Studia podyplomowe na kierunku

Analiza biznesowa i metodyki zwinne zarządzania projektami

2
semestry
2 semestry
~~MENU_SPECJALNOSC~~

Dlaczego warto wybrać

W ostatnich latach coraz szerzej stosowane są metody zwinne w realizacji projektów informatycznych. Zastosowanie w projekcie zarządzania zwinnego wymaga innej organizacji zespołu projektowego niż w projektach zarządzanych tradycyjnie oraz zrozumienia przez członków zespołu idei zarządzania zwinnego. Zespoły tworzone dla realizacji projektu zarządzanego metodami zwinnymi składają się ze specjalistów różnej specjalności. Organizacja takich zespołów wymaga przypisania odpowiednich ról poszczególnym członkom zespołu oraz określenia zasad współpracy. Zasady organizacji zespołów określają metodyki zarządzania zwinnego.

W projektowaniu systemów informatycznych bardzo ważnym elementem jest wykonanie analizy biznesowej potrzeb użytkownika systemu. Błędy popełnione na tym etapie przyczyniają się w dużym stopniu do zwiększenia kosztów i wydłużenia czasu projektowania systemu. W metodykach zwinnych w porównaniu do metod tradycyjnych umiejętność prowadzenia analizy biznesowej jest szczególnie ważna i inaczej realizowane niż w projektowaniu tradycyjnym. Z tych powodów niezbędne jest zapoznanie zespołu projektującego z zastosowaniem metodyk zwinnych z nowym podejściem do prowadzenia analizy biznesowej oraz umiejętnościami współpracy analityka z pozostałymi członkami zespołu.

Korzyści

Studia podyplomowe dostarczą słuchaczowi praktycznej i kompleksowej wiedzy oraz umiejętności z zakresu metodyk zwinnego zarządzania projektami oraz prowadzenia analizy biznesowej projektowanego systemu.

Słuchacze podczas studiów poznają zwinne metody zarządzania projektami, różnice pomiędzy tymi metodami oraz wskazówki które metody stosować w określonych projektach.

Program studiów przewiduje uzupełnienie wiedzy słuchaczy w zakresie metod i technik wykorzystywanych w trakcie analizy systemów informatycznych. W programie studiów przewidziano omówienie zagadnień dotyczących architektury systemu, modelowania procesów biznesowych oraz modelowania elementów składowych systemu. Program studiów zawiera także niezbędną wiedzę w zakresie inżynierii wymagań.

W ramach studiów przewidziano również zajęcia mające na celu przygotowania słuchaczy do certyfikowanych egzaminów z AgilePM oraz Scrum Foundation.

Studia w sposób kompleksowy przygotują słuchaczy do pełnienia roli analityka biznesowego a także zarządzania projektami z zastosowaniem metodyk zwinnych.

Adresaci studiów

Studia podyplomowe dedykowane są kierownikom projektów informatycznych oraz członkom zespołów projektowych - analitykom i architektom systemów informatycznych pracujących w zespołach zwinnych. Przeznaczone są również dla menedżerów z doświadczeniem, którzy chcą poznać i doskonalić metodyki oraz narzędzia informatyczne wspomagające realizacje projektów.

 

Oferta edukacyjna skierowana jest do:

 • kandydatów na analityków i architektów systemów IT,
 • kandydatów na kierowników projektów,
 • kandydatów na kierowników zespołów projektowych,
 • doradców i konsultantów,
 • kierowników jednostek organizacyjnych oraz ich zastępców,
 • kandydatów na projektantów systemów IT,
 • kierowników jednostek organizacyjnych IT, ich zastępców,
 • kierowników oraz pracowników działów IT,
 • do wszystkich osób, które pragną zdobyć wysokie kwalifikacje menedżerskie w obszarze IT.

Czas trwania studiów

Studia trwają dwa semestry, tj. 200 godzin.

Terminarz zajęć:

semestr zimowy : 

1. 23/24.10.2021 5. 08/09.01.2022
2. 13/14.11.2021 6. 22/23.01.2022
3. 27/28.11.2021 7. 29/30.01.2022
4. 11/12.12.2021 8. 12/13.02.2022

 

Dokument ukończenia studiów podyplomowych

Absolwenci po ukończeniu studiów podyplomowych otrzymują przewidziane ustawą świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk.

Możliwość zdobycia 2 międzynarodowych certyfikatów

 • AgilePM® Foundation
 • SCRUM® Foundations.

Program studiów

CZAS TRWANIA (liczba godzin): dwa semestry (200 godzin)

Semestr I

  Nazwa przedmiotu Liczba godzin ECTS Forma zal.
Wykł. Ćw.
1 Podstawy architektury korporacyjnej 8   2 Z
2 Architektura systemów oparta na mikrousługach 16 8 6 E
3 Metodyki zwinne zarządzania projektami 8   2 E
4 Inżynieria danych 8 16 6 E
5 Modelowanie procesów biznesowych z zastosowaniem notacji BPMN 8 8 4 E
6 Modelowanie systemów z zastosowaniem notacji UML 8 16 6 Z
    56 48 26  

Semestr II

  Nazwa przedmiotu Liczba godzin ECTS Forma zal.
Wykł. Ćw.
1 Analiza finansowa projektu 8 8 4 Z
2 Zarządzanie zmianą 12   3 E
3 Zwinne zarządzanie projektami SCRUM® Foundation 16   4 E
4 Uruchomienie, realizacja i nadzór nad przebiegiem projektów – szkolenie akredytowane AgilePM 16   4 E
5 Techniki analizy i projektowania aplikacji (Domen Driven Development) 8 12 5 Z
6 Podstawy inżynierii wymagań w projektowaniu zwinnym 8 8 4 E
7 Egzamin końcowy     10 E
    68 28 34  

Opłaty
dla słuchaczy rozpoczynających studia w roku akademickim 2021/2022

Wysokość czesnego 

studia podyplomowe płatność jednorazowa (za semestr) płatność w ratach (za semestr)
Analiza biznesowa 3000 zł 4 x 800 zł

  

Termin płatności jednorazowej: 25.10.2021 r.

Terminy płatności rat w semestrze zimowym:

1 – do 25.10.2021 r.;  2 – do 10.11.2021 r; 3 –do 10.12.2021 r.; 4 – 10.01.2022 r.