Organizacja semestru zimowego w roku akademickim 2020/2021

06/10/2020

Informacja dotycząca organizacji semestru zimowego w nowym roku akademickim 2020/2021.

Szanowni Studenci i Wykładowcy naszej Uczelni,

Dynamika rozwoju pandemii koronawirusa wymusza prowadzenie zajęć - w większości - w formule on-line.

Rozpoczynamy ten 25 rok działalności WIT z nadzieją, że w niedługim okresie wirus zostanie pokonany na tyle, aby bezpiecznie powrócić do normalnego społecznego życia akademickiego, do zajęć prowadzonych w bezpośrednim kontakcie Student – Wykładowca.

W trosce o wspólne bezpieczeństwo, organizacja semestru zimowego została podporządkowana rygorom sanitarnym.

Zwracam się z prośbą o szczegółowe zapoznanie się z treścią Zarządzenia nr 558 regulującego zalecenia i bezwzględne nakazy, których przestrzeganie w bardzo dużym stopniu uchroni wszystkich nas przed zakażeniem koronwirusem.

Życzę wszystkim Państwu dużo cierpliwości w sprostaniu warunkom organizacji studiów a także wiary w powrót do normalności.

prof. dr hab. inż. Maciej Krawczak
Rektor


Information on the organization of the winter semester in the new academic year 2020/2021.

Dear Students and Lecturers of WIT,

The dynamics of the development of the COVID-19 pandemic has led to the necessity of conducting classes (mostly) on-line.

We are starting this 25th year of educational and scientific activity the WIT in the hope that in the virus will be defeated soon enough to resume regular social academic life safely, to resume classes conducted in direct student-lecturer contact.

For the sake of common security, the organization of the winter semester has been subject to sanitary rigors.

I would like to ask you to read the content of Regulation No. 558 on the recommendations and regulations, the observance of which will protect all of us against coronavirus infection.

I wish you all a lot of patience in meeting the conditions of study organization and belief in returning to regular life.

prof. dr hab. inż. Maciej Krawczak
Rector


Уважаемые студенты и преподаватели нашего университета!

Динамика развития пандемии коронавируса заставляет проводить нас занятия, в основном, в режиме онлайн (дистанционной форме).

Мы начинаем 25-й год работы BTI в надежде, что в ближайшем будущем вирус будет достаточно побежден, чтобы безопасно вернуться к нормальной социальной академической жизни и к занятиям, проводимым в прямом контакте между студентами и преподавателями.

В интересах общей безопасности при организации зимнего семестра были введены строгие санитарные нормы.

Прошу вас ознакомиться с содержанием Постановления № 558, регулирующего рекомендации и абсолютные предписания, соблюдение которых во многом защитит всех нас от заражения коронавирусом.

Желаю всем терпения в выполнении условий организации обучения, а также веры в возвращение к нормальной жизни.

prof. dr hab. inż. Maciej Krawczak
Rector


Шановні студенти та викладачі нашого університету!

Динаміка розвитку пандемії коронавіруса змушує проводити нас заняття, в основному, в режимі он-лайн (дистанційній формі).

Ми починаємо 25-й рік роботи BTI в надії, що в найближчому майбутньому вірус буде опанований на стільки, щоб безпечно повернутися до нормального соціального академічного життя і до занять, котрі проводяться в прямому контакті між студентами і викладачами.

В інтересах загальної безпеки при організації зимового семестру були введені суворі санітарні норми.

Прошу вас ознайомитися з вмістом Постанови № 558, що регулює рекомендації і абсолютні розпорядження, дотримання яких багато в чому захистить всіх нас від зараження коронавірусом.

Бажаю всім терпіння у виконанні умов організації навчання, а також віри в повернення до нормального життя.

prof. dr hab. inż. Maciej Krawczak
Rector

Organizacja semestru zimowego w roku akademickim 2020/2021