Seminarium: Oszacowania parametryczne ocen Pareto optymalnych w mieszanych problemach optymalizacyjnych wielkiej skali

29/10/2021

Zapraszamy na wspólne seminarium naukowe Pracowni Inteligentnych Systemów Wspomagania Decyzji (ISWD) Politechniki Wrocławskiej, Zakładu Wspomagania Decyzji w Warunkach Ryzyka IBS PAN oraz Centrum Technik Informatycznych WIT.

W dniu 3 listopada (środa) o godzinie 13:15 odbędzie się wspólne seminarium naukowe Pracowni Inteligentnych Systemów Wspomagania Decyzji (ISWD) Politechniki Wrocławskiej, Zakładu Wspomagania Decyzji w Warunkach Ryzyka IBS PAN oraz Centrum Technik Informatycznych WIT, na którym dr inż. Janusz Miroforidis z Zakładu Wspomagania Decyzji w Warunkach Ryzyka IBS PAN wygłosi referat pt. „Oszacowania parametryczne ocen Pareto optymalnych w mieszanych problemach optymalizacyjnych wielkiej skali”.

Oszacowania parametryczne ocen Pareto optymalnych w mieszanych problemach optymalizacyjnych wielkiej skali

Streszczenie:

Optymalizacja wielokryterialna oraz wielokryterialne podejmowanie decyzji wykorzystywane są do rozwiązywania szeregu praktycznych problemów decyzyjnych, które mogą być modelowane jako wielokryterialne mieszane problemy optymalizacyjne. Jednak pomimo gwałtownego rozwoju technik obliczeniowych (hardware i software), wciąż daje o sobie znać tzw. przekleństwo wymiaru. Nie jest trudno wskazać instancje takich problemów, dla których wyznaczenie (pewnych) elementów frontu Pareto przez wyspecjalizowane optymalizatory jest niemożliwe przy przyjęciu limitu czasu na obliczenia optymalizacyjne, a istnienie takiego limitu wydaje się założeniem racjonalnym w praktycznych procesach decyzyjnych. Gdy w ramach przyjętego limitu czasu decydent otrzymuje jedynie aproksymację rozwiązania Pareto optymalnego, to nie wie on jak daleko od frontu Pareto jego ocena się znajduje.
Na niniejszym, wprowadzającym seminarium (pierwszym z dwóch poświęconych tej tematyce), przedstawione zostaną autorskie metody wyznaczania oszacowań od dołu i od góry na wartości współrzędnych ocen rozwiązań Pareto optymalnych zadanych wektorami wag użytej do skalaryzacji metryki Czebyszewa. Źródłem oszacowań są skończone zbiory, które tworzą dyskretną, dwustronną aproksymację frontu Pareto. Zagadnienia poruszane na niniejszym seminarium były już prezentowane Zespołowi IBS PAN, a na kolejnym seminarium przedstawione zostaną nowe wyniki.

Seminarium będzie przeprowadzone w trybie stacjonarnym na Politechnice Wrocławskiej w budynku C-3, ul. Janiszewskiego 11, sala 118. oraz za pomocą systemu telekonferencyjnego.

Link do spotkania

Seminarium: Oszacowania parametryczne ocen Pareto optymalnych w mieszanych problemach optymalizacyjnych wielkiej skali