analysis by Combining Soft Computing and Statistics. Springer-Verlag, 2013, ss. 291-303 Seria: Studies in fuzziness and soft computing.
 134. Kacprzyk J.Zadrożny S.: Grasping the Content of Web Servers Logs: A Linguistic Summarization Approach. In: SYNERGIES OF SOFT COMPUTING AND STATISTICS FOR INTELLIGENT DATA ANALYSIS, Konstanz, Germany, 4-6.10.2012, Springer, ss. 449-457.
 135. Kacprzyk J.Zadrożny S.: Hierarchical bipolar fuzzy queries: towards more human consistent flexible queries. In: Proceedings of the conference: 2013 IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE 2013), Hyderabad, India, July 7-10 2013, ss. 1-8.
 136. Kacprzyk J.Zadrożny S.: Linguistic Data Summarization: A High Scalability through the Use of Natural Language? In: A. Laurent and M.-J. Lesot (Eds.): Scalable Fuzzy Algorithms for Data Management and Analysis: Methods and Designs. Information Science Reference (IGI), Hershey New York 2010, ss. 214-237.
 137. Kacprzyk J.Zadrożny S.: Modern data-driven decision support systems: the role of computing with words and computational linguistics. INTERNATIONAL JOURNAL OF GENERAL SYSTEMS, vol. 39, No. 4, 2010, ss. 379-393.
 138. Kacprzyk J.Zadrożny S.: Power of Linguistic Data Summaries and Their Protoforms. In: Cengiz Kahraman (Ed.): Computational Intelligence Systems in Industrial Engineering With Recent Theory and Applications. Atlantis Press, Amsterdam, Paris, Beijing 2012, ss. 71-90 Seria: ATLANTIS COMPUTATIONAL INTELLIGENCE SYSTEMS.
 139. Kacprzyk J.Zadrożny S.: Protoforms of Linguistic Database Summaries as a Human Consistent Tool for Using Natural Language in Data Mining. INTERNATIONAL JOURNAL OF SOFTWARE SCIENCE AND COMPUTATIONAL INTELLIGENCE, vol. 1, No. 1, 2009, ss. 100-111.
 140. Kacprzyk J.Zadrożny S.: Soft computing and Web intelligence for supporting consensus reaching. SOFT COMPUTING, vol. 14, No. 8, 2010, ss. 833-846.
 141. Kacprzyk J.Zadrożny S.: Some Fuzzy Logic Based Approaches to Flexible Database Querying and their Use for Discovering Security Related Information. In: Mark Last, Abraham Kandel (Eds.): Web Intelligence and Security - Advances in Data and Text Mining Techniques for Detecting and Preventing Terrorist Activities on the Web. IOS Press, Amsterdam, Berlin, Tokyo, Wash 2010, ss. 169-188, 46 poz. bibl. Seria: NATO Science for Peace and Security Series - D: Information and Communication Security.
 142. Kacprzyk J.Zadrożny S.: Supporting Consensus Reaching Processes under Fuzzy Preferences and a Fuzzy Majority via Linguistic Summaries. In: Preferences and Decisions: Models and Applications, Trento, Italy, APR 06-08, 2009, [druk w 2010 roku] Springer, ss. 261-279.
 143. Kacprzyk J.Zadrożny S.: Supporting decision making via verbalization of data analysis using linguistic data summaries. In: E. Rakus-Andersson, R. Yager, N. Ichalkaranje, L. Jain (Eds.): Recent Advances in Decision Making. Springer, Berlin Heidelberg 2009, ss. 121-143 Seria: Studies in Computational Intelligence.
 144. Kacprzyk J.Zadrożny S.: Towards a General and Unified Characterization of Individual and Collective Choice Functions under Fuzzy and Nonfuzzy Preferences and Majority via the Ordered Weighted Average Operators. INTERNATIONAL JOURNAL OF INTELLIGENT SYSTEMS, vol. 24, No. 1, 2009, ss. 4-26, 60 poz. bibl.
 145. Kacprzyk J.Zadrożny S.: Towards human consistent data driven decision support systems using verbalization of data mining results via linguistic data summaries. BULLETIN OF THE POLISH ACADEMY OF SCIENCES: TECHNICAL SCIENCES, vol. 58, No. 3, 2010, ss. 359-370.
 146. Kacprzyk J.: Fuzzy dynamic programming: interpolative reasoning for an efficient derivation of optimal control policies. CONTROL AND CYBERNETICS, vol. 42, No. 1, 2013, ss. 63-84, 37 poz. bibl.
 147. Kacprzyk J.: Fuzzy sets theory, foundations of. In: Robert A. Meyers (Ed.): Encyclopedia of Complexity and Systems Science. Springer, Heidelberg 2009, ss. 4059-4080, 111 poz. bibl.
 148. Kacprzyk J.: Mediterranean region: a difficult but necessary road to information society and knowledge based economy. In: Incidencia de las Relaciones Economicas Internacionales en la Recuperacion Economica del Area Moditerranea, Barcelona, 24.02.2011, RACEF - Hiszpańska Królewska Akademia Nauk Ekonomicznych i Finansowych, ss. 31-44.
 149. Kacprzyk J.: Multistage fuzzy control: interpolative reasoning for an efficient derivation of optimal control policies. In: M. Busłowicz, M. Malinowski (Eds.): Advances in Control Theory and Automation. Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2012, ss. 117-128, 31 poz. bibl. Seria: Monografie Komitetu Automatyki i Robotyki PAN.
 150. Koronacki J., Raś Z., Wierzchoń S., Kacprzyk J. (Eds.): Advances in machine learning I. Springer-Verlag, Heidelberg and New York 2010, 524 s. Seria: Studies in Computational Intelligence.
 151. Koronacki J., Raś Z., Wierzchoń S., Kacprzyk J. (Eds.): Advances in machine learning II. Springer-Verlag, Heidelberg and New York 2010, 532 s., 400 poz. bibl. Seria: Studies in Computational Intelligence.
 152. Krajewski W., Miani S., Morassutti A., Viaro U.: Switching Policies for Mold Level Control in Continuous Casting Plants. IEEE TRANSACTIONS ON CONTROL SYSTEMS TECHNOLOGY, vol. 18, No. 6, 2010, ss. 1-11, 25 poz. bibl.
 153. Krajewski W., Miani S., Viaro U.: Variable-structure control of casting processes. In: Proceedings of the Conference, Miedzyzdroje, Polska, 23-26 August, 2010, IEEEXplore, ss. 49-54.
 154. Krajewski W., Viaro U.: A method for the integer-order approximation of fractional-order systems. JOURNAL OF THE FRANKLIN INSTITUTE-ENGINEERING AND APPLIED MATHEMATICS, vol. 351, No. 1, 2014 [druk w 2013 roku], ss. 555-564, 26 poz. bibl.
 155. Krajewski W., Viaro U.: Iterative interpolation algorithms for L2 model reduction. CONTROL AND CYBERNETICS, vol. 38, No. 2, 2009, ss. 543-554, 24 poz. bibl.
 156. Krajewski W., Viaro U.: On Robust PID Control for Time-Delay Plants. In: Proceedings of the conference: 17th International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics (MMAR), Miedzyzdroje, 27-30 August 2012, ss. 540-545.
 157. Krajewski W., Viaro U.: On the rational approximation of fractional order systems. In: Proc. 16th International Conf. on Math. Models in Aut. and Rob., Międzyzdroje, Międzyzdroje, 22 - 25 August 2011, IEEE Explore, ss. 132-136.
 158. Krajewski W., Viaro U.: Onrobust $PI^{\lambda}D^{\mu}$ control for time-delay non-integrer order plants. In: Proceedings of the conference: MMAR 2013-18th International Conf. on Methods and Models in Automation and Robotics, Miedzyzdroje, 26-29 August 2013, Uniwersytet Szczecinski, ss. 616-621.
 159. Krawczak M., Atanassov K., Sotirov S.: Generalized net model for parallel optimization of feed-forward neural network with variable learning rate backpropagation algorithm with tme limit. In: V. Sgurev, M. Hadjiski (Eds.): Intelligent Systems: From Theory to Practice, SCI 299. Springer-Verlag, Heidelberg 2010, ss. 361-371, 19 poz. bibl. Seria: SCI.
 160. Krawczak M., Atanassov K., Sotirov S.: Generalized Net Model of the Intuitionistic Fuzzy Feedforward Neural Networks. NOTES ON INTUITIONISTIC FUZZY SETS, vol. 15, No. 2, 2009, ss. 18-23, 15 poz. bibl.
 161. Krawczak M., Gocheva E., Sotirov S.: Modelling of the verification by iris scanning by generalized net. In: Atanassov K.T., Hryniewicz O., Kacprzyk J.Krawczak M.Nahorski Z.Szmidt E.Zadrożny S. (Eds.): Advances in Fuzzy Sets, Intuitionistic Fuzzy Sets, Generalized Nets and Related Topics. Ac. Publ. House EXIT, Warsaw 2008 [druk w 2009 roku], ss. 69-74, 14 poz. bibl. Seria: CHALLENGING PROBLEMS OF SCIENCE. COMPUTER SCIENCE.
 162. Krawczak M., Shannon A., Riecan B., Orozova D., Sotirova E., Atanassov K., Melo-Pinto P., Parvathi R., Kim T.: Generalized Net Model of the Process of Selection and Usage of an Intelligent e-Learning System. In: Methodology, models, applications in emerging technologies, Sofia, Bułgaria , September 6-8, 2012, IEEE, ss. 233-236.
 163. Krawczak M., Shanon A., Dimitriakiev D., Sotirova E., Kim T.: Towards a Model of the Digital University: Generalized Net Model of Apprasial of Lectures with Intuitionistic Fuzzy Estimations. CYBERNETICS AND INFORMATION TECHNOLOGIES, vol. 2, 2009, ss. 69-78, 12 poz. bibl.
 164. Krawczak M., Sotirov S., Atanassov K. (Eds.): Multilayer neural networks and generalized nets. Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania, Warsaw 2010, 150 s., 84 poz. bibl.
 165. Krawczak M., Sotirov S., Sotirova E.: Generalized Net Model for Parallel Optimization of Multilayer Neural Network with Time Limit. In: Methodology, models, applications in emerging technologies, Sofia, Bułgaria , September 6-8, 2012, IEEE, ss. 173-177.
 166. Krawczak M., Szkatuła G.: A Clustering Algorithm Based on Distinguishability for Nominal Attributes. In: Artificial Intelligence and Soft Computing, Lecture Notes in Artificial Intelligence, LNAI 7267, Zakopane, Poland, April/May 2012, Springer, ss. 120-127.
 167. Krawczak M., Szkatuła G.: A hybrid approach for dimension reduction in classification. CONTROL AND CYBERNETICS, vol. 40, No. 2, 2011, s. NULL, 16 poz. bibl.
 168. Krawczak M., Szkatuła G.: A new measure of groups perturbation. In: Proceedings of the 2013 Joint IFSA World Congress, NAFIPS Annual Meeting, Edmonton, Canada, Jule 24-28 2013, ss. 1291-1296.
 169. Krawczak M., Szkatuła G.: An approach to dimensionality reduction in time series. INFORMATION SCIENCES, vol. 260, 2014 [druk w 2013 roku], ss. 15-36, 79 poz. bibl.
 170. Krawczak M., Szkatuła G.: Dimension reduction of time series for clustering problem. In: Atanassov K. T., Homenda W., Hryniewicz O., Kacprzyk J.Krawczak M.Nahorski Z.Szmidt E.Zadrożny S. (Eds.): New Developments in Fuzzy Sets, Intuitionistic Fuzzy Sets, Generalized Nets and Related Topics. Systems Research Institute PAS, Warsaw 2012, ss. 101-110, 12 poz. bibl.
 171. Krawczak M., Szkatuła G.: Nominal Time Series Representation for the Clustering Problem. In: Methodology, models, applications in emerging technologies, Sofia, Bułgaria , September 6-8, 2012, IEEE, ss. 182-187.
 172. Krawczak M., Szkatuła G.: On decisions rules application to time series classification. In: Atanassov K.T., Hryniewicz O., Kacprzyk J.Krawczak M.Nahorski Z.Szmidt E.Zadrożny S. (Eds.): Advances in Fuzzy Sets, Intuitionistic Fuzzy Sets, Generalized Nets and Related Topics. Ac. Publ. House EXIT, Warsaw 2008 [druk w 2009 roku], ss. 95-104, 17 poz. bibl. Seria: CHALLENGING PROBLEMS OF SCIENCE. COMPUTER SCIENCE.
 173. Krawczak M., Szkatuła G.: On perturbation measure of clusters: application. In: Proceedings of the conference: 12th Int. Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing (ICAISC), Zakopane, Poland, June 9-13, 2013, Springer, ss. 176-183.
 174. Krawczak M., Szkatuła G.: On time series envelopes for classification problem. In: Atanasov K. T., Homenda W., Hryniewicz O., Kacprzyk J.Krawczak M.Nahorski Z.Szmidt E.Zadrożny S. (Eds.): Developments in Fuzzy Sets, Intuitionistics Fuzzy Sets, Generalized Nets and Related Topics. SRI PAS, Warszawa 2010, ss. 149-164, 19 poz. bibl.
 175. Krawczak M., Szkatuła G.: Redukcja wymiarowości szeregów czasowych. STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ, No. 31, 2010, ss. 32-45, 17 poz. bibl.
 176. Krawczak M., Szkatuła G.: The hierarchical agglomerative approach to cluster data series. In: Atanassov T. (et al) (Ed.): Recent Advances in Fuzzy Sets, Intuitionistic Fuzzy Sets, Generalized Nets and Related Topics. Volume II: Applications. SRI PAS, IBS PAN, Warsaw 2011, ss. 101-111.
 177. Krawczak M., Szkatuła G.: Time series envelopes for classification. In: Proceedings of the conference: 2010 IEEE International Conference on Intelligent Systems, London, UK, July 7-9 2010, ss. 156-161.
 178. Krawczak M.: Multilayer neural networks: a generalized net perspective. Springer-Verlag, Heidelberg 2013, 182 s., 218 poz. bibl.
 179. Lee M., Pedrycz W.: Adaptive learning of ordinal-numerical mappings through fuzzy clustering for the objects of mixed features. FUZZY SETS AND SYSTEMS, vol. 161, No. 4, 2010 [druk w 2012 roku], ss. 564-577, 32 poz. bibl.
 180. Lesiv M., Shchepashchenko D., Striamets O., Nahorski Z.: Algorithm and tool to develop a forest map by using GWR model in R: case study for Ukraine. In: Proceedings of the International Conference on Computer Science and Information Technologies, Lviv, Ukraine, 11-16 November 2013, Lviv Polytechnic National University, ss. 6-7.
 181. Li D., Pedrycz W.: A central profile-based 3D face pose estimation. PATTERN RECOGNITION , vol. 47, No. 47, 2013, ss. 525-534, 25 poz. bibl.
 182. Liang D., Liu D., Pedrycz W., Hu P.: Triangular fuzzy decision-theoretic rough sets. INTERNATIONAL JOURNAL OF APPROXIMATE REASONING, vol. 54, No. 54, 2013, ss. 1087-1106, 67 poz. bibl.
 183. Liang X., Pedrycz W.: Logic-based fuzzy networks: a study in system modeling with triangular norms and uninorms. FUZZY SETS AND SYSTEMS, vol. 160, No. 24, 2009 [druk w 2012 roku], ss. 3475-3502, 56 poz. bibl.
 184. Lin W., Tao D., Kacprzyk J., Izquierdo E., Wang H. (Eds.): Multimedia Analysis, processing and Communications. Springer-Verlag, Heidelberg 2011, 764 s., 300 poz. bibl. Seria: Studies in Computational Intelligence.
 185. Liu X., Zhai K., Pedrycz W.: An improved association rule mining method. EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS, vol. 39, 2012, ss. 1362-1374, 60 poz. bibl.
 186. Lodwick W., Kacprzyk J. (Eds.): Fuzzy optimization. Recent advances and applications. Springer-Verlag, Heidelberg and New York 2010, 533 s., 500 poz. bibl. Seria: Studies in Fuzziness and Soft Computing.
 187. Malinowski J.: A computer program for the analysis and visualisation of a flow network with changing topology. In: Nguyen Xuan Thinh (Ed.): Modellierung und Simulation von Oekosystemen. Shaker Verlag, Aachen/Niemcy 2013, ss. 149-163, 5 poz. bibl. Seria: Umweltinformatik.
 188. Malinowski J.: A method of computing the inter-state transition intendities for multi-state series-parallel systems. In: Safety, Reliability and Risk Analysis: Beyond the Horizon, Amsterdam, Holandia, 29.09 - 3.10.2013, CRC Press, Taylor & Francis Group, ss. 1213-1219.
 189. Malinowski J.: A Monte Carlo Method for estimating reliability parameters of a complex repairable technical system with inter-component dependencies. IEEE TRANSACTIONS ON RELIABILITY, vol. 62, No. 1, 2013, ss. 256-266, 17 poz. bibl.
 190. Malinowski J.: A New Efficient Algorithm for Generating All Minimal Tie-Sets Connecting Selected Nodes in a Mesh-Structured Network. IEEE TRANSACTIONS ON RELIABILITY, vol. 59, No. 1, 2010, ss. 203-211, 15 poz. bibl.
 191. Malinowski J.: A reliability model of water supply systems for failure prediction and maintenance planning. In: J. Wittmann, B. Page (Eds.): Simulation in Umwelt- und Geowissenschaften. Shaker Verlag, Berlin, Heidelberg 2012, ss. 97-106, 10 poz. bibl. Seria: Umweltinformatik.
 192. Malinowski J.: A semi-Markov model of the variability of power generation from renewable sources. W: "Badania Operacyjne i Systemowe 2012" - nowe wyzwania, nowe technologie - materiały konferencyjne (CD), Warszawa, 17-19.09.2012, IBS PAN, ss. NULL-NULL.
 193. Malinowski J.: A simulation model for complex repairable systems with intercomponent dependencies and three types of component failures. In: Advances in Safety, Reliability and Risk Management, Troyes, Francja, 18-22 września 2011 r. CRC Press, Taylor & Francis Group, ss. 790-795.
 194. Malinowski J.: A structure-capacity analysis of a water supply system with randomly failing components. In: J. Wittmann, B. Page (Eds.): Simulation in Umwelt- und Geowissenschaften. Shaker Verlag, Aachen 2013, ss. 253-263, 4 poz. bibl. Seria: Umweltinformatik.
 195. Malinowski J.: Accuracy analysis for reliability parameters estimation of a network system with non-independent components. In: Reliability, Risk and Safety. Back to the Future. Rodos, Grecja, 5-9 września, 2010 r. CRC Press, Taylor & Francis Group, ss. 990-997.
 196. Malinowski J.: Determining reliability parameters for a tree-structured commodity transfer system with non-independent components. In: Reliability, Risk and Safety. Theory and Applications, Praga, Czechy, 7-10 września 2009, CRC Press, Taylor & Francis Group, ss. 1563-1568.
 197. Malinowski J.: Modeling the impact of environmental factors on energy production and distribution system with dispersed generation and renewable sources. In: J. Wittmann, V. Wohlgemuth (Eds.): Simulation in Umwelt- und Geowissenschaften. Shaker Verlag, Aachen 2011 2011, ss. 53-63, 26 poz. bibl. Seria: Berichte aus der Umweltinformatik.
 198. Malinowski J.: Modeling variability of renewable energy sources by a semi-Markov process for power generation prediction. In: A. Gnauck (Ed.): Modellierung und Simulation von Oekosystemen'2012. Shaker Verlag, Aachen 2012, ss. 226-234, 9 poz. bibl. Seria: Berichte aus der Umweltinformatik.
 199. Malinowski J.: Reliability Aspects of Multi-commodity Markets. In: Kaleta, Mariusz; Traczyk, Tomasz (Eds.): Modeling Multi-commodity Trade: Information Exchange Methods. Vol. 121. Springer, Berlin, Heidelberg 2012, ss. 113-125, 6 poz. bibl. Seria: Advances in Intelligent and Soft Computing.
 200. Malinowski J.: Symulacyjna metoda wyznaczania parametrów niezawodnościowych systemu przesyłowego o zależnych elementach. STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ, vol. 31, 2010, ss. 201-209, 7 poz. bibl.
 201. Marinov E., Szmidt E.Kacprzyk J., Tcvetkov R.: A modified weighted Hausdorff distance between intuitionistic fuzzy sets. In: Methodology, models, applications in emerging technologies, Sofia, Bułgaria , September 6-8, 2012, IEEE, ss. 138-141.
 202. Mashinchi M., Orgun M., Mashinchi M., Pedrycz W.: A Tabu-Harmony Search-Based Approach to Fuzzy Linear Regression. IEEE TRANSACTIONS ON FUZZY SYSTEMS, vol. 19, No. 3, 2011, ss. 432-448, 61 poz. bibl.
 203. Mashinchi M., Orgun M., Pedrycz W.: Hybrid optimization with improved tabu search. APPLIED SOFT COMPUTING, vol. 11, No. 2, 2011, ss. 1993-2006, 51 poz. bibl.
 204. Matthe T., De Tre G., Zadrożny S.Kacprzyk J., Bronselaer A.: Bipolar database querying using bipolar satisfaction degrees. INTERNATIONAL JOURNAL OF INTELLIGENT SYSTEMS, vol. 26, No. 10, 2011, ss. 890-910, 22 poz. bibl.
 205. Mażbic-Kulma B., Owsiński J.Sęp K.: Application of selected methods of graph theory and combinatorial heuristics to minimising the number of transit nodes in an air network. TOTAL LOGISTIC MANAGEMENT, vol. 1, No. 1, 2008 [druk w 2009 roku], ss. 111-125, 22 poz. bibl.
 206. Mażbic-Kulma B., Owsiński J.Stańczak J.Sęp K.: Kernel and shell structure as a method of optimization the graph of transportation connections. W: "Badania Operacyjne i Systemowe 2012" - nowe wyzwania, nowe technologie - materiały konferencyjne (CD), Warszawa, 17-19.09.2012, IBS PAN, ss. 1-12.
 207. Mażbic-Kulma B., Potrzebowski H., Stańczak J.Sęp K.: Evolutionary approach to find kernel and shell structure of a connection graph. TOTAL LOGISTIC MANAGEMENT, vol. 2, No. 2009, 2010, ss. 37-50, 18 poz. bibl.
 208. Mażbic-Kulma B., Potrzebowski H., Stańczak J.Sęp K.: Przekształcanie grafu połączeń do struktury kernell and shell i jej zastosowania w zagadnieniach transportowych. STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ, No. 31, 2010, ss. 179-190, 18 poz. bibl.
 209. Mażbic-Kulma B., Sęp K.: Metody teorii grafów i heurystyki kombinatoryczne. W: J. W. Owsiński (Red.): Analiza systemów przestrzennych. Wybrane zagadnienia. IBS PAN, Warszawa 2010, ss. 93-113, 34 poz. bibl. Seria: Badania Systemowe.
 210. Mażbic-Kulma B., Stańczak J.Owsiński J.Sęp K.: Evolutionary approach for obtaining the hub and spoke structure in the logistic network. TOTAL LOGISTIC MANAGEMENT, vol. 1, No. 4, 2012 [druk w 2013 roku], ss. 89-105, 30 poz. bibl.
 211. Mażbic-Kulma B., Stańczak J.Owsiński J.Sęp K.: Evolutionary approach for obtaining the hub and spoke structure in the logistic network. W: Total logistic Management, Zakopane, 8-10.12.2011, ss. NULL-NULL.
 212. Mażbic-Kulma B., Stańczak J.Sęp K.: Ewolucyjna metoda znajdowania struktury „hub & spoke” w grafie ważonym. W: Adam Lichota, Katarzyna Majewska (Red.): Wybrane zagadnienia logistyki stosowanej. AGH, Kraków 2013, ss. 269-280, 13 poz. bibl. Seria: Wydawnictwa AGH.
 213. Mażbic-Kulma B., Stańczak J.Sęp K.: Ewolucyjna metoda znajdowania struktury „hub & spoke” w grafie ważonym. W: Materiały XVI. KONFERENCJI LOGISTYKI STOSOWANEJ "TOTAL LOGISTIC MANAGEMENT" wydane na płycie CD-ROM, Zakopane, 6-8.12.2012, AGH, ss. 1-12.
 214. Mażbic-Kulma B., Stańczak J.Sęp K.: Finding Structure Kernel and Shell with Predetermined Cardinality of Kernel Set, Using Evolutionary Algorithm. TOTAL LOGISTIC MANAGEMENT, vol. 1, No. 3, 2011, ss. 53-64, 19 poz. bibl.
 215. Mażbic-Kulma B., Stańczak J.Sęp K.: Finding structure kernel and shell with predetermined cardinality of kernel set, using evolutionary algorithm. W: Total Logistic Management, Zakopane, 2-4 12 2010, AGH, ss. NULL-NULL.
 216. Melin P., Kacprzyk J.Pedrycz W. (Eds.): Bio-inspired hybrid intelligent systems for image analysis and pattern recognition. Springer-Verlag, Heidelberg and New York 2010, 264 s., 200 poz. bibl. Seria: Studies in Computational Intelligence.
 217. Melin P., Kacprzyk J.Pedrycz W. (Eds.): Soft Computing for Recognition Based on Biometrics. Springer-Verlag, Heidelberg 2011, 456 s., 350 poz. bibl. Seria: Studies in Computational Intelligence.
 218. Melin P., Kacprzyk J.Pedrycz W. (Eds.): Soft Computing for Recognition Based on Biometrics. Springer-Verlag, Heidelberg 2011, 456 s., 350 poz. bibl. Seria: Studies in Computational Intelligence.
 219. Mitkowski W., Kacprzyk J. (Eds.): Modelling dynamics in processes and systems. Springer-Verlag, Heidelberg 2009, 192 s., 200 poz. bibl. Seria: Studies in Computational Intelligence.
 220. Mitra S., Kundu P., Pedrycz W.: Feature selection using structural similarity. INFORMATION SCIENCES, vol. 198, 2012, ss. 48-61.
 221. Nahorski Z., Horabik J.: A market for pollution emission permits with low accuracy of emission estimates. In: Modelling Multi-Commodity Trade: Information Exchange Methods, Warszawa, 5 November 2010, [druk w 2012 roku] Springer, ss. 121-135.
 222. Nahorski Z., Horabik J.: Compliance and emission trading rules for asymmetric emission uncertainty estimates. CLIMATIC CHANGE, vol. 103, No. 1-2, 2010, ss. 303-325, 16 poz. bibl.
 223. Nahorski Z., Horabik J.: Compliance and emission trading rules for asymmetric emission uncertainty estimates. In: T. White, M. Jonas, Z. Nahorski, S. Nilsson (Eds.): Greenhouse Gas Inventories: Dealing with Uncertainty. Springer-Verlag, Dordrecht Heildelberg 2011, ss. 303-325, 16 poz. bibl.
 224. Nahorski Z., Horabik J.: On the choice of membership function in a fuzzy model of compliance with highly uncertain emissions. In: Atanasov K. T., Homenda W., Hryniewicz O., Kacprzyk J.Krawczak M.Nahorski Z.Szmidt E.Zadrożny S. (Eds.): Developments in Fuzzy Sets, Intuitionistics Fuzzy Sets, Generalized Nets and Related Topics. SRI PAS, Warszawa 2010, ss. 165-188, 16 poz. bibl.
 225. Nahorski Z., Radziszewska W., Parol M., Pałka P.: Inteligentne systemy bilansowania mocy w mikrosieciach elektroenergetycznych. RYNEK ENERGII, vol. 1, No. 98, 2012, ss. 59-66.
 226. Nahorski Z., Radziszewska W.: Price formation strategies of programmable agents in continuous double auctions. In: M. Busłowicz, M. Malinowski (Eds.): Advances in Control Theory and Automation. Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2012, ss. 181-194, 17 poz. bibl. Seria: Monografie Komitetu Automatyki i Robotyki PAN.
 227. Nahorski Z.Stańczak J., Pałka P.: Application of multi-commodity market model for greenhouse gases emission permits trading. In: Proceedings of the conference: Scientific Workshop on Modeling Multi-commodity Trade - Information Exchange Methods, Warszawa, 5 November 2010, [druk w 2012 roku] Politechnika Warszawska, ss. 137-149.
 228. Nahorski Z.Stańczak J., Pałka P.: Multi-agent approach to simulation of the greenhouse gases emission permits market. In: Proceedings of the 3rd International Workshop on Uncertainty in Greenhouse Gas Inventories, Lwów, 22-24 September 2010, Lviv Polytechnic National University, ss. 183-194.
 229. Nahorski Z.Stańczak J., Radziszewska W., Pałka P.: Wieloagentowa metodyka zarządzania niedoborami i nadmiarami energii w sieciach dystrybucyjnych. RYNEK ENERGII, No. 1(92), 2011, ss. 22-27.
 230. Nedjah N., Mourelle L., Kacprzyk J. (Eds.): Innovative applications in data mining. Springer-Verlag, Heidelberg 2009, 124 s., 150 poz. bibl. Seria: Studies in Computational Intelligence.
