Zarządzanie w IT

Specjalność na studiach magisterskich na kierunku Informatyczne Techniki Zarządzania

Dlaczego warto wybrać ?

Nowoczesne firmy poszukują specjalistów, którzy umożliwiają sprawną komunikację między kierownictwem firmy a informatykami w określaniu założeń i celów informatyzacji oraz w trakcie projektowania, wdrażania i użytkowania systemów informatycznych. Tacy specjaliści winni wykazywać się interdyscyplinarnym wykształceniem menedżersko- informatycznym.

Zdobyte kompetencje:

 1. Interdyscyplinarne kwalifikacje menedżera-specjalisty w dziedzinie komputerowego wspomagania procesów zarządzania
 2. Umiejętność analizy i modelowania procesów biznesowych, która jest wymagana w fazie analizy przedwdrożeniowej
 3. Projektowanie i wdrażanie systemów informatycznych
 4. Zarządzanie projektami informatycznymi, znajomość metodyk
 5. Umiejętność zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z PN 2700x
 6. Wiedza na temat zarządzania ciągłością działania w biznesie
 7. Umiejętności miękkie w zakresie komunikacji interpersonalnej, m. in. umiejętność pracy w zespole, kierowania zespołem, prowadzenia negocjacji

Kim będziesz po studiach ?

Znajdziesz zatrudnienie jako projektant informatycznych systemów zarządzania na stanowisku:

 1. menedżera IT
 2. analityka biznesowego
 3. analityka systemowego
 4. konsultanta ds. wdrażania systemów informatycznych.

W realizacji programu nauczania kładziemy nacisk na przekazywanie zarówno wiedzy teoretycznej jak i praktycznej, stąd duży udział laboratoriów komputerowych, warsztatów i projektów w prowadzonych zajęciach.

Realizowane przedmioty specjalnościowe

 • Jakość i bezpieczenstwem zarządzania
 • Projektowanie systemów w oparciu o usługi w technologiach chmurowych
 • Zarządzanie wytwarzaniem oprogramowania
 • Zarządzanie ciągłością działania w biznesie
 • Komputerowe wspomaganie podejmowania decyzji w problemach wielokryterialnych
 • Uczenie maszynowe w systemach zarządzania
 • Seminarium magisterskie I i II ZIT

Możliwość zdobycia  certyfikatów

W progranie studiów II stopnia na kierunku ITZ  (w ramach tzw. ogólnoakademickiego przedmiotu do wyboru) prowadzone są następujące przedmioty:

M o R ® Foundation

SAF ( Service Automation Framework) - wdrażanie usług

Facilitation - zarządzanie spotkaniami

Przedmioty prowadzone są przez doświadczonych  trenerów, a ich zaliczenie jest udokumentowane w suplemencie do dyplomu i może stanowić podstawę  do przystąpienia (na własny koszt) do egzaminów certyfikacyjnych. Szczegółowe informacje dt możliwości przystąpienia do egzaminu przekazuje prowadzący przedmiot.