Information for International Students

Important information in relation to COVID-19.

Dear Students,

Due to the epidemiological situation, our school WIT has implemented remote classes in order not to interrupt the teaching process. Pay attention to messages regarding current recommendations, on the Internet and other media. Remember to keep basic safety rules that government institutions inform about through the media.

In urgent cases, contact WIT via e-mail sjo@wit.edu.pl

Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej just published a subpage for international students where we'll post all the updates related to the COVID-19 and the impact of the virus on the Higher Education in Poland.
e-mail: international@psrp.org.pl

EXTENDED VALIDITY OF STUDENT ID CARDS AND THE POSSIBILITY TO SUSPEND LONG-TERM TICKET – THE CITY CARD

We would like to remind you that Prime Minister Jarosław Gowin has already signed the regulation, thanks to which the validity of student and doctoral ID cards has been automatically extended to the 31st of May 2020, without the need to come to the dean's offices for a hologram personally.

You can also suspend the city card if you are not using it now – Send the application electronically to the e-mail address: ztm@ztm.waw.pl with the subject: suspension of the ticket.

  • provide only the city card number in the message
  • in the case of our WIT student ID card, this is the MIFARE number (3 digits + 8 digits)

Details on the: FB Warszawskiego Transportu Publicznego  (Warsaw Public Transport FB)

Уважаемые студенты,

В связи с эпидемиологической ситуацией наш институт WIT ввел дистанционные занятия, чтобы не прерывать учебный процесс. Путешествие за границу могут  быть ограничены. Обращайте внимание на информации касательно текущих рекомендаций в Интернете и других средствах массовой информации. Просим вас также о соблюдении  основных правил безопасности, о которых правительственные учреждения сообщают через средства массовой информации.

В экстренных случаях обращайтесь в университет WIT по электронной почте: sjo@wit.edu.pl

Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej e-mail: international@psrp.org.pl

Напоминаем, что премьер-министр Ярослав Говин уже подписал постановление, благодаря которому срок действия студенческих и докторских ,билетов был автоматически продлен до 31 мая БЕЗ необходимости явки в деканат лично для наклейки голограммы.

Вы также можете приостановить действие городской карты (проездного билета по городу), если не используете ее сейчас. Отправьте заявку в электронном виде по адресу e-mail: ztm@ztm.waw.pl  с заголовком «Приостановка билета»:

  • укажите в сообщении только номер городской карты
  • в случае нашего студенческого билета WIT это номер MIFARE (3 цифры + 8 цифр)

Больше деталей на FB Warszawskiego Transportu Publicznego

Шановні студенти,

У зв’язку з епідеміологічною ситуацією наш університет WIT запровадив дистанційні заняття, щоб не переривати дидактичний процес. Подорожі за кордон можуть бути обмежені. Звертайте увагу на повідомлення щодо поточних рекомендацій в Інтернеті та інших засобах масової інформації. Будь ласка, дотримуйтеся  основних правил безпеки, про які інформують державні установи через засоби масової інформації.

В екстрених випадках ви можете звертатися  до університету WIT через  електронну пошту: sjo@wit.edu.pl

Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej e-mail: international@psrp.org.pl

Нагадуємо, що прем'єр-міністр Ярослав Говін вже підписав регламент, завдяки якому термін дії студентських та докторських квитків автоматично продовжено до 31 травня БЕЗ необхідності особисто з’являтися в деканах за голограмою.

Ви також можете «заморозити»  міську карту, якщо не використовуєте її зараз.  Надішліть заявку на електронну адресу: ztm@ztm.waw.pl  під назвою  «Призупинення дії квитка»:

  • у повідомленні вкажіть лише номер міської картки
  • у випадку нашого студентського квитка WIT -  це номер MIFARE (3 цифри + 8 цифр)

Детальніше на FB Warszawskiego Transportu Publicznego

Drodzy Studenci WIT,

W związku z sytuacją epidemiologiczną nasza uczelnia WIT wprowadziła zajęcia zdalne, aby nie przerywać procesu dydaktycznego. Zwracajcie uwagę na komunikaty dotyczące bieżących zaleceń w Internecie i innych mediach. Pamiętajcie o zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa, o których informują instytucje rządowe poprzez media. W pilnych przypadkach kontaktujcie się z uczelnią WIT poprzez e-mail sjo@wit.edu.pl
Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej na swojej stronie uruchomił specjalną zakładkę i maila w celu pomocy dla studentów z zagranicy w związku z sytuacją emidemiczną w Polsce - COVID-19.
e-mail: international@psrp.org.pl

PRZEDŁUŻONA WAŻNOŚĆ KARTY MIEJSKIEJ I MOŻLIWOŚĆ ZAWIESZENIA KARTY MIEJSKIEJ

Przypominamy Wam, że Premier Jarosław Gowin podpisał już rozporządzenie, dzięki któremu ważność legitymacji studenckich i doktoranckich została automatycznie wydłużona do 31 maja, bez konieczności osobistego stawiania się w Dziekanatach po hologram.

Można też zawiesić kartę miejską jeśli się teraz z niej nie korzysta – Wyślij wniosek elektronicznie na e-mail: ztm@ztm.waw.pl z tytułem: zawieszenie biletu.

  • w treści wiadomości podaj wyłącznie numer karty miejskiej
  • w przypadku naszej legitymacji studenckiej WIT jest to numer MIFARE (3 cyfry + 8 cyfr)

Szczegóły na FB Warszawskiego Transportu Publicznego

Aktualności


Organizacja semestru zimowego 2020/21 od 19 października 2020
Rekrutacja
16/10/2020

Organizacja semestru zimowego 2020/21 od 19 października 2020

Zarządzenie Rektora w sprawie komunikatu Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 października 2020 r. dotyczącego wprowadzenia tzw. „strefy czerwonej” w Warszawie i wynikających z tego konsekwencji.
Projekt Wstrzymany Oddech
Aktualności
09/10/2020

Projekt Wstrzymany Oddech

Joanna Krzysztoń i Grzegorz Rogala - wykładowcy kierunku Grafika WIT realizatorami projektu: WSTRZYMANY ODDECH
Organizacja semestru zimowego w roku akademickim 2020/2021
Rekrutacja
06/10/2020

Organizacja semestru zimowego w roku akademickim 2020/2021

Informacja dotycząca organizacji semestru zimowego w nowym roku akademickim 2020/2021.