Ryszard Sekuła: Książki

Wystawy indywidualne zagraniczne /
 nazwa
Książki / Books
 termin
 kuratorzy
 wstęp
Darmowy
Ryszard Sekuła: Książki

MALARSTWO ewoluowało poprzez zastosowanie wielu stylów i technik, dając początek nowym dziedzinom artystycznym i sposobom wyrażania siebie. Niekiedy różnorodność powstałych w ostatnim czasie dzieł sztuki inspiruje do ciekawych sporów i angażuje w poszukiwanie nowych sposobów przekazu języka malarstwa. Artysta Ryszard Sekuła wykorzystuje technikę filigranu, aby nadać swoim dziełom określone znaczenie, „wizję” i filozofię. W ten sposób malarz przekazuje odbiorcy swoją twórczą wizję obiektów na scenie – książek – poprzez swobodne promieniowanie oraz dynamiczny układ barw i linii. Prace R. Sekuły pokazują znaczenie malarstwa jako żywego, witalnego aktu! Jest to język wizualny, którym autor posługuje się po mistrzowsku i z wdziękiem.
Postawa mistrza jest wyraźna w doborze ocenianych kompozycji, rytmicznym układzie pociągnięć barwnych i osiąganiu pulsującego brzmienia linii. R. Sekuła tworzy wielkie dzieła sztuki, prezentując osobliwą syntezę składników języka malarskiego w spójny i cudownie wdzięczny sposób.
Artysta stara się wniknąć w istotę tematu, oferując jego barwne zobrazowanie. Nie godzi się na powielanie wizualnego kształtu otoczenia wybranego podmiotu. Prace R. Sekuły przekazują głębsze estetyczne spojrzenie na rzeczywistość, przywołując temat książek. F. Bacon, wielki myśliciel, porównał książki do kłębów myśli, które unoszą się w pływach czasu, miękko przenosząc swój cenny ładunek z pokolenia na pokolenie... Tak więc książki zawierają nieopisanie bogatą wiedzę i odgrywają kluczową rolę w rozwoju ludzkości. Zawierają informacje o ludzkim umyśle i emocjach, marzeniach i nadziejach, miłości i nienawiści, a także o wodzie, ziemi, powietrzu i ogniu. Książki zapewniają każdemu zarówno materialny, jak i duchowy dobrobyt, a także wytrzymałość w najtrudniejszych momentach życia.
Artysta łączy w dziele sztuki swoje pomysły, uczucia i starania ze swoim talentem, wiedzą, doświadczeniem oraz emocjonalnie i zmysłowo obserwowaną rzeczywistością, przekazuje swoje zrozumienie i tworzy treść dzieła sztuki na etapie swojej malarskiej podróży, podejmując temat i ideę książki. „Czytając” tekst dzieła sztuki, każdy obserwator rozumie jego treść w oparciu o własne doświadczenie i rozumienie odpowiedniego języka plastycznego, odpowiadającego jego samoświadomości, w wyniku czego powstaje odpowiadający mu obraz plastyczny. R. Sekula zrealizował artystyczne odzwierciedlenie swojego świata tak, jak zrobiłby to każdy artysta – wyrażając swój świat w postaci swoistego „tekstu”, wykorzystując dostępne mu środki wyrazu, a w końcu wyraz ten został odnaleziony.
Twórczość artystyczna R. Sekuły łączy cechy osobiste, przemyślenia i refleksje z doświadczeniem twórczym i estetycznym, zapewniając i zachęcając do przekazywania kreatywności w społeczeństwie. Wystawa „Książki” R. Sekuły niesie wartości estetyczne i etyczne, obrazuje ludzkie doświadczenie artystyczne, przemawia do intelektu, uczuć i wyobraźni, jak również do podświadomości, ukazując widzowi cel i sens jego życia, pomagając mu zrozumieć świat i samego siebie. Prace prezentowane na wystawie wyrażają wysoki stopień doskonałego warsztatu, nowatorskiego charakteru i talentu twórczego R. Sekuły, który na ogół przejawia się jako antyteza natury. Prace R. Sekuły odgrywają ekspresyjną rolę w życiu społeczeństwa, obejmując duchowe sfery ludzkości, których inne formy świadomości publicznej nie mogą.

Inta Klāsone

Ryszard Sekuła: Książki