 231. Nedjah N., Mourelle L., Kacprzyk J., Franca F., De Souza A. (Eds.): Intelligent text categorization and clustering. Springer-Verlag, Berlin - Heidelberg 2009, 119 s. Seria: Studies in Computational Intelligence.
 232. Nuno P., Kacprzyk J., Felipe J. (Eds.): Simulation and modelling methodologies, technologies and applications (SIMULTECH 2011). Springer-Verlag, Berlin 2013, 300 s., 200 poz. bibl. Seria: Advancs in Intelligent Systems and Computing.
 233. Oh S., Jang H., Pedrycz W.: Optimized fuzzy PD cascade controller: A comparative analysis and design. SIMULATION MODELLING PRACTICE AND THEORY, vol. 19, No. 1, 2011, ss. 181-195.
 234. Oh S., Jung S., Pedrycz W.: Design of optimized fuzzy cascade controllers by means of hierarchical fair competition-based genetic algorithms. EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS, vol. 36, No. 9, 2009, ss. 11641-11651, 25 poz. bibl.
 235. Oh S., Kim W., Pedrycz W., Joo S.: Design of K-means clustering-based polynomial radial basis function neural networks (pRBFNNs) realized with the aid of particle swarm optimization and differential evolution. NEUROCOMPUTING, vol. 78, 2012, ss. 121-132.
 236. Oh S., Kim W., Pedrycz W., Park B.: Polynomial-based radial basis function neural networks (P-RBF NNs) realized with the aid of particle swarm optimization. FUZZY SETS AND SYSTEMS, vol. 163, 2011, ss. 54-77.
 237. Oh S., Pedrycz W., Roh S.: Genetically optimized hybrid fuzzy set-based polynomial neural networks. JOURNAL OF THE FRANKLIN INSTITUTE-ENGINEERING AND APPLIED MATHEMATICS, vol. 348, No. 2, 2011, ss. 415-425.
 238. Oh S., Pedrycz W., Roh S.: Hybrid fuzzy set-based polynomial neural networks and their development with the aid of genetic optimization and information granulation. APPLIED SOFT COMPUTING, vol. 9, No. 3, 2009, ss. 1068-1089, 21 poz. bibl.
 239. Olszewski D., Kacprzyk J.Zadrożny S.: Employing self-organizing map for fraud detection. In: Proceedings of the conference: 12th Int. Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing (ICAISC), Zakopane, Poland, June 9-13, 2013, Springer, ss. 150-161.
 240. Olszewski D., Kacprzyk J.Zadrożny S.: Time series visualization using asymmetric self-organizing map. In: Tomassini, M.; Antonioni, A.; Daolio, F.; Buesser, P. (Eds.): Adaptive and Natural Computing Algorithms. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg 2013, ss. 40-49 Seria: Lecture Notes in Computer Science.
 241. Owsiński J. (Ed.): Corruption and good governance. Journal of Organisational Transformation and Social Change, Bristol, UK 2010, 142 s.
 242. Owsiński J. (Ed.): MODEST - modelling of economies & societies in transition - ICT and its impacts - economy - environment - patterns in management. Studies & Proceedings Polish Association for Knowledge Management, Bydgoszcz 2010, 118 s. Seria: nr 34.
 243. Owsiński J. (Red.): Analiza systemów przestrzennych. Wybrane zagadnienia. Instytut Badan Systemowych PAN, Warszawa 2010, 173 s. Seria: Badania Systemowe, t. 67.
 244. Owsiński J. (Red.): Bezpieczeństwo - środowisko - przestrzeń - rolnictwo. Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, Bydgoszcz 2010, 262 s. Seria: nr 33.
 245. Owsiński J. (Red.): Dane - analiza - modelowanie - optymalizacja - pdejmowanie decyzji. Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, Bydgoszcz 2010, 356 s. Seria: nr 31.
 246. Owsiński J. (Red.): Decision making in politics and business. Badania Operacyjne i Decyzje - kwartalnik, Wrocław 2009 [druk w 2010 roku], 155 s. Seria: czasopismo Badania Operacyjne i Decyzje.
 247. Owsiński J. (Red.): Kapitał społeczny i ludzki - społeczeństwo informacyjne - gospodarka - zarządzanie - informatyka. Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, Bydgoszcz 2010, 282 s. Seria: nr 32.
 248. Owsiński J., Andrzejewski M.: Rural municipalities in Poland: Development types, paths and perspectives. Preliminary results - the spatial aspect. In: A. Fieldsend (Ed.): Linking Competitiveness with Equity and Sustainability: New Ideas for the Socio-Economic Development of Rural Areas. ERDN, Warszawa 2010, ss. 177-196, 7 poz. bibl. Seria: Rural Areas and Development.
 249. Owsiński J., Gadomski J., Sobczak E.: Kilka uwag o rozumieniu rozwoju zrównoważonego. W: J. W. Owsiński (Red.): Analiza systemów przestrzennych. Wybrane zagadnienia. IBS PAN, Warszawa 2010, ss. 27-46, 4 poz. bibl. Seria: Badania Systemowe.
 250. Owsiński J., Milczewski M.: Rekursja w problemie regionalizacji. W: J. W. Owsiński (Red.): Analiza systemów przestrzennych. Wybrane zagadnienia. IBS PAN, Warszawa 2010, ss. 47-58, 5 poz. bibl. Seria: Badania Systemowe.
 251. Owsiński J., Pielak A., Sęp K., Ponichtera R.: TIROLS: local web-based networks centred on self-governmental websites vs. local activity - a project outline. STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ, No. 34, 2010, ss. 20-36, 79 poz. bibl.
 252. Owsiński J., Pielak A., Sęp K.Stańczak J.: Local web-based networks in rural municipalities: extension, density and meaning. In: Z. Andreopoulou, V. Samathrakis, S. Louca, M. Vlachopoulou (Eds.): E-Innovation for Sustainable Development of Rural Resources During Global Economic Crisis. IGI Global, Hershey, USA 2013, ss. 126-151, 53 poz. bibl. Seria: Business Science Reference.
 253. Owsiński J., Pielak A., Sęp K.: Local web-based networks and local (sustainable) development: is there anything to write home about on masovian municipalities? W: Sławomir Partycki (Red.): Strategie działań w warunkach kryzysu. Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, ss. 47-58, 37 poz. bibl.
 254. Owsiński J., Pielak A., Sęp K.: Smartness, culture and local authority ICT awareness: an empirical enquiry for a province in Poland. STUDIES IN AGRICULTURAL ECONOMICS, vol. 115, No. 2, 2013, ss. 68-75, 28 poz. bibl.
 255. Owsiński J., Pielak A., Sęp K.: Web-based networks centred on self-governmental municipality websites vs. local activity. W: S. Partycki (Red.): Społeczeństwo sieci. Gospodarka sieciowa w Europie Środkowej i Wschodniej. Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, ss. 475-488, 60 poz. bibl.
 256. Owsiński J., Pielak A.: Gminy i powiaty województwa mazowieckiego w internecie: rozszerzona analiza WAES dla reprezentatywnych JST. W: Colin F. Hales (Red.): Społeczeństwo informacyjne. Wizje, struktury i determinanty rozwoju. Uniwersytet Rzeszwoski, Wydział Ekonomii, Pracownia Naukowo-Dydaktyczna Informatyki Gospodarczej, Rzeszów 2009, ss. 143-150, 3 poz. bibl.
 257. Owsiński J., Pielak A.: ICT and rural municipalities: are their websites the cores of the local social networks? NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE A WZROST GOSPODARCZY, No. 22, 2011 [druk w 2012 roku], ss. 50-63, 60 poz. bibl.
 258. Owsiński J., Pielak A.: Local Authority Websites in Rural Areas: Measuring Quality and Functionality and Assessing the Role. In: Z. Andreopoulou, B. Manos, N. Polman, D. Viaggi (Eds.): Agricultural and Environmental Informatics, Governance and Management: Emerging Research Applications. IGI Global, Hershey, PA 2011, ss. 39-60, 34 poz. bibl. Seria: Information Science Reference.
 259. Owsiński J., Pielak A.: Monitoring the functionality and quality of local administration websites in Poland's Masovia region: what can be inferred? W: C. Hales, B. Mikuła (Red.): Społeczeństwo informacyjne. Gospodarka, technologie, procesy. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2011 [druk w 2012 roku], ss. 231-245, 5 poz. bibl.
 260. Owsiński J.Stańczak J.Sęp K., Potrzebowski H.: Machine-Part Grouping in Flexible Manufacturing: Formalisation and the Use of Genetic Algorithms. In: 10th IFAC Workshop on Intelligent Manufacturing Systems, Lizbona, 1-2 lipca 2010 r. IFAC, ss. 233-238.
 261. Owsiński J.Stańczak J.Sęp K., Potrzebowski H.: Machine-Part Grouping in Flexible Manufacturing: Formalisation and the Use of Genetic Algorithms. In: 10th IFAC Workshop on Intelligent Manufacturing Systems, Lizbona, 1-2 lipca 2010 r. IFAC, ss. 233-238.
 262. Owsiński J.: Asymmetric distances - a natural case for fuzzy clustering? In: Dmitri A. Viattchenin (Ed.): Developments in Fuzzy Clustering. VEVER, Mińsk, Białoruś 2009, ss. 36-45, 13 poz. bibl.
 263. Owsiński J.: Asymmetric distances and fuzzy grouping. In: Atanassov K., Hryniewicz O., Kacprzyk J.Krawczak M.Nahorski Z.Szmidt E.Zadrożny S. (Eds.): Advances in Fuzzy Sets, Intuitionistic Fuzzy Sets, Generalized Nets and Related Topics. Ac. Publ. House EXIT, Warsaw 2010, ss. 207-215, 17 poz. bibl.
 264. Owsiński J.: Asymmetric distances: potential output structures and procedures. STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ, No. 31, 2010, ss. 317-325, 17 poz. bibl.
 265. Owsiński J.: Clustering and ordering via the bi-partial approach: the rationale, the model and some algorithmic considerations. In: J. Pociecha, R. Decker (Eds.): Data Analysis Methods and Its Applications. Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2012, ss. 109-124.
 266. Owsiński J.: How can we read out life quality assessments from the official socio-economic data on Polish municipalities? PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU, vol. 2009, No. 73, 2010, ss. 50-63, 11 poz. bibl.
 267. Owsiński J.: Machine-part grouping and cluster analysis: similarities, distances and grouping criteria. BULLETIN OF THE POLISH ACADEMY OF SCIENCES: TECHNICAL SCIENCES, vol. 57, No. 3, 2009, ss. 217-228, 53 poz. bibl.
 268. Owsiński J.: On a bi-partial version of k-means. In: European Conference on Data Analysis 2013. Book of Abstracts, Luksemburg, 12-14.07.2013, University of Luxembourg, ss. 133-134.
 269. Owsiński J.: On a two-stage clustering procedure and the choice of objective function. In: Computer Data Analysis and Modeling: Complex Stochastic Data and Systems. Proc. of the 9th International Conference, Minsk, September 7-11, 2010, Mińsk, Białoruś, 7-11 września 2010, Publishing center of BSU, ss. 157-165.
 270. Owsiński J.: On dividing an empirical distribution into optimal segments. In: http://meetings.sis-statistica.org/index.php/sm/sm2012, Rzym, 19-22.06.2012, SIS, ss. 1-8.
 271. Owsiński J.: On the optimal division of an empirical distribution (and some related problems). PRZEGLĄD STATYSTYCZNY, vol. 2012, No. specjalny, 2013, ss. 109-122, 8 poz. bibl.
 272. Owsiński J.: Polish rural municipalities: can we say what do people do there on the basis of the official data? In: Julia Neuwirth, Klaus Wagner (Eds.): Multifunctional Territories: Importance of Rural Areas beyond Food Production. ERDN, IERiGŻ, AWI, Warszawa 2009, ss. 187-206, 3 poz. bibl. Seria: Rural Areas and Development.
 273. Owsiński J.: The bi-partial approach in clustering and ordering: the model and the algorithms. STATISTICA E APPLICAZIONI, vol. 2011, No. Special, 2011, ss. 43-59, 8 poz. bibl.
 274. Owsiński J.: The institutionalised corruption of the real socialist system:. JOURNAL OF ORGANISATIONAL TRANSFORMATION & SOCIAL CHANGE, vol. 7, No. 2, 2010, ss. 151-165, 23 poz. bibl.
 275. Owsiński J.: Wybrane zagadnienia: stan badań i istniejące wyniki. W: J. W. Owsiński (Red.): Analiza systemów przestrzennych. Wybrane zagadnienia. IBS PAN, Warszawa 2010, ss. 7-26, 65 poz. bibl. Seria: Badania Systemowe.
 276. Pałka P., Radziszewska W., Nahorski Z.: Application of an auction algorithm in an agent-based power balancing system. In: NEW TRENDS IN DATABASES AND INFORMATION SYSTEMS Book Series: Advances in Intelligent Systems and Computing Volume: 185, ss. 231-240.
 277. Pałka P., Radziszewska W., Nahorski Z.: Balancing Electric Power in a Microgrid via Programmable Agents Auctions. CONTROL AND CYBERNETICS, vol. 41, No. 4, 2012, ss. 777-798, 27 poz. bibl.
 278. Park B., Oh S., Pedrycz W.: The design of polynomial function-based neural network predictors for detection of software defects. INFORMATION SCIENCES, vol. 229, 2013, ss. 40-57, 38 poz. bibl.
 279. Park B., Pedrycz W., Oh S.: A Design of Genetically Oriented Fuzzy Relation Neural Networks (FrNNs) Based on the FuzzyPolynomial Inference Scheme. IEEE TRANSACTIONS ON FUZZY SYSTEMS, vol. 17, No. 6, 2010, ss. 1310-1323, 34 poz. bibl.
 280. Park H., Chung Y., Oh S., Pedrycz W., Kim H.: Design of information-granule-oriented RBF neural networks and its application to power supply for high-field magnet. ENGINEERING APPLICATIONS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE, vol. 24, 2011, ss. 543-554.
 281. Park H., Pedrycz W., Chung Y., Oh S.: Modeling of the charging characteristic of linear-type superconducting power supply using granular-based radial basis function neural networks. EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS, vol. 39, No. 1, 2012, ss. 1021-1039.
 282. Park H., Pedrycz W., Oh S.: Granular neural networks and their development through context-based clustering and adjustable. IEEE TRANSACTIONS ON NEURAL NETWORKS, vol. 20, No. 10, 2009, ss. 1604-1616, 41 poz. bibl.
 283. Park K., Oh S., Pedrycz W.: Design of Interval Type-2 Fuzzy Neural Networks and Their Optimization Using Real-coded Genetic Algorithms. In: Proceedings of the conference: FUZZ-IEEE2009, 2009 IEEE International Conference on Fuzzy Systems, Jeju Island, Korea, August 20-24, 2009, ss. 2013-2018.
 284. Parol M., Wasilewski J., Wójtowicz T., Nahorski Z.: Low voltage microgrid in a research and educational center. In: Conference ELEN 2012 (wyd. elektroniczne), Prague, 11-12 September 2012, CTU in Prague, Faculty of Electrical Engineering, ss. 1-15.
 285. Paternain D., Jurio A., Barrenechea E., Bustince H., Bedregal B., Szmidt E.: An alternative to fuzzy methods in decision-making. EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS, vol. 39, 2012, ss. 7729-7735, 34 poz. bibl.
 286. Paternain D., Jurio A., Barrenechea E., Bustince H., Bedregal B., Szmidt E.: Weighted Voting Method Using Atanassov’s Intuitionistic Fuzzy Preference Relations and Ignorance Functions. In: Proc. 7th conf. European Society for Fuzzy Logic and Technology, Aix-Les-Bains, Francja, 18-22 lipca 2011, Atlantic Press, ss. 514-520.
 287. Pedrycz A., Hirota K., Pedrycz W., Dong F.: Granular representation and granular computing with fuzzy sets. FUZZY SETS AND SYSTEMS, vol. 203, 2012, ss. 17-32.
 288. Pedrycz W., Ahmad S.: Evolutionary feature selection via structure retention. EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS, vol. 39, 2012, ss. 11801-11807, 45 poz. bibl.
 289. Pedrycz W., Al-Hmouz R., Morfeq A., Balamash A.: The design of free structure granular mappings: the use of the principle of justifiable granularity. IEEE TRANSACTIONS ON CYBERNETICS, vol. 43, No. 6, 2013, ss. 2105-2113, 26 poz. bibl.
 290. Pedrycz W., Aliev R.: Logic-oriented neural networks for fuzzy neurocomputing. NEUROCOMPUTING, vol. 73, No. 1-3, 2009 [druk w 2012 roku], ss. 10-23, 31 poz. bibl.
 291. Pedrycz W., Bargieła A.: An optimization of allocation of information granularity in the interpretation of data structures: towards granular fuzzy clustering. IEEE TRANSACTIONS ON SYSTEMS MAN AND CYBERNETICS PART B-CYBERNETICS, vol. 42, No. 3, 2012, ss. 582-591, 35 poz. bibl.
 292. Pedrycz W., Bargieła A.: Fuzzy clustering with semantically distinct families of variables: Descriptive and predictive aspects. PATTERN RECOGNITION LETTERS, vol. 31, No. 13, 2010, ss. 1952-1958.
 293. Pedrycz W., Berezowski J., Jamal I.: A Granular Description of Data: A Study in Evolvable Systems. In: M. Sayed-Mouchaweh and E. Lughofer (Eds.): Learning in Non-Stationary Environments: Methods and Applications. Springer Science+Business Media, New York 2012, ss. 57-75.
 294. Pedrycz W., Chen S., Rubin S., Lee G.: Risk evaluation through decision-support architectures in threat assessment and countering terrorism. APPLIED SOFT COMPUTING, vol. 11, 2011, ss. 621-631.
 295. Pedrycz W., Homenda W.: Building the fundamentals of granular computing: a principle of justifiable granularity. APPLIED SOFT COMPUTING, vol. 13, 2013, ss. 4209-4218, 25 poz. bibl.
 296. Pedrycz W.Kacprzyk J.Zadrożny S.: Towards a New Generation of Indicators for Consensus Reaching Support Using Type-2 Fuzzy Sets. In: Computational Intelligence for Knowledge-Based Systems Design, Dortmund, Niemcy, 28 czerwca - 2 lipca 2010, Springer, ss. 241-250.
 297. Pedrycz W., Liu X., Chai T., Song M.: The development of fuzzy rough sets with the use of structures and algebras of axiomatic fuzzy sets. IEEE TRANSACTIONS ON KNOWLEDGE AND DATA ENGINEERING, vol. 21, No. 3, 2009, ss. 443-462, 43 poz. bibl.
 298. Pedrycz W., Loia V., Senatore S.: Fuzzy Clustering With Viewpoints. IEEE TRANSACTIONS ON FUZZY SYSTEMS, vol. 18, No. 2, 2010, ss. 274-284, 18 poz. bibl.
 299. Pedrycz W., Oh S., Kim W., Park B.: A design of granular-oriented self-organizing hybrid fuzzy polynomial neural networks. NEUROCOMPUTING, vol. 119, No. 119, 2013, ss. 292-307, 27 poz. bibl.
 300. Pedrycz W., Rai P.: A multifaceted perspective at data analysis; a study in collaborative intelligent agents. IEEE TRANSACTIONS ON SYSTEMS MAN AND CYBERNETICS PART B-CYBERNETICS, vol. 39, No. 4, 2009, ss. 834-844, 21 poz. bibl.
 301. Pedrycz W., Rai P.: Experience-consistent modeling: regression and classification problems. AUTOMATICA, vol. 45, No. 2, 2009, ss. 449-455, 21 poz. bibl.
 302. Pedrycz W., Russo B., Succi G.: Knowledge transfer in system modeling and its realization through an optimal allocation of information granularity. APPLIED SOFT COMPUTING, vol. 12, 2012, ss. 1985-1995, 34 poz. bibl.
 303. Pedrycz W., Song M.: A genetic reduction of feature space in the design of fuzzy models. APPLIED SOFT COMPUTING, vol. 12, 2012, ss. 2801-2816.
 304. Pedrycz W., Song M.: Analytic Hierarchy Process (AHP) in Group Decision Making and its Optimization with an Allocation of Information Granularity. IEEE TRANSACTIONS ON FUZZY SYSTEMS, vol. 19, No. 3, 2011, ss. 527-539.
 305. Pedrycz W., Song M.: Granular fuzzy models: a study in knowledghe management in fuzzy modeling. INTERNATIONAL JOURNAL OF APPROXIMATE REASONING, vol. 53, No. 7, 2012, ss. 1061-1079, 25 poz. bibl.
 306. Pedrycz W., Yang L., Ha M.: On the fundamental convergence in the (C) mean in problems of information fusion. JOURNAL OF MATHEMATICAL ANALYSIS AND APPLICATIONS, vol. 358, No. 2, 2009, ss. 203-222, 35 poz. bibl.
 307. Pedrycz W.: Collaborative and Experience-Consistent Schemes of System Modelling in Computational Intelligence. In: C.L. Mumford, L.C. Jain (Eds.): Computational Intelligence. Springer-Verlag, Heidelberg 2010, ss. 697-723, 27 poz. bibl. Seria: Intelligent Systems Reference Library.
 308. Pedrycz W.: From Fuzzy Rule-Based Systems to Granular Fuzzy Rule-Based Systems: A Study in Granular Computing. In: Enric Trillas, Piero P. Bonissone, Luis Magdalena, Janusz Kacprzyk (Eds.): Combining Experimentation and Theory - A Hommage to Abe Mamdani. Springer, 2012, ss. 151-162 Seria: Studies in Fuzziness and Soft Computing.
 309. Pedrycz W.: From fuzzy sets to shadowed sets: interpretation and computing. INTERNATIONAL JOURNAL OF INTELLIGENT SYSTEMS, vol. 24, No. 1, 2009, ss. 48-61, 16 poz. bibl.
 310. Pedrycz W.: Granular Fuzzy Models: At the Junction of Fuzzy Modeling and Knowledge Management. In: Proceedings of the conference: World Conference on Soft Computing, San Francisco, CA, USA, 23/05/2011-26/05/2011, ss. 1-5.
 311. Pedrycz W.: Human Centricity and Perception-Based Perspective of Architectures of Granular Computing. W: Young Scientists Toward the Challenges of Modern Technology, Warsaw, Poland, 19-22.9.2011, ss. 1-6.
 312. Pedrycz W.: Human centricity in computing with fuzzy sets: an interpretability quest for higher order granular constructs. JOURNAL OF AMBIENT INTELLIGENCE AND HUMANIZED COMPUTING, vol. 1, No. 1, 2010, ss. 65-74, 19 poz. bibl.
 313. Pedrycz W.: Information granules and their use in schemes of knowledge management. SCIENTIA IRANICA, vol. 18, No. 3, 2011, ss. 602-610.
 314. Pedrycz W.: Knowledge-Oriented and Distributed Unsupervised Learning for Concept Elicitation. In: Koronacki J., Raś Z.W., Wierzchoń S.T., Kacprzyk J. (Eds.): Advances in Machine Learning II. Springer-Verlag, Heidelberg 2010, ss. 3-21, 30 poz. bibl. Seria: Studies in Computational Intelligence.
 315. Pedrycz W.: Proximity-based clustering: a search for structural consistency in data with semantic blocks of features. IEEE TRANSACTIONS ON FUZZY SYSTEMS, vol. 21, No. 5, 2013, ss. 978-982, 17 poz. bibl.
 316. Pedrycz W.: The design of cognitive maps: A study in synergy of granular computing and evolutionary optimization. EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS, vol. 37, 2010, ss. 7288-7294, 22 poz. bibl.
 317. Pedrycz W.: Towards Designing Human Centric Systems: A New View at Fuzzy Modeling with Granular Membership Functions. In: ROUGH SETS AND KNOWLEDGE TECHNOLOGY, Banff, CANADA, October 08-11, 2011, [druk w 2012 roku] Springer-Verlag, ss. 3-24.
 318. Pielak A., Owsiński J.: Jakość i dynamika rozwoju stron internetowych samorządów lokalnych Mazowsza a przestrzeń wiejska. W: J. W. Owsiński (Red.): Analiza systemów przestrzennych. Wybrane zagadnienia. IBS PAN, Warszawa 2010, ss. 147-173, 10 poz. bibl. Seria: Badania Systemowe.
 319. Pina N., Kacprzyk J., Filipe J. (Eds.): Simulation and modeling methodologies, technologies and applications (SIMULTECH 2011). Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg 2013, 286 s. Seria: Advances in Intelligent Systems and Computing.
 320. Potrzebowski H., Sęp K.Stańczak J.: Heurystyczne i ewolucyjne metody znajdowania pokrycia grafu, korzystające z pojęcia alfa-kliki i innych ograniczeń. W: J. W. Owsiński (Red.): Analiza systemów przestrzennych. Wybrane zagadnienia. IBS PAN, Warszawa 2010, ss. 115-146, 36 poz. bibl. Seria: Badania Systemowe.
 321. Radziszewska W., Nahorski Z.: Generation of inputs to renewable energy sources using matched-block bootstrap approach with fitness proportionate selection. In: Proceedings of the 27th Conference on Environmental Informatics, Hamburg, Germany, 2-4 September 2013, Shaker Verlag, ss. 727-735.
 322. Radziszewska W., Nahorski Z.: Simulation of energy consumption in a microgrid for demand side management by scheduling. In: Proceedings of the 2013 Federated Conference on Computer Science and Information Systems, Kraków, 8 - 11 September, 2013, Polskie Towarzystwo Informatyczne, ss. 679-682.
 323. Rai P., Pedrycz W.: Experience-Consistent Fuzzy Rule-Based System Modeling. INTERNATIONAL JOURNAL OF GRID AND DISTRIBUTED COMPUTING, vol. 4, No. 1, 2011, ss. 1-30.
 324. Ramli A., Pedrycz W., Watada J., Arbaiy N.: A Real-Time Analysis of Granular Information: Some Initial Thoughts on a Convex Hull-based Fuzzy Regression Approach. In: Proceedings of FUZZ-IEEE'2011, Taipei, Taiwan, 27-30.06.2011, IEEE CIS Press, ss. 2851-2858.
 325. Ramli A., Watada J., Pedrycz W.: New Perspectives and Applications of Real-Time Fuzzy Regression. In: Proceedings of the conference: FUZZ-IEEE2009, 2009 IEEE International Conference on Fuzzy Systems, Jeju Island, Korea, August 20-24, 2009, ss. 1451-1456.
 326. Ramli A., Watada J., Pedrycz W.: Possibilistic Regression Analysis of Influential Factors in the Planning. In: Proceedings of the conference: 2010 IEEE World Congress on Computational Intelligence, Barcelona, lipiec 2010, IEEE CIS Press, ss. 2581-2588.
 327. Roh S., Ahn T., Pedrycz W.: Fuzzy linear regression based on Polynomial Neural Networks. EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS, vol. 39, 2012, ss. 8909-8928.
 328. Roh S., Oh S., Pedrycz W.: A fuzzy ensemble of parallel polynomial neural networks with information granules formed by fuzzy clustering. KNOWLEDGE-BASED SYSTEMS, vol. 23, No. 3, 2010, ss. 202-219, 36 poz. bibl.
 329. Roh S., Oh S., Pedrycz W.: Design of fuzzy radial basis function-based polynomial neural networks. FUZZY SETS AND SYSTEMS, vol. 185, No. 1, 2011, ss. 15-37.
 330. Roh S., Pedrycz W., Oh S., Joo S.: The development of fuzzy radial basis function neural networks based on the concept of information ambiguity. NEUROCOMPUTING, vol. 73, No. 13-15, 2010, ss. 2464-2477, 14 poz. bibl.
 331. Rudas I., Fodor J., Kacprzyk J. (Eds.): Computational intelligence and informatics. Principles and practice. Springer-Verlag, Heidelberg and New York 2010, 350 s., 300 poz. bibl. Seria: Studies in Computational Intelligence.
 332. Rudas I., Fodor J., Kacprzyk J. (Eds.): Towards intelligent engineering and information technology. Springer-Verlag, Heidelberg 2009, 736 s., 400 poz. bibl. Seria: Studies in computational intelligence.
 333. Rutkowska D., Kacprzyk J., Cader A., Przybyszewski K. (Red.): Some new ideas and research results in computer science. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2010, 350 s., 250 poz. bibl.
 334. Sengupta S., Das S., Nasir M., Vasilakos A. .., Pedrycz W.: Energy-Efficient Differentiated Coverage of Dynamic Objects using an Improved Evolutionary Multi-objective optimization Algorithm with Fuzzy-Dominance. In: Proceedings of the conference: WCCI 2012 IEEE World Congress on Computational Intelligence, Brisbane, Australia, June, 10-15, 2012, IEEE, ss. NULL-NULL.
 335. Sgurev V., Hadjisky M., Kacprzyk J. (Eds.): Intelligent systems: from theory to practice. Springer-Verlag, Heidelberg and New York 2010, 550 s., 400 poz. bibl. Seria: Studies in Computational Intelligence.
