Studia podyplomowe na kierunku

Inżynieria sieci teleinforma­tycznych

2
semestry
2 semestry
~~MENU_SPECJALNOSC~~

Studia prowadzone na Wydziale Informatyki w ramach kierunku Informatyka.

Absolwenci uzyskują specjalistyczną wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • architektury sieci teleinformatycznych z uwzględnieniem praktycznej analizy modeli OSI oraz TCP/IP, rodzajów urządzeń sieciowych, usług sieciowe, przełączania, adresacji, routingu statycznego i dynamicznego, wirtualizacji
 • transmisji danych w sieciach
 • zasad zapewniania i głównych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa sieci IP
 • budowy i zasady działania sieci bezprzewodowych WIFI
 • transmisji dźwięku i obrazu i głosu w sieciach IP (VOIP)
 • wykorzystania kryptografii w sieciach
 • wirtualnych sieci prywatnych VPN
 • zarządzanie sieciami IP i rozwiązywania typowych problemów.

Studia przeznaczone są dla inżynierów sieciowych, inżynierów systemowych, administratorów sieci, administratorów systemów, specjalistów ds. sieci IT, specjalistów ds. teleinformatyki, oraz osób odpowiedzialnych za zarządzanie projektami w obszarze sieci IT, które chcą nabyć lub pogłębić umiejętności w zakresie nowoczesnych rozwiązań stosowanych w sieciach teleinformatycznych.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studium podyplomowe IST musi posiadać dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia. Preferowanymi kandydatami są osoby mające kierunkowe wykształcenie z informatyki, telekomunikacji, elektroniki lub dziedzin pokrewnych. Kandydat powinien posiadać podstawową wiedzę z teleinformatyki w zakresie: systemu operacyjnego MS Windows, protokołu IP, roli routerów, switchy i firewalla w sieci, protokołów http, DNS, poczty elektronicznej.

 • Architektura sieci teleinformatycznych: praktyczna analiza modeli OSI oraz TCP/IP, rodzaje i rola urządzeń sieciowych, proces enkapsulacji,  usługi sieciowe, adresacja IPv4 oraz IPv6, podział na podsieci, sumaryzacja, konstrukcja list ACL,  przypisanie adresów DHCP, ARP, PING, Traceroute.
 • Switching w sieciach IP: CSMA/CD, VLAN, Trunking, VTP, STP, RSTP, MST, etherchannel, technologie CEF i TCAM, protokoły redundancji bramy domyślnej FHRP; zalecenia dla budowy sieci campusowych powyżej kilkuset użytkowników.
 • Routing w sieciach IP: routing statyczny, routing dynamiczny, protokoły klasy „ link-state” i „distance vector”, RIPv1, RIPv2, OSPF, EIGRP, BGP, NAT/PAT.
 • Sieci bezprzewodowe Wi-Fi: standardy a/b/g/n/ac, mechanizm dostępu do łącza CSMA/CA, rodzaje ramek, tryby pracy AP (root, bridge, repeater, mesh), układ kanałów, zakłócenia, budżet mocy dla relacji WIFI, rodzaje anten, kodowanie, modulacja, bezpieczeństwo (WEP, WPA, WPA2, 802.1x, metody EAP, praktyczny pokaz przełamania zabezpieczeń WEP oraz WPA/WPA2); produkty WIFI firmy Cisco.
 • Transmisja danych w sieciach: Metro Ethernet, QinQ, PDH, SDH, DWDM, CWDM, MPLS (VRF, MPSL VPN, P, PE, CPE, LDP), Frame Relay, ISDN, Dialup, ATM, DSL, GSM, SAT; najnowsze trendy w dziedzinie transmisji danych.
 • Wirtualne sieci prywatne VPN: infrastruktura PKI, IPsec VPN, redundancja w IPsec VPN (mechanizmy RRI oraz DPD), VTI (redundancja), GRE VPN (redundancja), DMVPN (redundancja dual DMVPN, single layout oraz dual layout na bazie OSPF oraz EIGRP), GETVPN, redundancja  z wykorzystaniem COOP.
 • Transmisja obrazu i głosu w sieciach IP: klasyfikacja, kolejkowanie, kształtowanie ruchu, policing , RED, WRED, LFI wymagania transmisji voice i video; zalecenia polityki QoS dla korporacji.
 • Zarządzenie sieciami IP: logowanie zdarzeń, serwery syslog, protokół zarządzania SNMP ver 1, 2 i 3, serwer czasu NTP, usługa DHCP,  monitoring sieci sflow, port mirror, CDP, LLDP, NBAR, IP SLA.
 • Bezpieczeństwo sieci IP: firewalle typu „packet filter” i „statefull inspection”, proxy, systemy IDS/IPS, parametry firewalli Cisco oraz Checkpoint, konfiguracja ACL, lock and key ACL, time based ACL, CBAC, ZBFW, TCP intercept,  Web filtering, AV na poziomie sieci, rozwiązania AAA, podsłuch w sieciach, bezpieczeństwo w warstwie L2 (port security, 802.1x, DAI, DHCP snooping, VACL, IP source guard, switchport protected).

Prowadzący zajęcia na studium to posiadający doświadczenie dydaktyczne inżynierowie sieciowi – praktycy z wieloletnim doświadczeniem w zakresie samodzielnej odpowiedzialności za korporacyjne sieci dużej skali. Połączenie kompetencji wykładowcy i inżyniera pozwala im przekazywać aktualną wiedzą z dynamicznie rozwijającego się obszaru sieci teleinformatycznych i wspierać proces nauczania praktycznymi przykładami. Prowadzący zajęcia posiadają m.in. certyfikaty firmy Cisco: CCNA, CCNA Voice, CCSP, CCIP, CCNP, CCNP Voice, a także Cisco Web Security Field Engineer Specialist, Cisco IOS Security Specialist, Cisco IPS Specialist, Cisco Lifecycle Services Advanced Security

