Studia podyplomowe na kierunku

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
poziom zaawan­sowany

niestacjonarne (zaoczne)
2
semestry
2 semestry

Dlaczego warto wybrać

Koncepcja programu studiów „Inspektor Ochrony Danych Osobowych IOD / DPO* - poziom zaawansowany” powstała w oparciu o zmiany przepisów prawa, które weszły w życie z dniem 24 maja 2016 r. oraz prognozowanych potrzeb rynku pracy. Oferta jest zgodna z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27.04.2016 r. (Dz. U. UE L 119/1) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych - (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO - obowiązujące przedsiębiorców w pełnym zakresie od 25 maja 2018r.)

Na podstawie art. 37 ust. 5 Inspektor ochrony danych [IOD] - jest wyznaczany na podstawie kwalifikacji zawodowych, a w szczególności wiedzy fachowej  na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych oraz umiejętności wypełnienia zadań(…)].

Inspektor ochrony danych osobowych został sklasyfikowany jako zawód w przepisach Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 2014 r., który określono pod pozycją klasyfikacji zawodów i specjalności nr 242212.

W ramach studiów praktycy z dziedziny prawa, informatyki, zarządzania przedstawią związki dzisiejszego ABI i nowej funkcji IODO – DPO.  Zajęcia będą się odbywały w formie warsztatów. W trakcie studiów przeprowadzony zostanie proces audytowania oraz tworzenia opisu [raportu] na przykładzie rozwiązań organizacji współpracującej z uczelnią

Studia realizowane we współpracy ze

SIODO

Stowarzyszeniem Inspektorów
Ochrony Danych Osobowych

Rekrutacja

Przyjęcia na studia odbywają się w oparciu o wyniki egzaminu wstępnego.

Zakres egzaminu wstępnego obejmuje znajomość: Konstytucji, Ustawy ODO, Rozporządzenia wykonawczego UODO, Ustawy o informatyzacji [...], Rozporządzeń KRI, PN ISO /IEC rodziny 27000/27001/27005/24762.

Zalecana literatura:

  • Konstytucja, Ustawa ODO, Rozporządzenie RODO
  • Rozporządzenia wykonawcze UODO
  • Ustawa o informatyzacji [...]
  • Rozporządzenie KRI
  • PN ISO /IEC rodziny 27000/27001/27005/24762

W celu zapisania się na egzamin kandydat zobowiązany jest dokonać rejestracji on-line

Czas trwania studiów

Studia trwają 2 semestry (192 godziny)

Opieka merytoryczna - mgr Jarosław Feliński

Programy studiów

Studia podyplomowe Inspektor Ochrony Danych Osobowych (poziom zaawansowany) 2019/2020


Szczegółowych informacji dt. programu studiów udziela opiekun merytoryczny studiów: mgr Jarosław Feliński – tel kontaktowy: 602 105 852; e mail: podyplomowe-iodo@wit.edu.pl

Opłaty
dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2019/2020

Wysokość czesnego 

studia podyplomowe płatność jednorazowa (za semestr) płatność w ratach (za semestr)
Inspektor ochrony danych osobowych - poziom zaawansowany 2700 zł 4 x 725 zł

Opłata wpisowa

Termin płatności wpisowego – bezpośrednio po zakwalifikowaniu kandydata.

opłata wpisowa
300 zł

Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi.

Terminy płatności czesnego

Terminy jednorazowych płatności za semestr nauki:

  • do dnia 10 października 2019 r. za semestr zimowy
  • do dnia 10 marca 2020 r. za semestr letni
semestr zimowy termin płatności
I do 10.10.2019 r.
II do 10.11.2019 r.
III do 10.12.2019 r.
IV do 10.01.2020 r.
semestr letni termin płatności
I do 10.03.2020 r.
II do 10.04.2020 r.
II do 10.05.2020 r.
IV do 10.06.2020 r.

Za datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek uczelni.

Pełne informacje o opłatach (czesne i inne) obowiązujących w roku akademickim 2019/2020 studentów rozpoczynających studia w październiku 2019 r. zamieszczone są w UBI w dziale do pobrania.