 336. Shannon A., Orozova D., Sotirova E., Hristova M., Atanassov K., Krawczak M., Melo-Pinto P., Nikolov R., Sotirov S., Kim T.: Towards a model of thedigital university: a generalized net model for producing course timetables and for evaluating the quality of subjects. In: V. Sgurev, M. Hadjiski (Eds.): Intelligent Systems: From Theory to Practice, SCI 299. Springer-Verlag, Heidelberg 2010, ss. 373-381, 17 poz. bibl. Seria: SCI.
 337. Shanon A., Sotirova E., Szmidt E.Kacprzyk J., Atanassov K., Kim T.: Intuitionistic fuzzy estimations of students’ team forming. In: Atanassov K., Kacprzyk J.Krawczak M.Szmidt E. (Eds.): Issues in Intuitionistic Fuzzy Sets and Generalized Nets. WSISiZ, Warszawa 2011, ss. 77-83, 18 poz. bibl.
 338. Snasel V., Szczepaniak P., Abraham A., Kacprzyk J. (Eds.): Advances in intelligent web mastering - 2. Springer-Verlag, Heidelberg and New York 2010, 246 s., 200 poz. bibl. Seria: Advances in Intelligent and Soft Computing.
 339. Sotirov S., Krawczak M.: Generalized net model for parallel optimization of multilayer perceptron with conjugate gradient backpropagation algorithm. In: Atanassov K. T., Homenda W., Hryniewicz O., Kacprzyk J.Krawczak M.Nahorski Z.Szmidt E.Zadrożny S. (Eds.): New Developments in Fuzzy Sets, Intuitionistic Fuzzy Sets, Generalized Nets and Related Topics. Systems Research Institute PAS, Warsaw 2012, ss. 179-190, 21 poz. bibl.
 340. Sotirov S., Krawczak M.: Modelling a layered digital dynamic network by a generalized net. In: Atanassov K., Kacprzyk J.Krawczak M.Szmidt E. (Eds.): Issues in Intuitionistic Fuzzy Sets and Generalized Nets, Vol. 5. Wydawnictwo WIT, Warszawa 2007 [druk w 2011 roku], ss. 84-91, 12 poz. bibl.
 341. Sotirov S., Sotirova E., Krawczak M.: Application of data mining in digital univeristy: multilayer perceptron for lecturer's evaluation with intuitionistic fuzzy estimations. In: K. Atanassov, J. Kacprzyk, M. Krawczak, E. Szmidt (Eds.): Issues i intuitionistic fuzzy sets and generalized nets, Volume 8. WSISiZ, Warszawa 2010, ss. 102-108, 13 poz. bibl. Seria: Issues i intuitionistic fuzzy sets and generalized nets.
 342. Stańczak J., Bartoszczuk P.: CO2 emission trading model with trading prices. CLIMATIC CHANGE, vol. 2010, No. 103, 2010, ss. 291-301, 13 poz. bibl.
 343. Stańczak J., Bartoszczuk P.: CO2 emission trading model with trading prices. In: T. White, M. Jonas, Z. Nahorski, S. Nilsson (Eds.): Greenhouse Gas Inventories: Dealing with Uncertainty. Springer-Verlag, Dordrecht Heildelberg 2011, ss. 291-301, 30 poz. bibl.
 344. Stańczak J., Holnicki-Szulc P.: Application of evolutionary technique in long-term analysis of emission reduction on a regional scale. In: A. Gnauck (Ed.): Modellierung und Simulation von Oekosystemen. Shaker Verlag, Aachen 2008 [druk w 2009 roku], ss. 109-125, 13 poz. bibl.
 345. Stańczak J., Pałka P., Nahorski Z.: Artificial intelligence methods in the CO2 permission market simulation. In: A. Gnauck (Ed.): Modellierung und Simulation von Oekosystemen'2011. Shaker Verlag, Aachen 2011, ss. 185-205, 18 poz. bibl. Seria: Umweltinformatik.
 346. Stańczak J., Potrzebowski H., Sęp K.: Evolutionary approach to obtain graph covering by densely connected subgraphs. CONTROL AND CYBERNETICS, vol. 41, No. 3, 2011, ss. 849-876, 35 poz. bibl.
 347. Stańczak J.: Agent-based evolutionary method of simulation the CO2 emission permits market. FOUNDATIONS OF COMPUTING AND DECISION SCIENCES, vol. 38, No. 4, 2013, ss. 251-265, 16 poz. bibl.
 348. Stańczak J.: Agent-based evolutionary method of simulation the CO2 emission permits market. W: "Badania Operacyjne i Systemowe 2012" - nowe wyzwania, nowe technologie - materiały konferencyjne (CD), Warszawa, 17-19.09.2012, IBS PAN, ss. 1-15.
 349. Stańczak J.: Application of an evolutionary algorithm to simulationof the CO2 emission premits market with purchase prices. BADANIA OPERACYJNE I DECYZJE, vol. 4, No. 2009, 2009 [druk w 2010 roku], ss. 93-108, 15 poz. bibl.
 350. Stańczak J.: Evolutionary algorithm for market simulations. W: Jarosław Arabas (Red.): Evolutionary Computation and Global Optimization 2009. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2009, ss. 163-172, 14 poz. bibl. Seria: Prace Naukowe - Elektronika.
 351. Stańczak J.: Symulacja handlu pozwoleniami na emisje z wykorzystaniem modelu dla systemu wieloagentowego. STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ, No. 33, 2010, ss. 170-180, 9 poz. bibl.
 352. Szewczyk R., Piwi ński J., Kłoda R., Missala T., Kacprzyk J., Tomasik J., Woźniak A., Salach J., Iwasińska-Kowalska O., Winiarski W., Szmidt E., Komorowska M., Zadrożny S., Rzeplińska-Rykała K. (Red.): Foresight priorytetowych, innowacyjnych technologii na rzecz automatyki, robotyki i techniki pomiarowej Badanie metodą Delficką. PIAP - Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów, Warszawa 2010, 171 s.
 353. Szewczyk R., Piwi ński J., Missala T., Kacprzyk J., Tomasik J., Salach J., Woźniak A., Iwasińska-Kowalska O., Winiarski W., Szmidt E., Komorowska M., Zadrożny S., Rzeplińska-Rykała K., Kłoda R. (Red.): Foresight priorytetowych, innowacyjnych technologii na rzecz automatyki, robotyki. Krzyżowa analiza wpływów. PIAP - Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów, Warszawa 2010, 90 s.
 354. Szmidt E.Kacprzyk J., Atanassov K.: Intuitionistic fuzzy modifications of some Peneva–Popchev formulas for estimation of preference degree. Part I. In: Atanassov K., Kacprzyk J.Krawczak M.Szmidt E. (Eds.): Issues in Intuitionistic Fuzzy Sets and Generalized Nets,. WSISiZ, Warszawa 2013, ss. 12-20, 3 poz. bibl.
 355. Szmidt E.Kacprzyk J., Bujnowski P.: Advances in Principal Component Analysis for Intuitionistic Fuzzy Data Sets. In: Methodology, models, applications in emerging technologies, Sofia, Bułgaria , September 6-8, 2012, IEEE, ss. 194-199.
 356. Szmidt E.Kacprzyk J., Bujnowski P.: An experimental analysis of some measures of information and knowledge for intuitionistic fuzzy sets. NOTES ON INTUITIONISTIC FUZZY SETS, vol. 18, No. 3, 2012, ss. 39-48, 30 poz. bibl.
 357. Szmidt E.Kacprzyk J., Bujnowski P.: Correlation between Intuitionistic Fuzzy Sets: Some Conceptual and Numerical Extensions. In: Proceedings of the conference: WCCI 2012 IEEE World Congress on Computational Intelligence, Brisbane, Australia, June, 10-15, 2012, IEEE, ss. 480-486.
 358. Szmidt E.Kacprzyk J., Bujnowski P.: Measuring Information and Knowledge in the Context of Atanassov's Intuitionistic Fuzzy Set. In: Proc. of the 10th International Conference on Intelligent Systems Design and Applications, Cairo, Egypt , November 29 - December 1, 2010, ss. 702-707.
 359. Szmidt E.Kacprzyk J., Bujnowski P.: Measuring the Amount of Knowledge for Atanassov's Intuitionistic Fuzzy Sets. LECTURE NOTES IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE, vol. 6857, No. 6857, 2011, ss. 17-24, 28 poz. bibl.
 360. Szmidt E.Kacprzyk J., Bujnowski P.: On some measures of information and knowledge for intuitionistic fuzzy sets. NOTES ON INTUITIONISTIC FUZZY SETS, vol. 16, No. 2, 2010, ss. 1-11, 25 poz. bibl.
 361. Szmidt E.Kacprzyk J., Bujnowski P.: Pearson's coefficient between intuitionistic fuzzy sets. NOTES ON INTUITIONISTIC FUZZY SETS, vol. 17, No. 2, 2011, ss. 25-34, 39 poz. bibl.
 362. Szmidt E.Kacprzyk J., Bujnowski P.: Pearson's Correlation Coefficient between Intuitionistic Fuzzy Sets: an Extended Theoretical and Numerical Analysis. In: K. T. Atanassov, W. Homenda, O. Hryniewicz, J. Kacprzyk, M. Krawczak, Z. Nahorski, E. Szmidt, S. Zadrożny (Eds.): Recent Advances in Fuzzy Sets, Intuitionistic Fuzzy Sets, Generalized Nets and Related Topics. Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warszawa 2012 [druk w 2011 roku], ss. 223-236, 41 poz. bibl. Seria: Applications.
 363. Szmidt E.Kacprzyk J., Bujnowski P.: The Kendall Rank Correlation between Intuitionistic Fuzzy Sets: An Extended Analysis. In: R. Yager, A.M. Abbasov, M. reformat, S.N. Shahbazova (Eds.): Soft Computing: State of the Art Theory and Novel Applications. Springer, New York 2013 [druk w 2012 roku], ss. 39-54, 46 poz. bibl. Seria: Studies in Fuzziness and Soft Computing.
 364. Szmidt E.Kacprzyk J., Kukier M.: An extended numerical analysis of an intuitionistic fuzzy classifier for imbalanced classes. In: Proceedings of the 2013 Joint IFSA World Congress, NAFIPS Annual Meeting, Edmonton, Canada, Jule 24-28 2013, ss. 7-12.
 365. Szmidt E.Kacprzyk J., Kukier M.: An extended numerical analysis of an intuitionistic fuzzy classifier for imbalanced classes. In: Proceedings of the 2013 Joint IFSA World Congress, NAFIPS Annual Meeting, Edmonton, Canada, Jule 24-28 2013, ss. 7-12.
 366. Szmidt E.Kacprzyk J., Kukier M.: Intuitionistic fuzzy classifier for imbalanced classes. W: Rutkowski L., Korytkowski M., Scherer R., Tadeusiewicz R., Zadeh L., Żurada J. (Red.): Artificial Intelligence and Soft Computing. Springer, Berlin Heidelberg 2013, ss. 483-492, 41 poz. bibl. Seria: LNAI.
 367. Szmidt E.Kacprzyk J.: A method for ranking alternatives expressed via Atanassov's intuitionistic fuzzy sets. In: Atanassov, K., T., Hryniewicz, O., Kacprzyk, J., Krawczak, M., Nahorski, Z., Szmidt, E., Zadrożny, S. (Eds.): Advances in Fuzzy Sets, Intuitionistics Fuzzy Sets, Generalized Nets and Related Topics. Academic Publishing House EXIT, Warsaw 2008 [druk w 2009 roku], ss. 161-173, 26 poz. bibl. Seria: Challenging Problems of Science - Computer Science.
 368. Szmidt E.Kacprzyk J.: A New Approach to Principal Component Analysis for Intuitionistic Fuzzy Data Sets. In: Greco et al. (Ed.): Advances in Computational Intelligence. Springer, Berlin Heidelberg 2012, ss. 529-538, 39 poz. bibl. Seria: CCIS.
 369. Szmidt E.Kacprzyk J.: A note on the Hausdorff distance between Atanassov's intuitionistic fuzzy sets. NOTES ON INTUITIONISTIC FUZZY SETS, vol. 15, No. 1, 2009, ss. 1-12.
 370. Szmidt E.Kacprzyk J.: Amount of Information and its Reliability in the Ranking of Atanassov's Intuitionistic Fuzzy Alternatives. In: E. Rakus-Andersson, R. Yager, N. Ichalkaranje, L. Jain (Eds.): Recent Advances in Decision Making. Springer, Berlin Heidelberg 2009, ss. 7-19, 35 poz. bibl. Seria: Studies in Computational Intelligence.
 371. Szmidt E.Kacprzyk J.: Analysis of similarity measures for Atanassov's intuitionistic fuzzy sets. In: Proceedings IFSA/EUSFLAT 2009, Lizbona, Portugalia, 20-24 lipca 2009, ss. 1416-1421.
 372. Szmidt E.Kacprzyk J.: Correlation of Intuitionistic Fuzzy Sets. LECTURE NOTES IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE, vol. 6178, 2010, ss. 169-177, 33 poz. bibl.
 373. Szmidt E.Kacprzyk J.: Dealing with typical values via Atanassov's intuitionistic fuzzy sets. INTERNATIONAL JOURNAL OF GENERAL SYSTEMS, vol. 39, No. 5, 2010, ss. 489-596.
 374. Szmidt E.Kacprzyk J.: Geometric similarity measures for the intuitionistic fuzzy sets. In: Proceedings of the 8th conference of the European Society for Fuzzy Logic and Technology (EUSFLAT-13), University of Milano-Bicocca, Milan, Italy, September 11-13, 2013, Atlantis Press, ss. 840-847.
 375. Szmidt E.Kacprzyk J.: Intuitionistic fuzzy sets -- two and three term representations in the context of a Hausdorff distance. ACTA UNIVERSITATIS MATTHIAE BELII, SERIES MATHEMATICS, AVAILABLE AT HTTP://ACTAMTH.SAVBB.SK, vol. 19, No. 19, 2011, ss. 53-62, 45 poz. bibl.
 376. Szmidt E.Kacprzyk J.: On an enhanced Method for a More Meaningful Pearson's Correlation Coefficient Between Intuitionistic Fuzzy Sets. LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE, vol. 7267, 2012, ss. 334-341.
 377. Szmidt E.Kacprzyk J.: On an Enhanced Method for a More Meaningful Ranking of Intuitionistic Fuzzy Alternatives. LECTURE NOTES IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE, vol. 6113, 2010, ss. 232-239, 28 poz. bibl.
 378. Szmidt E.Kacprzyk J.: On the Hamming-metric based Hausdorff Distance for Intuitionistic Fuzzy Sets and Interval-valued Fuzzy Sets. In: Atanasov K. T., Homenda W., Hryniewicz O., Kacprzyk J.Krawczak M.Nahorski Z.Szmidt E.Zadrożny S. (Eds.): Developments in Fuzzy Sets, Intuitionistics Fuzzy Sets, Generalized Nets and Related Topics. SRI PAS, Warszawa 2010, ss. 209-223, 46 poz. bibl.
 379. Szmidt E.Kacprzyk J.: Ranking of intuitionistic fuzzy alternatives in a multi-criteria decision making poblem. In: Proceedings of the conference: Annual Meeting of the North-American-Fuzzy-Information-Processing Society (NAFIPS 2009), Cincinnati, USA, June 14- 17, 2009, IEEE, ISBN: 978-1-4244-4577-6, ss. CD-NULL.
 380. Szmidt E.Kacprzyk J.: Some remarks on the Hausdorff distance between Atanassov's intuitionistic fuzzy sets. In: EUROFUSE WORKSHOP'09. Preference Modelling and Decision Analysis, Pamplona (Spain), 16-18.09.2009, Public University of Navarra, ss. 311-316.
 381. Szmidt E.Kacprzyk J.: The Kendall Rank Correlation between Intuitionistic Fuzzy Sets. In: Proceedings of the conference: World Conference on Soft Computing, San Francisco, CA, USA, 23/05/2011-26/05/2011, ss. NULL-NULL.
 382. Szmidt E.Kacprzyk J.: The Spearman and Kendall rank correlation coefficients between intuitionistic fuzzy sets. In: Proc. 7th conf. European Society for Fuzzy Logic and Technology, Aix-Les-Bains, Francja, 18-22 lipca 2011, Atlantic Press, ss. 521-528.
 383. Szmidt E.Kacprzyk J.: The Spearman rank correlation coefficient between intuitionistic fuzzy sets. In: Proceedings of the conference: 2010 IEEE International Conference on Intelligent Systems, London, UK, July 7-9 2010, ss. 276-280.
 384. Szmidt E., Kreinovich V.: Symmetry between true, false, and uncertain: An explanation. NOTES ON INTUITIONISTIC FUZZY SETS, vol. 15, No. 4, 2009, ss. 1-8, 12 poz. bibl.
 385. Szmidt E., Kukier M.: Intuitionistic fuzzy classifier - a tool for recognizing imbalanced classes. In: Atanassov K. T., Homenda W., Hryniewicz O., Kacprzyk J.Krawczak M.Nahorski Z.Szmidt E.Zadrożny S. (Eds.): New Developments in Fuzzy Sets, Intuitionistic Fuzzy Sets, Generalized Nets and Related Topics. Systems Research Institute PAS, Warsaw 2012, ss. 287-296, 40 poz. bibl.
 386. Szmidt E.: Distances and similarities in intuitionistic fuzzy sets. Springer-Verlag, Heidelberg New York 2013, 148 s., 265 poz. bibl. Seria: Studies in Fuzziness and Soft Computing.
 387. Szymczak M., Bronselaer A., Zadrożny S., De Tre G.: Dynamical construction of binary relations in coreference detection. In: Proceedings of the conference: 2012 Annual Meeting of the North American Fuzzy Information Processing Society (NAFIPS 2012), Berkeley, CA, August 6-8, 2012, ss. NULL-NULL.
 388. Tainio M., Kukkonen J., Nahorski Z.: Impact of airborne particulate matter on human health: an assessment framework to estimate exposure and adverse health effects in Poland. ARCHIVES OF ENVIRONMENTAL PROTECTION, vol. 36, No. 1, 2010, ss. 95-115, 81 poz. bibl.
 389. Todorova L., Vassiliev P., Szmidt E., Hadjitodorov S.: Spatial interpretation of operators over Intuitionistic Fuzzy Sets. In: K. Atanassov, J. Kacprzyk, M. Krawczak, E. Szmidt (Eds.): Issues i intuitionistic fuzzy sets and generalized nets, Volume 8. WSISiZ, Warszawa 2010, ss. 8-18, 17 poz. bibl. Seria: Issues i intuitionistic fuzzy sets and generalized nets.
 390. Topylko P., Lesiv M., Bun R., Nahorski Z., Horabik J.: Geoinformation technology for spatial inventory of greenhouse gas emissions: electricity and heat generation in Poland. ECONTECHMOD. AN INTERNATIONAL QUARTERLY JOURNAL ON ECONOMICS OF TECHNOLOGY AND MODELLING PROCESSES, vol. 2, No. 2, 2013, ss. 51-58, 23 poz. bibl.
 391. Trillas E., Bonissone P., Magdalena L., Kacprzyk J. (Eds.): Combining experimentation and theory. Springer-Verlag, Heidelberg and New York 2012, 422 s., 300 poz. bibl.
 392. Tzvetkov R., Szmidt E.Kacprzyk J.: A new similarity measure and new distances for intuitionistic fuzzy sets. NOTES ON INTUITIONISTIC FUZZY SETS, vol. 15, No. 4, 2009, ss. 33-39, 27 poz. bibl.
 393. Tzvetkov R., Szmidt E.Kacprzyk J.: On Some Issues Related to the Distances between Atanassov Intuitionistic Fuzzy Sets. CYBERNETICS AND INFORMATION TECHNOLOGIES, vol. 9, No. 2, 2009, ss. 54-61, 28 poz. bibl.
 394. Tzvetkov R., Szmidt E.Kacprzyk J.: On some issues related to the distances between the Atanassov intuitionistic fuzzy sets described on universe with weights. NOTES ON INTUITIONISTIC FUZZY SETS, vol. 16, No. 2, 2010, ss. 22-30, 28 poz. bibl.
 395. Unger H., Kyamakya K., Kacprzyk J. (Eds.): Autonomous Systems: Developments and Trends. Springer-Verlag, Heidelberg and New York 2012 [druk w 2011 roku], 406 s., 250 poz. bibl. Seria: Studies in Computational Intelligence.
 396. Wang S., Watada J., Pedrycz W.: Recourse-Based Facility-Location Problems in Hybrid Uncertain Environment. IEEE TRANSACTIONS ON SYSTEMS MAN AND CYBERNETICS PART B-CYBERNETICS, vol. 40, No. 4, 2010, ss. 1176-1187, 46 poz. bibl.
 397. Wasilewski J., Parol M., Wójtowicz T., Nahorski Z.: A Microgrid Structure Supplying a Research and Education Centre - Polish Case. In: Proceedings of the 3rd IEEE PES Innovative Smart Grid Technologies Europe Conference, Berlin, ss. 1-8.
 398. White T., Jonas M., Nahorski Z., Nilsson S. (Eds.): Greenhouse Gas Inventories: Dealing with Uncertainty. Springer-Verlag, Dordrecht Heildelberg 2011, 260 s., 1 poz. bibl.
 399. Wilbik A., Kacprzyk J.: A multi-criteria evaluation of linguistic summaries of time series via a measure of informativeness. LECTURE NOTES IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE, vol. 6113, 2010, ss. 105-113.
 400. Wilbik A., Kacprzyk J.: Evaluation of temporal linguistic summaries via degree of appropriatness. In: Danuta Rutkowska, Andrzej Cader, Krzysztof Przybyszewski (Eds.): Selected Topics in Computer Science Applications. Academic Publishing House EXIT, Warszawa 2011, ss. 139-150, 19 poz. bibl.
 401. Wilbik A., Kacprzyk J.: Generation of linguistic data summaries of time series against multiple criteria. In: Proceedings of 2011 IFSA World Congress AFSS International Conference, Surabaya i Bali, Indonezja, 21-25.06.2011, ss. NULL-NULL.
 402. Wilbik A., Kacprzyk J.: LINGUISTIC SUMMARIES FOR THE COMPARISON OF TIME SERIES: AN APPLICATION TO THE ANALYSIS OF INVESTMENT FUND QUOTATIONS. In: Wilmowska Z., Borzemski L., Grzech A., Świątek J. (Eds.): Information Systems Architecture and Technology. Wrocław University of Technology, Wrocław 2009, ss. 139-148, 28 poz. bibl. Seria: Library of Informatics of University Level Schools.
 403. Wilbik A., Kacprzyk J.: On a benchmark related assessment of the performance of mutual (investment) funds. In: Proceedings of FUZZ-IEEE'2011, Taipei, Taiwan, 27-30.06.2011, IEEE CIS Press, ss. 2934-2939.
 404. Wilbik A., Kacprzyk J.: On some issues of the measure of the length of the summary in linguistic data summaries. In: Atanassov K.T., Hryniewicz O., Kacprzyk J.Krawczak M.Nahorski Z.Szmidt E.Zadrożny S. (Eds.): Advances in Fuzzy Sets, Intuitionistic Fuzzy Sets, Generalized Nets and Related Topics. Ac. Publ. House EXIT, Warsaw 2008 [druk w 2009 roku], ss. 175-185, 19 poz. bibl. Seria: CHALLENGING PROBLEMS OF SCIENCE. COMPUTER SCIENCE.
 405. Wilbik A., Kacprzyk J.: On the evaluation of the linguistic summarization of temporally focused time series using a measure of informativeness. In: Proceedings of the International Multiconference on Computer Science and Information Technology, Wisła, 18-20, pażdziernik 2010, IEEE Computer Society Press, ss. 155-162.
 406. Wilbik A., Kacprzyk J.: Temporal Sequence Related Protoforms in Linguistic Summarization of Time Series. In: Proceedings of the conference: World Conference on Soft Computing, San Francisco, CA, USA, 23/05/2011-26/05/2011, ss. 227-NULL.
 407. Wilbik A., Kacprzyk J.: The use of consistency and confirmation measures in linguistic summaries of time series. In: Atanasov K. T., Homenda W., Hryniewicz O., Kacprzyk J.Krawczak M.Nahorski Z.Szmidt E.Zadrożny S. (Eds.): Developments in Fuzzy Sets, Intuitionistics Fuzzy Sets, Generalized Nets and Related Topics. SRI PAS, Warszawa 2010, ss. 311-322, 30 poz. bibl.
 408. Wilbik A., Kacprzyk J.: Towards a multi-criteria analysis of linguistic summaries of time series via the measure of informativeness. INTERNATIONAL JOURNAL OF DATA MINING, MODELLING AND MANAGEMENT, 2011, ss. 01-20, 59 poz. bibl.
 409. Wilbik A., Kacprzyk J.: Using fuzzy linguistic summaries for the comparison of time series: an application to the analysis of investment fund quotations. In: Proceedings IFSA/EUSFLAT 2009, Lizbona, Portugalia, 20-24 lipca 2009, ss. 1321-1326.
 410. Xu Z., Cai X., Szmidt E.: Algorithms for estimating missing elements of incomplete intuitionistic preference relations. INTERNATIONAL JOURNAL OF INTELLIGENT SYSTEMS, vol. 26, No. 9, 2011, ss. 787-813, 43 poz. bibl.
 411. Yager R., Kacprzyk J., Beliakov G. (Eds.): Recent Developments in the Ordered Weighted Averaging Operators: Theory and Practice. Springer-Verlag, Heidelberg 2011, 298 s., 300 poz. bibl. Seria: Studies in Fuzziness and Soft Computing.
 412. Yao J., Vasilakos A. .., Pedrycz W.: Granular computing: perspectives and challenges. IEEE TRANSACTIONS ON CYBERNETICS, vol. 43, No. 6, 2013, ss. 1977-1989, 129 poz. bibl.
 413. Yu Y., Pedrycz W., Miao D.: Neighborhood rough sets based multi-label classification for automatic image annotation. INTERNATIONAL JOURNAL OF APPROXIMATE REASONING, vol. 54, No. 54, 2013, ss. 1373-1387, 42 poz. bibl.
 414. Yu Z., Pedrycz W., Xu Q.: Application of extension neural network to safety status pattern recognition of coal mines. JOURNAL OF CENTRAL SOUTH UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, vol. 18, No. 3, 2011, ss. 633-641, 23 poz. bibl.
 415. Zadrożny S., De Tre G., Herrera-Viedma E., Pasi G. (Eds.): Soft Approaches to Information Processing: From Theory to Applications. Special Section of 'Control and Cybernetics'. Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, 2010 [druk w 2011 roku], 130 s.
 416. Zadrożny S., De Tre G., Kacprzyk J.: On some approaches to possibilistic bipolar data modelling in databases. In: Atanassov, K., T., Hryniewicz, O., Kacprzyk, J., Krawczak, M., Nahorski, Z., Szmidt, E., Zadrożny, S. (Eds.): Advances in Fuzzy Sets, Intuitionistics Fuzzy Sets, Generalized Nets and Related Topics. Academic Publishing House EXIT, Warsaw 2008 [druk w 2009 roku], ss. 197-220 Seria: Challenging Problems of Science - Computer Science.
 417. Zadrożny S., De Tre G., Kacprzyk J.: Remarks on various aspects of bipolarity in database querying. In: Database and Expert Systems Applications, DEXA, International Workshops, Bilbao, Spain, August 30 - September 3, IEEE Computer Society, ss. 323-327.
 418. Zadrożny S.Kacprzyk J., De Tre G.: A concept of bipolar queries in textual information retrieval. In: Proceedings of the conference: 2009 IEEE/WIC/ACM International Conference on Web Intelligence and International Conference on Intelligent Agent Technology, Milan, Italy, 15-18 September 2009, IEEE, ss. 175-178.
 419. Zadrożny S.Kacprzyk J., De Tre G.: Bipolar queries in textual information retrieval: A new perspective. INFORMATION PROCESSING & MANAGEMENT, vol. 48, No. 3, 2012, ss. 390-398.
 420. Zadrożny S.Kacprzyk J., Nowacka K.: Using fuzzy and interval-valued fuzy sets in automatic text categorization based on fuzzy information retrieval model. In: Chris Cornelis, Glad Deschrijver, Mike nachtegael, Steven Schockaert, Yun Shi (Eds.): 35 Years of Fuzzy Set Theory. Springer-Verlag, Heidelberg and New York 2010, ss. 267-291, 30 poz. bibl. Seria: Studies in Fuzziness and Soft Computing.
 421. Zadrożny S.Kacprzyk J., Raś Z.: Supporting Consensus Reaching Processes under Fuzzy Preferences and a Fuzzy Majority via Linguistic Summaries and Action Rules. In: Herrera-Viedma, E.; García-Lapresta, J.L.; Kacprzyk, J.; Fedrizzi, M.; Nurmi, H.; Zadrożny, S. (Eds.): Consensual Processes. Springer-Verlag, 2011, ss. 289-314, 68 poz. bibl. Seria: Studies in Fuzziness and Soft Computing.