Wiedza absolwenta

 • Znajomość i zrozumienie warstwowego modelu budowy sieci OSI oraz stosu TCP/IP
 • Zrozumienie istoty przełączania w warstwie drugiej (pojęcie VLAN, trunking 802.1q) i w warstwie 3 (przełączniki wielowarstwowe)
 • Praktyczna znajomość różnic pomiędzy odmianami protokołu STP
 • Praktyczna znajomość różnic w implementacji protokołów dynamicznego routingu (RIP, OSPF, EIGRP, BGP)
 • Znajomość zalet transmisji usług interaktywnych (głosu i obrazu) w sieciach IP i zrozumienie potrzeb tego rodzaju usług w zakresie jakości transmisji (pasmo, opóźnienie, jitter, straty pakietów)
 • Znajomość infrastruktury klucza publicznego PKI na przykładzie wykorzystania protokołu SSL/TLS do zabezpieczania treści serwisów internetowych

Umiejętności absolwenta

 • Interpretacja w praktyce warstwowego modelu budowy sieci OSI oraz stosu TCP/IP
 • Dokonywanie podziału sieci na podsieci i gospodarowanie publicznymi adresami IP przydzielonymi przez dostawcę usług ISP
 • Samodzielna konfiguracja protokołu STP
 • Samodzielna konfiguracja routingu statycznego oraz protokołów dynamicznych (RIP, OSPF, EIGRP)
 • Dokonywanie właściwego wyboru pomiędzy routerem a przełącznikiem wielowarstwowym dla konkretnego przypadku
 • Samodzielna konfiguracja translacji adresów NAT/PAT
 • Dokonywanie samodzielnego wyboru optymalnej technologii WAN (Ethernet, PDH, SDH, DWDM, CWDM, MPLS, Frame Relay, ISDN, Dialup, ATM, DSL, GSM, SAT) w zależności od potrzeb biznesowych
 • Samodzielna konfiguracja protokołów WAN (PPP, HDLC oraz Frame-Relay)
 • Dokonywanie samodzielnego wyboru technologii bezpieczeństwa odpowiedniej dla konkretnego przypadku (firewalle, systemy IPS, filtrowanie URL, WAF, AAA, 802.1x)
 • Samodzielna konfiguracja firewala typu „packet filter” i „statefull inspection”
 • Dobieranie odpowiednich narzędzi zarządzania sieciami (SNMP, SYSLOG, NTP, SFLOW, SSH)
 • Samodzielna konfiguracja SYSLOG, SNMP, SSH oraz NTP
 • Praktyczne wykorzystanie infrastruktury klucza publicznego do zabezpieczania treści serwisów internetowych (klucze publiczne i prywatne, podpis cyfrowy, CA)
 • Dobieranie odpowiedniej technologii wirtualnych sieci prywatnych VPN (IPSEC, SSL, DMVPN, GETVPN) oraz właściwe ustawianie jej parametrów (rodzaj autentykacji, szyfrowania, parametry czasowe tuneli)
 • Samodzielna konfiguracja tuneli IPsec site-to-site
 • Samodzielne dobieranie odpowiedniego rozwiązania dla sieci bezprzewodowych WIFI (access pointy indywidualne i zarządzane kontrolerem) oraz metody jej zabezpieczenia (WEP, WPA, WPA2)
 • Dobieranie odpowiednich mechanizmów QoS (shaping, policing, LPI, RED, queuing) w zależności od potrzeb biznesowych 

Warunki ogólne

 • Na studium IST przeprowadzany jest obowiązkowy egzamin końcowy połączony z zaliczeniem wszystkich przedmiotów objętych programem studiów.
 • Warunkiem ukończenia Studium IST jest zaliczenie wszystkich przedmiotów objętych programem studiów.
 • Zdanie egzaminu końcowego uprawnia do otrzymania świadectwa ukończenia studium IST.

Egzamin końcowy

 • Egzamin końcowy na studium IST połączony z zaliczeniem wszystkich przedmiotów ma charakter praktyczny i słuchacze przystępują do niego podzieleni na kilkuosobowe zespoły. Egzamin składany jest przed wyznaczonym przez dziekana Wydziału Informatyki nauczycielem akademickim prowadzącym zajęcia z przedmiotów objętych programem Studium IST pod nadzorem kierownika studiów podyplomowych lub jego przedstawiciela.
 • Egzamin końcowy połączony z zaliczeniem wszystkich przedmiotów polega na zespołowym uruchomieniu sieci o zadanych parametrach. Każdy z członków zespołu ma indywidualnie wyznaczone zadania składające się na całość zadania postawionego zespołowi. Wykonanie każdego z indywidualnych zadań sprawdzane jest przez prowadzącego egzamin, który po ich wykonaniu zadaje pytania dodatkowe i ewentualnie koryguje przyjęte przez słuchacza rozwiązania.
 • Wykonanie indywidualnych zadań wraz z odpowiedziami na pytania stanowi podstawę do wystawienia słuchaczowi ocen ze wszystkich przedmiotów objętych programem Studium IST. Dodatkowo wystawiana jest słuchaczowi ocena z egzaminu końcowego, która uwzględnia jego sprawność wykonywania zadań indywidualnych i sposób realizacji zadania przez zespół. Oceny z poszczególnych przedmiotów oraz ocena z egzaminu końcowego są wystawiane w skali: niedostateczna (2,0), dostateczna (3,0), dostateczna plus (3,5), dobra (4,0), dobra plus (4,5), bardzo dobra (5,0), zgodnie z § 14 Regulaminu Studiów Podyplomowych.
 • Zaliczenie przedmiotu następuje po uzyskaniu z niego oceny co najmniej dostatecznej. Słuchacz, który nie zaliczył wszystkich przedmiotów może przystąpić powtórnie do egzaminu końcowego połączonego z zaliczaniem przedmiotów w terminie wyznaczonym przez kierownika studiów podyplomowych. Powtórny egzamin może być zdawany indywidualnie lub zespołowo, w zależności od liczby zdających. Egzamin końcowy może być powtórzony tylko raz.
 • Egzamin uznawany jest za zdany, jeśli słuchacz uzyskał z niego ocenę przynajmniej dostateczną. Słuchacz, który w trakcie egzaminu zaliczył wszystkie przedmioty nie może otrzymać oceny z egzaminu niższej niż najniższa z ocen wystawionych z poszczególnych przedmiotów. Słuchacz, który nie zaliczył któregokolwiek z przedmiotów objętych programem studiów otrzymuje ocenę niedostateczną z egzaminu końcowego.
 • Terminy i czas trwania egzaminów końcowych na Studium IST ustala kierownik studiów podyplomowych i powiadamia o nich słuchaczy nie później niż na dwa tygodnie przed pierwszym ustalonym terminem.

