Informatyka Stosowana

Rada Naukowa i Redakcja

Zeszyty Naukowe
Wydziału Informatyki

Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania
pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk

„Informatyka Stosowana”

Adres Redakcji:
Newelska 6, 01-447 Warszawa
wpz@wit.edu.pl
http://www.wit.edu.pl/wpz

Rada Naukowa:
Prof. dr hab. Janusz Kacprzyk
Prof. dr hab. Maciej Krawczak
Prof. dr hab. Zbigniew Nahorski - przewodniczący
Prof. dr hab. Witold Pedrycz
Dr hab. inż. Eulalia Szmidt
Dr hab. Sławomir Zadrożny

Redakcja:
Dr Jan W. Owsiński – redaktor naczelny
Dr inż. Jarosław Sikorski
Mgr Aneta M. Pielak – asystent
Mgr inż. Krzysztof Sęp

 

O czasopiśmie

Zeszyty Naukowe Wydziału Informatyki i Grafiki Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie, zatytułowane „Informatyka Stosowana”, są czasopismem naukowym, poświęconym szeroko pojętej informatyce. Czasopismo ma za cel prezentowanie wyników prac, prowadzonych na Wydziale Informatyki i Grafiki Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania, a także osiągnięć szerszej społeczności badaczy i nauczycieli akademickich, jak również praktyków, ze wspomnianego zakresu tematycznego. „Informatyka Stosowana” publikuje artykuły naukowe, doniesienia, opinie i recenzje, a przede wszystkim artykuły oparte na pracach dyplomowych absolwentów kierunku Informatyka w WSISiZ, stanowiąc forum wymiany osiągnięć i doświadczeń, poglądów oraz ocen, a w ten sposób przyczynia się do integracji i bardziej efektywnej współpracy szerokiego środowiska, związanego z tematyką czasopisma w Polsce i poza jej granicami.

*   *   *

Teksty zgłaszane do druku należy nadsyłać na adres Redakcji:

Jan W. Owsiński, redaktor naczelny
Zeszyty Naukowe WI „Informatyka Stosowana”
Newelska 6
01-447 Warszawa
najlepiej na adres poczty elektronicznej: wpz@wit.edu.pl
załączając postać elektroniczną w MSWord według stylu

Procedura recenzyjna

 1. Wszystkie teksty, nadsyłane do czasopisma Informatyka Stosowana (dalej: IS) jako artykuły, w tym artykuły dyskusyjne, podlegają procedurze recenzyjnej. Teksty, nadsyłane jako artykuły i artykuły dyskusyjne, traktowane są jako prace naukowe.
 2. Recenzje wykonywane są przez niezależnych specjalistów, wskazanych przez Redakcję IS, z dziedziny, której poświęcony jest przedmiotowy artykuł.
 3. Recenzje są anonimowe i oparte są na standardowym formularzu, ustalonym przez Redakcję IS, przy czym recenzenci zachęcani są do załączania obszerniejszych uzasadnień swoich ocen oraz wskazania konkretnych, ważnych dla oceny aspektów i szczegółów pracy.
 4. Uznaje się, że dla ważności procedury recenzyjnej wystarczy jedna recenzja, jeśli w sposób przekonywujący uzasadnia końcową opinię. W przypadku recenzji skrajnych (przyjęcie do druku bez poprawek, odrzucenie), jak również recenzji zbyt enigmatycznych, nie podających wystarczającego uzasadnienia końcowej opinii, zakłada się potrzebę wykonania drugiej recenzji. Recenzent może zażądać powtórnej recenzji pracy po jej ewentualnych modyfikacjach i poprawkach.
 5. Głównymi przesłankami procedury recenzyjnej są: wartość naukowa pracy oraz stopień jej oryginalności na tle literatury przedmiotu w danej dziedzinie. Publikowane w IS są wyłącznie prace gdzie indziej nie zgłoszone ani nie publikowane. Akceptowane są prace w języku polskim lub angielskim.
 6. Autorzy otrzymują recenzje swojej pracy, wraz z pismem od Redakcji, wyjaśniającym stanowisko Redakcji w sprawie nadesłanego tekstu w świetle recenzji i sugerującym dalsze postępowanie Autorom (rodzaj modyfikacji, ich głębokość, ewentualna konieczność dołączenia dodatkowych wyjaśnień). W swoim piśmie Redakcja może także zawrzeć uwagi, dotyczące stylu artykułu i jego strony redakcyjnej (formaty, zbiory elektroniczne, itp.). Pismo Redakcji zawiera odpowiednie stwierdzenia i sugestie także w przypadku przyjęcia artykułu bez poprawek merytorycznych, jak również w przypadku odrzucenia artykułu.
 7. Po nadejściu poprawionej wersji pracy, jeśli któryś recenzent zażądał powtórnej recenzji, nowa wersja pracy jest do tej osoby przekazywana, wraz z odpowiednią dokumentacją, w celu sporządzenia powtórnej recenzji. Jeśli żaden recenzent nie wyraził takiej potrzeby, Redakcja dokonuje oceny nowej wersji pracy na podstawie recenzji, zawartości nowej wersji w porównaniu z poprzednią, oraz ewentualnych dodatkowych wyjaśnień Autorów.
 8. W przypadku powstania kontrowersji między Autorami a recenzentami co do istotnych aspektów pracy, Redakcja zwróci się do Rady Naukowej czasopisma o opinię, mającą służyć jako podstawa do podjęcia decyzji, co do dalszego przebiegu procedury recenzyjnej, a w uzasadnionych przypadkach skieruje pracę do dodatkowego recenzenta z innego ośrodka niż Autorzy i dotychczasowi recenzenci.
 9. W przypadku konieczności dokonania kolejnych poprawek pracy, powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio.
 10. Po zaakceptowaniu pracy do publikacji z punktu widzenia zawartości merytorycznej, Redakcja może jeszcze zwrócić się do Autorów o sporządzenie wersji do opublikowania, zgodnej ze stylem czasopisma, jeśli taka potrzeba istnieje.