 422. Zadrożny S.Kacprzyk J., Raś Z.: Supporting Consensus Reaching Processes under Fuzzy Preferences and a Fuzzy Majority via Linguistic Summaries and Action Rules. In: Herrera-Viedma, E.; García-Lapresta, J.L.; Kacprzyk, J.; Fedrizzi, M.; Nurmi, H.; Zadrożny, S. (Eds.): Consensual Processes. Springer-Verlag, 2011, ss. 289-314, 68 poz. bibl. Seria: Studies in Fuzziness and Soft Computing.
 423. Zadrożny S.Kacprzyk J., Wysocki M.: On a novice-user-focused approach to flexible querying. The case of initially unavailable explicit user preferences. In: Proc. of the 10th International Conference on Intelligent Systems Design and Applications, Cairo, Egypt , November 29 - December 1, 2010, ss. NULL-NULL.
 424. Zadrożny S.Kacprzyk J.: Bipolar queries: a way to deal with mandatory and optional conditions in database querying. In: Janusz Kacprzyk, Frederick F. Petry, Adnan Yazici (Eds.): Uncertainty Approaches for Spatial Data Modeling and processing. Springer-Verlag, Heidelberg and New York 2010, ss. 117-132, 31 poz. bibl. Seria: Studies in Computational Intelligence.
 425. Zadrożny S.Kacprzyk J.: Bipolar Queries: A Way to Enhance the Flexibility of Database Queries. In: Z.W. Raś and A. Dardzińska (Eds.): Advances in Data Management. Springer, Berlin Heidelberg 2009, ss. 49-66 Seria: Studies in Computational Intelligence.
 426. Zadrożny S.Kacprzyk J.: Bipolar queries: an aggregation operator focused perspective. FUZZY SETS AND SYSTEMS, vol. 196, 2012, ss. 69-81.
 427. Zadrożny S.Kacprzyk J.: Bipolar queries: an approach and its various interpretations. In: Proceedings IFSA/EUSFLAT 2009, Lizbona, Portugalia, 20-24 lipca 2009, ss. 1288-1293.
 428. Zadrożny S.Kacprzyk J.: From a static to dynamic analysis of weblogs via linguistic summaries. In: Proceedings of 2011 IFSA World Congress AFSS International Conference, Surabaya i Bali, Indonezja, 21-25.06.2011, ss. NULL-NULL.
 429. Zadrożny S.Kacprzyk J.: Issues in the practical use of the OWA operators in fuzzy querying. JOURNAL OF INTELLIGENT INFORMATION SYSTEMS, vol. 33, No. 3, 2009, ss. 307-325, 28 poz. bibl.
 430. Zadrożny S.Kacprzyk J.: On an interpretation of keywords weights in information retrieval: Some fuzzy logic based approaches. INTERNATIONAL JOURNAL OF UNCERTAINTY FUZZINESS AND KNOWLEDGE-BASED SYSTEMS, vol. 17, No. Suppl. 1, 2009, ss. 41-58.
 431. Zadrożny S., Nowacka K.: Fuzzy information retrieval model revisited. FUZZY SETS AND SYSTEMS, vol. 160, No. 15, 2009, ss. 2171-2191, 43 poz. bibl.
 432. Zadrożny S.: Rozmytość i bipolarność w inteligentnym wyszukiwaniu informacji. Instytut Badań Systemowych PAN, Warszawa 2013, 187 s., 262 poz. bibl. Seria: Badania systemowe.
 433. Zamojski W., Kacprzyk J., Mazurkiewicz J., Sugier J., Walkowiak T. (Eds.): Dependable Computer Systems. Springer-Verlag, Heidelberg 2011, 314 s., 200 poz. bibl. Seria: Advances in Intelligent and Soft Computing.
 434. Zamojski W., Mazurkiewicz J., Sugier J., Walkowiak T., Kacprzyk J. (Eds.): Complex systems and dependability. Springer-Verlag, Heidelberg and New York 2012, 332 s., 250 poz. bibl. Seria: Advances in Intelligent and Soft Computing.
 435. Zhang H., Pedrycz W., Miao D., Zhong C.: A global structure-based algorithm for detecting the principal graph from complex data. PATTERN RECOGNITION , vol. 46, No. 46, 2013, ss. 1638-1647, 33 poz. bibl.
 436. Zhao J., Wang W., Liu Y., Pedrycz W.: A Two-Stage Online Prediction Method for a Blast Furnace Gas System and Its Application. IEEE TRANSACTIONS ON CONTROL SYSTEMS TECHNOLOGY, vol. 19, No. 3, 2011, ss. 507-520, 18 poz. bibl.
 437. Zhao J., Wang W., Pedrycz W., Tian X.: Online Parameter Optimization-Based Prediction for Converter Gas System by Parallel Strategies. IEEE TRANSACTIONS ON CONTROL SYSTEMS TECHNOLOGY, vol. 20, No. 3, 2012, ss. 835-845.
 438. Zhou J., Pedrycz W., Miao D.: Shadowed sets in the characterization of rough-fuzzy clustering. PATTERN RECOGNITION , vol. 44, 2011, ss. 1738-1749, 23 poz. bibl.

Publikacje pracowników Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania stanowiących minimum kadrowe kierunku „Zarządzanie” 2009 - 2014

 1. Baczko T., Kacprzyk J., Zadrożny S.: Towards Knowledge Driven Individual Integrated Indicators of Innovativeness w: Knowledge-based Intelligent System Advancements: Systemic and Cybernetic Approaches, J. Józefczyk and D. Orski, Editor(s), Wydawnictwo IGI, w druku.
 2. Baczko T., Kacprzyk J., Zadrożny S.: Towards a Human Consistent Analysis of Innovativeness via Linguistic Data Summaries and Their Protoforms, w: Advanced Dynamic Modeling of Economic and Social Systems, Springer, Heidelberg 2013, s.91-107.
 3. Baczko T., Puchała-Krzywina E.: Raport Firmy patentujące w Polsce w 2012, INE PAN, Sieć Naukowa MSN, Warszawa 2013.
 4. Baczko T., Puchała-Krzywina E.: Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2012, INE PAN, realizacja wydawnicza Wydawnictwo Key Text Sp. z o.o., Warszawa 2013.
 5. Baczko T., Puchała-Krzywina E.: Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2012 roku, INE PAN, realizacja wydawnicza Wydawnictwo Key Text Sp. z o.o., Warszawa 2013.
 6. Baczko T.Innowacje produktowe w procesie rozwoju, w: Raport o innowacyjności produktowej w Polsce w 2012 roku, INE PAN, Sieć Naukowa MSN, Warszawa 2013.
 7. Baczko T., Puchała-Krzywina E., Szyl M.: Wprowadzenie do Listy innowacyjnych produktów w 2012 roku, w: Raport o innowacyjności produktowej w Polsce w 2012 roku, INE PAN, Sieć Naukowa MSN, Warszawa 2013.
 8. Baczko T.Wprowadzenie do analizy firm patentujacych w Polsce, w: Raport Firmy patentujące w Polsce w 2012 roku, INE PAN, Sieć Naukowa MSN, Warszawa 2013.
 9. Baczko T.Wprowadzenie, w: Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2012 roku, INE PAN, realizacja wydawnicza Wydawnictwo Key Text Sp. z o.o., Warszawa 2013.
 10. Baczko T., Pieńkowska M., Puchała-Krzywina E.: Główne wnioski, w: Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2012 roku, INE PAN, realizacja wydawnicza Wydawnictwo Key Text Sp. z o.o., Warszawa 2013.
 11. Baczko T.Europejskie centra innowacji, w: Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2012 roku, INE PAN, realizacja wydawnicza Wydawnictwo Key Text Sp. z o.o., Warszawa 2013.
 12. Baczko T., Lisowski E., Puchała-Krzywina E., Szyl M.: Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2012 roku, w: Przedsiębiorstwa patentujace w Polsce w 2011 roku, INE PAN, realizacja wydawnicza Wydawnictwo Key Text Sp. z o.o., Warszawa 2013.
 13. Baczko T., Pęczkowska J., Puchała-Krzywina E., Szyl M.: Lista innowacyjnych produktów w 2012 roku, współautor z, w: Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2012 roku, INE PAN, realizacja wydawnicza Wydawnictwo Key Text Sp. z o.o., Warszawa 2013.
 14. Baczko T., Kotowicz-Jawor J.: Funkcje jednostek naukowo-badawczych w transferze nowej wiedzy do przedsiębiorstw, w: Wpływ funduszy strukturalnych UE na transfer wiedzy do przedsiębiorstw, s.55-108.
 15. Baczko T. (współautor): Fundamenty innowacji, w: Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2011 r. pod red. naukową T. Baczko, INE PAN Warszawa 2012, s.13-26.
 16. Baczko T. (współautor): Najbardziej innowacyjne produkty w 2011 roku, w: Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2011 r. pod red. naukową T. Baczko, INE PAN Warszawa 2012, s.171-172.
 17. Baczko T. (współautor): Metodologia wyboru innowacyjnych produktów w 2011 roku, w: Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2011 r. pod red. naukową T. Baczko, INE PAN Warszawa 2012, s.175-203.
 18. Baczko T. (współautor): Lista 500 najbardziej innowacyjnych przedsiebiorstw w Polsce w 2010 roku, w: Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2011 r. pod red. naukową T. Baczko, INE PAN Warszawa 2012, s.235-263.
 19. Baczko T. (współautor): Lista najbardziej innowacyjnych małych i średnich przedsiebiorstw w Polsce w 2010 roku, w: Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2011 r.pod red. naukową T. Baczko, INE PAN, Warszawa 2012, s.266-281.
 20. Baczko T. (współautor): Lista najbardziej innowacyjnych dużych przedsiebiorstw w Polsce w 2010 roku, w: Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2011 r. pod red. naukową T. Baczko, INE PAN Warszawa 2012, s.282-292.
 21. Baczko T. (współautor): Słownik do Listy 500 najbardziej innowacyjnych przedsiebiorstw w Polsce w 2010 roku, w: Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2011 r.pod red. naukową T. Baczko, INE PAN, Warszawa 2012, s.297-304.
 22. Baczko T. (współautor): List of the most innovative companies of the medical sector in Poland in 2010, w: Report on innovativeness of the Health Sector in Poland in 2012, s.66-71.
 23. Baczko T., Kozłowski P.: Instytucjonalne ograniczenia przedsiębiorczości, w: Węzeł polski. Bariery rozwoju perspektywy ekonomicznej i psychologicznej, INE PAN, Warszawa 2011, s.85-104
 24. Baczko T.Ponad granicami:innowacyjna dynamika sektora lotniczego, w: Raport o innowacyjności sektora lotniczego w 2010 roku, red. nauk. T. Baczko, INE PAN, Wydawnictwo Key Text Sp. z o.o., Warszawa 2011, s.136..
 25. Baczko T., Krzywina E., Szyl M.: Słownik do Listy najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw sektora lotniczego w Polsce w 2009 r., w: Raport o innowacyjności sektora lotniczego w 2010 roku, red. nauk. T. Baczko, INE PAN, Wydawnictwo Key Text Sp. z o.o., Warszawa 2011, s.136.
 26. Baczko T., Krzywina E.: Use of Knowledge to Reduce Innovation Gap. From Evaluation of Individual Business to Accreditation of Consultants, Experts and Auditors of Innovativenes, w: EUROPEAN INNOVATION – Theory and practice, a joint publication edited by J. Babiak, T. Baczko, European Advisors Institute, implementation of publishing: Dom Wydawniczy ELIPSA, Warsaw-Brussels 2011, s.355.
 27. Baczko T., Klein K.: Rozwój światowych korporacji na polskim rynku, WIT, Warszawa 2010, s.171
 28. Abramowicz G., Baczko T., Bohoslavets I., Szmurło C.: Raport Innowacyjna przedsiębiorczość 2009, WIT, Warszawa 2010.
 29. Baczko T., Kacprzyk J., Zadrożny S.: Towards Knowledge Driven w: Individual Integrated Indicators of Innovativeness, w: Knowledge-Based Intelligent System Advancements: Systemic and Cybernetic Approaches, edited by Jerzy Jozefczyk and Donat Orski. Information Science Reference, IGI Global, Hershey-New York 2010, s.129-140.
 30. Baczko T.Innowacyjność w warunkach kryzysu, w: Raport o innowacyjności Gospodarki Polski w 2008 r., INE PAN, Warszawa 2009, s.7-22.
 31. Baczko T.Lista 500 najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce w 2007 r., w: Raport o innowacyjności Gospodarki Polski w 2008 r., INE PAN, Warszawa 2009, s.213-264.
 32. Baczko T.Publiczne ratingi innowacyjnych firm – kierunki zastosowań i rozwoju, Synteza wyników badań, w: Raport o innowacyjności Gospodarki Polski w 2009 r., INE PAN, Warszawa 2009, s.63-65, 110.
 33. Baczko T.Zestawienie ocen innowacyjności dużych przedsiębiorstw w 2008 roku, Synteza wyników badań, w: Raport o innowacyjności Gospodarki Polski w 2009 r., INE PAN, Warszawa 2009, s.110.
 34. Baczko T.Słownik do zestawień ocen innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r., w: Raport o innowacyjności Gospodarki Polski w 2009 r., Warszawa, INE PAN 2009, s.98-102.
 35. Baczko T. (redakcja): Innowacyjne przedsiębiorstwa, w Fundusze Europejskie w Polsce, nr 32 grudzień 2013, Strategie Międzynarodowych Korporacji na wybranych przykładach, praca zbiorowa, WSISiZ, Warszawa 2013, s.4.
 36. Baczko T.Od wizji rozwojowych do projektowania rzeczywistości. Polskie badania typu Foresight, w: Współczesne Problemy Zarzadzania, 1/2009, s.123-128.
 37. Goliński J., Kobyliński A., Sobczak A.: (red.), Technologie informatyczne w administracji publicznej i służbie zdrowia, Monografie i opracowania nr 569, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2010
 38. Goliński J., Krauze K.: (red.), Współczesne aspekty informacji, Monografie i opracowania nr 551, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2008
 39. Holnicki-Szulc P., Nahorski Z.: Air quality modeling in Warsaw metropolitan area. JOURNAL OF THEORETICAL AND APPLIED COMPUTER SCIENCE, vol. 7, No. 1, 2013, ss.56-69, 25 poz. bibl.
 40. Holnicki-Szulc P., Tainio M., Nahorski Z.: Analysis of an urban air quality and related adverse health effects. In: Nguyen Xuan Thinh (Ed.): Modellierung und Simulation von Oekosystemen. Shaker Verlag
 41. Holnicki-Szulc P.Environmental Decision Support Under Uncertainty -- Case Study Analysis. In: A. Gnauck (Ed.): Modellierung und Simulation von Oekosystemen'2012. Shaker Verlag, Aachen 2012, ss.185-204, 10 poz. bibl. Seria: Berichte aus der Umweltinformatik
 42. Holnicki-Szulc P., Nahorski Z., Tainio M.: Modelowanie i wspomaganie decyzji: ocena skutków zdrowotnych zanieczyszczenia powietrza w Warszawie - studium przypadku. w: K. Malinowski, R. Dindorf (Red.): Postępy automatyki i robotyki. Część 1. Politechnika Świetokrzyska, Kielce 2011 [druk w 2012 roku], ss.307-320, 16 poz. bibl. Seria: Monografie Komitetu Automatyki i Robotyki
 43. Holnicki-Szulc P.Uncertainty in Computer Analysis of Air Quality. In: A. Gnauck (Ed.): Modellierung und Simulation von Oekosystemen'2011. Shaker Verlag, Aachen 2011, ss.164-184, 6 poz. bibl. Seria: Umweltinformatik.
 44. Holnicki-Szulc P.Uncertainty in Integrated Modelling of Air Quality. In: F. Nejadkoorki (Ed.): Advanced Air Pollution, INTEX, Rijeka 2011, ss.239-260, 18 poz. bibl.
 45. Holnicki-Szulc P.Some aspects of the integrated approach to air quality management based on optimization techniques. ARCHIVES OF ENVIRONMENTAL PROTECTION, vol. 36, No. 1, 2010, ss.145-159, 14 poz. bibl.
 46. Holnicki-Szulc P., Nahorski Z.: Wpływ niepewności danych emisyjnych na dokładność prognoz zanieczyszczeń atmosferycznych. STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ, vol. 33, No. 1, 2010, ss.146-157, 13 poz. bibl.
 47. Holnicki-Szulc P.Niepewność prognoz w modelowaniu propagacji zanieczyszczeń atmosferycznych. STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ, No. 23, 2009, ss.54-68, 19 poz. bibl.
 48. Holnicki-Szulc P., Nahorski Z.: Traveling Toxins. ACADEMIA, vol. 23, No. 3, 2009, ss.35-37, 5 poz. bibl.
 49. Holnicki-Szulc P., Nahorski Z.: Wędrujące toksyny. ACADEMIA, vol. 19, No. 3, 2009, ss.35-37, 5 poz. bibl.
 50. Stańczak J., Holnicki-Szulc P.Application of evolutionary technique in long-term analysis of emission reduction on a regional scale. In: A. Gnauck (Ed.): Modellierung und Simulation von Oekosystemen.
 51. Holnicki-Szulc P., Nahorski Z.: Air quality modeling in Warsaw metropolitan region, w: "Badania Operacyjne i Systemowe 2012" - nowe wyzwania, nowe technologie - materiały konferencyjne (CD)
 52. Holnicki-Szulc P.Some aspects of the integrated approach to air quality management based on optimization techniques. ARCHIVES OF ENVIRONMENTAL PROTECTION, vol. 36, No. 1, 2010, ss.145-159, 14 poz. bibl.
 53. Holnicki-Szulc P., Nahorski Z.: Wpływ niepewności danych emisyjnych na dokładność prognoz zanieczyszczeń atmosferycznych. STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ, vol. 33, No. 1, 2010, ss.146-157, 13 poz. bibl.
 54. Atanassov K., Homenda W., Hryniewicz O., Kacprzyk J., Krawczak M., Nahorski Z., Szmidt E., Zadrożny S. (Eds.): New trends in fuzzy sets, intuitionistic fuzzy sets, generalized nets and related topics. Vol. II: applications. Instytut Badań Systemowych PAN, Warszawa 2013, s.200
 55. Berthold M., Gil M., Grzegorzewski P., Hryniewicz O., Kruse R., Moewes C., (Eds.): Synergies of soft computing and statistics for intelligent data analysis, Springer-Verlag, Heidelberg 2013, s.584, Seria: Advances in Intelligent Systems and Computing
 56. Atanassov K., Homenda W., Hryniewicz O., Kacprzyk J., Krawczak M., Nahorski Z., Szmidt E., Zadrożny S. (Eds.): New developments in fuzzy sets, intuitionistic fuzzy sets, generalized nets and related topics. Vol II: Applications. Systems Research Institute, Polish Academy of Sciences, Warszawa 2012, s.320
 57. Berthold M., Grzegorzewski P., Hryniewicz O., Kruse R., Moewes C., (Eds.): Synergies of Soft Computing and Statistics for Intelligent Data Analysis, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg 2013 [druk w 2012 roku], s.584, Seria: Advances in Intelligent Systems and Computing
 58. Hryniewicz O.Acceptance sampling of discrete continuous processes, w: Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania „Współczesne Problemy Zarządzania”, Nr 1/2011.
 59. Atanassov K., Homenda W., Hryniewicz O., Kacprzyk J., Krawczak M., Nahorski Z., Szmidt E., Zadrożny S. (Eds.): Recent Advances in Fuzzy Sets, Intuitionistic Fuzzy Sets, Generalized Nets and Related Topics. Vol II: Applications. Systems Research Institute, Polish Academy of Sciences, Warszawa 2011, s.245
 60. Atanassov K., Homenda W., Hryniewicz O., Kacprzyk J., Krawczak M., Nahorski Z., Szmidt E., Zadrożny S. (Eds.): Developments in fuzzy sets, intuitionistic fuzzy sets,generalized nets and related topics, Vol. II: Applications, SRI PAS/IBS PAN, Warszawa 2010, s.322
 61. Borgelt C., Gil M., Gonzalez-Rodriguez G., Grzegorzewski P., Hryniewicz O., Trutschnig W., Lubiano M., (Eds.): Combining soft computing and statistical methods in data analysis, Springer-Verlag, Berlin 2010, s.644, Seria: Advances in Intelligent and Soft Computing
 62. Atanassov K., Hryniewicz O., Kacprzyk J., Krawczak M., Nahorski Z., Szmidt E., Zadrożny S. (Eds.): Advances in fuzzy sets, intuitionistic fuzzy sets, Generalized nets and related topics. Volume I: Foundations, EXIT, Warszawa 2008 [druk w 2009 roku], s.262, Seria: Challenging problems of science: computer science
 63. Atanassov K., Hryniewicz O., Kacprzyk J., Krawczak M., Nahorski Z., Szmidt E., Zadrożny S. (Eds.): Advances in fuzzy sets, intuitionistic fuzzy sets, generalized nets and related topics. Volume II: applications, EXIT, Warszawa 2008 [druk w 2009 roku], s.229, Seria: Challenging Problems of Science: Computer Science
 64. Hryniewicz O.Statistical and possibilistic methodology for the evaluation of classification algorithms. In: Cordeiro J., Escalona J.M., Shishkov B. (Eds.): Software and Data Technologies, Springer, Berlin 2013, ss.255-269, 16 poz. bibl. Seria: Communications in Computer and Information Sciences
 65. Hryniewicz O.Statistical quality control standards: theory and practice. w: Grzegorzewski P., Rzeżuchowski T. (Red.): Issues in Industrial Mathematics, Politechnika Warszawska, Warszawa 2013, ss.123-134, 12 poz. bibl.
 66. Hryniewicz O.Statystyczne sterowanie procesami o danych stochastycznie zależnych - pułapki rozwiązań standardowych. FOLIA OECONOMICA CRACOVIENSIA, vol. LXV, 2013, ss.113-126, 18 poz. bibl.
 67. Horabik J., Hryniewicz O., Jonas M., Nahorski Z., Verstraete J.: Compliance for uncertain inventories via probabilistic / fuzzy comparison of alternatives, CLIMATIC CHANGE, 2014 [druk w 2013 roku], ss.1-17, 27 poz. bibl.
 68. Dźwiarek M., Hryniewicz O.Częstość okresowych kontroli związanych z bezpieczeństwem. SUMMER SAFETY AND RELIABILITY SEMINARS, vol. 3, 2011 [druk w 2012 roku], ss.17-26, 17 poz. bibl.
 69. Dźwiarek M., Hryniewicz O.Periodical inspection frequency of protection systems of machinery – case studies. Częstość kontroli okresowych systemów ochronnych do maszyn – przykłady praktyczne, JOURNAL OF KONBIN, vol. 23, No. 3, 2012, ss.109-120
 70. Dźwiarek M., Hryniewicz O.Praktyczne przykłady wyznaczania częstości kontroli okresowych związanych z bezpieczeństwem systemów sterowania maszynami. PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, vol. 88, No. 5a, 2012, ss.290-295, 15 poz. bibl.
 71. Hryniewicz O.On the Robustness of the Shewhart Control Chart to Different Types of Dependencies in Data. In: Lenz H-J, Schmid W., Wilrich P-Th (Eds.): Frontiers In Statistical Quality Control 10, Physica-Verlag, Heidelberg 2012, ss.19-33, 29 poz. bibl.
 72. Hryniewicz O., Opara K.: Computation of the measures of dependence for imprecise data. In: Atanassov K. T., Homenda W., Hryniewicz O., Kacprzyk J., Krawczak M., Nahorski Z., Szmidt E., Zadrożny S. (Eds.): New Developments in Fuzzy Sets, Intuitionistic Fuzzy Sets, Generalized Nets and Related Topics. Systems Research Institute PAS, Warsaw 2012, ss.99-112
 73. Dźwiarek M., Hryniewicz O.Periodical inspection frequency of safety related control systems. In: Bérenguer Ch., Gral A., Guedes Soares C., (Eds.): Advances in Safety, Reliability and Risk Management, Taylor and Francis, London 2011, ss.495-502, 17 poz. bibl.
 74. Dźwiarek M., Hryniewicz O.Praktyczny przykład określania częstości kontroli okresowych urządzeń ochronnych stosowanych do maszyn. w: Klich, A., Kozieł, A. (Red.): Innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa. Bezpieczeństwo-Efektywność-Niezawodność, KOMAG, Gliwice 2011, ss.161-177, 17 poz. bibl.
 75. Hryniewicz O.Uncertainty analysis of greenhouse gases inventories using a probabilistic-possibilistic approach. In: Atanassov T. (et al) (Ed.): Recent Advances in Fuzzy Sets, Intuitionistic Fuzzy Sets, Generalized Nets and Related Topics. Volume II: Applications, SRI PAS, IBS PAN, Warsaw 2011, ss.57-73, 16 poz. bibl.
 76. Hryniewicz O.Funkcja przynależności zbioru rozmytego - metody konstrukcji i interpretacji. STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ, vol. 31, 2010, ss.8-16, 23 poz. bibl.
 77. Hryniewicz O.On Joint Modelling of Random Uncertainty and Fuzzy Imprecision. In: Ermoliev Y., Makowski M., Marti K., (Eds.): Coping with Uncertainty. Robust Solutions, Springer, Heidelberg 2010, ss.11-38, 96 poz. bibl. Seria: Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems
 78. Hryniewicz O.On testing Fuzzy Independence. Application in Quality Control. In: Borgelt C. i in. (Eds.): Combining Soft Computing and Statistical Methods in Data Analysis, Springer-Verlag, Berlin 2010, ss.337-344, 10 poz. bibl. Seria: Advances in Intelligent and Soft Computing
 79. Hryniewicz O.Statistics with fuzzy data - a short overview. In: Atanasov K. T., Homenda W., Hryniewicz O., Kacprzyk J., Krawczak M., Nahorski Z., Szmidt E., Zadrożny S. (Eds.): Developments in Fuzzy Sets, Intuitionistics Fuzzy Sets, Generalized Nets and Related Topic, SRI PAS, Warszawa 2010, ss.123-138, 15 poz. bibl.
 80. Hryniewicz O., Szediw A.: Sequential Signals on a Control Chart Based on Nonparametric Statistical Tests. In: H.-J. Lenz, P.-Th. Wilrich, W. Schmid (Eds.): Frontiers in Statistical Quality Control 9, Physica-Verlag, Heidelberg 2010, ss.99-117, 30 poz. bibl.
 81. Gil M., Hryniewicz O.Statistics with Imprecise Data. In: Robert A. Meyers (Ed.): Encyclopedia of Complexity and Systems Science, Springer, Heidelberg 2009, ss.8679-8690, 46 poz. Bibl
 82. Hryniewicz O.Prediction of the demand for water supply - application of the fuzzy statistical analysis of extreme events. In: Atanassov, K., T., Hryniewicz, O., Kacprzyk, J., Krawczak, M., Nahorski, Z., Szmidt, E., Zadrożny, S. (Eds.): Advances in Fuzzy Sets, Intuitionistics Fuzzy Sets, Generalized Nets and Related Topics, Academic Publishing House EXIT, Warsaw 2008 [druk w 2009 roku], ss.75-84, 19 poz. bibl. Seria: Challenging Problems of Science - Computer Science
 83. Hryniewicz O.Statistical evaluation of the results of inspections based on the data mining methodology. In: Proceedings of the XIth International Workshop on Intelligent Statistical Quality Control, Sydney, Australia, August 20 - 23, 2013, CSIRO, ss.51-62.
 84. Kaczmarek K., Hryniewicz O.Linguistic knowledge about temporal data in Bayesian linear regression model to support forecasting of time series. In: Proceedings of the 2013 Federated Conference on Computer Science and Information Systems, Kraków, 8 - 11 September, 2013, Polskie Towarzystwo Informatyczne, ss.651-654
 85. Hryniewicz O., Wang D.: The design of a CUSUM control chart for LR-fuzzy data. In: Proceedings of the 2013 Joint IFSA World Congress, NAFIPS Annual Meeting, Edmonton, Canada, Jule 24-28 2013, ss.175-180
 86. Hryniewicz O., Opara K.: Efficient calculation of Kendall’s tau for interval data. In: SYNERGIES OF SOFT COMPUTING AND STATISTICS FOR INTELLIGENT DATA ANALYSIS, Konstanz, Germany, 4-6.10.2012, Springer, ss.203-210
 87. Hryniewicz O.Possibilistic Methodology for the Evaluation of Classification Algorithms. In: Proceedings of ICSOFT 2011, Sevilla, 18-21 July 2011, SciTe Press, ss.II-313-II-322
 88. Hryniewicz O.Statistical decisions with random fuzzy data - a possibilistic approach. In: Vulnerability, Uncertainty and Risk, Hyattsville, 11-13.04.2011, ASCE, ss.21-28
 89. Hryniewicz O., Nahorski Z., Horabik J., Jonas M.: Compliance for uncertain inventories: Yet another look?. In: Proceedings of the 3rd International Workshop on Uncertainty in Greenhouse Gas Inventories, Lwów, 22-24 September 2010, Lviv Polytechnic National University, ss.101-108
 90. Hryniewicz O.Confidence bounds for the reliability of a system from subsystem data. In: Proceedings of the Third Summer Safety and Reliability Seminars SSARS 2009, Gdańsk - Sopot, 19.07 - 25.07.2009, Polish Safety and Reliability Association, ss.157-169
 91. Hryniewicz O.Statistical decisions in presence of imprecisely reported attribute data. In: Proceedings of the Conference (CD-ROM), Milan, 6 - 10 May, 2009, INSTICC, ss.309-312
 92. Kaliszewski I., Miroforidis J.: Primal–dual type evolutionary multiobjective optimisation. FOUNDATIONS OF COMPUTING AND DECISION SCIENCES, vol. 38, No. 4, 2013, ss.267-275, 11 poz. bibl.