Świadectwo ukończenia

 • Ogólna ocena studiów jest ustalana według zasad podanych w Regulaminie Studiów Podyplomowych WSISiZ.
 • Absolwent Studium IST otrzymuje świadectwo jego ukończenia wydane przez WSISiZ.
 • Świadectwo ukończenia zawiera wykaz zaliczonych przedmiotów z ocenami i punktami ECTS, ogólny wynik studiów określony według zasad podanych w Regulaminie Studiów Podyplomowych oraz zakres tematyczny i ocenę z egzaminu.

Lista przedmiotów

 • Architektura sieci teleinformatycznych
 • Bezpieczeństwo sieci IP
 • Routing w sieciach IP
 • Sieci bezprzewodowe Wi-Fi
 • Switching w sieciach IP
 • Transmisja danych w sieciach
 • Transmisja dźwięku i obrazu w sieciach IP (VoIP)
 • Wirtualne sieci prywatne VPN
 • Zarządzanie sieciami IP

Wyposażenie

Zajęcia laboratoria oraz pokazy praktyczne prowadzone są w oparciu o sprzęt sieciowy firmy Cisco: routery serii 2911 (6 sztuk), 2811 (6 sztuk), rutery 2600 i 2500 (6 sztuk) switche serii 3560 (2 sztuki) i 2960 (12 sztuk), firewalle asa 5505, stand-alone access pointy na bazie Cisco 1841. Dodatkowo są wykorzystywane: serwer SNMP, serwer SYSLOG, serwer FTP, serwer NTP, serwer Radius (AAA) i serwer SMTP/POP3. Duża liczba sprzętu jest intesywnie wykorzystywana do budowania schematów laboratoryjnych których wykonanie nierzadko trwa 10 godzin.

Profil i system kształcenia

Studium ma profil praktyczny z przewagą zajęć laboratoryjnych. Prowadzone jest w systemie zaocznym na zjazdach sobotnich. Zajęcia odbywają się w grupach liczących maksymalnie 20 osób. Poziom i zakres zajęć dostosowywane są do stopnia przygotowania słuchaczy w celu osiągnięcia jak najlepszych efektów kształcenia.

Wymiar zajęć

Rozkład zajęć na studium obejmuje dwa semestry: zimowy (od października do lutego) i letni (od lutego do czerwca). Program studium zawiera 256 godzin akademickich, po 128 godz. w każdym semestrze.  Zajęcia w każdym z semestrów odbywają się w soboty na 13 spotkaniach po 10 godz. zajęć dziennie.

Kontakt

Pytania merytoryczne dotyczące programu kształcenia można kierować na adres: sochacki@wit.edu.pl

Na studia Inżynieria Sieci Teleinformatycznych zdecydowałem się podczas pandemii w roku 2020/21. Miałem wiele wątpliwości, czy studia w formie zdalnej mają sens, szczególnie tak trudne studia, oparte głównie na laboratoriach. Okazało się, że niepotrzebnie się martwiłem. Uważam, że nic nie straciłem a nawet zyskałem. Zalety: była mała grupa w porównaniu do poprzednich edycji, a przez to materiał przerabialiśmy dużo szybciej i musieliśmy konfigurować samodzielnie czasami 2,3 urządzenia na jednych zajęciach. Było dużo czasu na pytania, można było skorzystać z wiedzy wykładowcy i zapytać o problemy nie tylko związane z materiałem na studiach. Wynikało to głównie z małej grupy, egzamin końcowy podobno był najtrudniejszy ze wszystkich edycji. Za wadę można uznać przede wszystkim, że nie poznałem się z kolegami ze studiów i brak kontaktu z fizycznym sprzętem. Ale czy inżynier sieciowy obsługuje fizycznie sprzęt?

Co do samych studiów, materiału jest bardzo dużo a czas leci bardzo szybko. Ze zdobytej wiedzy jestem bardzo zadowolony i chętnie bym kontynuował naukę na kolejnej edycji dla zaawansowanych jeżeli taka kiedyś powstanie. Wg wykładowcy mogli by brać w niej udział właściciele certyfikatu CCNP i osoby które ukończyły studia z oceną bardzo dobrą. I to najlepiej obrazuje jaki poziom jest na tych studiach.

Dodam, że podczas studiów były dwie oferty pracy od wykładowcy, z których jedna od administratora sieciowego, który sam ukończył te studia. Myślę, że to najlepsza wizytówka.

Robert K.


Studia na kierunku "Inżynieria Sieci Teleinformatycznych" w WIT są „strzałem w dziesiątkę" zarówno dla osób związanych od dłuższego czasu z tą tematyką, jak również dla tych którzy mają podstawową wiedzę w przedmiotowym zakresie i potrzebują ją bardzo szybko uzupełnić (tak było w moim przypadku). Ze względu na charakter pracy potrzebowałam uzupełnić wiedzę i umiejętności z zakresu konfiguracji urządzeń sieciowych marki Cisco a przy okazji takich studiów które przygotują mnie do ścieżki związanej z certyfikacją prowadzonej przez ww. firmę. Po roku nauki (zarówno intensywnej koncentracji na zajęciach jak również samokształcenia w domowym zaciszu - ten drugi warunek jest konieczny do osiągnięcia sukcesu) stwierdzam, że cel został osiągnięty w 100 procentach, przyrost wiedzy jest niesamowity, a czesne to najlepiej zainwestowane pieniądze w moim życiu.

Zajęcia prowadzone w sposób rzeczowy i konkretny - teorii tyle i ile trzeba aby zrozumieć to co się dzieje podczas części praktycznej czyli konfiguracji urządzeń, na którą studia są ukierunkowane.

Prowadzący to praktyk z wieloletnim doświadczeniem zarówno jako Inżyniera Sieciowego jak i dydaktyka, który przekazuję swoją wiedzą zgromadzoną przez lata pracy a rozwiązania przez Niego prezentowane są owocem zdobytych doświadczeń z funkcjonowania sieci teleinformatycznych które sam konfigurował i udoskonalał. Wiedza przekazywana na zajęciach jest szczególnie cenna dla osób, które mają pewne doświadczenie ale szukają inżynierskich rozwiązań wywodzących się z tzw. "dobrej praktyki".

