WIT Szkoła Wyższa

Newelska 6

Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania powstała w 1996 roku z inicjatywy Prezesa Polskiej Akademii Nauk. Od kilku lat powszechnie używana jest nazwa WIT Szkoła Wyższa pod auspicjami PAN. Funkcjonowanie pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk zapewnia studentom przekazywanie wiedzy przez wybitną kadrę naukową wywodzącą się z Instytutów PAN. Najzdolniejsi studenci uczelni otrzymują propozycje pracy naukowo-badawczej w Instytucie Badań systemowych PAN, z którym współorganizujemy studia doktoranckie.

WIT jest jedną z najlepszych uczelni w obszarze technik komputerowych w Polsce – kształci informatyków, grafików i menedżerów.

Uczelnia jest członkiem KRASP (Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich), jako jedna z 9 szkół niepublicznych.

WIT jest nowoczesną specjalizowaną uczelnią ukierunkowaną na kształcenie w zakresie technik komputerowych stosowanych m.in. w zarządzaniu, administracji i mediach. Uruchomienie w 2009 roku nowych kierunków studiów umożliwiło szersze wykorzystanie doświadczeń edukacyjnych zdobytych na kierunkach informatyka oraz zarządzanie. Rozwój cywilizacji informacyjnej od wielu lat jest strategicznym celem Unii Europejskiej. Powszechna edukacja informacyjna, której ważnym elementem jest kształcenie w szkołach wyższych, jest niezbędnym element nowoczesnego systemu szkolnictwa w Polsce.

Zadaniem uczelni jest kształcenie w zawodach wspierających rozwój społeczeństwa informacyjnego. Cele strategiczne WIT realizuje poprzez:
ciągłe wprowadzanie najnowszych osiągnięć nauki do programów nauczania, pozwalających na stałą poprawę jakości procesów dydaktycznych i rozwój badań naukowych,
osiąganie wysokiej efektywności procesu dydaktycznego w oparciu o system wewnętrznej oceny jakości kształcenia uwzględniający w szerokim zakresie opinie studentów i nauczycieli akademickich, poszerzanie współpracy z przodującymi uczelniami w kraju i za granicą oraz z Polską Akademią Nauk.

Witryna internetowa

Adres: ul. Newelska 6
01-447, Warszawa, Polska

Zobacz na mapie

Wystawy WIT w WIT Szkoła Wyższa