 93. Kaliszewski I., Miroforidis J., Podkopaev D.: Interactive multiple criteria decision making based on preference driven evolutionary multiobjective optimization with controllable accuracy. EUROPEAN
 94. Kaliszewski I.Czy możliwe jest komputerowe wspomaganie kreatywności? w: Kleer J., Wierzbicki A. (Red.): Innowacyjność, Kreatywność a Rozwój, Polska Akademia Nauk, Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus", Warszawa 2012, ss.38-50
 95. Kaliszewski I., Miroforidis J.: Real and virtual Pareto set upper approximations. In: T. Trzaskalik, T. Wachowicz (Eds.): Multiple Criteria Decision Making '11, The University of Economics in Katowice, Katowice 2012, ss.121-131
 96. Chmielewski M., Kaliszewski I.Multiple Criteria Ranking Decision Support. CONTROL AND CYBERNETICS, vol. 4, 2011, ss.1-37
 97. Chmielewski M., Kaliszewski I., Podkopaev D.: Jak stworzyć algorytm uszeregowania obiektów zachowujący aprioryczne preferencje? w: Andrzej M.J. Skulimowski (Red.): Metody wielokryterialnego wyboru i konstrukcji rankingów projektów finansowanych ze środków publicznych. Wydawnictwo Naukowe Fundacji „Progress and Business”, Kraków 2011, ss.167-186, 6 poz. bibl.
 98. Jastrzębski P., Kaliszewski I.Komputerowe Wspomaganie Podejmowania Decyzji: Ujęcie Wielokryterialne, na przykładzie wyboru przebiegu drogi ekspresowej Via Baltica. BIULETYN WITZ, 2011, ss.1-10
 99. Kaliszewski I., Miroforidis J., Podkopaev D.: Interactive Multiple Criteria Decision Making based on preference driven Evolutionary Multiobjective Optimization with controllable accuracy. EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH, vol. 216, No. 1, 2012 [druk w 2011 roku], ss.188-199
 100. Kaliszewski I., Miroforidis J.: Multiple Criteria Decision Making: From Exact to Heuristic Optimization. In: Trzaskalik T. (Ed.): Multiple Criteria Decision Making '09, Publisher of The Karol, 2010
 101. Kaliszewski I., Miroforidis J.: Primal–Dual Type Evolutionary Multiobjective Optimisation. w: "Badania Operacyjne i Systemowe 2012" - nowe wyzwania, nowe technologie – materiały, 2012
 102. Kaliszewski I., Miroforidis J.: Multiple criteria decision making: efficient outcome assessments with evolutionary optimization. In: Cutting-Edge Research Topics on Multiple Criteria Decision Making, Chengdu/Jiuzhaigou, China, June 21-26, 2009, Springer-Verlag, ss.25-28
 103. Kaliszewski I., Miroforidis J., Podkopaev D.: A low-complexity approach to supply chain management. In: Proceedings of the 2009 International Conference in Management Sciences and Decision Making, 2009
 104. Kałuszko A.Impact of the price of CO2 emission rights on the selection of emission reduction technologies in a given set of sources. In: Nguyen Xuan Thinh (Ed.): Modellierung und Simulation von Oekosystemen, Shaker Verlag, Aachen/Niemcy 2013, ss.69-76, 4 poz. bibl. Seria: Umweltinformatik
 105. Kałuszko A.Method for efficient distribution of means to reduce CO2 emissions in a set of power, 2013
 106. Kałuszko A.: A Method of Efficient Allocation of Financial Means for CO2 Emission Reduction in a Set of Sources. In: Gnauck A. (Ed.): Modellierung und Simulation von Oekosystemen'2012. Shaker Verlag
 107. Kałuszko A.Metoda efektywnego zarządzania rozdziałem środków na redukcję emisji gazów, w: Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania „Współczesne Problemy Zarządzania”, Nr 1/2011
 108. Kałuszko A.Wspomaganie decyzji rozdziału środków na redukcję emisji zanieczyszczeń gazowych w długim horyzoncie czasowym. STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA, 2010
 109. Kałuszko A.Metoda wyznaczania strategii redukcji emisji zanieczyszczeń gazowych oparta na programowaniu dynamicznym. Studia i Materiały Polskiego Towarzystwa Zarządzania Wiedzą, tom 23, Bydgoszcz 2009, 80 – 90. Afiliacja WSISiZ.
 110. Fred A., Joaquim F., Kowalczyk R.: Eds. Transactions on Computational Collective Intelligence XVII. Lecture Notes in Computer Science, LNCS 8790, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg 2014, (in press)
 111. Kowalczyk R., Nguyen N.T.: Eds. Transactions on Computational Collective Intelligence XVI. Lecture Notes in Computer Science, LNCS 8780, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg 2014 (in press)
 112. Bajo J., Corchado J. M., Kowalczyk R., Nguyen N.T.: Eds. Transactions on Computational Collective Intelligence XV. Lecture Notes in Computer Science, LNCS 8670, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg 2014
 113. Huhns M.N., Kowalczyk R., Maamar Z., Unland R.: Eds. Development of service-based and agent-based computing systems. Special issue of the International Journal of Multiagent and Grid Systems (Vol 8, No. 1, 2012), IOS Press, Amsterdam 2012
 114. Kowalczyk R., Nguyen N.T.: Eds. Transactions on Computational Collective Intelligence II. Lecture Notes in Computer Science, LNCS 6450, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg 2010
 115. Kowalczyk R., Nguyen N.T.: Eds. Transactions on Computational Collective Intelligence I. Lecture Notes in Computer Science, LNCS 6220, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg 2010
 116. Huhns M., Maamar Z., Kowalczyk R., Vo B.: Eds. Service-Oriented Computing: Agents, Semantics, and Engineering. Proceedings SOCASE 2009. Lecture Notes in Computer Science, LNCS 5907, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg 2009
 117. Kowalczyk R., Nguyen N. T., Shyi-Ming Chen: Eds. Computational Collective Intelligence. Semantic Web, Social Networks and Multiagent Systems. Proceedings of ICCCI 2009. Lecture Notes in Artificial Intelligence, LNAI 5796, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg 2009
 118. Abramowicz W., Kowalczyk R., Maciaszek L., Speck A.: Eds. Business Process, Services Computing and Intelligent Service Management. Lecture Notes in Informatics, LNI-GI, Vol. 147, Bonn 2009
 119. Huhns M., Kowalczyk R., Maamar Z., Vo B.: Eds. Service-Oriented Computing: Agents, Semantics, and Engineering. Special issue of the International Journal on Agent Oriented Software Engineering (Vol. 3, No. 1, 2009), Inderscience Enterprises, UK 2009
 120. Kowalczyk R., Li M., Vo B.: A distributed social choice protocol for combinatorial domains. Journal of Heuristics, Springer, 2014, pp.1-19
 121. Kowalczyk R., Li M., Vo B.: A Pareto-efficient and Fair Mediation Approach to Multilateral Negotiation. Multiagent and Grid Systems – An International Journal (MAGS), 10 (1), 2014, pp.1-22
 122. Kowalczyk R., Mansour K.: An Approach to One-to-Many Concurrent Negotiation. Group Decision and Negotiation, Springer, 2014: pp.1-22
 123. Kowalczyk R., Schlegel T.: Self-organizing Nomadic Services in Grids. In M. Prokopenko (Ed.): Advances in Applied Self-organizing Systems, 2nd Edition, Springer, 2013, pp.263-293
 124. Kowalczyk R., Mansour K., Wosko M.: Aspects of Coordinating the Bidding Strategy in Concurrent One-to-Many Negotiation. In Sun et al (Eds.): Knowledge Engineering and Management 214, Advances in Intelligent Systems and Computing, Springer, 2013, pp.103-115
 125. Chhetri M., Kowalczyk R., Vo B.: AutoSLAM - A Policy-based Framework for Automated SLA Establishment in Cloud Environments. Concurrency and Computation: Practice and Experience, John Wiley & Sons (first published online: 30 Nov 2013, DOI: 10.1002/cpe.3171), 2013
 126. Kowalczyk R., Mansour K.: An Approach for Coordinating the Bidding Strategy in Multi-Issue Multi-Object Negotiation with Multiple Providers. IEEE Transactions on Cybernetics (accepted conditionally / under revision on 4/09/2013), 2013
 127. Kersten G., Kowalczyk R., Li M., Ossowski S., Vo B.: Automated negotiation in open and distributed environments. Expert Systems With Applications: An International Journal (Elsevier) 40(15), 2013, pp.6195-6212
 128. He Q., Jin H., Kowalczyk R., Yan J., Yang Y.: A Decentralized Service Discovery Approach on Peer-to-Peer Network. IEEE Transactions on Services Computing (first published online: June 2011), 2013, pp.64-75
 129. Katarzyniak R. Kowalczyk R., Lorkiewicz W.: Individual Semiosis in Multi-Agent Systems. Transactions on Computational Collective Intelligence VII, Springer LNCS 7270, 2012, pp.164-197
 130. Baruwal Chhetri M., Richter J., Kowalczyk R., Vo B.: Establishing Composite SLAs through Concurrent QoS Negotiation with Surplus Redistribution. Concurrency and Computation: Practice and Experience, John Wiley & Sons, 24(9), 2012, pp.938-955
 131. Gomes E., Kowalczyk R., Vo B.: Pure Exchange Markets for Resource Sharing in Federated Clouds. Concurrency and Computation: Practice and Experience, John Wiley & Sons, Vol 24, Issue 9, 2012, pp.977-991
 132. Huhns M., Kowalczyk R., Maamar Z., Unland R.: Special issue: Development of service-based and agent-based computing systems. Multiagent and Grid Systems (MAGS) 8(1), 2012
 133. Gomez E.R., Kowalczyk R.The Dynamics of Multiagent Q-learning in Commodity Market Resource Allocation. In: Kacprzyk J., Koronacki J., Ras Z., Wirzchon S.T. (Eds.): Recent Advances in Machine Learning II. Dedicated to the memory of Prof. Ryszard S. Michalski. Studies in Computational Intelligence, Vol. 263, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2010, pp.315-349
 134. Huhns M., Kowalczyk R., Maamar Z., Vo Q. B.: Introduction to Agent and Semantic Web Technologies for Service-Oriented Computing. International Journal on Agent Oriented Software Engineering, Vol. 3, No. 1, January 2009, pp.1-5
 135. Chhetri M., Kowalczyk R.Agent Enabled Adaptive Management of QoS Assured Provision of Composite Services. Cybernetics and Systems: An International Journal,40(2), Taylor & Francis, 2009, pp.68–84
 136. Gomez E.R., Kowalczyk R.Learning the IPA Market with Individual and Social Rewards. Web Intelligence and Agent Systems: An International Journal, Vol. 7, Issue 2, April 2009, pp.123-138
 137. He Q., Jin H., Kowalczyk R., Yan J., Yang Y.: Lifetime Service Level Agreement Management with Autonomous Agents for Services Provision. Information Sciences(Elsevier), Vol. 179, Issue 15, July 2009, pp.2591-2605
 138. Kowalczyk R., Nahorski Z., Radziszewska W.: El Farol Bar problem, Potluck problem and electric energy balancing - on the importance of communication. The 3rd International Workshop on Smart Energy Networks & Multi-Agent Systems, SEN-MAS’2014 (accepted for publication on 5/6/2014)
 139. Kowalczyk R., Mansour K.: Preference Based Automated Negotiation for Service Procurement in Multi-Agent Systems. The 2014 IEEE/WIC/ACM International Conference on Intelligent Agent Technology, IAT’2014 (accepted for publication on 19/5/2014)
 140. Chhetri M., Chichin S., Kowalczyk R., Stepniak M., Vo B.: Smart Cloud Marketplace - Agent-based Platform for Trading Cloud Services. The 2014 IEEE/WIC/ACM International Conference on Intelligent Agent Technology, IAT’2014 (accepted for publication on 19/5/2014)
 141. Chhetri M., Chichin S., Kowalczyk R., Vo B.: Smart CloudMonitor - Providing Visibility Into Performance of Black-Box Clouds. The 21th IEEE International Conference on Cloud Computing, CLOUD’2014 (accepted for publication on 29/3/2014)
 142. Chichin S., Kowalczyk R., Vo B.: Adaptive Market Mechanism for Efficient Cloud Services Trading. The 21th IEEE International Conference on Cloud Computing, CLOUD’2014 (accepted for publication on 29/3/2014)
 143. Chhetri M., Kowalczyk R., Vo B.: Adaptive AutoSLAM - Policy-based Orchestration of SLA Establishment. The 11th IEEE International Conference on Services Computing, SCC’2014 (accepted for publication on 26/3/2014)
 144. Chichin S., Kowalczyk R., Vo B.: Truthful Market-based Trading of Cloud Services with Reservation Price. The 11th IEEE International Conference on Services Computing, SCC’2014 (accepted for publication on 25/3/2014)
 145. Chhetri M., Chichin S., Kowalczyk R., Vo B.: Smart Cloud Broker - Test drive the Cloud Before You Buy. Third Australasian Symposium on Service Research and Innovatio, ASSRI 2013 (Best Student Paper Award)
 146. Chhetri M., Chichin S., Kowalczyk R., Vo B.: Smart Cloud Broker - Finding your home in the clouds. The 28th IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering, ASE-Tools’2013, pp.698-701
 147. Chhetri M., Chichin S., Kowalczyk R., Vo B.: Smart CloudBench - Automated Performance Benchmarking of the Cloud. The 20th IEEE International Conference on Cloud Computing, CLOUD’2013
 148. Kowalczyk R., Li M., Vo B.: A Distributed Protocol for Collective Decision-Making in Combinatorial Domains (short paper). The Twelfth International Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems, AAMAS’13, pp.1117-1118
 149. Kowalczyk R., Li M., Vo B.: A Distributed Protocol for Collective Decision-Making in Combinatorial Domains (full paper). The Fourth Workshop on Cooperative Games in Multiagent Systems (CoopMAS-2013), co-located with the Twelfth International Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems, AAMAS’13 (full paper accepted for publication on 2/3/2013)
 150. Chhetri M., Kowalczyk R., Vo B.: AutoSLAM - A Policy-Driven Middleware for Automated SLA Establishment in SOA Environments. The IEEE Ninth International Conference on Services Computing, SCC’2012, pp.9-16
 151. Kowalczyk R., Mansour K., Wosko M.: Concurrent Negotiation over Quality of Service. The IEEE Ninth International Conference on Services Computing, SCC’2012, pp.446-453
 152. Kowalczyk R., Mansour K.: On Dynamic Negotiation Strategy for Concurrent Negotiation over Distinct Objects. In Novel Insights in Agent-based Complex Automated Negotiation 2014, Springer Series on Studies in Computational Intelligence, Volume 535 2014, pp.109-124
 153. Brzostowski J., Kowalczyk R.Efficient Multi-alternative Protocol for Multi-attribute Agent Negotiation. The 14th International Conference on Enterprise Information Systems, ICEIS 2012, pp.247-252
 154. Brzostowski J., Kowalczyk R.An Efficient Technique for Detecting Time-dependent Tactics in Agent Negotiations. The 14th International Conference on Enterprise Information Systems, ICEIS’2012, pp.305-309
 155. Katarzyniak R., Kowalczyk R., Popek G.: Introducing Fuzzy Labels to Agent-Generated Textual Descriptions of Incomplete City-Traffic States. The 4th International Conference on Computational Collective Intelligence, ICCCI’2012, Lecture Notes in Computer Science LNCS Vol. 7654, pp.550-561
 156. Chhetri M., Kowalczyk R., Vo B.: Policy-Based Automation of SLA Establishment for Cloud Computing Services. The IEEE/ACM International Symposium on Cluster, Cloud and Grid Computing, CCGrid’2012, pp.164-171
 157. Chhetri M., Kowalczyk R., Mansour K.: On Effective Quality of Service Negotiation. The IEEE/ACM International Symposium on Cluster, Cloud and Grid Computing, CCGRID 2012, pp.684-685
 158. Kowalczyk R., Mansour K.: A Meta Strategy for Coordinating of Oneto-Many Negotiation over Multiple Issues. The 2011 International Conference on Intelligent Systems and Knowledge Engineering, ISKE’2011, in Li T., Wang Y. (Eds): Advances in Intelligent and Soft Computing, Volume 122/2012, Springer 2012, pp.343-353
 159. Katarzyniak R. Kowalczyk R., Lorkiewicz W.: Deviating from Common Context in Individual Semiosis in Multi-agent Systems. The 2011 International Conference on Intelligent Systems and Knowledge Engineering, ISKE’2011, in Li T., Wang Y. (Eds): Advances in Intelligent and Soft Computing, Volume 122/2012, Springer 2012, pp.229-238
 160. Katarzyniak R., Kowalczyk R., Popek G.: Generating Descriptions of Incomplete City-Traffic States with Agents. The 2011 International Conference on Intelligent Systems and Knowledge Engineering, ISKE2011, in Li T., Wang Y. (Eds): Advances in Intelligent and Soft Computing, Volume 122, Springer 2012, pp.105-114
 161. Klusch M., Kowalczyk R., Richter J.: Monotonic Mixing of Decision Strategies for Agent-based Bargaining. The Ninth German Conference on Multi-Agent System Technologies, MATES 2011, October, 6th-7th, Berlin, Germany Lecture Notes in Computer Science LNCS 6973, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2011, pp.113-124
 162. Do C., Chhetri M., Kowalczyk R., B. Vo: Cloud Broker: Helping You Buy Better. WISE 2011 Demo. Lecture Notes in Computer Science LNCS 6997, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2011, pp.341-342
 163. Katarzyniak R., Kowalczyk R., Popek G., Lorkiewicz W.: Aligning Simple Modalities in Multi-Agent System. The 3rd International Conference on Computational Collective Intelligence, ICCCI 2011, Gdynia, Poland 21-23 September 2011, Lecture Notes in Computer Science LNCS 6923, pp.70-79.
 164. Kowalczyk R., Li M., Vo B.: An Efficient Protocol for Negotiation over Combinatorial Domains with Incomplete Information. The 27th Conference on Uncertainty in Artificial Intelligence, UAI 2011, Barcelona, Spain, 14-17 July 2011, pp.436-444.
 165. Kowalczyk R., Tran T., Vo B.: Merging Belief Bases by Negotiation. The 15th International Conference on Knowledge-Based and Intelligent Information & Engineering Systems, KES’11, Kaiserslautern, Germany 12-14 September 2011, Lecture Notes in Computer Science, LNCS 6881, pp.200-209
 166. Chhetri M., Kowalczyk R., Vo B.: A Flexible Policy Framework for the QoS Differentiated Provisioning of Services. The IEEE/ACM International Symposium on Cluster, Cloud and Grid Computing, , Newport Beach, California CCGrid’2011, pp.444-453
 167. Kowalczyk R., Li M., Vo B.: Efficient Heuristic Approach to Dominance Testing in CP-nets. The Tenth International Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems, AAMAS’11, , Taipei, Taiwan 2-6 May 2011, pp.353-360
 168. Kowalczyk R., Li M., Vo B.: Efficient Penalty Scoring Functions and Heuristic for Group Making with TCP-nets. The Tenth International Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems, AAMAS’11, Taipei, Taiwan May 2-6 2011, pp.1073-1074
 169. Kowalczyk R., Li M., Vo B.: Majority-rule-based preference aggregation on multi-attribute domains with structured preferences. The Tenth International Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems, AAMAS’11, Taipei, Taiwan May 2-6 2011, pp.659-666
 170. Katarzyniak R. Kowalczyk R., Lorkiewicz W., Vo B.: On Topic Selection Strategies in Multi-Agent Naming Game. The Tenth International Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems, AAMAS’11, Taipei, Taiwan May 2-6 2011, pp.499-506
 171. Kowalczyk R., Li M., Vo B.: An Efficient Approach for Ordering Outcomes and Making Social Choices with CP-Nets. The 23rd Australasian Joint Conference on Artificial Intelligence, Adelaide, December 7-10, Springer LNCS 2010, Vol. 6464, pp.375-384
 172. Kowalczyk R., Mansour K., Vo B.: Real-Time Coordination of Concurrent Multiple Bilateral Negotiations Under Time Constraints. The 23rd Australasian Joint Conference on Artificial Intelligence, Adelaide, December 7-10, Springer LNCS 2010, Vol. 6464, pp.385-394
 173. Colman A., Chhetri M., Kowalczyk R., Richter J., Talib M., Vo B.: Utility Decomposition with Surplus Redistribution in Composite SLA Negotiation. The 7th IEEE International Conference on Services Computing, IEEE SCC’2010, Miami, Florida (USA), 5-10 July 2010, pp.627-630
 174. Kowalczyk R., Li M., Vo B.: An Efficient Procedure for Collective Decision-Making with CP-nets. The 19th European Conference on Artificial Intelligence, ECAI’2010, Lisbon, Portugal, August 16-20, 2010, Frontiers in Artificial Intelligence and Applications, Volume 215, pp.375-380
 175. Klusch M., Kowalczyk R., Richter J.: A Multistage Fuzzy Decision Approach for Modelling Adaptive Negotiation Strategies. The 2010 IEEE International Conference on Fuzzy Systems, FUZZ-IEEE’2010, Barcelona, Spain, July 18-23, 2010, pp.1609-1610
 176. Chhetri M., Kowalczyk R., Vo B.: Policy-based Management of QoS in Service Aggregations. The IEEE/ACM International Symposium on Cluster, Cloud and Grid Computing, CCGrid’2010, Melbourne, Australia, May 17-20, 2010, pp.593-595
 177. Kowalczyk R., Li M., Vo B.: An Efficient Majority-Rule-based Approach for Collective Decision Making with CP-nets. The 12th International Conference on the Principles of Knowledge Representation and Reasoning, Toronto, Canada KR’2010, May 9-13, 2010, pp.578-580
 178. Klusch M., Kowalczyk R., Richter J.: On Monotonic Mixed Tactics and Strategies for 2-Agent Multi-Issue Negotiations. The 9th International Joint Conference on Autonomous Agents and Multi-Agent Systems, AAMAS’10, May 10-14, Toronto, Canada 2010, pp.1609-1610
 179. Klusch M., Kowalczyk R., Richter J.: Multistage Fuzzy Decision Making in Bilateral Agent Negotiation with finite Termination Times. The 22nd Australasian Joint Conference on Artificial Intelligence, AI'09, 1-4 Dec 2009, Melbourne, Australia. In Advances in Artificial Intelligence, Springer LNCS, Vol. 5866, pp.21-30
 180. Gomez E., Kowalczyk R.Dynamic Analysis of Multiagent Qlearning with e-greedy Exploration. The 26th International Conference on Machine Learning, ICML’09, June 14-18, Montreal, Canada 2009, pp.369-376
 181. Kowalczyk R., Li M., Vo B.: Searching for Fair Joint Gains in Agentbased Negotiation. The Eight International Joint Conference on Autonomous Agents and Multi-Agent Systems, AAMAS’09, May 10-15, Budapest, Hungary 2009, pp.1049-1055
 182. Kowalczyk R., Vo B., Zhang J.: Theoretic Study of Distributed Graph Planning (extended abstract). The Eight International Joint Conference on Autonomous Agents and Multi-Agent Systems, AAMAS’09, May 10-15, Budapest, Hungary 2009, pp.1211-1212
 183. Kowalczyk R., Richter J.: Mixing Behaviour-Dependent and - Indepednent Tactics in Multi-issue Negotiation Strategies (extended abstract). The Eight International Joint Conference on Autonomous Agents and Multi-Agent Systems, AAMAS’09, May 10-15, Budapest, Hungary 2009, pp.1219-1220
 184. Gomez E., Kowalczyk R.Modelling the Dynamics of Multiagent Qlearning with e-greedy Exploration (extended abstract). The Eight International Joint Conference on Autonomous Agents and Multi-Agent Systems, AAMAS’09, May 10-15, Budapest, Hungary 2009
 185. Barros A., Bertino E., Georgakopoulos D., Kowalczyk R.Information services: Myth or silver bullet?. The 14th International Conference on Database Systems for Advanced Applications, DASFAA 2009; Brisbane, Australia; 21-23 April 2009, Lecture Notes in Computer Science LNCS 5463, pp.793-794
 186. Maciejewski J.Kuzak W.Mobilny system zarządzania relacjami z klientami – e-CRM, w: Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania „Współczesne Problemy Zarządzania”, Nr 1/2014
 187. Dr inż. Maciejewski Jan
 188. Maciejewski J.Kuzak W.Mobilny system zarządzania relacjami z klientami – e-CRM, w: Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania „Współczesne Problemy Zarządzania”, Nr 1/2014
 189. Maciejewski J.Customer Relationship Management w kształtowaniu strategii biznesowej współczesnego przedsiębiorstwa, w: Postępy techniki przetwórstwa spożywczego, czerwiec 2014, oddane do druku grudzień 2013
 190. Maciejewski J.Customer Relationship Management – strategia biznesowa i technologia informatyczna, w: Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania „Współczesne Problemy Zarządzania”, Nr. 1/2012, ss.99-106
 191. Maciejewski J., Sokołowski A.: Controlling finansowy w strategii rozwoju współczesnej organizacji, w: Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania „Współczesne Problemy Zarządzania”, Nr. 1/2009, ss.55-85
 192. Maciejewski J.Proces due diligence elementem weryfikacji finansowo-prawnej podmiotu gospodarczego, w: Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania „Współczesne Problemy Zarządzania”, Nr. 1/2010, ss.37-72
 193. Maciejewski J.CRM GigaCon: e-CRM z wykorzystaniem nowoczesnych technologii telefinformatycznych, Materiały konferencyjne na konferencję dotyczącą analizy wdrożeń – specyficzne Know How w zakresie Customer Relationship Management, 16 kwiecień 2013, Warszawa
 194. Maciejewski J.CRM GigaCon: Zarządzanie projektami CRM – outsdourcing CRM, Materiały konferencyjne na konferencję dotyczącą analizy wdrożeń – specyficzne Know How w zakresie Customer Relationship Management, 15 listpada 2012, Warszawa
 195. Maciejewski J.Zarządzanie wartością klienta w stategii biznesowej Customer Relationship Management, Referat w konferencji na temat „Analiza wartości klienta”, czerwiec 2010, Jachranka k. Warszawy
 196. Mażbic-Kulma B., Owsiński J.W., Stańczak J., Barski A., Sęp K.: The park and ride problem. The graph approach, w: Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania „Współczesne Problemy Zarządzania”, Nr 1/2014
 197. Mażbic-Kulma B., Stańczak J., Owsiński J., Sęp K.: Evolutionary approach for obtaining the hub and spoke structure in the logistic network. TOTAL LOGISTIC MANAGEMENT, vol. 1, No. 4, 2012 [druk w 2013 roku], ss.89-105, 30 poz. bibl.
 198. Mażbic-Kulma B., Stańczak J., Sęp K.: Ewolucyjna metoda znajdowania struktury „hub & spoke” w grafie ważonym. w: Lichota A., Majewska K.(Red.): Wybrane zagadnienia logistyki stosowanej. AGH, Kraków 2013, ss.269-280, 13 poz. bibl. Seria: Wydawnictwa AGH
 199. Mażbic-Kulma B., Stańczak J., Sęp K.: Finding Structure Kernel and Shell with Predetermined Cardinality of Kernel Set, Using Evolutionary Algorithm. TOTAL LOGISTIC MANAGEMENT, vol. 1, No. 3, 2011, ss.53-64, 19 poz. bibl.
 200. Mażbic-Kulma B., Potrzebowski H., Stańczak J., Sęp K.: Przekształcanie grafu połączeń do struktury kernell and shell i jej zastosowania w zagadnieniach transportowych. STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ, No. 31, 2010, ss.179-190, 18 poz. Bibl
 201. Mażbic-Kulma B., Sęp K.: Metody teorii grafów i heurystyki kombinatoryczne. w: J. W. Owsiński (Red.): Analiza systemów przestrzennych. Wybrane zagadnienia. IBS PAN, Warszawa 2010, ss.93-113, 34 poz. bibl. Seria: Badania Systemowe
 202. Mażbic-Kulma B., Potrzebowski H., Stańczak J., Sęp K.: Evolutionary approach to find kernel and shell structure of a connection graph. TOTAL LOGISTIC MANAGEMENT, vol. 2, No. 2009, 2010, ss.37-50, 18 poz. bibl.
