Ocena oddziaływania na środowisko

Ocena oddziaływania na środowisko.
Węzłowe zagadnienia prawnomiędzynarodowe.
Agata Kosieradzka-Federczyk

Publikacja ukazała się dzięki wsparciu
Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania

Recenzja naukowa
dr hab. Z. Cieślak, prof. UKSW
dr hab. M. Nyka, UG

Druk
Sowa Sp. z o.o. ul. Raszyńska 13 05-500 Piaseczno

ISBN
978-83-61551-28-7
 

Ocena oddziaływania na środowisko (.pdf)

Ocena oddziaływania na środowisko. Węzłowe zagadnienia prawnomiędzynarodowe.


Spis treści

Skróty 5
Zagadnienia wstępne 9
Rozdział 1. Pozycja i rozwój oceny oddziaływania na środowisko w wymiarze międzynarodowym 27
1.1. Wprowadzenie 27
1.2. Uwarunkowania rozwoju oceny oddziaływania w wymiarze międzynarodowym 27
1.3. Ocena oddziaływania na środowisko a uwarunkowania prawa międzynarodowego 36
1.4. Ocena oddziaływania na środowisko jako efekt modernizacji ekologicznej 44
1.5. Rozwój oceny oddziaływania na środowisko w wymiarze geograficznym 47
1.6. Rozwój oceny oddziaływania w zakresie przedmiotowym 51
1.7. Wzajemny wpływ rozwoju oceny oddziaływania w wymiarze międzynarodowym i krajowym 62
1.8. Podsumowanie 64
Rozdział 2. Charakterystyka prawna oceny oddziaływania na środowisko 65
2.1. Wprowadzenie 65
2.2. Pojęcie oceny oddziaływania na środowisko w aktach prawa międzynarodowego 65
2.3. Pojęcie oceny oddziaływania na środowisko w działalności organizacji międzynarodowych 68
2.4. Pojęcie oceny oddziaływania na środowisko w doktrynie 69
2.5. Ocena oddziaływania na środowisko w procesie decyzyjnym 74
2.6. Ocena oddziaływania na środowisko a inne instrumenty analizy wpływu na środowisko 81
2.7. Ocena oddziaływania na środowisko - definicja 86
2.8. Podsumowanie 88
Rozdział 3. Determinanty rozwoju oceny oddziaływania na środowisko w prawie międzynarodowym 89
3.1. Wprowadzenie 89
3.2. Geneza i podstawy oceny oddziaływania w USA 90
3.3. Ocena oddziaływania a konferencje międzynarodowe dotyczące ochrony środowiska 104
3.4. Ocena oddziaływania a działalność organizacji międzynarodowych 113
3.5. Ocena oddziaływania a działalność międzynarodowych instytucji finansowych 129
3.6. Podsumowanie 141
Rozdział 4. Ocena oddziaływania na środowisko a zasady i instytucje prawa międzynarodowego 145
4.1. Wprowadzenie 145
4.2. Zasada niedyskryminacji 147
4.3. Zrównoważony rozwój w prawie międzynarodowym 149
4.4. Zasada niewyrządzania szkody (transgranicznej) 156
4.5. Zasada prewencji 163
4.6. Zasada przezorności 167
4.7. Zasada dobrego sąsiedztwa i zasada współpracy 172
4.8. Podsumowanie 176
Rozdział 5. Międzynarodowe podstawy oceny oddziaływania na środowisko 179
5.1. Wprowadzenie 179
5.2. Akty końcowe międzynarodowych konferencji 180
5.3. Akty dotyczące ochrony przyrody 188
5.4. Akty dotyczące ochrony wód 206
5.5. Akty dotyczące ochrony powietrza 217
5.6. Akty międzynarodowe w zakresie zmian klimatu 219
5.7. Inne akty regionalne 223
5.8. Akty dotyczące ochrony terenów poza jurysdykcją państw oraz Arktyki 237
5.9. Zwyczaj jako źródło przeprowadzenia EIA 241
5.10. Sądy i trybunały międzynarodowe 248
5.11. Podsumowanie 251
Rozdział 6. Struktura oceny oddziaływania na środowisko w prawie międzynarodowym 253
6.1. Wprowadzenie 253
6.2. Nałożenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania 255
6.3. Scoping i zakres oceny oddziaływania na środowisko 264
6.4. Notyfikacja i konsultacje 268
6.5. Udział społeczeństwa 273
6.6. Decyzja finalna 279
6.7. Monitoring i audyt porealizacyjny 282
6.8. Podsumowanie 287
Rozdział 7. Rola oceny oddziaływania na środowisko w prawie międzynarodowym 291
7.1. Wprowadzenie 291
7.2. Ocena oddziaływania jako instrument identyfikacji i koordynacji interesów 292
7.3. Uspołecznienie procesów decyzyjnych 294
7.4. Promowanie współpracy i przejrzystości w relacjach międzynarodowych 300
7.5. Skuteczność i efektywność oceny oddziaływania na środowisko 306
7.6. Podsumowanie 311
Zakończenie 313
Wykaz aktów i orzecznictwa 321
Bibliografia 335