Natālija Brokāne: Interplay of Lights

Wystawy indywidualne /
 nazwa
Interplay of Lights
 wernisaż
 termin
 kuratorzy
Ilze Bodža
 wstęp
Darmowy
Natālija Brokāne: Interplay of Lights

In the nature of light, there is an interaction between lighted areas and shadows, in a painting or graphic, it is an interplay of lighter and darker areas. Photography is an art form based on light and shadow interplay; it is also called drawing with the help of light. Without light and shadow, any artistic work will look flat, without volume, dimension and life, without the soul. The artist's task and ability is to see what others cannot see, to see the interplay of light and shadow, their subtle nuances. To learn to see and stop the moment, capture it only with the help of a pencil, a brush or a click of a camera. The most important thing in photography is how the photographer sees the world, how he thinks, feels and dreams...
Without light there is no shadow, without shadow there is no light. Let the interplay of light and shadow triumph in works of art! May light prevail in the universe!

W naturze światła istnieje interakcja między oświetlonymi obszarami i cieniami, w obrazie lub grafice jest to wzajemne oddziaływanie obszarów jaśniejszych i ciemniejszych. Fotografia jest formą sztuki opartą na grze światła i cienia; nazywa się to również rysowaniem za pomocą światła. Bez światła i cienia każde dzieło artystyczne będzie wyglądać płasko, bez objętości, wymiaru i życia, bez duszy. Zadaniem i umiejętnością artysty jest dostrzeganie tego, czego inni nie widzą, dostrzeganie gry światła i cienia, ich subtelnych niuansów. Aby nauczyć się dostrzegać i zatrzymywać chwilę, uchwyć ją tylko za pomocą ołówka, pędzla lub kliknięcia aparatu. W fotografii najważniejsze jest to, jak fotograf widzi świat, jak myśli, czuje i marzy...
Bez światła nie ma cienia, bez cienia nie ma światła. Niech gra światła i cienia zatriumfuje w dziełach sztuki! Niech światło zapanuje we wszechświecie!

Natālija Brokāne: Interplay of Lights