Gorąco polecam. Mateusz R.


Wyższą Szkołę Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie wybrałem po namowach znajomego. Wcześniej studiowałem na Wojskowej Akademii Technicznej i chciałem udać się na studia, które nauczą mnie praktycznego podejścia do tematów dotyczących kwestii budowania sieci teleinformatycznych. Po przejrzeniu opinii słuchaczy, którzy wcześniej ukończyli kierunek Inżynierii Sieci Teleinformatycznych oraz przejrzeniu programu studiów podchodziłem z lekkim dystansem do tego, że nauczę się tego wszystkiego w rok. Ale nic bardziej mylnego .Studia w WIT z prowadzącym Panem Edwardem to był JACKPOT. Na studiach byli ludzie, którzy rozpoczynali swoją przygodę z sieciami oraz Ci posiadający certyfikaty CCNP i każdy znalazł to co go interesowało. Przez okres studiów nauczyłem się tyle ile nie nauczyłem się przez 5 lat studiów. Prowadzący potrafił w doskonały sposób trafić do każdego tłumacząc proces routingu czy technologię MPLS z użyciem porównań, które samemu trudno byłoby wymyśleć( tak by każdy mógł zrozumieć działanie danego zakresu). Można by pisać wiele superlatyw o tym kierunku, a i tak zabrakłoby słów, aby opisać proces przekazywania wiedzy. Jakby wykładowcy na studiach w Polsce byli tak zaangażowani jak prowadzący zajęcia to Polskie uczelnie byłby najbardziej prestiżowymi na świecie. Z niecierpliwością czekam na 2-gą edycję

Kierunek Inżynieria Sieci Teleinformatycznych to studia wartościowe, interesujące i jednocześnie wymagające, które spełniły moje oczekiwania. Studia są dopasowane dla różnych profili studentów i skorzystają z nich osoby zarówno którzy posiadają nie wielkie doświadczenie jak i osób chcących poszerzyć horyzonty w temacie sieci teleinformatycznych. Pomimo tak dużego zakresu materiału został on zrealizowany od zagadnień podstawowy do zaawansowany. Dużo laboratoriów które są realizowane w dużej skali i złożoności , niekiedy brakowało mi ich powtórzenia, ale studia wówczas musiałyby dłużej trwać. Nie było zagadnień nie potrzebnych lub zrealizowanych tylko po to aby były. Całe studia mają na celu przygotowanie od strony praktycznej nie tylko teoretycznej do pracy w sieciach, laboratoria zawierały wiele zagadnień jednocześnie, tak jak w realnym środowisku. Przerabiane są technologie i rozwiązania powszechnie wykorzystywane oraz te w szczególnych sytuacjach, starsze i najnowsze.
Wykładowca jest skarbnicą wiedzy nie tylko z zakresu materiału obejmującego studia, ale najważniejsze że posiada wieloletnie doświadczenie, dlatego zajęcia i laboratoria mają tak praktyczny i użyteczny wymiar, nie wspominając już o licznych certyfikatach, które ma. Prowadzący dzieli się wiedzą i przekazuje ją z ogromną pasją, chętnie odpowiada na pytania, i wszystko wyjaśnia, a cały proces dydaktyczny jest przemyślany i efektywny. W jakim stopniu kto skorzysta z zajęć zależy tylko od samego studenta. Uważam że każdy kto jest zainteresowany tą tematyką i zdecyduje się na te studia nie będzie żałował, na pewno poświęcone środki i czas są tego warte. Gorąco Polecam!

Michał M.


Zajęcia przeznaczone dla osób którzy interesują się sieciami informatycznymi. Uważam że zajęcia bardzo dobrze obrazują działanie sieci komputerowych, uczą prawidłowego projektowania i myślenia o sieciach. Największą siłą tych studiów są duże i niezwykle rozbudowane laby, w których projektowaniu uczestnicy biorą udział na bieżąco. Uważam jednak że z powodu ilości materiału i jego zakres studia są przeznaczone dla ludzi którzy mieli już wcześniej styczność z teleinformatyką. :)

Patryk C.


Studia mają bardzo dobrze zdefiniowany cel – nauczyć najważniejszych i najbardziej powszechnych technologii wykorzystywanych w nowoczesnychsieciach teleinformatycznych. To nie jest kurs przygotowujący do zdania takiego czy innego certyfikatu. Na studiach, w laboratoryjnym środowisku, przygotowywane są całe sieci łącznie z zarządzaniem. Wraz z przyrostem wiedzy i umiejętności zadania stawiane studentom są coraz bardziej skomplikowane i coraz bliższe realnym sieciom. To, czego nie da się przećwiczyć wyjaśniane jest w czasie dobrze przygotowanych wykładów. Zajęcia skupiają się głównie na praktyce, to jak dużo teorii zostanie przyswojone zależy wyłącznie od chęci studentów. Dla mnie najciekawsze była identyfikacja i rozwiązywanie problemów (troubleshooting), niezależnie od stopnia skomplikowania sieci i dokładania do niej nieszablonowych rozwiązań na koniec zajęć zawsze wszystko w pełni działało, prowadzący potrafił zidentyfikować każdy problem i wyjaśnić jego przyczyny. Nie wszystkim zagadnieniom poświęcane jest równie dużo uwagi, wtedy studia musiały by być dwuletnie; jak pisałem na początku, te studia przygotowują do odnalezienia się na rynku pracy a nie zapamiętaniu teorii o odchodzących rozwiązaniach.

Marcin Z.