 203. Mażbic-Kulma B., Owsiński J., Sęp K.: Application of selected methods of graph theory and combinatorial heuristics to minimising the number of transit nodes in an air network. TOTAL LOGISTIC MANAGEMENT, vol. 1, No. 1, 2008 [druk w 2009 roku], ss.111-125, 22 poz. bibl.
 204. Mażbic-Kulma B., Stańczak J., Sęp K.: Ewolucyjna metoda znajdowania struktury „hub & spoke” w grafie ważonym. w: Materiały XVI. KONFERENCJI LOGISTYKI STOSOWANEJ "TOTAL LOGISTIC MANAGEMENT" wydane na płycie CD-ROM, Zakopane, 6-8.12.2012, AGH, ss.1-12
 205. Mażbic-Kulma B., Owsiński J., Stańczak J., Sęp K.: Kernel and shell structure as a method of optimization the graph of transportation connections. w: "Badania Operacyjne i Systemowe 2012" - nowe wyzwania, nowe technologie - materiały konferencyjne (CD), Warszawa, 17-19.09.2012, IBS PAN, ss.1-12
 206. Mażbic-Kulma B., Stańczak J., Sęp K.: Ewolucyjna metoda znajdowania struktury „hub & spoke” w grafie ważonym. w: Materiały XVI. KONFERENCJI LOGISTYKI STOSOWANEJ "TOTAL LOGISTIC MANAGEMENT" wydane na płycie CD-ROM, Zakopane, 6-8.12.2012, AGH, ss.1-12
 207. Mażbic-Kulma B., Owsiński J., Stańczak J., Sęp K.: Kernel and shell structure as a method of optimization the graph of transportation connections. w: "Badania Operacyjne i Systemowe 2012" - nowe wyzwania, nowe technologie - materiały konferencyjne (CD), Warszawa, 17-19.09.2012, IBS PAN, ss.1-12
 208. Mażbic-Kulma B., Stańczak J., Owsiński J., Sęp K.: Evolutionary approach for obtaining the hub and spoke structure in the logistic network. w: Total logistic Management, Zakopane, 8-10.12.2011
 209. Mażbic-Kulma B., Stańczak J., Sęp K.: Finding structure kernel and shell with predetermined cardinality of kernel set, using evolutionary algorithm. w: Total Logistic Management, Zakopane, 2-4 12 2010, AGH
 210. Matsiv Yu., Pilyavskyy A.Efficiency of Ukrainian Banks. Does it make difference? // Proceedings of the 19th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar. Quantative Methods in Socio-Economic Analysis, Bratislava October 23-27, 2012, Sviätý Jur, Slovakia, Edited by Sodomova E., University of Economics in Bratislava, AGAPÉ, Slovakia 2014, ss.99-117
 211. Matsiv Yu., Pilyavskyy A., Vovchak O.: Robust Estimation of Ukrainian Bank Efficiency // Quantative Methods for the Analysis the Economic and Social Consequences of Transition Processes. In Central-East European Countries, pod red. Pociecha J., Cracow University of Economics Press, Kraków 2013, ss.94-102
 212. Matsiv Yu., Pilyavskyy A., Vovchak O.: Cost-efficiency of Ukrainian Banks in 2008: Stochastic Frontier Analysis // Methods and |Models for Analysing and Forecasting Economic Processes, pod red. Pociecha J., Cracow University of Economics Press, Kraków 2013, ss.82-90
 213. Пілявський А.І., Вовчак О., Маців Ю.: Ефективність витрат українських банків у 2008 році. Aналіз стохастичних фронтів // Вісник НаціональногоБанку України, №5. 2012, ss.30-34
 214. Matsiv Yu., Pilyavskyy A., Vovchak O.: Measuring Cost Efficiency of Ukrainian banks in 2008 // Comparative Economic Research Central and Easten Europe v.,15, #4, 2012, P. 207-218
 215. Matsiv Yu., Pilyavskyy A., Vovchak O.: Comparative Efficiency of Banks in Ukraine (2005 - 2008): Classification with DEA //17th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar “Contemporary Problems of Transformation Process in the Central and East European Countries”, Lviv academy of commerc, Lviv 2011, ss.43-57 (співавтоир – О.Вовчак, Ю.Маців)
 216. Matsiv Yu., Pilyavskyy A.Efficiency and Productivity Changes in Ukrainian Banks, 2003-2006: Data Envelopment Analysis and Input-Output Specification // Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych. pod red. Pociecha J., Akademia Ekonomiczna, Kraków 2011, ss.32-41
 217. Pilyavsky A., Staat M.: Efficiency differences Among Hospitals and surgical departments in Ukraine //Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, 2011, 252, ss.133-141
 218. Пілявський А., Вовчак О., Маців Ю., Хома Т.: Ефективність діяльності української банківської системи (2005-2009 рр.). Методологія аналізу фронтів // Вісник Національного Банку України. №4, 2010, ss.16-22
 219. Matsiv Yu., Pilyavskyy A.An Analysis of the Efficiency and Productivity of Ukrainian Banks // Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznrgo w Krakowie. (#11 Data Analysis Methods in Economics Research), №11, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Kraków 2010, ss.91-106
 220. Matsiv Yu., Pilyavskyy A.Performance of Ukrainian Bank Systems (2005-2009). Methodology of Frontier Analysis //16th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar “Quantitative Methods in Socio-Economic Analysis”, University of Economics in Bratislava, Bratislava 2010, ss.43-57
 221. Пілявський А. І., Маців Ю. І., Ефективність діяльності та загальний фактор продуктивності мережі відділень великого українського банку // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Фінансовий ринок України: стабілізація та євроінтеграція (збірник наукових праць) НАН України. Ін-т регіональних досліджень, Львів 2009, Вип, 2(76), ss.353-363
 222. Matsiv Yu., Pilyavskyy A.: Performance of Banks in Ukraine (2005 – 2008) // Zeszyty Naukowe “ Współczesne Problemy Zarządzania”, №1., Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania, Warszawa 2009, s.7-20
 223. Пілявський А. І., Маців Ю. І., Хома Т. М. Аналіз зміни загального фактору продуктивності мережі відділень великого українського банку. Вісник ЛКА, Серія економічна. Випуск 29, 2009, ss.194-203
 224. Rokoszewski K.Budżet partycypacyjny – mechanizmy i struktura działania, Stowarzyszenie Oświatowe Edukator, Łódź 2014 (publikacja praktyczna nierecenzowana)
 225. Rokoszewski K.Partnerstwo we wdrażaniu budżetu partycypacyjnego. Koordynacja współpracy lokalnej, Stowarzyszenie Oświatowe Edukator, Łódź 2014. (publikacja praktyczna nierecenzowana).
 226. Rokoszewski K.Sposoby mobilizacji społeczności lokalnej do partycypacji i budżetu partycypacyjnego. Główne pojęcia, metody i uwarunkowania skutecznej partycypacji, Stowarzyszenie Oświatowe Edukator, Łódź 2014. (publikacja praktyczna nierecenzowana).
 227. Rokoszewski K.Interesariusze partycypacyjnych budżetów w społeczności lokalnej. Aktorzy lokalnej sceny społecznej jako grupy interesu w procesach decyzyjnych, Stowarzyszenie Oświatowe Edukator, Łódź 2014 (publikacja praktyczna nierecenzowana)
 228. Rokoszewski K.Szanse, ograniczenia, kierunki, i sposoby pobudzania postaw obywatelskich w we współczesnej szkole. Publikacja podsumowująca realizację projektu Inkubator Młodzieżowych Inicjatyw Obywatelskich, Stowarzyszenie Oświatowe Edukator, Łódź 2014
  Rokoszewski K.Inicjatywa lokalna drogą do społeczeństwa obywatelskiego. Problemy i perspektywy wspierania aktywności lokalnej w społecznościach wiejskich, Stowarzyszenie Oświatowe Edukator, Łódź 2014
 229. Rokoszewski K., Zając B.: Metoda projektów w perspektywie uczestników i realizatorów projektu- kierunki rozwoju, [w:] Metoda projektów w praktyce edukacyjnej. Doświadczenia projektu Rozwój zainteresowań uczniów gimnazjum droga do kariery, Ecorys Sp. z o.o., Warszawa 2013, (publikacja nierecenzowana podsumowująca projekt o tym samym tytule zrealizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki)
 230. Rokoszewski K.Metoda projektów jako wyraz zmiany w praktyce edukacyjnej polskiej szkoły. Wnioski z realizacji projektu Rozwój zainteresowań uczniów drogą do kariery, Wydawnictwo Szkoły Wyższej im. B. Jańskiego w Warszawie, Warszawa 2013
 231. Rokoszewski K.Model współpracy szkół zawodowych z pracodawcami na tle zmian i wymagań rynku pracy, Zarządzanie i Edukacja nr 79, Szkoła Wyższa im. B. Jańskiego, Oficyna Wydawniczo – poligraficzna ADAM, Warszawa 2011
 232. Rokoszewski K. (i inni): Publikacja końcowa w ramach projektu „Mega dialog w partnerstwie”, Federacja Pracodawców Polski Zachodniej, Legnica 2011
 233. Rokoszewski K., Zając B.: Przewodnik po dialogu społecznym na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym oraz w organizacjach, Federacja Pracodawców Polski Zachodniej, Legnica 2011
 234. Rokoszewski K., Zając B.: Dobre praktyki dialogu społecznego i obywatelskiego w kraju i zagranicą, Federacja Pracodawców Polski Zachodniej, Legnica 2011
 235. Rokoszewski K.Kapitał społeczny jako fundament rozwoju i partnerstwa lokalnego (publikacja wydana w j. ukraińskim), Ługańsk 2011
 236. Rokoszewski K. (i inni): Strategia promocji przedsiębiorczości akademickiej w województwie opolskim. Część II, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2010
 237. Rokoszewski K.Rola zarządzania projektami w realizacji celów i zadań organizacji pozarządowych, w: Rokoszewski K. (red.), Wybrane problemy aktywizacji społeczno – zawodowej młodzieży oraz dorosłych osób niepełnosprawnych na rynku pracy, Stowarzyszenie Oświatowe Edukator, Łódź 2010
 238. Rokoszewski K.Aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych w Polsce – problemy, uwarunkowania i rozwiązania instytucjonalne., w: Rokoszewski K. (red.), Wybrane problemy aktywizacji społeczno – zawodowej młodzieży oraz dorosłych osób niepełnosprawnych na rynku pracy, Stowarzyszenie Oświatowe Edukator, Łódź 2010
 239. Rokoszewski K., Zając B.: Podsumowanie warsztatów i wnioski końcowe dla praktyki społecznej i gospodarczej na Dolnym Śląsku, w: Modele sieci partnerstw a zarządzanie zmianą gospodarczą, Federacja Pracodawców Polski Zachodniej, Legnica 2010
 240. Rokoszewski K. (i inni): Łódzkie modele partnerstw lokalnych na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, WYG International Sp z o.o., Warszawa 2010
 241. Rokoszewski K.Zrównoważony rozwój – zadanie na dziś i jutro współczesnego świata, w: Rokoszewski K. (red.), Mikina A., Zając B.: Edukacja ekologiczna drogą do zrównoważonego rozwoju, Stowarzyszenie Oświatowe Edukator, Łódź 2010
 242. Mikina A., Rokoszewski K., Zając B.: Kształtowanie postawy przedsiębiorczej, w: Rokoszewski K. (red.) Mikina A., Zając B.: Edukacja ekologiczna drogą do zrównoważonego rozwoju, Stowarzyszenie Oświatowe Edukator, Łódź 2010
 243. Rokoszewski K.Region jako miejsce budowania gospodarki i społeczeństwa wiedzy, w: Borowski P., Nojszewska E.,Stawicka M. (red.), Kierunki zmian w gospodarce opartej na wiedzy, na przykładzie wybranych sektorów, Oficyna Poligraficzno – Wydawnicza ADAM, Warszawa 2009
 244. Rokoszewski K.Dialog i konsultacje społeczne jako metoda zwiększania responsywności samorządu lokalnego, w: Jasiuk E., Maj G.P., Sikora K., Wrzosek S., Pomiędzy zarządzaniem publicznym a ogólną teorią administracji, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu, artykuł na konferencję w 30.maja2012, Radom 2013
 245. Rokoszewski K.Miejsce dialogu społecznego i obywatelskiego w procesach zmian społeczno – gospodarczych, Wydawnictwo PRET S.A.,Polish Open University – Wyższa Szkoła Zarządzania, artykuł na konferencję „Ewolucja czy rewolucja? Czas przemian, czas wyzwań Wyższa Szkoła Zarządzania 17.10.2011, Warszawa 2012
 246. Rokoszewski K., Zając B., Mikina A.: Dobre praktyki współpracy ponadnarodowej w projekcie Rozwój zainteresowań uczniów gimnazjum drogą do kariery- wnioski dla praktyki wdrażania metody projektów w warunkach polskich, Doradca Zawodowy, 4/2012
 247. Rokoszewski K.: Rola organizacji pozarządowych oraz samorządu lokalnego w rozwoju aktywności gospodarczej, samoorganizacji i przedsiębiorczości na terenach wiejskich, w: Wasiluk A. (red.), Nowoczesne podejście do zarządzania organizacjami, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, II Międzynarodowa Konferencja Naukowa po tym samym tytułem – 25-26.11.2009 r., Białystok 2009 .
 248. Stefanowicz B.: Wiedza. Wybrane zagadnienia. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011, ss.68.
 249. Stefanowicz B.: Informacja. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010, ss.173
 250. Stefanowicz B.: 3. On the Infological Interpretation of Information. [w] Małgorzata Pańkowska (red): Infonomics for Distributed Business and Decision-Making Environments – Creating Information System Ecology, IGI Global, Hershey – New York USA 2009, chapter 3, pp.27-43
 251. Stefanowicz B.Cechy wiedzy. w: Małgorzata Pańkowska (redaktor): Wiedza i komunikacja w innowacyjnych organizacjach. Katowice 2011, s.437–445
 252. Stefanowicz B.Etyka informacji, w: Wiadomości Statystyczne, nr 1 2011, s.11-19 (PL ISSN 0043-518X)
 253. Stefanowicz B.O demografii bez ludności, w: Wiadomości Statystyczne, nr 2, 2011, s.36-37 (PL ISSN 0043-518X)
 254. Stefanowicz B.Granice integracji systemów informatycznych. „Problemy Zarządzania. Zastosowanie systemów informatycznych zarządzania” – zeszyt specjalny 2011. Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011, ISSN 1644-9584, s.177-183.
 255. Stefanowicz B.Koncepcja pojęcia informacji, w: Wiadomości Statystyczne, nr 7 2010, s.12-22 (PL ISSN 0043-518X)
 256. Stefanowicz B.: Gdzie to społeczeństwo informacyjne? Recenzja książki Agnieszki Szewczyk Gdzie to społeczeństwo informacyjne? Blog rodzinny (Wyd. Hobgen, Szczecin 2010, stron 142) – e-Mentor nr 3(35), 2010, s.16
 257. Stefanowicz B.: Etyczne aspekty wiedzy, w: Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania „Współczesne Problemy Zarządzania”, Nr 1/2010
 258. Stefanowicz B.O pojęciach i terminach informatycznych – polemika. e_Mentor 5, 2009, s.66-67
 259. Stefanowicz B.Metody i przykłady BI w zarządzaniu. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie 2009 nr 2, s.111-112, recenzja książki Jerzego Surmy Business Intelligence, PWN 2009, s.145
 260. Stefanowicz B.: Etyka wiedzy. Referat wygłoszony na seminarium naukowym Wydziału Informatycznych Technik w Zarządzaniu Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie pod auspicjami PAN w dniu 17 marca 2011
 261. Stefański J.Kondycja finansowa branży drogowej, w: Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, Nr. 5 (50), wrzesień-październik 2013, s.34-35
 262. Laskowski J., Stefański J.Prawie połowa firm branży zagrożona – które z nich przetrwają?, w: Polskie drogi, Nr. 6 (206), czerwiec 2013, s.16-19
 263. Stefański J.Osobliwy kryzys branży – czy można go było przewidzieć?, w: Polskie Drogi, 7/2012
 264. Laskowski J., Stefański J.Dziś i jutro w budownictwie drogowym, w: Builder, Rok XV (171), październik 2011, s.36-40
 265. Stefański J.Budownictwo drogowe – kondycja branży i prognoza rynku, w: Nowoczesne budownictwo inżynieryjne, Nr. 4 (37), lipiec-sierpień 2011, s.54-55
 266. Laskowski J., Stefański J.Ranking – najsilniejsze firmy branży drogowej, w: Polskie drogi, Nr. 5 (182), maj 2011, s.32-33
 267. Stefański J.Spada rentowność firm drogowych, w: Polskie Drogi, 7-8/2011
 268. Stefański J.Sytuacja firm drogowych na rynku wykonawczym w Polsce”, w: LIV Techniczne Dni Drogowe, Wydawnictwo Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP, Warszawa 2011
 269. Stefański J.Budownictwo drogowe – kondycja branży i prognoza rynku, w: Magazyn Autostrady, 7/2011
 270. Stefański J.Budownictwo drogowe, w: Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, lipiec-sierpień 2011
 271. Laskowski J., Stefański J.Osobliwy kryzys branży – czy można go było przewidzieć? w: Polskie Drogi, Nr 7 (195), Lipiec 2012, s.14-17
 272. Laskowski J., Stefański J.Ranking firm drogowych, w: Polskie drogi, maj 2010, s.44-45
 273. Laskowski J., Stefański J.Popyt na kruszywa na drogownictwa – prognozy i wrażliwość cenowa, w: Górnictwo i Geologia XIII, Prace naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej 130, Wrocław 2010, s.269-277
 274. Laskowski J., Stefański J.Zapotrzebowanie na kruszywa ze strony branży drogowej do roku 2015, w: Magazyn Autostrady, 4/2010, s.38-39
 275. Biedrzyński P., Stefański J.Inwestowanie w wartość czy we wzrost: porównanie strategii zarządzania portfelem akcji, w: Współczesne problemy zarządzania, 1/2010, s.7-22
 276. Stefański J.Sytuacja firm drogowych na rynku wykonawczym w Polsce, LII Techniczne Dni Drogowe. Wydawnictwo Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP, Warszawa 2009, s.83-91
 277. Stefański J.Firmy drogowe są gotowe – najwyższy czas na inwestycje, w: Polskie Drogi, Maj 2009, s.40-42
 278. Stefański J.Sytuacja firm drogowych, w: Drogi, Grudzień 2009, s. 71-77
 279. Laskowski J., Stefański J.Prognoza popytu na kruszywa w kontekście nadchodzącego spowolnienia gospodarczego, w: Górnictwo i Geologia XI. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2009, s.189-197
 280. Laskowski J., Stefański J.Firmy drogowe są gotowe – najwyższy czas na zlecenia, w: Polskie Drogi, Maj 2009, s.40-42
 281. Stefański J.Prognoza popytu na kruszywa, w kontekście nadchodzącego spowolnienia gospodarczego, w: Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej nr 125, Studia i Materiały nr 35, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2009
 282. Woroniecka-Leciejewicz I.Problem wyboru policy-mix w grze fiskalno-monetarnej z zastosowaniem funkcji logistycznej. STUDIA I MATERIAŁY INFORMATYKI STOSOWANEJ, vol. 4, No. 8, 2012
 283. Woroniecka-Leciejewicz I.Analiza policy-mix z uwzględnieniem interakcji decyzyjnych między bankiem centralnym a rządem i ich preferencji. WSPÓŁCZESNE PROBLEMY ZARZĄDZANIA, 2011
 284. Woroniecka-Leciejewicz I.: Analiza stanów równowagi w grze fiskalno-monetarnej ze skończoną liczbą strategii. STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ, No. 32, 2010, s.49-61, 24 poz. bibl.
 285. Woroniecka-Leciejewicz I.Decision interactions of monetary and fiscal authorities in the choice of policy mix. JOURNAL OF ORGANISATIONAL TRANSFORMATION & SOCIAL CHANGE, vol. 7, No. 2, 2010, ss.189-210, 28 poz. bibl.
 286. Woroniecka-Leciejewicz I.Równowaga w grze fiskalno-monetarnej a priorytety banku centrlanego i rządu. w: T. Trzaskalik (Red.): Modelowanie preferencji a ryzyko'10. Akademia Ekonimiczna im. K. Adamieckiego. Katowice 2010, s.327-343, 23 poz. bibl.
 287. Służalec A., Studziński J., Wójtowicz P., Ziółkowski A.Erstellung des hydraulischen Modells eines kommunalen Abwasernetzes und dessen Kalibrierung anhand echter Daten. In: Nguyen X.T. (Hrsg.): Modelierung und Simulation von Ökosystemen, Reihe: Umweltinformatik, Schaker Verlag, Aachen 2013, G76 (WIT)
 288. Służalec A., Studziński J., Ziółkowski A.Optimization of sewege structure in the integrated system for sewege design, management and revitalization - MOSKAN, In: Mueller M., Wittman J., (Hrsg.): Simulation in Umwelt- und Geowissenschaften, Schaker Verlag, Aachen 2013, ss. 203-2010, G76 (IBS PAN)
 289. Służalec A., Studziński J., Ziółkowski A.Rechenrunterstütze Planung von kommunalen Abwassernetzen mittels des hydraulischen Models und statischer Optimierung, In: Nguyen X.T. (Hrsg.): Modelierung und Simulation von Ökosystemen, Reihe: Umweltinformatik, Schaker Verlag, Aachen 2013, s.123-133
 290. Służalec A., Studziński J., Ziółkowski A.MOSKAN-eine WWW Anwendung in der HTML-5-Technologie zur Abbildung und Simulation von kommunalen Abwassernetzen. In: J. Wittmann, B. Page (Eds.): Simulation in Umwelt- und Geowissenschaften. Shaker Verlag, Aachen 2013 [druk w 2012]
 291. Służalec A., Studziński J., Ziółkowski A.Rechenrunterstütze Planung von kommunalen Abwassernetzen mittels des hydraulischen Models und srarischer Optimierung, In:Modelierung und Simulation von Ökosystemen, Reihe: Umweltinformatik, Schaker Verlag, Aachen 2012
 292. Służalec A., Studziński J., Ziółkowski A.Rechenrunterstütze Planung von kommunalen Abwassernetzen mittels des hydraulischen Models und statischer Optimierung, In: Page B., Wittman J., (Hrsg.): Simulation in Umwelt- und Geowissenschaften, Workshop Hamburg, Shaker Verlag, Aachen 2013, s.85-95
 293. Barski A., Studziński J., Ziółkowski A.MOSKAN – aplikacja internetowa modelowania sieci kanalizacyjnych, Studia i Materiały PSZW (Janaszewski A., red.), PSZW Bydgoszcz 2011, tom 37, s.275-288
 294. Studziński J., Ziółkowski A.Narzędzia informatyczne wspomagające grupowe opracowanie i grupową ocenę dokumentów oraz autorów, Studia i Materiały PSZW (Janaszewski A., red.), PSZW Bydgoszcz 2009, tom 23, s.155-165
 295. Studziński J., Ziółkowski A.Komputerowe wzpomaganie zarządzania projektami badawczymi, Studia i Materiały PSZW (Janaszewski A., red.), PSZW Bydgoszcz 2009, tom 19, s.5-12 (K01)
 296. Służalec A., Ziółkowski A.Revitalization of sewege networks by means of MOSKAN system. International Simulation Conference ISC 2013, Ghent, 20-24.05.2013 (Veronique Limere, El-Houssaine Aghezzaf, eds.), EUROSIS-ETI Publication, Ghent 2013, ss.39-43 (WIT)
Informatyczne Techniki Zarządzania
 1. Aaronson W., Bernet P., Pilyavsky A., Rosko M., Valdmanis V. (2004) Is there an east-west difference in Ukrainian hospital efficiency. Applied Health Economics and Health Policy. 2004, v.3, N1 (Supplement), S3
 2. Atanassov K., Kacprzyk J., Krawczak M., Szmidt E. (Eds.) (2005): Issues in the representation and processing of uncertain and imprecise information. Fuzzy sets, intuitionistic fuzzy sets, generalized nets, and related topics. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2005, 440 s.
 3. Atanassov K., Kacprzyk J., Krawczak M., Szmidt E. (Eds.) (2006): Issues in intuitionistic fuzzy sets and generalized nets. Vol. 3. Oficyna Wydawnicza WIT Warszawa
 4. Atanassov K., Gluhchev G., Hadjitodorov S., Kacprzyk J., Shannon A., Szmidt E., Vassilev V. (Eds.): Generalized nets decision making and pattern recognition. Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania, Warszawa 2007, 168 s.
 5. Atanassov K., Kacprzyk J., Krawczak M., Szmidt E. (Eds.): Issues in intuitionistic fuzzy sets and generalized nets. Vol. 5. Warsaw School of Information Technology, Warsaw, Poland, 2007, 137 pp.
 6. Atanassov K., Kacprzyk J., Krawczak M., Szmidt E. (Eds.): Issues in intuitionistic fuzzy sets and generalized nets. Vol. 4. Warsaw School of Information Technology, Warsaw, Poland, 2007, 103 pp.
 7. Ciechanowicz W., Szczukowski S. ( red) (2006) Paliwa i energia XXI wieku szansą rozwoju wsi i miast. Oficyna Wydawnicza WSISiZ Warszawa
 8. Baczko T., Krzywina E.: Możliwości wykorzystania gospodarki opartej o wiedzę do zmniejszenia dystansu rozwojowego gospodarki Polski. VIII Kongres Ekonomistów Polskich, 29-30.11.2007, Warszawa.
 9. Baczko T., Chaberski A., Lipiec J.: Rozwój firm rodzinnych w Polsce poprzez wzrost wiedzy i tożsamości. VIII Kongres Ekonomistów Polskich, 29-30.11.2007, Warszawa.
 10. Bieniek K., Gola M., Kacprzyk J., Zadrożny S. (2005).: An approach to use possibility theory in information retrieval. In: Proceedings of the conference: 12th Zittau East-West Fuzzy Colloquium, Zittau, 21-23 September 2005, Hochshule Zittau/Goerlitz, ss. 1-5.
 11. Bereziński M. (red.) (2004) Polska szkoła wobec wyzwań społeczeństwa informacyjnego. Wydawnictwo WSISiZ Warszawa.
 12. Bobecka K., Grzegorzewski P., Pusz J. (2004) Zadania z rachunku prawdopodobieństwa i statystyki. Wydawnictwo WSISiZ
 13. Borisova L., Krawczak M., Zadrozny S. (2007): Modelling of the process introducing new products to the market. In: Atanassov K., Kacprzyk J., Krawczak M., Szmidt E. (Eds.): Issues in intuitionistic fuzzy sets and generalized nets. Vol. 4. Warsaw School of Information Technology, Warsaw, Poland, pp. 89-94.
 14. Borkowski A., Chaś G., Nguyen. T. Q. (2003) On Graph-Based design of Floor Layouts. Journal of Civil Engineering and Management, 9, 2 132-138.
 15. Brudny J. F., Roisse H., Napieralska-Juszczak E., Szczepaniak P. (2002) Distance Education at Francophone Virtual University. NAISO World Congress on Networked Learning in a Global Environment, Germany, 243-250.
 16. Ciechanowicz W. (2001) Bioenergia a energia jądrowa, Wydawnictwo WSISiZ Warszawa.
 17. Ciechanowicz W., Szczukowski S. (red.) (2003) Ogniwa paliwowe i biomasa lignocelulozowa szansą rozwoju wsi i miast. Wydawnictwo WSISiZ Warszawa. 
 18. Ciechanowicz W. (2006) Paliwa i energia XXI wieku szansą rozwoju wsi i miast. Oficyna Wydawnicza WIT Warszawa
 19. Choy E., Krawczak M., Shannon A., Szmidt E. (Eds.): A survey of generalized nets. KvB Institute of Technology, Sydney( Australia) 2007, 301 s.
 20. De Tre G., De Caluwe., Kacprzyk J., Zadrożny S.(2005): On flexible database querying via extensions to fuzzy sets. In: Proceedings of the conference: (EUSFLAT 2005) 4th Conference of the European Society for Fuzzy Logic and Technology, Barcelona (Hiszpania), 7-9 września 2005, ss. 1225-1230.
 21. Gadomski J., Gutenbaum J., Inkielman Michał, Pietkiewicz-Sałdan H. (2001) Symulacyjny model rozwoju makroekonomicznego Polski. W: Studziński J., Drelichowski L., Hryniewicz O. (red.) Rozwój i zastosowania technologii systemów informatycznych. Wydawnictwo IBS PAN, Warszawa, 161-172.
 22. Gadomski J., Woroniecka I. (2001): Efficiency at the macro and sectoral levels in Polish economy. A modelling approach. W: Kulikowski R., Nahorski Z., Owsiński J. (eds.) Modelling of Economic Transition Phenomena, University of Information Technology and Management, 2001, Warsaw, 116-141.
