Projekty UE

Zobacz w jakich projektach współfinansowanych ze środków UE - WIT bierze/brał udział i jak szeroki zakres działań one objęły.

Rozwój ABK szansą na lepszy start studentów WSISiZ w Warszawie

2016 - 2019

abk.wit.edu.pl

Staże i szkolenia certyfi kowane dla studentów Informatyki oraz Zarządzania WSISiZ

2014 - 2015

staze-projekt.wit.edu.pl

Nowoczesne zarządzanie WSISiZ

2012-2014

uczelnia-projekt.wit.edu.pl

WSISiZ dla Gospodarki Opartej na Wiedzy (GOW) – Administracja

2010-2014

administracja.wit.edu.pl

WSISiZ dla Gospodarki Opartej na Wiedzy (GOW) – Grafika

2009-2013

grafika.wit.edu.pl

Inżynier informatyk - Pewniak na rynku pracy

2012-2015

informatyka.wit.edu.pl

Mapy dostępnych sieci bezprzewodowych Warszawy i okolic

2009-2010

Stworzenie map dostępnych sieci bezprzewodowych (w stardardzie 2.4GHz) na terenie Warszawy i w okolicach. Przeprowadzone badania pozwoliły na stworzenie map: dostępności/zasięgi sieci WiFi, jakości dostępnych sieci WiFi, bezpieczeństwa sieci WiFi.

Innowacyjne zarządzanie systemem B+R w jednostkach naukowych

2009-2011

Zadania projektu: prowadzenie innowacyjnych studiów podyplomowych dla pracowników jednostek naukowych w tym: 5 paneli z udziałem wykładowców/ekspertów z zagranicy), prowadzenie szkoleń dla pracowników jednostek naukowych, trzy publikacje książkowe.