Specjalności - Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT

Program studiów

Oferowany program studiów II -go stopnia na kierunku grafika, którego realizacja rozpocznie się w roku akademickim 2017/2018, zakłada prowadzenie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w zakresie następujących specjalności:

Studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne) trwają 4 semestry i kończą się uzyskaniem tytułu magistra sztuki.

Zajęcia na studiach stacjonarnych odbywają się od poniedziałku do piątku.
Zajęcia na studiach niestacjonarnych odbywają się w soboty i niedziele co 2 tygodnie (w przedziale godzin 8:15–19:00).

Przedmioty specjalnościowe są realizowane od 1 semestru studiów.

Życie po WIT

Absolwenci kierunku Grafika WIT świetnie odnajdują się na rynku pracy – tak wynika z drugiej edycji raportu „Badanie Ekonomicznych Losów Absolwentów” opublikowanego w ostatnich dniach przez MNiSW. Głównym źródłem informacji systemowych są dane administracyjne pochodzące z rzetelnych źródeł - systemu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz z systemu POL-on, czyli systemu informacji o szkolnictwie wyższym wspierającego pracę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów

13 maja 2016 roku został uruchomiony Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów (ELA) szkół wyższych (absolwenci.nauka.gov.pl).
Podstawą systemu są raporty automatyczne. Głównym źródłem przedstawianych w nich informacji są dane administracyjne pochodzące z systemu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz z systemu POL-on.
Na przeprowadzenie monitoringu pozwoliła nowelizacja ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, która weszła w życie 1 października 2014 r. Pierwszym rocznikiem objętym badaniem są osoby, które ukończyły studia w 2014 r.