 23. Georgieva O., Pencheva T., Krawczak M.(2006): An application of generalized nets with intuitionistic fuzzy sets for modeling on biotechnological processes with distributed parameters. In: Atanassov K., Kacprzyk J., Krawczak M., Szmidt E. (Eds.): Issues in intuitionistic fuzzy sets and generalized nets. Vol. 3. WIT, Warszawa 2006, ss. 5-10, 5 poz. bibl. Seria: Issues in intuitionistic fuzzy sets and generalized nets
 24. Georgieva O., Pencheva T., Krawczak M.(2006): An application of generalized nets with intuitionistic fuzzy sets for modeling on biotechnological processes with distributed parameters. In: Atanassov K., Kacprzyk J., Krawczak M., Szmidt E. (Eds.): Issues in intuitionistic fuzzy sets and generalized nets. Vol. 3. Oficyna Wydawnicza WSISiZ, Warszawa 2006, ss. 5-10, 5 poz. bibl.
 25. Grzegorzewski P.,  Bobecka K., Dembińska A., Pusz J. (2003) Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka. Wydawnictwo WSISiZ , Warszawa
 26. Grzegorzewski P.(red.) (2004) Intelligent Statistical Quality Control ISQC’ 04. Wydawnictwo WSISiZ, Warszawa
 27. Grzegorzewski P., Krawczak M., Zadrożny S. (Eds.) (2004): Soft computing. Tools, techniques and applications. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2004, 414 s.
 28. Grzegorzewski P., Krawczak M., Zadrożny S. (Eds.) (2005): Issues in soft computing. Theory and applications. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2005, 286 s. Seria: Problemy współczesnej nauki. Teoria i zastosowania
 29. Gulbicka B. (2002) Analiza tendencji spożycia żywności w Polsce i w Unii Europejskiej. Wydawnictwo WSISiZ, Warszawa
 30. Gulbicka B. (2004) Problemy wyżywienia ludności w Polsce i innychkrajach Unii Europejskiej - cz .I. Wydawnictwo WSISiZ, Warszawa.
 31. Gulbicka B., Kwasek M. (2005) Problemy wyżywienia ludności w Polsce i innychkrajach Unii Europejskiej - cz .II. Wydawnictwo WSISiZ, Warszawa
 32. Gutenbaum J. (2000) Podstawy modelowania matematycznego.cz A Wydawnictwo WSISiZ, Warszawa
 33. Gutenbaum J. (2001) Podstawy modelowania matematycznego.cz B Wydawnictwo WSISiZ, Warszawa
 34. Gutenbaum J., Inkielman Michał (2002) Specyfika modelowania makro-ekonomicznego uwzględniająca procesy podejmowania decyzji. Materiały XIV Krajowej Konferencji Automatyki, Zielona Góra, czerwiec 2002, 425-432.
 35. Holnicki P., Kałuszko A. (2002) Wspomaganie decyzji wyboru strategii redukcji koncentracji SO2 w wybranym regionie. W: Bubnicki Z., Hryniewicz O. Kulikowski R. (Red.): Metody i techniki analizy informacji i wspomagania decyzji. WSISiZ, IBS PAN, PTBOiS, Warszawa 2002, tom 2, ss. 107-118.
 36. Holnicki P. (2002) Zastosowanie modeli matematycznych do analizy jakości środowiska. W: Kacprzyk J., Węglarz J. (Red.): Modelowanie i optymalizacja. Metody i zastosowania. WSISiZ, IBS PAN, PTBOiS, Warszawa 2002, tom 3, ss. 19-29.
 37. Holnicki P. (2005) Zastosowanie modeli matematycznych w analizie jakości środowiska naturalnego. W: Kacprzyk J., Nahorski Z., Wagner D. (Red.): Zastosowania badań systemowych w nauce, technice i ekonomii, Akademicka Oficyna Wyd. EXIT, Warszawa 2005, ss. 333-344.
 38. Holnicki P., Nahorski Z., Żochowski A. (red.) (2000) Modelowanie procesów środowiska naturalnego. Wydawnictwo WSISiZ, Warszawa
 39. Hołubiec J. (red) (1999) Analiza systemowa w finansach i zarządzaniu. Wydawnictwo WSISiZ, Warszawa
 40. Hołubiec J. (2001) Współczesne problemy zarządzania. Wydawnictwo WSISiZ, Warszawa
 41. Hołubiec J. (2002) Modelowanie preferencji grupowych wyborców. W: Badania operacyjne i systemowe wobec wyzwań XXI wieku. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, III-63-74.
 42. Hołubiec J., Szkatuła G., Wagner D. (2002) Analiza obietnic wyborczych ugrupowań politycznych. W: Bubnicki, Z., Hryniewicz O., Kulikowski R. (red.) Metody i techniki analizy informacji i wspomagania decyzji. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa. 
 43. Hołubiec J., Szkatuła G., Wagner D. (2002) Modelling electorate preferences by machine learning. Proc. of 8th International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics, IEEE, 1383-1388.
 44. Hołubiec J., Szkatuła. G., Wagner D. (2003) New Aspects in Electorate Preferences Modelling Using Machine Learning. W: Methods and Models in Automation and Robotics. (MMAR’2003), Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, Szczecin, Volume 2, s. 1272-1276.
 45. Hołubiec J., Szkatuła G., Wagner D. (2004): Próba oceny ważności cech w analizie preferencji wyborców. W: Kulikowski R., Kacprzyk J., Słowiński R (Red.): Podejmowanie decyzji. Podstawy metodyczne i zastosowania. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2004, ss. 149-160, 12 poz. bibl. Seria: Problemy współczesnej nauki. Teoria i zastosowania.
 46. Hołubiec J., Szkatuła G., Wagner D. (2004): Analysis of rules describing electorate preferences generated by machine learning methods. In: Materiały konferencji: 10th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics MMAR'2004, Międzyzdroje, 30.08.-2.09.2004, Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, ss. 1119-1124.
 47. Hołubiec J., Szkatuła G., Wagner D. (2005): Application of classification rules in modelling political parties. In: Proceedings of the conference: 11th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics MMAR' 2005, Międzyzdroje, Poland, 29 August - 1 September 2005, Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, ss. 767-772.
 48. Hołubiec J., Małkiewicz A., Szkatuła G., Wagner D.(2006): Analiza wpływu programu i kampanii wyborczej na wyniki wyborów do Sejmu 2005. W: Kacprzyk J., Budziński R. (Red.): Badania operacyjne i systemowe 2006. Metody i techniki. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2006, s. 197-206, 16 poz. bibl. Seria: BOS.
 49. Hołubiec J., Małkiewicz A., Szkatuła G., Wagner D.(2006): Extended analysis for discovering electorate voting preferences. W: Proceedings of the conference: 12 th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics MMAR'2006, Międzyzdroje, 28-31 August 2006, Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, ss. 1085-1090.
 50. Hołubiec J., Szkatuła G., Wagner D (2006).: Analiza różnic programowych partii politycznych. W: Trzaskalik T. (Red.): Modelowanie preferencji a ryzyko '06. Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego, Katowice 2006, s. 205-223, 12 poz. bibl. Seria: Prace zbiorowe.
 51. Hryniewicz O. (2000) Wykłady ze statystyki. Wydawnictwo WSISiZ, Warszawa.
 52. Hryniewicz O. (2001) Komputerowe wspomaganie statystycznego sterowania jakością. W: Studziński J., Drelichowski L., Hryniewicz O. (red.) Rozwój i zastosowania technologii systemów informatycznych. IBS PAN.
 53. Hryniewicz O. (2002) Nowe narzędzia statystycznego sterowania procesem (SPC) w Polskich Normach. Normalizacja, 12/2002 s. 9-12.
 54. Hryniewicz O. (2004) Wykłady ze statystyki dla studentów informatycznych technik zarządzania. Wydawnictwo WSISiZ, Warszawa
 55. Hryniewicz O. (2006) Metody statystyczne w zarządzaniu jakością K.Mańczak (Red) X lecie WSISiZ; Oficyna Wydawnicza WSISiZ ss 33 – 48
 56. Hryniewicz O. (2004) Statistical Decisions in Quality Audits – a Possibilistic Interpretation of Single Statistical tests. In: Frontiers in Statistical Quality Control, VII. Eds. H.J.Lenz, P.Th.Wilrich. Physica Verlag, Heidelberg, 15-27.
 57. Inkielman Marcin (2003) Przebieg wdrożenia oraz perspektywa rozwoju portalu wspomagającego proces nauczania w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania, III Konferencja i Warsztaty Politechniki Warszawskiej: Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia i praktyka, Politechnika Warszawska
 58. Inkielman Marcin, Balcerski J. (2004) Uczelniany Bank Informacji - portal edukacyjny Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania, I-sza międzynarodowa konferencja Akademia On-Line, Polski Uniwersytet Wirtualny
 59. Inkielman Marcin, Drejewicz S. (2004) Organizacja zarządzania procesami edukacyjnymi w nowoczesnej uczelni, IV konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia i praktyka", Politechnika Warszawska
 60. Inkielman Marcin, Balcerski J. (2004) Moduł e-learningowy w Uczelnianym Banku Informacji, IV konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia i praktyka", Politechnika Warszawska
 61. Inkielman Marcin (2005) e-Kampus - oczekiwania i ograniczenia; studium przypadku-Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania, Wirtualne campusy - nowy wymiar edukacji, Polskie Towarzystwo Informatyczne
 62. Inkielman Marcin, Skrzydło J. (2006), Jabber – wymarzony standard dla edukacji Akademia on-line vol. 2, Wyd. Wyższej Szkoły Hum.-Ekon. w Łodzi ss 199-207
 63. Inkielman Marcin (2006) System do zarządzania i ilościowego opisu procesów edukacyjnych, Akademia on-line vol. 2, Wyd. Wyższej Szkoły Hum.-Ekon. w Łodzi ss 93-103
 64. Kacprzyk J., Zadrożny S. (2000) On a fuzzy querying and data mining interface. Kybernetika, 36, 6, 657-670.
 65. Kacprzyk J. (2001) Wieloetapowe sterowanie rozmyte. WNT Warszawa.
 66. Kacprzyk J., Zadrożny S. (2001) SQLf and FQUERY for Access. Proc. Joint 9th IFSA World Congress and 20th NAFIPS International Conference, July 25-28, 2001, Vancouver, 2464-2469.
 67. Kacprzyk J., Krawczak M., Zadrożny S. (red.) (2002) Issues in Information Technology. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa.
 68. Kacprzyk J., Krawczak M., Atanassov K. (Eds.) (2005): Issues in intuitionistic fuzzy sets and generalized nets. Vol. 2. Wydawnictwo WSISiZ, Warszawa 2005, 135 s.
 69. Kacprzyk J., Zadrożny S.(2005): Towards a synergistic combination of Web-based and data-driven decision-support systems via linguistic data summaries. LECTURE NOTES IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE, vol. 3528, 2005, ss. 211-217, 24 poz. bibl.
 70. Kacprzyk J., Zadrożny S. (2005). Fuzzy linguistic data summaries as a human consistent, user adaptable solution to data mining. In: Gabrys B., Leiviskä K. , Strackeljan J. (Eds.): Do smart adaptive systems exist? Springer Verlag, Heidelberg New York 2005, ss. 321-339, 41 poz. bibl. Seria: Studies in fuzziness and soft computing.
 71. Kacprzyk J., Zadrożny S. (2005): Supporting consensus reaching in a group via fuzzy linguistic data summaries. In: Fuzzy Logic, Soft Computing and Computational Intelligence (IFSA 2005), Beijing (China), July 28-31, 2005, Tsinghua University Press / Springer, ss. 1746-1751.
 72. Kacprzyk J., Wilbik A., Zadrożny S.(2006): A linguistic approach to a human-consistent summarization of time series using a SOM learned with a LVQ-type algorithm. LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE, vol. 4132, 2006, ss. 171-180, 16 poz. bibl.
 73. Kacprzyk J., Wilbik A., Zadrożny S.(2006): Using a genetic algorithm to derive a lnguistic summary of trends in numerical time series. In: Proceedings of 2006 International Symposium on Evolving Fuzzy Systems, Ambleside, UK, September 7-9, 2006, IEEE Press, ss. 137-142.
 74. Kacprzyk J., Wilbik A., Zadrożny S. (2006): A linguistic quantifier based aggregation for a human consistent summarization of time series. In: J. Lawry, E. Miranda, A. Bugarin, S. Li, M. A. Gil, P. Grzegorzewski, O. Hryniewicz (Eds.): Soft Methods for Integrated Uncertainty Modeling. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg 2006, ss. 183-190, 14 poz. bibl. Seria: Advances in Soft Computing.
 75. Kacprzyk J., Wilbik A., Zadrożny S.(2006): Linguistic Summarization of Some Static and Dynamic Features of Consensus Reaching. In Computational Intelligence, Theory and Applications ; International Conference 9th Fuzzy Days in Dortmund Germany. Springer.com 2006, XXX, ss 19 -28 (plenary talk)
 76. Kacprzyk J., Wilbik A., Zadrożny S.(2006):Capturing the Essence of Dynamic Behavior of Sequences of Numerical Date Using Elements of Quasi – natural Language.In Systems, Man and Cybernetics ; October 8-11 ,2006 Taipei, Taiwan IEEE 3365 -3370.
 77. Kacprzyk J., Wilbik A., Zadrożny S.(2006): Linguistic Summarization of Trends: A Fuzzy Logic Based Approach In Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge – based Systems EDK, vol 3 , Paris ss 2166-2172
 78. Kacprzyk J.(2006) Zastosowanie modelu wieloetapowego sterowania rozmytego do modelowania zrównoważonego i trwałego rozwoju K.Mańczak (Red) X lecie WSISiZ ;Oficyna Wydawnicza WSISiZ ss 49 - 68
 79. Kałuszko A., Mażbic-Kulma B., Ziółkowski A. (2006): Komputerowe modelowanie procesu dowodzenia. W: Stachowicz J., Straszak A., Walukiewicz S.(Red.): Badania operacyjne i systemowe 2006. Wiedza systemowa dla rozwoju regionów i przedsiębiorstw w Polsce. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2006, s. 255-262, 4 poz. bibl. Seria: BOS'2006.
 80. Kałuszko A., Mażbic-Kulma B., Ziółkowski A., Krakowski K (2006).: Modelowanie procesu dowodzenia z użyciem narzędzi informatycznych. W: Studziński J., Drelichowski L., Hryniewicz O. (Red.): Rozwój i zastosowania metod ilościowych i technik informatycznych wspomagających procesy decyzyjne. Instytut Badań Systemowych PAN, Warszawa 2006, ss. 197-205, 5 poz. bibl. Seria: Badania Systemowe, t.49.
 81. Kamiński T. (2005) Strategie w działalności przedsiębiorstwa . Wydawnictwo WSISiZ, Warszawa
 82. Krajewski W., Kruś L. (2001) Zarządzanie usługami w złożonych systemach informatycznych. W: Studziński J., Drelichowski L., Hryniewicz O. (red.) Rozwój i zastosowania technologii systemów informatycznych. IBS PAN.
 83. Krawczak M. (1999) Dynamic Learning for Feedforward Neural Networks. Proc. ICONIP'99 ANZIIS'99&ANNES'99 &ACNN'99, Perth , Australia , November 1999.
 84. Krawczak M. (1999) Observability of Time Series Neural Networks Prediction. Proc. ANZIIS'99, ANNES'99, EXPO on Future Directions for Intelligent Systems and Information Sciences, Dunedin / Queenstown, New Zealand, November 1999.
 85. Krawczak M. (2000) Theoretical foundations of neural networks prediction. W: Studziński J., Drelichowski L., Hryniewicz O., Kacprzyk J. (red.) Technologie informatyczne w zarządzaniu , systemy wspomagania decyzji. IBS PAN, 245-254.
 86. Krawczak M. (2000) Neural Networks Learning by Homotopy Method. Proc. ICONIP 2000, Taejin , Korea , October 2000.
 87. Krawczak M. (2000) Feedforward Neural Networks Learning by Continuation Method. Proc. IIZUKA'2000, Fukuoka, October 2000.
 88. Krawczak M., Miklewski A., Jakubowski A., Konieczny P. (2000). Zarządzanie ryzykiem finansowym, IBS PAN, Badania Systemowe 25, 257 str.
 89. Krawczak M., Miklewski A. (2001). Information Society in Sustainable Development, (in Polish). Agricultural Academy of Szczecin/Warsaw School of Information Technology.
 90. Krawczak M. (2001) Koncepcja zarządzania inwestycjami finansowymi. W: Studziński J., Drelichowski L., Hryniewicz O. (red.) Rozwój i zastosowania technologii systemów informatycznych. IBS PAN, 347-355.
 91. Krawczak M. (2001) Wybrane zagadnienia modelowania szeregów czasowych. In: Krawczak M., Miklewski A. Information Society in Sustainable Development. Agricultural Academy of Szczecin/Warsaw School of Information Technology.
 92. Krawczak M. (2001) Parameterisation of Neural Networks Learning. Proc. 14th Int. Conference on Systems Science, Wrocław , Poland , September 2001.
 93. Krawczak M. (2001) Neural Networks Learning as a Particular Optimal Control Problem. Proc. 7th Int. Conference on Methods and Models in Automation and Robotics, IEEE, Międzyzdroje , Poland , August 2001.
 94. Krawczak M. (2002) Adjoint Multilayer Neural Networks. W: Gutenbaum, J. (red.) Automatyka, Sterowanie, Zarządzanie. IBS PAN, 153-166
 95. Krawczak M., Miklewski A. (2002) On Investment Risk: Value at Risk Method. Proc. Computer Systems Conference, Sept., Ciechocinek , Poland , 243-252. (in Polish).
 96. Krawczak M., Aladjov H. (2002) Generalized Net Model of Backpropagation Algorithm. Proc. of 3rd International Workshop on Generalized Nets, Sofia, Bulgaria, October 2002, 32-36.
 97. Krawczak M. (2003) Heuristic Dynamic Programming for Neural Networks Learning, Part 1: Learning as a Control Problem. Proc. of VI IEEE 35 International Conference on Neural Networks and Soft Computing, Springer Verlag.
 98. Krawczak M. (2003) Heuristic Dynamic Programming for Neural Networks Learning, Part 2: I-order Differential Dynamic Programming. Proc. of VI IEEE International Conference on Neural Networks and Soft Computing, Springer Verlag.
 99. Krawczak M. (2003) Multilayer Neural Systems and Generalized Nets Models, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, 255 str.
 100. Krawczak M. (2003) Generalized Nets Representation of Multilayer Neural Networks Simulation Process. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa
 101. Krawczak M. (2003) Bolzman Machine Built by Generalized Nets. W: J. Cha, R. Jardim-Goncalves, A. Steinger-Garcao (eds.) Concurrent Engineering, Balkema Publishers, Tokyo, 1095-1099.
 102. Krawczak M. (2003) Wielowarstwowe systemy neuronowe, modeleowanie sieciami uogólnionymi. W: Działalność naukowa. Polska Akademia Nauk.
 103. Krawczak M. (2003) Parametrization and game approach to neural networks learning. W: J. Kacprzyk, D. Wagner (red.) Group Decisions and Voting. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa, 137-153.
 104. Krawczak M. (2003) Modelling of Adjoint Neural Networks by Generalized Nets. by Generalized Nets, MMAR 2003, str. 1423-1432.
 105. Krawczak M., Aladjov, H. (2003) Generalized Net Model of Adjoint Neural Networks. Advanced Studies in Contemporary Mathematics, 7, 1, 20-32.
 106. Krawczak M., Jakubowski A., Konieczny P., Kulikowski R., Miklewski A., Szkatuła G. (2003). Aktywne zarządzanie inwestycjami finansowymi – wybrane zagadnienia, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, 480 str
 107. Krawczak M. (2004): An example of generalized nets application to modelling of neural networks simulation. In: De Baets B., De Caluwe R., De Tre G., Fodor J., Kacprzyk J., Zadrożny S. (Eds.): Current issues in data and knowledge engineering. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2004, ss. 297-308, 8 poz. bibl. Seria: Problemy współczesnej nauki. Teoria i zastosowania. Informatyka.
 108. Krawczak M. (2004): Generalized net modelling concept-neural networks models. In: Studziński J., Drelichowski L., Hryniewicz O. (Eds.): Wspomaganie informatyczne rozwoju społeczno-gospodarczego i ochrony środowiska. IBS PAN, Warszawa 2004, ss. 203-216, 9 poz. bibl. Seria: Badania systemowe, t.36.
 109. Krawczak M. (2004).: Neural networks learning as a parameterized optimal control problem. In: Grzegorzewski P., Krawczak M., Zadrożny S. (Eds.): Soft computing. Tools, techniques and applications. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2004, s. 145-156, 19 poz. bibl. Seria: Problemy współczesnej nauki. Teoria i zastosowania. Informatyka.
 110. Krawczak M. (2004).: On a generalized net model of MLNN simulation. In: Grzegorzewski P., Krawczak M., Zadrożny S. (Eds.): Soft computing. Tools, techniques and applications. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2004, ss. 157-172, 16 poz. bibl. Seria: Problemy współczesnej nauki. Teoria i zastosowania. Informatyka.
 111. Krawczak M. (2004).: On a new way to model discrete dynamic systems. W: Kulikowski R., Kacprzyk J., Słowiński R. (Red.): Badania operacyjne i systemowe 2004. Podejmowanie decyzji. Podstawy metodyczne i zastosowania. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2004, ss. 401-412, 9 poz. bibl. Seria: Problemy współczesnej nauki. Teoria i zastosowania.
 112. Krawczak M. (2004).: On a way to gradient-based neural networks learning algorithms. W: Studziński J., Drelichowski L., Hryniewicz O. (Red.): Wspomaganie informatyczne rozwoju społeczno-gospodarczego i ochrony środowiska. Suplement. IBS PAN, Warszawa 2004, ss. 23-35, 17 poz. bibl. Seria: Badania systemowe, t. 37.
 113. Krawczak M., Vassiliev P (2004).: Generalized net investment model. In: Atanassov K., Kacprzyk J., Krawczak M. (Eds.): Issues in intuitionistic fuzzy sets and generalized nets. Vol. 1. Wydawnictwo WSISiZ, Warszawa, ss. 49-56, 1 poz. bibl.
 114. Krawczak M. (2004): Generalized net representation of MLNN simulation process. W: Kacprzyk J., Nahorski Z., Wagner D. (Red.): Zastosowanie badań systemowych w nauce, technice i ekonomii. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Seria: Problemy współczesnej nauki. Teoria i zastosowania. Badania  operacyjne i systemowe.
 115. Krawczak M. (2004): On a different way to get gradient-based neural network learning algorithms. In: Materiały konferencji: 10th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics MMAR'2004, Międzyzdroje, 30.08.-2.09.2004, Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, s. 1297-1302.
 116. Krawczak M.(2005): A way to aggregate multilayer neural networks. LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE, vol. 2, No. 3697, 2005, s. 19-24, 10 poz. bibl.
 117. Krawczak M.(2005): Generalized net models of MLNN learning algorithms. LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE, vol. 2, No. 3697, 2005, s. 25-30, 5 poz. bibl.
 118. Krawczak M. (2005): Generalized nets representation of multilayer neural networks simulation process. W: Kacprzyk J., Nahorski Z., Wagner D. (Red.): Zastosowanie badań systemowych w nauce, technice i ekonomii. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2005, ss. 279-294 Seria: Problemy współczesnej nauki. Teoria i zastosowania. Badania  operacyjne i systemowe.
 119. Krawczak M. (2005): Modelling of adjoint neural networks by generalized net. In: Atanassov K., Kacprzyk J., Krawczak M., Szmidt E. (Eds.): Issues in the representation and processing of uncertain and imprecise information. Fuzzy sets, intuitionistic fuzzy sets, generalized nets, and related topics. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2005, ss. 217-227, 18 poz. bibl. Seria: Problemy współczesnej nauki. Teoria i zastosowania.
 120. Krawczak M., Miklewski A.(2005): Application of model predictive control to debt servicing. W: Studziński J. , Drelichowski L. , Hryniewicz O. (Red.): Zastosowania informatyki w nauce, technice i zarządzaniu. Instytut Badań Systemowych PAN, Warszawa 2005, ss. 165-170, 7 poz. bibl. Seria: Badania Systemowe, t. 41.
 121. Krawczak M. (2005)): Generalized nets conception of modeling: MLNN models. In: Proceedings of the conference: 11th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics MMAR'2005, Międzyzdroje, 29.08 - 1.09.2005, Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, ss. 787-793.
 122. Krawczak M. (2005): Uczenie sieci neuronowych jako zadanie wieloetapowego sterowania optymalnego. W: Materiały konferencji: XV Krajowa Konferencja Automatyki, Warszawa, 27 - 30.06.2005, Komitet Automatyki i Robotyki PAN, PAN, IBS PAN, s. 43-46.
 123. Krawczak M., Atanassov K.(2005): Generalized nets modeling: A general concept. In: "IFSR 2005 "The New Roles of Systems Sciences for a Knowledge-based Society, Kobe (Japonia), 14 - 17 listopad 2005, IFSR, s. 1-8.
 124. Krawczak M. (2006) A novel modeling methodology: generalized nets. In: A. Cader, L. Rutkowski, R. Tadeusiewicz, J. Żurada (Eds.): Artificial Intelligence and Soft Computing. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2006, s. 1160-1168, 4 poz. bibl. Seria: Challenging problems of Science - Computer Science.
 125. Krawczak M. (2006) A novel modeling methodology: generalized nets. In: L. Rutkowski, R. Tadeusiewicz, L. Zadeh, J. Żurada (Eds.): Artificial Intelligence and Soft Computing. LECTURE NOTES IN ARTIFICIAL INTELIGENCE, 2006, ss. 1160-1168, 4 poz. bibl.
 126. Krawczak M. (2006).: Algebraic aspects of generalized nets. W: Studziński J., Drelichowski L., Hryniewicz O. (Red.): Rozwój i zastosowania metod ilościowych i technik informatycznych wspomagających procesy decyzyjne. Instytut Badań Systemowych PAN, Warszawa 2006, s. 37-47, 6 poz. bibl. Seria: Badania Systemowe, t.49.
 127. Krawczak M. (2006): On application of functional analysis to some dynamic game - the application of R.Kulikowski's approach. W: Urbańczyk E., Straszak A., Owsiński J.W. (Red.): Badania operacyjne i systemowe 2006. Analiza systemowa w globalnej gospodarce opartej na wiedzy: e-wyzwania. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2006, s. 81-92, 19 poz. bibl. Seria: BOS'2006.
 128. Krawczak M., Miklewski A. (2006) Public debt modelling: application of the model predictive control. In: Studziński J., Hryniewicz O. (Eds.): Development of methods and technologies of informatics for process modelling and management. Instytut Badań Systemowych PAN, Warszawa 2006, s. 73-88, 15 poz. bibl. Seria: Badania Systemowe, t. 50.
 129. Krawczak M., El-Darzi E., Atanassov K., Taseva V.: Generalized net for control and optimization of real processes through neural networks, using intuitionistic fuzz estimations. Proc. Of 11th International conference on IFSs, Sofia, Bulgaria, 28-30 April, 2007, pp 54-60.
 130. Krawczak M., El-Darzi E., Atanassov K., Tasseva V. (2007): Generalized net for control and optimization of real processes through neural networks using intuitionistic fuzzy estimations. Notes on Intuitionistic Fuzzy Sets, Vol. 12, No. 2, 54-60.
 131. Kulikowski R. (1999) Wspomaganie decyzji inwestycyjnych w warunkach ryzyka. Materiały XIII Krajowej Konferencji Automatyki, Opole 21-24 września, 1999, 31-36.
 132. Kulikowski R. (2001) Optimum strategy in risky challenge model. Systems Science, 27, 1, 39-48.
 133. Kulikowski R. (2001) Optimum Strategy in Risky Challenge Model. Proceedings of the 14th International Conference on Systems Science, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2001, 114-122.
 134. Kulikowski R., Nahorski Z., Owsiński J. W. (red.) (2001) Modelling of Economic Transition Phenomena. Wydawnictwo WSISiZ, Warszawa.
 135. Kulikowski R., Kruś L., Studziński J. (2001) Metodologia oceny projektów innowacyjnych na przykładzie projektu celowego realizowanego w MPWiK w Rzeszowie. W: Studziński J., Drelichowski L., Hryniewicz O. (red.) Rozwój i zastosowania technologii systemów informatycznych. IBS PAN, 336-346.
 136. Kulikowski R. (2002) Wspomaganie zarządzania przez maksymalizację użyteczności w granicach dopuszczalnego ryzyka. Materiały XIV Krajowej Konferencji Automatyki, Zielona Góra, 24-27 czerwca 2002, 33-39.
 137. Kulikowski R. (2002) URS Methodology - a Tool for Stimulation of Economic Growth by Innovations. Bulletin of the Polish Academy of Sciences, 50, 1, 79-92.
 138. Kulikowski R. (2003) Zarządzanie ryzykiem w gospodarce opartej na wiedzy. W: Trzaskalik T. (red.) Modelowanie Preferencji a Ryzyko, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 43-52.
