Studia podyplomowe na kierunku

Cyfryzacja w administracji

2
semestry
2 semestry

Dlaczego warto wybrać

Dynamicznie rozwijająca się cyfryzacja  administracji jak i wirtualizacja platform elektronicznego urzędu wymaga ciągłego doskonalenia i nabywania nowych praktycznych umiejętności w zakresie wykorzystania nowych metod i technik z wykorzystaniem instrumentów teleinformatycznych.

Wydział Informatycznych Technik Zarządzania prowadząc unikatową w skali naszego kraju specjalność e-administarcja na kierunku administracja  posiada bogaty  dorobek praktyczny w zakresie przygotowania kadr urzędników administracyjnych. Warto również dodać, że w dniach 8-9 marca 2015 r., odbyła się wizytacja Polskiej Komisji Akredytacyjnej (ocena programowa) kierunku administracja, prowadzonym na Wydziale Informatycznych Technik Zarządzania.

W podsumowaniu raportu z wizytacji  Zespół Oceniający stwierdził, że:
•    wypracowana została nowatorska koncepcja i oferta dydaktyczna, która  jest odpowiedzią na zmiany związane z transformacją administracji w dobie postępu technologicznego, rozwoju informatyzacji i cyfryzacji,
•    Uczelnia przewartościowała mechanizmy administrowania sprawami publicznymi z profilu klasycznego – „prawniczego” na profil
menedżersko-informatyczny w administracji,
•   w opracowanych  planach studiów dowartościowano  potrzebę uzyskania wiedzy i umiejętności w zakresie informatyki w administracji.

co w konsekwencji pozwoliło  Uczelni na ukształtowanie Nowego Oblicza Kierunku Administracja”.

Zasadniczym celem studiów podyplomowych jest praktyczne przygotowanie słuchaczy do wdrażania i realizowania usług administracji publicznej z wykorzystaniem technologii teleinformatycznych. Studia pozwolą zarówno podnieść kwalifikację pracownikom zatrudnionym obecnie, jak i zdobyć umiejętności niezbędne do wykonywania pracy urzędnika administracji publicznej.

Korzyści

Podczas studiów uczestnicy zapoznają się ze współczesnymi rozwiązaniami informatycznymi stosowanymi w pracy administracji. Oferowane studia pozwolą na uzyskanie europejskiego certyfikatu wiedzy teleinformatycznej w administracji publicznej jak strukturach unijnych - ECDL oraz rozszerzą umiejętności w takich zakresach jak:

  • inżynieria wymagań użytkownika w zakresie wdrażania systemów informatycznych w administracji,
  • analiza potrzeb informacyjnych w strukturach administracji w aspekcie jej cyfryzacji
  • metodyk zarządzania wdrożeniem systemów informatycznych w zakresie studium wykonalności jak i organizacyjnym, czy finansowym,
  • podstaw tworzenia wirtualności usług poprzez możliwości funkcjonalne architektury e-urzedu,
  • praktycznego nabycia wiedzy i umiejętności w zakresie uzyskania certyfikatu ECDL jako wymogu Unii Europejskiej w zakresie profesjonalizmu urzędnika administracji.

Czas trwania studiów

Studia trwają dwa semestry, tj. 192 godziny. Zajęcia rozpoczynają się w październiku 2018 r. 

Programy studiów

Studia podyplomowe Cyfryzacja w administracji 2018/2019

Opłaty
dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2018/2019

Wysokość czesnego

studia podyplomowe płatność jednorazowa (za semestr) płatność w ratach (za semestr)
Cyfryzacja w administracji 2 300 zł 4 x 625 zł

Opłata wpisowa

Termin płatności wpisowego – bezpośrednio po zakwalifikowaniu kandydata.

opłata wpisowa
300 zł

Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi.

Terminy płatności czesnego

Terminy jednorazowych płatności za semestr nauki:

  • do dnia 10 października 2023 r. za semestr zimowy
  • do dnia 10 marca 2024 r. za semestr letni
semestr zimowy termin płatności
I do 10.10.2023 r.
II do 10.11.2023 r.
III do 10.12.2023 r.
IV do 10.01.2024 r.
semestr letni termin płatności
I do 10.03.2024 r.
II do 10.04.2024 r.
II do 10.05.2024 r.
IV do 10.06.2024 r.

Za datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek uczelni.

Pełne informacje o opłatach (czesne i inne) obowiązujących w roku akademickim 2023/2024 studentów rozpoczynających studia w październiku 2023 r. zamieszczone są w UBI w dziale do pobrania.