Rekrutacja – odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Poniższa lista zawiera odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania podczas rekrutacji. Jeśli Twojego pytania nie ma na liście - skontaktuj sie z nami!

  Terminy

 1. Rekrutacja rozpoczyna się po 1 czerwca i będzie trwać do 15 października (o ile będą jeszcze wolne miejsca).
 2. Prowadzimy rekrutację na studia I i II stopnia raz w roku.
 3. Plan zajęć będzie opublikowany nie wcześniej niż 20 września w UBI.
 4. Elektroniczne Legitymacje Studenckie będą wydawane nie wcześniej niż od 28 września. Gdy ELS będzie gotowa do odbioru – wyślemy powiadomienie na uczelniane konto e-mail. Aktualny stan ELS można zobaczyć w systemie UBI w zakładce Mój profil / Dane osobowe / Elektroniczna Legitymacja Studencka (na tej samej stronie, na której wgrywa się zdjęcie do ELS). Nie ma możliwości wcześniejszego jej odebrania.

  Dokumenty

 1. Tak – pod warunkiem okazania oryginału przed podpisaniem dokumentów, dzięki którym wpiszemy Cię na listę studentów.
 2. Na etapie rejestrowania się na wybrane studia nie ma konieczności wprowadzania danych dotyczących wykształcenia. Pozostaw te dane puste podczas wypełniania kwestionariusza osobowego (pola nie są oznaczone gwiazdką). Jak tylko otrzymasz dokumenty – uzupełnij dane na swoim koncie UBI i wgraj je wówczas do systemu.
 3. Jeśli na dokumencie, którym potwierdzasz swój adres zameldowania, nie widnieje ten adres – w formularzu wgrywania plików dołącz oświadczenie, w którym wpisz ponownie swój adres zameldowania i podpisz, że jest on Twoim adresem. Gotowe oświadczenie można pobrać z UBI w zakładce Dane osobowe / Przesyłanie dokumentów – po zaznaczeniu opcji „Adres zamieszkania”. Nie zapomnij złożyć swojego podpisu pod treścią oświadczenia.
 4.  
  Adres zameldowania nie jest niezbędnym składnikiem rekrutacji – wtedy w polach dotyczących adresu zameldowania należy podać adres zamieszkania, a następnie potwierdzić wprowadzone dane przesyłając zeskanowane oświadczenie o nie posiadaniu adresu zameldowania. 

  Sposób rekrutacji

 1.  
  Nie wystarczy zapisać się on-line, trzeba spełnić warunki rekrutacji, złożyć wszystkie wymagane dokumenty i podpisać dokumenty, dzieki którym wpiszemy Cię na listę studentów.
 2. Nie. Konieczne jest dostarczenie wymaganych dokumentów w oryginałach z odpowiednimi załącznikami do Biura Rekrutacji WIT.
 3. Tak. Możesz zmienić wybrany kierunek studiów, o ile jest jeszcze taka możliwość, tzn. trwa jeszcze rejestracja zarówno na te studia, z których chcesz się wypisać jak i na te, na które zamierzasz się zapisać (również w przypadku gdy dokonałeś już opłaty wpisowego lub podpisałeś dokumenty). Wystarczy, że napiszesz do nas e-maila na adres rekrutacja+zmiana@wit.edu.pl. Wyrejestrujemy Cię z dotychczasowego kierunku i zapiszemy na nowo wybrane studia.
 4. Informację o decyzji w sprawie zakwalifikowania na studia otrzymasz na e-maila podanego w UBI w ciągu 3 dni roboczych od momentu zaakceptowania wymaganych dokumentów, które stanowią podstawę kwalifikacji na wybranym przez Ciebie kierunku studiów.
 5. Wymagane dokumenty nie muszą być składane osobiście. W Twoim imieniu komplet dokumentów może złożyć upoważniona przez Ciebie osoba lub możesz je przesłać pocztą/kurierem.
 6. Gdy otrzymasz e-mailem zawiadomienie o zakwalifikowaniu się na studia, powinieneś dostarczyć oryginały dokumentów do Biura Rekrutacji WIT.
 7. Jest to indywidualna decyzja każdego kandydata. Przy podejmowaniu jej należy uwzględnić swoje dotychczasowe osiągnięcia na różnych polach nauki, a także swoje umiejętności i zainteresowania. Zachęcamy do zapoznania się z opisem specjalności i przedmiotów specjalnościowych oraz programów studiów.

  Opłaty

 1. Tak, jak najbardziej. Czesne i wpisowe możesz uiścić poprzez zsumowanie tych kwot na jednym blankiecie.
 2. Tak.
 3. Forma dokonania wpłaty jest dowolna, najważniejsze jest to, aby wraz ze składanymi dokumentami dostarczyć potwierdzenie przelewu lub dowód wpłaty.
 4. Nie. Opłata jest bezzwrotna.
 5. Termin płatności I raty czesnego dla studentów studiów I i II stopnia rozpoczynających studia od października 2019 upływa 20 września.
 6. Czesne – poczynając od II raty wpłaca się do 10 dnia każdego miesiąca.
 7. Nie, czesne można wpłacać w ratach miesięcznych.

  Studiowanie

 1. Zajęcia na studiach zaocznych odbywają się w soboty i niedziele co dwa tygodnie w godzinach 800 - 2000.
 2. Nie, są trzy lokalizacje miejsc w Warszawie, w których odbywają się zajęcia:
  Newelska (w planie zajęć sale oznaczone symbolem N): ul. Newelska 6
  Gizów (symbol G): ul. Gizów 6
  Księcia Janusza (symbol K): ul. Księcia Janusza 45/47
  Zobacz wszystkie miejsca na mapie.
 3. Studentem WIT zostaje się w momencie podpisania dokumentów o studiowaniu, jednakże pełnoprawny „status” studenta uzyskuje się podczas immatrykulacji – jest to dzień rozpoczęcia roku akademickiego określony zarządzeniem Rektora w sprawie organizacji roku akademickiego. Jeżeli dokumenty zostały podpisane po terminie rozpoczęcia roku akademickiego – „status” studenta rozpoczyna się w dniu ich podpisania.
 4. Wirtualna Uczelnia UBI - Uczelniany Bank Informacji WIT, to w pełni zinformatyzowany system zarządzania. Składa się z dwóch odrębnych serwisów: UBI – dla kandydatów na studia, studentów, absolwentów i kadry dydaktycznej oraz UBIA – dla pracowników. UBI pozwala na zapisanie się na wybrany kierunek studiów bezpośrednio przez przeglądarkę internetową, a także na korzystanie z zasobów sieci WIT (konto e-mail, jabber, zdalny pulpit). W systemie UBI będziesz mógł na bieżąco obserwować postęp Twojej rekrutacji na studia, a także prześlesz wymagane dokumenty (w tym fotografię do Elektronicznej Legitymacji Studenckiej).