Zenon Balcer: Kondensacja

Wystawy indywidualne zagraniczne /
 nazwa
Kondensacja / Condensation
 miejsce
 termin
 artyści
 wstęp
Darmowy

Wybór tematu był wynikiem zainteresowań autora fotografią, animacją i grafiką oraz chęcią połączenia w nowatorski sposób możliwości jakie niosą ze sobą te dziedziny sztuki. Dzięki takiej hybrydyzacji mediów powstał nowy, interdyscyplinarny organizm posiadający nową, artystyczną jakość. Jest to próba nowego spojrzenia na możliwość interpretacji ruchu zawartego w obrazie filmowym i przełożenia uzyskanych informacji na język statycznej grafiki. Przy wykorzystaniu własnej, autorskiej metody twórczej, wypracowanej w oparciu o dotychczasowe doświadczenia autora związane zarówno z technikami tradycyjnymi jak i komputerowymi, nastąpiło scalenie dwóch światów: analogowego i cyfrowego. Przeszłości i teraźniejszości. W prezentowanym cyklu zaistniało odwrócenie standardowego toku myślenia związanego z przedstawianiem na nieruchomej płaszczyźnie „zamrożonych” elementów sugerujących ruch. W przeciwieństwie do symulacji ruchu w elementach stacjonarnych, informacje o przeszłych, rzeczywistych ruchach zostały wplecione w dwuwymiarową nieruchomą grafikę, tworząc nowy byt.

Podstawą wykonania tych prac były wykreowane w studyjnych warunkach ruchome zdarzenia zarejestrowane kamerą wideo, gdzie ludzkie dłonie stały się praktycznie niewyczerpanym źródłem inspiracji artystycznych. Celem prezentowanych prac nie było zrewolucjonizowanie podejścia do zagadnień związanych z ruchem, ale raczej poprzez analizę i odwołania do wybranych artystycznych poszukiwań innych twórców w pokrewnej materii, uzyskanie nowego, interesującego spojrzenia na znany od lat problem.

Zenon Balcer: Kondensacja