Studia podyplomowe na kierunku

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
poziom podstawowy

niestacjonarne (zaoczne)
2
semestry
2 semestry

Dlaczego warto wybrać

Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk  w związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwane dalej „RODO”) kontynuuje w kolejnej edycji przygotowanie kandydatów do specjalistycznego zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Po IV edycjach studiów dedykowanych ABI [w latach 2013 -2017] nadszedł czas na zmianę nazwy studiów z zachowaniem programu kształcenia uwzględniającego nowelizację przepisów RODO. Rozporządzenie określa w art. 37 ust. 5 Inspektor ochrony danych jest wyznaczany na podstawie kwalifikacji zawodowych, a w szczególności wiedzy fachowej na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych oraz umiejętności wypełnienia zadań.

Powstała tym samym konieczność przygotowania Inspektorów do zgodnej z nowymi przepisami, realizacji ustawowych obowiązków w trybie kwalifikacji określonych w ISCDE. Celem studiów jest uzyskanie efektów kształcenia w wymiarze pełnych kwalifikacji zawodowych zgodnych z przepisami o poziomach i dziedzinach kształcenia określanych w literaturze kompetencjami twardymi, a tym samym wykazanie przez Inspektorów formalnych uprawnień zawodowych. Specyfika jednostek przetwarzających dane osobowe w postaci tradycyjnej i elektronicznej, wymaga umiejętności rozpoznania interoperacyjnych aspektów prawno – organizacyjnego i technicznie – audytowego, zarządzania bezpieczeństwem. Istotnym elementem działania IOD są wymagania określone w przepisach Rozporządzenia KRI 2012.

W oparciu o art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne – AUDYT BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI koreluje z zadaniami nowego Rozporządzenia ODO. Zapisy obu aktów prawnych wymagają udokumentowanych kwalifikacji zawodowych w celu wypełnienia obowiązków określonych w Rozporządzeniu ODO UE w trakcie wykonywania zawodu Inspektora Ochrony Danych osobowych [DPO - data protection officer].  

Studia realizowane we współpracy ze

SIODO

Stowarzyszeniem Inspektorów
Ochrony Danych Osobowych

 

Adresaci studiów

Studia skierowane są do osób odpowiedzialnych za organizację ochrony danych osobowych po nowelizacji Rozporządzenia RODO i Ustawy w działalności:

 • Organów publicznych
 • Podmiotów publicznych
 • Jednostek biznesu
 • Jednostek ochrony zdrowia
 • Sądów powszechnych
 • Sektora MSP
 • Innych organizacji

Oferta edukacyjna skierowana jest do:

 • kandydatów na inspektorów ochrony danych osobowych
 • osób wyznaczonych do wykonywania zadań inspektora
 • doradców i konsultantów; audytorów bezpieczeństwa informacji

oraz:

 • kierowników jednostek organizacyjnych, ich zastępców
 • kierowników komórek organizacyjnych (kadry, płace, działy informatyczne, księgowość)
 • kierowników komórek obsługi klientów (pacjentów/ studentów/lokatorów etc.)
 • osób realizujących zadania związane z przetwarzaniem danych osobowych (audytorzy, radcy, konsultanci, współpracownicy)

Prezentowane studia podyplomowe stanowią perspektywiczne zasilenie potrzeb rynku pracy na specjalistów zarządzania  bezpieczeństwem informacji,
w wymiarze zdobycia lub uzupełnienia wiedzy osób pracujących w różnych organizacjach w obszarach zarządzania informacją.

Cel studiów

Ukończenie studiów pozwoli wykorzystać wiedzę podczas wykonywania czynności zawodowych Inspektora Ochrony Danych, a także udzielanie porad oraz  konsultacji stronom trzecim.

Certyfikat

Dla osób zainteresowanych istnieje możliwość uzyskania certyfikatu Audytora Wewnętrznego SZBI wg normy 27001* wydanego przez firmę TÜV NORD POLSKA. [* Audytor Wewnętrzny SZBI PN-ISO/IEC 27001 (- ISMS -Information Security Management System) – kurs realizowany w trakcie dodatkowego zjazdu oraz opłaty, po zgłoszeniu zapotrzebowania przez osoby zainteresowane]

Opieka merytoryczna - JAROSŁAW FELIŃSKI

Kadra dydaktyczna

Zajęcia prowadzić będą wysokiej klasy specjaliści posiadający teoretyczne i empiryczne podstawy zarządzania informacjami.

 • Ewa Kulesza – Uniwersytet Łódzki; Pierwszy Generalny Inspektor GIODO RP w latach 1998 – 2006
 • Jarosław Feliński – Wykładowca akademicki, audytor ISMS 27001 IRCA
 • Przemysław Olszewski – Dyrektor Biura Rektora AGH Kraków, Audytor wiodący PN 27001
 • Sebastian Szczerba – Audytor wiodący PN 27001, radca prawny
 • Roman Podobiński – Szef  IT ZDiZ GDAŃSK; Audytor wiodący PN 27001
 • Tomasz Lenarczyk - Radca prawny, wykładowca akademicki.

