Informatyka w administracji

Specjalność na studiach licencjackich na kierunku e-Administracja

Dlaczego ta specjalność ?

Obecnie trwa intensywny proces informatyzacji administracji publicznej w Polsce, związany z członkostwem w UE i realizacją kilku dużych projektów informatycznych, wspieranych przez fundusze unijne w obszarze elektronicznej administracji. Zachodzące przeobrażenia skutkują wzrostem popytu na wykwalifikowane kadry urzędnicze dla administracji. Tacy specjaliści winni wykazywać się interdyscyplinarnym wykształceniem, łączącym wiedzę z zakresu prawa i administracji z umiejętnościami posługiwania się technikami informatycznymi. Urzędy poszukują specjalistów w dziedzinie zastosowań informatyki w administracji publicznej, którzy umożliwiają sprawną komunikację między urzędem a obywatelem.

Dynamicznie rozwijająca się cyfryzacja  administracji jak i wirtualizacja platform elektronicznego urzędu wymaga nowych praktycznych umiejętności w zakresie wykorzystania nowych instrumentów teleinformatycznych.

Zdobyte kompetencje:

 • umiejętność posługiwania się ogólną wiedzą z zakresu nauk o prawie i administracji oraz podstawową wiedzą ekonomiczną, w tym wiedzą z zakresu finansów publicznych jak i nauk o zarządzaniu w aspekcie prawnym,
 • umiejętność posługiwania się w praktyce zawodowej nowymi metodami i technikami pracy biurowej wykorzystując nowoczesne technologie informacyjne,
 • umiejętność sprawnego posługiwania się dostępnymi środkami informacji (np. Internet) oraz tworzenia efektywnych kanałów komunikacji społecznej,
 • umiejętność organizowania i kierowania niewielkimi zespołami oraz zarządzaniem w warunkach konfliktu,
 • umiejętność rozwiązywania problemów zawodowych w praktyce administracyjnej z wykorzystaniem wiedzy o relacjach i komunikacji interpersonalnej jak i współczesnych metod i technik negocjacji,
 • przygotowanie do pracy urzędniczej w różnych rodzajach administracji publicznej tak rządowej jak i samorządowej,
 • przygotowanie do samodzielnego doskonalenia i uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności w warunkach postępu procesów integracyjnych w Europie,

Perspektywy zawodowe :

Po ukończeniu kierunku administracja można podjąć pracę:

 • w urzędach administracji rządowej i samorządowej
 • w organizacjach pozarządowych współpracujących z administracją publiczną,
 • w przedsiębiorstwach (państwowych i prywatnych), dla których administracja publiczna jest głównym partnerem handlowym oraz stanowi ważny element środowiska zewnętrznego,
 • w firmach doradczych pracujących na rzecz administracji rządowej i samorządowej,
 • w organizacjach międzynarodowych, a w szczególności w krajach Unii Europejskiej,
 • w innych organizacjach integrujących realizację zadań z zakresu administracji publicznej.