"Inżynieria sieci teleinformatycznych" w WIT to z mojej perspektywy intensywne, ale bardzo wartościowe studia podyplomowe - takich szukałem i właśnie tutaj znalazłem. Dostarczają nie tylko wiedzy teoretycznej i praktycznej o współczesnych i aktualnych standardach, ale również uczą jak być prawdziwym inżynierem. Prowadzącym zajęcia jest osoba o ogromnej wiedzy, doświadczeniu i umiejętnościach w dziedzinie sieci teleinformatycznych, potwierdzonych wieloma certyfikatami. Mottem przewodnim studium jest przede wszystkim "troubleshooting" – możliwość rozwiązywania problemów poprzez zrozumienie zagadnień, które są codziennością każdego administratora sieci. Zakres studiów jest bardzo rozległy i wykracza daleko poza poziom kursu CISCO CCNA. Każdy przedmiot prowadzony jest w konwencji wykładu teoretycznego, a następnie ćwiczeń praktycznych - laboratorium na bazie urządzeń sieciowych CISCO. Grupa studentów podzielona jest na dwuosobowe zespoły, z których każdy ma do wykonania swój odcinek danego zadania. Własnymi rękami łączy się ze sobą, a następnie konfiguruje urządzenia sieciowe. Praca analizowana jest wspólnie na podstawie wyników szerokiej gamy poleceń konfiguracyjnych CISCO. Po każdych zajęciach udostępniane są na portalu uczelni materiały teoretyczne i praktyczne do pracy własnej. Podsumowując, korzyści, jakie można odnieść z tych studiów są bardzo szerokie i różnorodne. Jednak to jaki będzie ich poziom, zależy przede wszystkim od studenta - od jego zaangażowania i aktywności, które są premiowane, ale także od sporządzonych notatek oraz indywidualnej nauki w domowym zaciszu. Ja startowałem z niskiego poziomu merytorycznego i praktycznego, a teraz z satysfakcją kończę te studia mając świadomość ilości przyswojonej wiedzy i nabytych umiejętności. Polecam!"

Tomasz L.


"Zdecydowanie polecam te studia. Nawet dla osoby, która już od kilku lat zajmuje się sieciami komputerowymi, przyrost wiedzy jest olbrzymi. Zakres materiałów obejmuje nie tylko zagadnienia z CCNA, ale również CCNP oraz CCIE. Sam te studia potraktowałem jako przygotowania do ścieżki certyfikacji Cisco. Studia również pozwoliły mi na zdobycie niezbędnej wiedzy, która później przełożyła się na możliwość zmiany pracy na lepszą :) Wykładowca jest niesamowicie kompetentną osobą z olbrzymią wiedzą. Jako, że sam zawodowo zajmuje się inżynierią sieci, potrafi przekazać wiedzę w sposób jasny i przejrzysty, a zajęcia laboratoryjne pokazują najlepsze praktyki dla implementacji danych rozwiązań. Zdecydowanie polecam te studia zarówno dla osób które zajmują się już siecią i chcą poszerzyć swoją wiedzę, ale również dla osób które z siecią dopiero zaczynają swoją przygodę."

Piotr S.


"Szczerze polecam ten kierunek dla osób zainteresowanych tematyką sieci teleinformatycznych. Bardzo intensywne zajęcia oparte w znacznej większości na laboratoriach pozwalają zdobyć praktyczną wiedzę. Program studiów znacząco przewyższa zakres kształcenia jaki obejmują popularne w tej dziadzinie kursy z certyfikacją (CCNA etc.). Kompetentny prowadzący, posiadający ogromną wiedzę, którą potrafi przekazać z pasją i zaangażowaniem, opierając się przy tym na realnych przykładach. Cały proces nauki dokładnie przemyślany i skonstruowany w taki sposób aby wszyscy uczestnicy brali aktywny udział w zajęciach, również w pracy zespołowej. "Inżynieria Sieci Teleinformatycznych" - jeśli interesują Cię sieci - gorąco polecam!"

Michał F.


"Po ukończeniu studiów inżynierskich na tej samej uczelni zacząłem rozglądać się za studiami magisterskimi bądź podyplomowymi, które pozwolą mi poszerzyć wiedzę dotyczącą sieci komputerowych. Szukałem interesującego mnie programu studiów na wszystkich możliwych uczelniach w Warszawie i nic. Okazało się, że to czego szukałem tak daleko, było pod ręką, na mojej uczelni. Jednak pierwsza konfrontacja z programem tych studiów mnie przeraziła. Rok? Tyle materiału? Tyle rzeczy, o których nie mam pojęcia? Tyle pojęć, skrótów, tego nie da się opanować. Zamiast na studia, postawiłem na samokształcenie się ze źródeł Cisco. Ale napływ wiedzy był bardzo powolny. Więc rok później (w październiku zeszłego roku) siedziałem już na pierwszych zajęciach z Architektury sieci teleinformatycznych. I od razu żałowałem, że siedzę o rok za późno (teraz mogę powiedzieć, że żałuję mniej ze względu na ludzi, których poznałem). Przez rok nauki własnej nie nauczyłem się nawet ułamka tego, co przekazał prowadzący w trakcie zajęć. Szybko zrozumiałem, jak kiepskie są materiały Cisco, przeładowane teorią, poparte "praktycznymi" laboratoriami, które z praktyką mają mało wspólnego (no bo jak odpowiednio wyjaśnić chociażby podstawy switchingu bazując na 3 urządzeniach...). Ogrom wiedzy przekazywanej przez prowadzącego poraża. Często bywało tak, że nie można było nadążyć z notowaniem najważniejszych informacji, bo... wszystko było ważne, żadnego niepotrzebnego "słowotoku" prowadzącego. Wszystko to poparte laborkami, na których budowało się jakąś część świata realnego, a nie oderwane od rzeczywistości schematy z książek Cisco, w których "wszystko musi działać". Na laborkach często coś po wstępnej konfiguracji nie działało, co pozwalało całej grupie aktywnie uczestniczyć w troubleshootingu kilkunastu urządzeń, a nie 3, jak ma to miejsce w laborkach od Cisco. Podsumowując, studia te to nieoceniona pomoc dla wszystkich, którzy swoją karierę wiążą z sieciami komputerowymi. Prowadzący to prawdziwy pasjonat, z chyba nieograniczoną ilością wiedzy odnośnie wszelkich aspektów związanych z sieciami, który prowadzi zajęcia z przyjemnością, nigdy nie było wrażenia, że spędzenie z nami ponad 8 godzin jest dla prowadzącego karą. Jednak nie są to studia dla wszystkich. Jeżeli chcecie wybrać się na te studia tylko dla papierka, to nie ma to sensu. W tych zajęciach drzemie taki potencjał i tyle można z nich wynieść nawet przy odrobinie zaangażowania, że korzystanie z tego na zasadzie "aby ten rok przebrnąć" jest przejawem głupoty. Studia te są unikalne w skali prawdopodobnie Polski i nie wykorzystać tego będąc na nich byłoby wielkim błędem."