Instrukcja dla autorów

Artykuły do Zeszytów Naukowych WI „Informatyka Stosowana”

 1. Nadsyłane do Redakcji końcowe teksty muszą spełniać wszystkie wymagania edytorskie. Proszę pamiętać, że teksty ich nie spełniające zostaną odesłane autorom!
 2. Należy nadesłać, najlepiej pocztą elektroniczną, zbiór źródłowy oraz zbiór drukowalny (pdf, ps, eps).
 3. Tekst pisany w edytorze Word w powszechnie używanych wersjach.
 4. Zalecana objętość całości artykułu nie powinna przekraczać 30 stron w stylu.
 5. Rysunki, tabele i literatura powinny być umieszczone w jednym zbiorze elektronicznym wraz z tekstem; tabele i rysunki powinny być rozmieszczone według odpowiednich powołań w tekście (tj. nie razem na końcu tekstu); rysunki w jednym z popularnych formatów (bmp, pcx, eps); styl literatury i odniesień do literatury podano w punkcie 9 poniżej.
 6. Tekst pisany czcionką Times New Roman 10 p. z pojedynczymi odstępami; tytuł kapitalikami wytłuszczonymi (11 p.); po jednym odstępie: nazwisko/a autora/ów czcionką wytłuszczoną (11 p.); bez odstępu: adres - zwykłą czcionką; po jednym odstępie: streszczenie i słowa kluczowe - w węższej kolumnie (patrz p. 8 poniżej); śródtytuły (części) artykułu - podkreślone, oznaczone cyframi arabskimi, poprzedzone jednym odstępem; tytuły mniejszych części - zwykłą czcionką (prosimy nie schodzić poniżej poziomu dwóch cyfr w dzieleniu artykułu na części); wzory, rysunki, tabele - numeracja ciągła w obrębie artykułu; numeracja wzorów - po stronie prawej, przy marginesie; wszystkie elementy wzorów i oznaczeń, także w tekście - kursywą i/lub innymi krojami wyróżnionymi, w sposób konsekwentny.
 7. Teksty pisane w formacie A4 z następującymi marginesami (wskazane tutaj ustawienie marginesów daje format B5, w którym wydrukowane będą materiały): górny: 3 cm, dolny: 7,5 cm; wewnętrzny: 3 cm, zewnętrzny: 6 cm („marginesy lustrzane”); na oprawę: 0 cm; nagłówek: 2,5 cm, stopka: 7 cm; streszczenie w kolumnie o 2 cm węższej (po 1 cm z lewej i prawej); pojedynczy odstęp między wierszami; między akapitami - dodatkowy odstęp; po tytułach części artykułu: dodatkowy odstęp; akapity rozpoczynają się od wcięcia 1 cm; wzory, numerowane po prawej stronie, prosimy traktować jak części zdań (np. zachowanie interpunkcji po wzorach); tabele i rysunki nie mogą wykraczać poza ustaloną przy pomocy marginesów szerokość i wysokość kolumny (12´19,5 cm); czcionka w tabelach może mieć 9p.
 8. Tytuł nie może przekraczać 60 znaków; śródtytuły powinny mieścić się w jednym wierszu; streszczenie nie powinno przekraczać 15 wierszy; poniżej streszczenia umieszczamy do 5 słów lub wyrażeń kluczowych; prosimy o podanie tzw. "żywej paginy" - skróconego tytułu artykułu do zamieszczenia jako nagłówek (prosimy nie umieszczać nagłówków samemu); prosimy możliwie unikać przypisów (w szczególności – odwołania do literatury, patrz niżej, prosimy umieszczać wyłącznie w tekście).
 9. Odwołania do literatury: przez podanie nazwiska lub nazwisk (do dwóch) autorów i roku wydania pracy, np. Kowalski i Nowak (1997), zaś przy większej liczbie autorów: Malinowski i in. (1965); w spisie literatury (całość spisu literatury czcionką 9p.) podajemy: autora/ów - nazwisko i inicjały, rok wydania w nawiasie okrągłym, tytuł pracy, wydawcę, ewentualnie miejsce wydania itp.; pierwszy wiersz opisu - od lewego marginesu, drugi wcięty na 1 cm; przykłady podano poniżej:

  Naukowski C.J. (1929) Raport z badań wspólnych. Instytut Naukowy i Wdrożeniowy WSTiPK, Lędźwiany, oprac. 123B/29.
  Nowak S. (1999a) O pewnym zagadnieniu praktycznym w zastosowaniu do innego. Postępy Nauki i Praktyki, XXVIII, 2, 7-77.
  Nowak S. (1999b) On a certain practical problem applied to quite yet another one. Annals of General and Specific Science, 96, 15, 2345-2467.
  Postępowski W.L., Autorski P.K., Naukowski C.J. (1926) Dlaczego nie umiemy działać rozważnie? Wyd. Myśl Niezależna i Naukowa, Ostrów Podhalański.
  Wydawnicka A.B. (2000) Zadania nierozwiązywalne i ich rozwiązania. W: S. Redaktorski, red., Czy wszechświat jest taki, czy inny? Dom Wydawniczy "Cosmos", Zielonka-Brody-Siewierz.

Szablon artykułu

Pobierz szablon artykułu