Czas trwania studiów

Studia trwają dwa semestry, tj. 218 godzin.

Opinie absolwentów

Obejmując funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji zdawałam sobie sprawę
o złożoności działań i odpowiedzialności, jakie będą na mnie spoczywały. ABI w organizacji to jednocześnie strażnik i doradca w procesie przetwarzania danych osobowych. Z jednej strony to delegat administratora danych, który wdraża rozwiązania z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa informacji, z drugiej to nadzorca przestrzegania  prowadzonych metod, mentor, podejmujący szereg działań skoncentrowanych na edukacji i pogłębianiu wiedzy wśród wszystkich pracowników i osób współpracujących z organizacją.

Wiedzę nt. zarządzania bezpieczeństwem informacji postanowiłam uzupełnić
i zweryfikować podejmując dalszą edukację poprzez udział w specjalistycznych studiach podyplomowych. Wybór uczelni, opierałam na opiniach innych słuchaczy i absolwentów. Istotny był dla mnie zakres tematyczny studiów wyrażony w programie, kadra dydaktyczna,
a także możliwość uzyskania dodatkowych certyfikatów.

Studia Podyplomowe, podjęte w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk o specjalności Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji w mojej ocenie to najlepsza oferta proponowana obecnie na rynku.

Szerokie spektrum tematyczne z zakresu bezpieczeństwa informacji przedstawione zostało ze starannością odpowiednią do problemu zarządzania danymi, a w szczególności dbałością przedmiotu rozważań, dzięki wieloletniemu doświadczeniu kadry wykładowców - praktyków, nowoczesnemu programowi zajęć, dostosowanemu do indywidualnych wymagań i potrzeb grupy słuchaczy oraz możliwości udziału w zajęciach warsztatowych i ćwiczeniach w trakcie zajęć. Analiza pism, ocena zjawisk, ćwiczenia wystąpień publicznych były stałym elementem kształcenia podyplomowego.

Studia podyplomowe  pomogły mi w pogłębianiu wiedzy z zakresu bezpieczeństwa informacji oraz przetwarzania danych osobowych, a także w doskonaleniu i zdobywaniu nowych umiejętności z tego zakresu, a w szczególności: tworzeniu i aktualizacji dokumentacji, oceny i modyfikacji wdrożonych rozwiązań, prezentowania własnych propozycji, przeprowadzania audytów i sporządzania raportów uwzględniających przepisy prawa oraz międzynarodowe standardy, w tym normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, prowadzenia szkoleń i prezentacji, oraz wiele innych.

Dzięki studiom w WIT podniosłam swoje kwalifikacje i wartość na rynku pracy, ale co ważne zyskałam wsparcie innych słuchaczy oraz wykładowców w codziennym zmaganiu się z jakże dynamicznie zmieniającą się i ważną obecnie tematyką bezpieczeństwa informacji. 

W lipcu 2015 r., w konkursie na stanowisko Administratora Bezpieczeństwa Informacji
w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, uzyskałam najwyższą ocenę i zdobyłam nową pracę, a tym samym wielkie wyzwanie.

Serdeczne podziękowania składam Pani Ewie Kuleszy znakomitemu wykładowcy.

Natalia Bender

Programy studiów

Studia podyplomowe Inspektor Ochrony Danych Osobowych (poziom podstawowy) 2019/2020


Szczegółowych informacji dt. programu studiów udziela opiekun merytoryczny studiów: mgr Jarosław Feliński – tel kontaktowy: 602 105 852; e mail: podyplomowe-iodo@wit.edu.pl

Opłaty
dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2019/2020

Wysokość czesnego 

studia podyplomowe płatność jednorazowa (za semestr) płatność w ratach (za semestr)
Inspektor ochrony danych osobowych - poziom podstawowy 2500 zł 4 x 675 zł

Opłata wpisowa

Termin płatności wpisowego – bezpośrednio po zakwalifikowaniu kandydata.

opłata wpisowa
300 zł

Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi.

Terminy płatności czesnego

Terminy jednorazowych płatności za semestr nauki:

 • do dnia 10 października 2019 r. za semestr zimowy
 • do dnia 10 marca 2020 r. za semestr letni
semestr zimowy termin płatności
I do 10.10.2019 r.
II do 10.11.2019 r.
III do 10.12.2019 r.
IV do 10.01.2020 r.
semestr letni termin płatności
I do 10.03.2020 r.
II do 10.04.2020 r.
II do 10.05.2020 r.
IV do 10.06.2020 r.

Za datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek uczelni.

Pełne informacje o opłatach (czesne i inne) obowiązujących w roku akademickim 2019/2020 studentów rozpoczynających studia w październiku 2019 r. zamieszczone są w UBI w dziale do pobrania.