Rafał Ch.


Przychodząc na te studia, kompletnie nie miałem pojęcia jak wyglądają i pracują „prawdziwe” sieci. Po pierwszych zajęciach pomyślałem, że nigdy tego nie ogarnę. Jednak prowadzący parę razy otworzył mi oczy i pokrzepił moją strudzoną i mało wiedzącą głowę , aż zacząłem widzieć światełko w tunelu. Jednym słowem POLECAM.  Materiał mega rozległy i bardzo wyczerpujący. Trzeba poświęcić dużo czasu wolnego na naukę, ale opłaca się! Nauczyciel zaraża tak optymizmem oraz chęcią nauki, ze prawie cały czas była frekwencja 100%. Po zakończeniu studiów  zaczęło nawet mi brakować zjazdów. Każdy , który jest chętny  poznać sieci powinien od razu się zdecydować na ten kierunek.

Marcin S.


Witam was przeszłych studentów „Inżynieria Sieci Teleinformatycznych”. Wybrałem te studia, ponieważ chciałem zdobyć wiedzę, która pomoże mi zmienić stanowisko pracy w mojej firmie. Przy wyborze nie wiedziałem, czego oczekiwać a hasła, jakie są w zakresie kształcenie nic mi nie mówiły. Myślałem, że to jakaś podstawa i tu się pomyliłem. Obszar materiału jest ogromny, ale wyselekcjonowany tak żeby po skończeniu studiów można było zacząć prace w sieciach. Ogrom laboratoriów i teorii pomaga tą wiedze przyswoić, co sprawia, że są to tak cenne godziny, że frekwencja jest praktycznie 100%. Prowadzący to encyklopedia wiedzy oraz praktyk z wieloletnim doświadczeniem w pracy, jako inżynier sieciowy. Wszystkie pytania i niejasności były od razu wyjaśniane i to w jak najprostszy sposób żeby każdy nawet osoba, która nie zajmuje się informatyką mogła zrozumieć. Polecam te studia osobą, które chcą zająć się sieciami a nie pracują w branży IT jak i tym już pracującym. A teraz najlepsze moje założenie, o którym pisałem na początku się spełniło i teraz już od 2 tygodni zajmuje się w firmie siecią „oczywiście na razie proste sprawy związane ze swichingiem, ale mam nadzieje, że dzięki temu będę się rozwijał i za kilka lat sam będę głównym sieciowcem „ i to wszystko dzięki tym studiom. POLECAM.

Marcin M.


Oceniając studia podyplomowe Inżynieria Sieci Teleinformatycznych w skali od 1 do 10 daję DYCHĘ. Jestem pełen podziwu i szacunku dla sposobu prowadzenia zajęć. Widać i czuć na każdym kroku pasję wykładowcy, która zaraża, więc już na pierwszych zajęciach zrozumiesz, że dobrze trafiłeś a z każdymi kolejnymi zajęciami będziesz łapał większego sieciowego bakcyla. Uważam, że cała wartość tych studiów to osoba prowadzącego. Nie ma na nich miejsca na sztukę, każde zajęcia były profesjonalnie przygotowane i przeprowadzone z wielkim zaangażowaniem. Tematyka była dokładnie przemyślanym elementem w całym procesie nauki, i tylko osoby które skończyły te studia, wiedzą jak ciężko byłoby samemu nadrobić nie obecność na którychś z zajęć. Dlatego też frekwencja na zajęciach była prawie 100%.Co ważne studia weryfikują poziom naszej wiedzy, nawet jeśli wydaje Ci się, że sporo wiesz to szybko przekonujesz się, że tkwiłeś w błędzie. Ale co najważniejsze sposób prowadzenia zajęć powoduję, że bardzo szybko nadrabiasz zaległości i niezależnie czy jesteś początkujący czy nie to jest wybór dla każdego. Podsumowując, program studiów to nie ściema, minimum teorii, aby można było wykonać laboratoria i potem praktyka, praktyka i jeszcze raz praktyka, a pozytywne opinie studentów z poprzednich lat nie są wyssane z palca, w moim przypadku w 100% się sprawdziły i dlatego nie żałuję ani chwili spędzonej na zajęciach. Na koniec jeszcze raz dziękuje za ogrom wiedzy, który został mi przekazany, za atmosferę w jakiej zajęcia były prowadzone, i za pasje wykładowcy która zarażała. Mam cichą nadzieję, że za jakiś czas odwiedzając witrynę szkoły zobaczę, że jest nabór na kontynuacje studiów w jakiejś zmodyfikowanej postaci. Wtedy będę pierwszym, który się na nie zapisze.

Tomasz S.


Inżynieria sieci teleinformatycznych prowadzone na WIT nie należą do typowych kursów podyplomowych przez które po prostu "można przejść". Dla osób początkujących, którzy dopiero zaczynają lub chcą zacząć edukację i zdobywanie wiedzy w dziedzinie sieci będą to trudne studia. Początkujący powinni nastawić się na znaczne pogłębienie wiedzy i przede wszystkim systematyczną naukę. Materiał na zajęciach jest tak obszerny, że trudno jest go opanować początkującym bez systematycznej nauki. Kiedy zdarzy się tak, że grupa składa się z części osób, które już zawodowo zajmują się sieciami (jak w moim przypadku jako osoby początkującej) poziom okazuje się bardzo wysoki a zagadnienia poruszane na zajęciach są czasami po prostu niezrozumiałe. Tematyka zajęć jak dla mnie wykraczała poza moje wstępne wyobrażenie o studiach. Było tego bardzo dużo :) i niestety mało czasu na przyswojenie tak ogromnej wiedzy. Uważam, że dla osoby początkującej będzie to ogromne wyzwanie. Wybór studiów uważam za udany. Mimo ogromnych zaległości i praktycznie żadnej wiedzy o sieciach podczas rozpoczęcia kursu mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że nie był to zmarnowany czas. Mam wszelkie możliwości powtórki materiału, wiem w jaki sposób analizować i posługiwać się praktyką w tej dziedzinie. Większość zajęć polegała na praktyce w konfiguracji urządzeń Cisco. Jedyną receptą jest samodzielna nauka i wytrwałość. Przydadzą się dodatkowe materiały, które w prosty sposób wyjaśnią poszczególne zagadnienia. Ja korzystałem z serii kursu Cisco CCNA jednak jest to trochę za mało jak na ten program zajęć. Program CCNA staję się w tym momencie prosty do ogarnięcia).