 139. Kulikowski R. (2003) Wspomaganie inwestycjami obarczonych ryzykiem. W: Krawczak M., Jakubowski A., Konieczny P., Kulikowski R., Miklewski A., Szkatuła G. (2003): Aktywne zarządzanie inwestycjami finansowymi – wybrane zagadnienia, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, 253-268.
 140. Kulikowski R., Kruś. L. (2003) Support of education decisions. W: Group Decisions and Voting. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa, 154-168.
 141. Kulikowski R. (2004): Wykorzystanie wiedzy systemowej oraz kapitału intelektualnego dla wspomagania trwałego rozwoju kapitału. Red. Kulikowski R., Kacprzyk J., Słowiński R. Badania operacyjne i systemowe 2004 Podejmowanie decyzji, Podstawy metodyczne i zastosowania.
 142. Kulikowski R., Krawczak M.(2006) X - lecie Uczelni K.Mańczak (Red) X lecie WSISiZ; Oficyna Wydawnicza WSISiZ ss 7 – 32
 143. Libura M., Sikorski J. (2003) Wykłady z matematyki dyskretnej. Cz. I. Kombinatoryka. Wydawnictwo WSISiZ Warszawa
 144. Libura M., Sikorski J. (2003) Wykłady z matematyki dyskretnej. Cz. II. Teoria grafów. Wydawnictwo WSISiZ Warszawa
 145. Ławcewicz K., Zadrożny S. (2003) System Automatycznego Rozpoznawania Kategorii Tematycznych Dokumentów Internetowych.W: Studziński. J., Drelichowski. L., Hryniewicz. O. (red.) Rozwój i zastosowania technologii i systemów informatycznych, IBS PAN, 229-239
 146. Lawcewicz K., Zadrożny S. (2004) System dystrybucji dokumentów unijnych w Polsce z jawną reprezentacją wiedzy w postaci ontologii. W: J. Studziński L. Drelichowski, O. Hryniewicz (red.): Wspomaganie informatyczne rozwoju społeczno-gospodarczego i ochrony środowiska. Podlaska Akademia Nauk, Instytut Badań Systemowych, Warszawa, 2004, 111-123, Seria: Badania Systemowe.
 147. Łuba T. (2000) Podstawy układów logicznych. Wydawnictwo WSISiZ Warszawa
 148. Łuba T. (2001) Synteza układów logicznych. Wydawnictwo WSISiZ Warszawa
 149. Łuba T., Zbierzchowski B. (2002) Układy logiczne. Wydawnictwo WSISiZ Warszawa.
 150. Malinowski J. (2004) Non-Binary Decomposition Trees-a Method of Reliability Computation for Systems with Known Minimal Paths/Cuts. Reliability Engineering and System Safety, Tom 84, Nr 2, str. 113-124 .
 151. Malinowski J. (2005). Algorytmy wyznaczania niezawodności systemów sieciowych o wybranych typach struktur. Wydawnictwo WSISiZ, seria Monografie, Warszawa
 152. Malinowski J. (2007). “Node-pair reliability of network systems with small distances between adjacent nodes”. Reliability Engineering and System Safety, Tom 92, Nr 4, str. 479-489
 153. Mańczak K. (red) (2006) X lecie WSISiZ; Oficyna Wydawnicza WSISiZ
 154. Mażbic-Kulma B., Sienkiewicz P. (2002): Determinanty rozwoju społeczeństwa informacyjnego. W: Niedźwiedziński M. (Red.): Wybrane problemy zastosowania electronic data interchange i electronic commerce. ACTA UNIVERSITATIS LODZENSIS. FOLIA OECONOMICA 157, Łódź 2002, s. 9-25, 13 poz. bibl
 155. Mażbic-Kulma B., Pelc M., Spustek H. (2002) Matematyka w zadaniach i przykładach dla studentów studiów zaocznych. Wydawnictwo WSISiZ Warszawa
 156. Mażbic-Kulma B., Skoczylas M., Sienkiewicz P. (2003): Zarządzanie zasobami informacyjnymi instytucji. ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS, FOLIA OECONOMICA, vol. 167, 2003, s. 119-130.
 157. Michalewski E. (2003) Wspomagana komputerowo analiza i projektowaniie systemów informatycznych zarządzania. Wydawnictwo WSISiZ Warszawa
 158. Miklewski A., Krawczak M.: Notes about deep uncertainty in cathment modelling application of exploratory modelling. In: Proceedings of the conference: 13th IEEE / IFAC International Conference on Method and Models in Automation and Robotics MMAR'2007, Szczecin, 27-30 August 2007, ss. 785-788
 159. Nahorski Z. (1999) Metoda najmniejszych kwadratów, cz. 1 i 2. Wydawnictwo WSISiZ Warszawa
 160. Nahorski Z., Ravn, H. F. (2000) Mathematical Models in Economic Environmental Problems. Bulletin of the Polish Academy of Sciences, 48, 2, 247-277.
 161. Nahorski Z. (2006) Zastosowania informatyki w ochronie środowiska K.Mańczak (Red) X lecie WSISiZ ; Oficyna Wydawnicza WSISiZ ss 69 – 80
 162. Nowak P., Romaniuk M., Hryniewicz O.(2003) Komputerowe metody statystyki matematycznej. Wydawnictwo WSISiZ Warszawa.
 163. Ojeda-Aciego M., Vojtas P.,Zadrożny S. (Eds.) (2003): Special issue of Kybernetica 39, 2003, no 5, Institute of Information Theory and Automation, Academy of Sciences of the Czech Republic.
 164. Okuniewski J. (2006) Ewolucja polityki rolnej Unii Europejskiej – implikacje dla Polski K.Mańczak (Red) X lecie WSISiZ; Oficyna Wydawnicza WSISiZ ss 81 - 96
 165. Oleksyn L. (1999) Ekonomia zarys wykładu. Wydawnictwo WSISiZ Warszawa
 166. Oleksyn L. (1999) Istota, zakres i cechy rachunku kosztów. Wydawnictwo WSISiZ Warszawa
 167. Oleksyn L. (1999) Zadania rachunku kosztów w Zarządzaniu Wydawnictwo WSISiZ Warszawa
 168. Osiowski J. (2006) Edukacja we współczesnej cywilizacji K.Mańczak (Red) X lecie WSISiZ ; Oficyna Wydawnicza WSISiZ ss 97 – 110
 169. Owsiński J.W., Ziółkowski A., Bury H.(2006): Decision analysis oriented applications in the TRANSCAT DSS for transboundary catchment management support. W: J.Studziński, O. Hryniewicz, red., Modelling concepts and decision support in environmental systems. ARTPRES, Inowrocław, ss 125-154.
 170. Owsiński J.W., Ziółkowski A. (2007) : ProDec – Emergency Procedure Based on Fuzzy Notions for Catchment Management. W: Ashley Morris, Svitlana Kokhan, eds., Geographic Uncertainty in Environmental Security. Springer Verlag, Dordrecht, 271-283.
 171. Owsiński, J.W., Ziółkowski A.: A system for emergency management based on decision rules involving linguistic notions. W: M. J. Skibniewski, P. Vainiunas and K. E. Zavadskas, eds., 9th International Conference “Modern Building Materials, Structures and Techniques”, Selected Papers, vol. 1. VGTU Technika, Vilnius, 2007, ss 338-342,
 172. Paszyński M. (2001) Wybrane problemy współczesnych stosunków gospodarczych. Wydawnictwo WSISiZ Warszawa.
 173. Pawlak Z., Polkowski L., Skowron A. (2000) Rough sets and rough logic: a KDD perspective. W: Polkowski L., Lin T. Y., Tsumoto S. (red.) Rough set methods and applications: new developments in knowledge discovery in information systems, studies in fuzziness and soft computing, Springer-Verlag, Heidelberg , 583-646.
 174. Pawlak Z. (2000) Rough Sets, Bayes Theorem and Data Analysis. Shimane Univ. Press, Japonia.
 175. Pawlak Z. (2001) Conflicts and Decisions. IIASA Press.
 176. Pawlak Z. (2002) Rough Sets Theory, A New Approach to Reasoning from Imperfect Data. IIASA Press.
 177. Pawlak Z. (2002) Rough sets and intelligent data analysis. Information Sciences, 147, 1-12.
 178. Pawlak Z. (2002) Rough Sets Perspective on Data and Knowledge. In: Handbook of Data Mining and Knowledge Discovery, W. Klosgen and J. M. Żytkow (eds.). Oxford University Press.
 179. Pawlak Z. (2002) Decision Algorithms and Flow Graphs a Rough Set Approach. Proc. of 2nd International Conference on Decision Support for Telecommunications and Information Society, Warsaw , 5-7 September 2002, 41-45.
 180. Pawlak Z. (2002) Theorize with Data using Rough sets. Proc. of 26th Annual International Computer Software and Applications Conference, IEEE, Oxford, 26-29 August 2002, 1125-1128.
 181. Pawlak Z. (2003) A Rough Set View on Bayes Theorem. International Journal of Intelligent Systems. 18.
 182. Pawlak Z. (2003) Flow Graphs and Decision Algorithms. Lecture Notes on Computer Intelligence. Springer-Verlag.
 183. Pawlak Z. (2003) Probability, Truth and Flow Graph. RSKD’03, Uniwersytet Warszawski.
 184. Pawlak Z. (2003) Conflicts and Decisions. European Journal on operation research.
 185. Pawlak Z. (2003) Decision algorithms and flow graphs; a rough approach. Journal of Telecommunications and Information Technology, 3, 98-101.
 186. Pawlak Z. (2003) Data analysis and flow graphs. The Third International Conference on Decision Support for Telecommunications and Information Society, Warszawa, 137-144.
 187. Pawlak Z. (2003) A Rough Set View on Bayes' Theorem. International Journal of Intelligent Systems, 18, 5, 487-498.
 188. Pawlak Z. (2003) Flow Graphs and Decision Algorithms. W: Wang, G., Liu, Q., Yao, Y., Skowron, A. (red.) Rough Sets, Fuzzy Sets, Data Mining, and Granular Computing . Springer-Verlag, 1-10.
 189. Pawlak Z. (2003) Elementary Rough Set Granules: Toward a Rough Set Processor. W: Sankar, K. P., Polkowski L., Skowron A. (red.) Rough-Neural Computing, Sprinter-Verlag, 5-13.
 190. Pawlak Z. (2003) Probability, Truth and Flow Graph. Proc. of International Workshop on Rough Sets in Knowledge Discovery and Soft Computing, Warszawa, 1-10.
 191. Pawlak Z. (2004): Decision Rules and Flow Networks. European Journal of Operational Research, 154, 184-190.
 192. Pawlak Z. (2004): Decision Networks. In: S. Tsunloto, R.Słowiński J. Komorowski and J. Grzyinala-Busse.(eds.), Proceedings of the 4th International Conference on Rough Sets and Current Trends in Computing' RSCTS'2004,), Uppsala, Sweden, June 2004, Springer Verlag, l-7.
 193. Pawlak Z.,Greco S., Słowiński R. (2004): Bayesian Confirmation Measures within Rough Set Approach. In: S. Tsumoto, R. Słowiński, J. Komorowski, J. Grzymała-Busse (eds.), Proceedings of the 4th International Conference on Rough Sets and Current Trends in Computing, RSCTS'2004, Uppsala, Sweden, June 2004, Springer-Verlag, 264-273.
 194. Pawlak Z. (2004): Zbiory przybliżone, nowa matematyczna metoda analizy danych. Konserwatorium Politechniki Warszawskiej, 5, 1-7.
 195. Pawlak Z (2004).: Inference Rules and Decision Rule. In: L. Rutkowski, J. Siekman, R. Tadeusiewicz, L. Zadeh. (eds.): Artificial Intelligence and Soft Computing, 7tl' International Conference, Proceedings, Zakopane, June, 2004, Poland, Springer-Verlag, 102-108.
 196. Pawlak Z., Greco S., Słowiński R. (2004): Can Bayesian Confirmation Measures be Useful for Rough Set Decision Rules, Artificial Intelligence, Engineering Applications of Artificial Intelligence, 17, 345-361.
 197. Pawlak Z., Peters J., Skowron A. (2004): Approximating Functions with Rough Sets, In: NAFIPS (North American Fuzzy Information Society,) Proceedings 2004, IEEE, 785-790.
 198. Pawlak Z. (2004): Decision Rules and Dependencies, Fundamenta Informaticae, 60, 1-4, 33-39.
 199. Pawlak Z. (2004).: Data Analysis and Flow Grapls, Journal of Telecommunications and Informatiort Technology, 3, 18-22.
 200. Pawlak Z. (2004),: Data Analysis and Flow Graphs, In: Proceedings of the Third Internal Conference on Decision Support for Telecommunications and Information Society, Warsaw, Poland September 2003, 137-144 and Journal of Telecommunications and Information Technology, 3, 1-5.
 201. Pawlak Z., Polkowski L., Skowron A.(2004): Rough Set Theory. In: B. Wan, (ed.), Encyclopedia of Computer Science and Engineering, Willey, New York, USA, 2004.
 202. Pawlak Z. (2004): Some Issues on Rough Sets. Transactions on Rough Sets, Springer, 1-58.
 203. Pawlak Z. (2005): Flow Graphs and Data Mining. In: Peters J. F., Skowron A. (eds.) Transactions on Rough sets III, LNCS 3400, Springer, 2005, 1-36.
 204. Pawlak Z. (2005): A Treatise on Rough Sets. In: Peters J. F., Skowron A. (eds.) Transactions on Rough sets IV, LNCS 3700, Springer, 2005, 697-702.
 205. Pawlak Z. (2005).: Flow Graphs and Intelligent Data Analysis. Fundamenta Informaticae, 64, 2005, 369-377.
 206. Pawlak Z. (2005): Flow Graphs, their Fusion and Data Analysis. In: Dunin-Kepicz B., Jankowski A., Skowron A., Szczuka M. Monitoring, Security, and Rescue Techniques in Multiagent Systems. Springer, 2005.
 207. Pawlak Z. (2005).: Some remarks on conflict analysis. European J. of Operational Research, 166, 2005, 649-654.
 208. Pedrycz W. (2007): Reconciliation of perception of information granules and granular mappings. Kybernetes - The International Journal of Systems & Cybernetics, Vol. 36, No. 5/6, pp 709 – 720
 209. Pedrycz W. (2007): Statistically grounded logic operators in fuzzy sets. EJOR 2007 No 12.09
 210. Pilyavsky A., Aaronson W., Golubchikov M. (2002) Comparative Efficiency of Tertiary Care Hospitals in Ukraine. The European Journal of Health Economics. [Supp.1], 2002, - v.3, - S 54
 211. Пілявський А.І., Голубчиков М.В., Паєнок Н.С. (2003) Порівняльний аналіз ефективності діяльності центральних районних лікарень. Охорона здоров`я України. 2003, 1(8), 19-22
 212. Pilyavsky A., Aaronson W., Bernet P., Rosko M., Valdmanis V., Golubchikov M. (2006) East-west: does it make a difference to hospital efficiencies in Ukraine? Health Economics, 2006, 15: 1173-1186
 213. Pilyavsky A., Staat M., (2006) Health care in the CIS countries. The Case of hospitals in Ukraine. European Journal of Health Economics, 2006, 7: 189-195
 214. Protasiewicz J., Szczepaniak P. (2003) Neuronowe Modelowanie Zapotrzebowania na Energię Elektryczna. Materiały Konferencyjne II Sympozjum Modelowanie i Symulacja Komputerowa w Technice, Łódź, 165-170.
 215. Radeva V., Krawczak M., Choy, E. (2002) Review and Bibliography on Generalized Nets Theory and Applications. Advanced Studies in Contemporary Mathematics, 4, 2, 173-199.
 216. Rogucki A. (2006) Z historią do systemu rachunkowości informatycznej XXI wieku K.Mańczak (Red) X lecie WSISiZ; Oficyna Wydawnicza WSISiZ ss 111 - 130
 217. Rogucki A.: Zarządzanie przepływem pieniądza adresowanego. VIII Kongres Ekonomistów Polskich, 29-30.11.2007, Warszawa.
 218. Shannon A., Sotirova E., Atanassov K., Krawczak M., Ralev N. (2001) A Generalized Net Model of the Information Process in an Abstract University . Proc. of First Workshop on Intuitionistic Fuzzy Sets and Generalized Nets. Warsaw, Poland, November 2001, 33-38
 219. Shannon A., Satirova E.,Kacprzyk J., Krawczak M.,. Ralev N (2004).: Finance modelling in different sections at the university by a generalized net. In: Atanassov K., Kacprzyk J., Krawczak M. (Eds.): Issues in intuitionistic fuzzy sets and generalized nets.Vol.2. Wydawnictwo WSISiZ Warszawa
 220. Shannon A., Kerre E., Szmidt E., Kacprzyk J., Krawczak M., Atanassov K (2004).: Intuitionistic fuzzy estimation and generalized net model of e-learning within a university local network. In: Proceedings of 2nd International IEEE Conference IS'2004, Varna (Bulgaria), June 22-24, 2004, IEEE, ss. 423-426.
 221. Shanon A., Atanassov K., Langova-Orozova D., Krawczak M., Sotirova E., Melo-Pinto P., Petrounias I., Kim T. (2006): Generalized net modelling of university processes. KvB Institute of Technology, North Sydney, Australia, Sydney, Australia 2005 [druk w 2006 roku], 253 s. Seria: KvB Monograph No. 7.
 222. Shannon A., Sutirowa E., Atanassow K., Krawczak M., Melo-Pinto P., Kim T., (2006) Generalized Net Model of Lecturers Evaluation of student work with Intuitionistic Fuzzy Estimations . Bułgarska Akademioa Nauk vol 12 no 4 ss 22 – 28
 223. Shannon A., Sotirova E., Petrounias I., Atanassov K., Krawczak M., Melo-Pinto P., Kim T (2006).: Intuitionistic fuzzy estimations of teachers' evaluation of student work. In: First International Workshop on Intuitionistic Fuzzy Sets, Generalized Nets and Knowledge Engineering, London, UK, 6-7 September, 2006, University of Westminster, s. 45-48.
 224. Shannon A., Atanassov K., Orozova D., Krawczak M., Sotirova E., Melo-Pinto P., Petrounias I., Kim T.: Generalized nets and information flow within a university. Warsaw School of Information Technology, Warsaw, Poland, 2007, 225 pp.
 225. Shannon A., Orozowa D., Sotirova E., Atanassov K., Krawczak M., Melo-Pinto P., Kim T.(2007): Generalized net model of e-learning evaluation with intuitionistic fuzzy estimations. In: Atanassov K., Kacprzyk J., Krawczak M., Szmidt E. (Eds.): Issues in intuitionistic fuzzy sets and generalized nets. Vol. 4. Warsaw School of Information Technology, Warsaw 2007, Poland, pp. 46-53.
 226. Shanon A., Riecan B., Orozova D., Sotirova E., Petrounias I., Atanassov K., Krawczak M., Melo-Pinto P., Kim T.(2007): A generalized net model of a training system. In: Choy E. , Krawczak M. , Shannon A. , Szmidt E. (Eds.): A survey of generalized nets. KvB Institute of Technology, Sydney (Australia), ss. 198-206,
 227. Shannon A., Sotirova E., Kacprzyk J., Atanassov K., Krawczak M., Melo-Pinto P., Kim T.(2007): A generalized net model of the university electronic archive with intuitionistic fuzzy estimations of search information. In: Atanassov K., Kacprzyk J., Krawczak M., Szmidt E. (Eds.): Issues in intuitionistic fuzzy sets and generalized nets. Vol. 4. Warsaw School of Information Technology, Warsaw, Poland, pp. 75-88.
 228. Shannon A., Orozova D., Sotirova E., Atanassov K., Krawczak M., Melo-Pinto P., Kim T.: System for electronic student-teacher interactions with intuitionistic fuzzy estimations. Proc. of 11th International conference on IFSs, Sofia, Bulgaria, 28-30 April, 2007, pp 81-87.
 229. Solarz B.: Kwadratowa protomatryca korelatów w zarządzaniu przepływem pieniądza adresowanego. VIII Kongres Ekonomistów Polskich, 29-30.11.2007, Warszawa.
 230. Sotirov S., Krawczak M. (2006): Modeling the algorithm backpropagation for learning of neural networks with generalized networks - Part 2. In: Atanassov K., Kacprzyk J., Krawczak M., Szmidt E. (Eds.): Issues in intuitionistic fuzzy sets and generalized nets. Vol. 3. WIT, Warszawa 2006, s. 65-69
 231. Sotirov S., Krawczak M. (2006): Modeling the work of self organising neural networks with generalized networks. In: Atanassov K., Kacprzyk J., Krawczak M., Szmidt E. (Eds.): Issues in intuitionistic fuzzy sets and generalized nets. Vol. 3. WIT, Warszawa 2006, ss. 57-63, 3 poz. bibl.
 232. Sotirov S., Krawczak M., Kodigianis V.: Generalized net model of the Grossberg neural networks. In: Atanassov K., Kacprzyk J., Krawczak M., Szmidt E. (Eds.): Issues in intuitionistic fuzzy sets and generalized nets. Vol. 4. Warsaw School of Information Technology, Warsaw, Poland, pp. 27-34.
 233. Stefański J. (2006): Ryzyko strategii zarządzania a zagrożenie istnienia firmy. T. Trzaskalik (red.): Modelowanie preferencji a ryzyko '06. Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, ss 155-169.
 234. Straszak A. (2001) Wielowymiarowa dynamika tworzenia społeczeństw informacyjnych. W: Studziński J., Drelichowski L., Hryniewicz O. (red.) Rozwój i zastosowania technologii systemów informatycznych. IBS PAN.
 235. Straszak A. (2002) Cyfryzacja uniwersytetu: konieczność i możliwości. Materiały I Krajowej Konferencji e-Uniwersytet: Metody i Narzędzia, Rzeszów, 15-17 września, 2002.
 236. Straszak A. (2002) Edukacyjne wyzwania społeczeństwa informacyjnego opartego na wiedzy. W: Owsiński, J. W., Straszak A. (red.) Społeczeństwo informacyjne a badania operacyjne i zarządzanie. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa, III-15-III-27.
 237. Straszak A. (2002) Badania operacyjne i systemowe 2002-2003. W: Owsiński J. W., Straszak A. (red.) Społeczeństwo informacyjne a badania operacyjne i zarządzanie. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa, I-29-I-42.
 238. Straszak A. (2002) Reinżynieria procesów edukacyjnych w Polskim społeczeństwie informacyjnym. Społeczeństwo informacyjne a badania operacyjne i zarządzanie, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT. Warszawa 2002, III-15-27.
 239. Straszak A. (2003) D & PSS in the Uncertainty of the Internet Society. In: Bui. T., Sroka. H., Stanek. S., Głuchowski. J., DSS in the Uncertainty of the Internet Age. The Karol Adamiecki University of Economics in Katowice , Katowice s. 403-419.
 240. Straszak A. (2003) A-Voting System for Virtual scientific Board Formation in Virtual Knowledge Organizations. In: Kacprzyk J., Wagner D. Decisions and Voting. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT. Warszawa, s. 213-226.
 241. Straszak A. (2004) The Scence For Better-Wyzwania dla Polski. Red. Straszak A., Owsiński J. Badania Operacyjne i Systemowe 2004 Na drodze do społeczeństwa wiedzy.
 242. Straszak A. (2006) Inteligentne zarządzanie w społeczeństwie informatycznym i gospodarce globalnej K.Mańczak (Red) X lecie WSISiZ; Oficyna Wydawnicza WSISiZ ss 131 – 148
 243. Szczepaniak P. (2002) Intelligence Analysis of Chromatographic Data Reflecting State of Power Transformer. Proc. of IEEE RVP-AI Conference, Acapulco, Mexico, 2002.
 244. Szczepaniak P. (2003) Sztuczne sieci neuronowe. W: Zajdel. P., Kącki. E., Szczepaniak. P., Kurzyński. M. (red.) Kompendium Informatyki Medycznej. medica press. Bielsko-Biała, 313-333
 245. Szmidt J., Misztal M. (2004) Wstęp do kryptologii. WSISiZ, Warszawa.
 246. Szmidt E., Kacprzyk J. (2002) Evaluation of agreement in a group of experts via distances between intuitionistic fuzzy preferences. Proc. of IS'2002 - The 2002 IEEE International Symposium on Intelligent Systems, Varna , Bulgaria, 1, 166-170.
 247. Vassilev, P., Krawczak M. (2001) Generalized Net Investment Model. Proc. of First Workshop on Intuitionistic Fuzzy Sets and Generalized Nets. Warsaw, Poland, November 2001, 39-45.
 248. Weryński A., Nahorski Z., Angelin B., Berglund L., Eriksson M. (2000) Kinetic analysis of LDL apoB transport and metabolism in non-steady states. Control and Cybernetics, 29, 1, 405-425.
 249. Yu X., Kacprzy J. (red.) (2002) Applied Decision Support with Soft Computing. Springer-Verlag, Heidelberg.
 250. Zadrożny S. (2002) Elementy logiki rozmytej w wyszukiwaniu informacji tekstowej: rozszerzenia i interpretacje języka zapytań. W: Studziński, J., Drelichowski L., Hryniewicz O. (red.) Komputerowe wspomaganie zarządzania i procesów decyzyjnych w gospodarce. IBS PAN, 158-167.
 251. Zadrożny S. (2002) Zastosowanie elementów logiki rozmytej w wyszukiwaniu informacji tekstowej. Komputerowe wspomaganie zarządzania i procesów decyzyjnych w gospodarce. PAN IBS , 158-167. Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-Based systems. Organized by Universite de Savoie, Listic-Esia, Annecy, France.  
 252. Zadrożny S., Kacprzyk J., Ławcewicz K. A. (2002) Intelligent linguistic characterization and retrieval of textual documents: an Internet-based application. Proc. of IPMU'2002 Conference, Annecy, Francja 2, 1223-1230.
 253. Zadrożny. S., Kacprzyk J. (2003) On the Application of Linguistic Quantifiers for Text Categorization.W: Proceedings of International Conference on Fuzzy Information Processing - Theories and Applications, China, 1, 435-440.
 254. Zadrożny S., Kacprzyk J. (2003) Computing with words for text processing: an approach to the text categorization. Information Sciences Journal, (accepted for publication).
 255. Zadrożny S., Ławcewicz. K., Kacprzyk. J. (2003) TCAT: System Automatycznej Kategoryzacji Internetowych Dokumentów Tekstowych.V Krajowa konferencja Naukowa Inżynieria Wiedzy i Systemy Ekspertowe. Wrocław.
 256. Zadrożny S.(2004): Flexible querying with bipolar conditions. In: Grzegorzewski P., Krawczak M., Zadrożny S. (Eds.): Soft computing. Tools, techniques and applications. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2004, s. 385-400, 12 poz. bibl. Seria: Problemy współczesnej nauki. Teoria i zastosowania. Informatyka.
 257. Zadrożny S., Kacprzyk J. (2004): On the use of linguistic summaries for text categorization. In: Proceedings of the conference: Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-based Systems (IPMU'2004), Perugia (Italy), July 4-9, 2004, (CD).
 258. Zadrożny S., Kacprzyk J., Gola M.(2004): Fuzzy linguistic summaries for a more effective and human consistent text categorization. In: Bernard De Baets, Rita De Caluwe, Guy De Tre, Janos Fodor, Janusz Kacprzyk, Sławomir Zadrożny (Eds.): Current Issues in Data and Knowledge Engineering. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2004, s. 563-572, 22 poz. bibl. Seria: Problemy współczesnej nauki. Teoria i zastosowania. Informatyka
 259. Zadrożny S., Kacprzyk J., Gola M.(2005): Towards human friendly data mining: linguistic data summaries and their protoforms. LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE, No. 3697, 2005, s. 697-702, 12 poz. bibl.
 260. Zadrożny S., Kacprzyk J. (2006): On Tuning OWA Operators in a Flexible Querying Interface. LECTURE NOTES IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE, vol. 4027, 2006, s. 97-108, 14 poz. bibl.
 261. Zadrożny S., Kacprzyk J. (2006): Bipolar queries and queries with preferences (invited paper). In: Proceedings of the conference: 17th International Conference on Database and Expert Systems Applications (DEXA'06), Krakow, Poland, September 4-8, 2006, IEEE Computer Society, s. 415-419.
 262. Zajdel P., Kącki E., Szczepaniak P., Kurzyński. M. (red.) (2003) Kompendium Informatyki Medycznej. -medica press. Bielsko-Biała, s. 313-333.
 263. Ziółkowski A., Owsiński, J. W.: Emergency Procedures with Linguistic Parametr Definitions. W: O. Hryniewicz, J. Studziński, M. Romaniuk, eds., Environmental Informatics and Systems Research. Volume 1: Plenary and session papers. Shaker Verlag, Aachen, 2007, 327-332,
 264. Żochowski A. (2003) LEM. Laboratorium eksperymentów matematycznych. Wydawnictwo WSISiZ, Warszawa.