Marcin P.


Zainteresowanym poszerzeniem horyzontów sieciowych polecam studia podyplomowe na kierunku Inżynieria Sieci Teleinformatycznych. Zakresem poruszanej tematyki studia obejmują niewyobrażalny materiał inżynierski którego każdy temat znajduje swoje odzwierciedlenie w codziennej pracy inżyniera sieciowego. Przystępując do studiów miałem osobiście mieszane uczucia, które rozwiano bezpowrotnie gdy tylko zaczęło się praktyczne podejście do switchingu, routingu, VPN oraz QoS. Mi osobiście odbyte studia usystematyzowały wiedzę i poukładały klocki we właściwe miejsce. To jest materiał który dobrze zrozumiany i przyswojony otwiera drzwi do świata praktycznego networkingu. Sam prowadzący jest aktywnym zawodowo wysoko wykwalifikowanym inżynierem sieciowym. Przekazuje wiedzę w bardzo przyswajalny sposób, jest autentyczny. Nigdy nie było sytuacji tak często spotykanej na komercyjnych szkoleniach gdy prowadzący unikał odpowiedzi na postawione pytanie i wykręcał się że odpowie na kolejnych zajęciach. Prowadzący był w stanie odpowiedzieć na najtrudniejsze i karkołomne zagadnienia, co jest możliwe tylko gdy się rozumie i kocha to co się robi. Ten człowiek żyje sieciami. Z niecierpliwością czekam na kolejne studia pogłębiające i rozszerzające najtrudniejsze zagadnienia. Mam cichą nadzieję że to nastąpi :-).

Artur G.


Czytałem opinie o tym kierunku przed rozpoczęciem studiów. Ba, miałem nawet ten komfort, że znam słuchacza drugiej edycji, który w samych superlatywach wyrażając się o poziomie i formie prowadzenia zajęć zachęcił mnie do studiowania. Po ukończeniu studiów z czystym sumieniem i z pełnym przekonaniem mogę zaświadczyć, że żadna z opinii na tej stronie nie jest w najmniejszym stopniu przesadzona. Od kilku lat zajmuję się sieciami i przed studiami wydawało mi się, że cokolwiek wiem i trochę umiem, teraz rozumiem, że byłem wtedy jak dziecko we mgle. Mój przyrost wiedzy, umiejętności no i przede wszystkim rozumienie sieci po roku nauki samego mnie zadziwiają. Kiedy przeglądam moje stare "configi" to na przemian chce mi się śmiać i płakać - już wiem jak powinno być poprawnie i "co to robi". Do czasu studiów omijałem wiele tematów (MPLS, VPN, QoS), które wydawały mi się skomplikowane i trudne a teraz te twarde orzechy są dla mnie już rozłupane. Jakkolwiek niewiarygodnie może to zabrzmieć prowadzący w bardzo przystępny sposób wyjaśniał idee i działanie mechanizmów, o których na poziomie CCNA w ogóle nie mówią, wspominają o nich adeptom CCNP a tłumaczą dopiero kandydatom na CCIE.

Roman O.


Dlaczego warto wybrać studia podyplomowe „Inżynieria Sieci Teleinformatycznych” na WIT? Odpowiedzi udzielę w kilku punktach: Unikalne studia w skali kraju nie mówiąc o braku konkurencji uczelni warszawskich. Duża liczba godzin – 256 godzin co jak na studia podyplomowe jest wręcz niespotykane. Bardzo szeroki program (ilość, rodzaj i zakres omawianych zagadnień). Gdy pokazałem ten program kilku kolegom inżynierom z różnych firm złapali się za głowę i powiedzieli że nie da się tego zrobić i dodali „jak będziesz rozumiał i znał zagadnienia to przyjmiemy cię do nas do pracy”. Nadmienię, że na dziś rozmowy są w toku. Prowadzący to wykładowca i inżynier z wieloletnim doświadczeniem, którego obszar działania obejmujący pracę zarówno po stronie ISP, inżyniera wdrożeniowca w korporacji (firmach IT) oraz konsultanta oceniającego projekty infrastrukturalne w zakresie sieci. Ponadto jest on pozytywnie zakręconym „świrem”, których kocha to co robi. Tryb prowadzenia zajęć - omawiane jest dane zagadnienie by zrozumieć działanie i zastosowanie, a następnie robimy ćwiczenia na urządzeniach a nie na symulatorach (GNS czy Packet Tracer). Każdy słuchacz musi zrobić swoją część ćwiczeń co pozwala w miarę prowadzonych zajęć nabrać wprawy w obsłudze urządzeń Cisco. Atmosfera na zajęciach – wykłady i ćwiczenie prowadzone są miłej atmosferze powiedziałbym na luzie tak aby wszyscy bez względu na poziom swojej dotychczasowej wiedzy zrozumieli dane zagadnienie. Ze strony prowadzącego nie ma pytań bez odpowiedzi. Materiały do nauki – materiały w postaci autorskich prezentacji oraz plików pdf do danego przedmiotu otrzymujemy od prowadzącego. Dodatkowo trzeba sporo notować bo wiele ciekawych problemów omawianych jest podczas ćwiczeń na żywo. Po każdych zajęciach zostają pliki konfiguracyjne i to jest najcenniejsza wiedza do wykorzystania w nauce ale i późniejszej pracy. Podsumowując to unikalne studia nastawione na praktyczna wiedzę, dzięki którym można rozszerzyć swoją dotychczasową wiedzą o sieciach lub zdobyć nowy zawód. Reszta zależy od każdego, bo to początek drogi do tego by w przyszłości być „prawdziwym inżynierem sieciowym”.

Andrzej W.


"Od wielu lat pracuję w branży IT jako administrator serwerów opartych o system operacyjny Linux. Na studia podyplomowe Inżynieria Sieci Teleinformatycznych zdecydowałem się ponieważ chciałem posiąść/ugruntować dotychczasową wiedzę na temat sieci teleinformatycznych. Obszar zagadnień i tematyka zajęć okazała się bardzo rozległa i wyczerpująca.  Zajęcia były prowadzone bardzo profesjonalnie. Bardzo duży nacisk był kładziony na laboratoria związane z każdym z przedmiotów. Osoby mniej i bardziej obeznane w sieciach bez problemu odnajdowały się w grupie i na podobnym poziomie korzystały z zajęć. Prowadzący przez cały czas trwania studiów utrzymywał bardzo dobre relacje z grupą, wykazywał się profesjonalnym podejściem, olbrzymią wiedzą z zakresu inżynierii sieci teleinformatycznych oraz bardzo wysokimi umiejętnościami dydaktycznymi. Osobiście bardzo dużo wyniosłem z tych studiów. Szczerze polecam.”

Piotr O.


"Uważam, że są to obecnie najlepsze studia obejmujące w swoim zakresie poznanie działania sieci teleinformatycznych. Studia prowadzone są na wysokim poziomie i polecam je tym, którzy mają już doświadczenie w branży IT ale również tym, którzy dopiero zaczynają przygodę z sieciami. Bardzo ważnym elementem tego studium, który moim zdaniem zasługuje na wyróżnienie to znacząca przewaga laboratoriów nad wykładami. Jestem bardzo zadowolony, z wyboru kierunku IST. Zdecydowanie polecam !!!"

Grzegorz K.


"Polecam ten kierunek studiów. Zajęcia są intensywne i łączą wnikliwy wykład teoretyczny z laboratoriami na zaawansowanym poziomie. Do każdego przedmiotu są przygotowane osobne autorskie skrypty z aktualną tematyką spotykaną obecnie na rynku. O wartości merytorycznej każdego zjazdu świadczy fakt, że frekwencja u nas co dwa tygodnie była bliska 100%. Prowadzący jest wysokiej klasy inżynierem o długiej praktyce w sieciach."

Piotr P.


"Jestem bardzo zadowolony z wyboru studiów podyplomowych inżynieria sieci teleinformatycznych Zajęcia prowadzone są przez aktywnego zawodowo inżyniera sieciowego. Łagodnie wprowadzają w świat sieci komputerowych i uczą jak budować wydajne sieci korporacyjne. Dzięki dużej ilości laboratoriów pozwalają nabyć bezcenną wiedzę praktyczną, na życiowych przykładach. Po skończeniu studiów czuje się pewny, że poradzę sobie w przyszłej pracy w sieciach."

Piotr G.


"Ukończyłem studia podyplomowe na kierunku Sieci Teleinformatyczne. Uważam to za świetny wybór, gdyż pogłębiłem swoją wiedzę na temat sieci. Materiał prezentowany podczas zajęć był obszerny, wyczerpujący, ale prezentowany w sposób dokładny i z objaśnieniami. Kolejnym atutem tych studiów jest fakt, iż dzięki nim znalazłem pracę w IT, o którą długo się starałem. Wykładowca jest osobą niezwykle kompetentną, posiadającą ogromną wiedzę na temat sieci teleinformatycznych oraz podchodzącą do tego z pasją i wielkim zaangażowaniem.  W przypadku, gdy coś było niezrozumiałe, tłumaczył zagadnienie, przekładając je na „prostszy” język i wykazywał się w tym ogromną cierpliwością. Uważam, że są to najlepsze studia podyplomowe o kierunki Sieci Teleinformatyczne jakie można wybrać. Oprócz dyplomu, które oferuje każda Szkoła Wyższa, studia na tej uczelni dają ogromną wiedzę na ten temat i z czystym sumieniem mogę polecić je przyszłym studentom."

Grzegorz S.


"W branży IT pracuję już ponad 6 lat, głównie w zakresie utrzymania i zarządzania systemami końcowymi: AD, SCCM, MS Exchange, Print serwer, WSUS - na studia w WIT zdecydowałem się by poszerzyć swoją wiedzę z zakresu sieci teleinformatycznych i muszę przyznać, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, zarówno wysokim poziomem jak również doskonałą organizacją programu studiów. Zdecydowanie polecam!!!"

Łukasz G.


"Każdy poszukujący studiów z zakresu sieci teleinformatycznych staje przed "ostatecznym" pytaniem: "CCNA or not CCNA" i co potem?. Zadaje sobie pytanie, czy ma tyle czasu i wytrwałości, aby rozpocząć akademię CISCO, przechodzić przez wszystkie semestry skręcając kabelki, dzieląc sieci, ...itd. i po dwóch latach spędzonych na trenowaniu w laboratoriach oderwanych od życia, zdać sobie sprawę, że można to zrobić szybciej i lepiej?. Czy może skoczyć na głębsze wody i w mocno skondensowanej formie odbyć studia podyplomowe - tylko tu rodzą się kolejne pytania: jak duży zakres tematyki? Te wszystkie skróty technologiczne ATM, IP, MPLS, IPSEC, VPN, ARP, BPDU, itp. - jak można się tego nauczyć w rok? Na które studia, spośród dostępnych na rynku akademickim się zdecydować? Jakie studia pozwolą na dotknięcie rzeczywistych problemów sieciowych, a nie samej teorii?
WIT jak zwykle mnie nie zawiódł i w zeszłym roku uruchomił nowy kierunek studiów podyplomowych - Inżynieria Sieci Teleinformatycznych. Na początku byłem sceptyczny - jak można zmieścić tak szeroki zakres materiału w jednym roku akademickim. Podjąłem ryzyko i po roku czasu mogę powiedzieć tylko jedno – był to strzał w dziesiątkę!. Wyobraźcie sobie, że na laboratorium budujecie sieć w oparciu o MPLS'a, na następnym konfigurujecie QoS, na kolejnym budujecie sieć campusową (a to wszystko na dziesięciu lub więcej urządzeniach sieciowych!), by na koniec, na wielkim egzaminie, połączyć to w całość :).
Podsumowując - jeśli macie siłę i ambicję, aby poznać sieci, chcecie pogłębić swoją wiedzę i poćwiczyć na laboratoriach z życia wziętych, a wszystko w miłej i serdecznej atmosferze - te studia są dla was! Jak mawiał mistrz - "sky is the limit" :)"

Łukasz N.


"Jako uczestnik pierwszej edycji studiów podyplomowych na kierunku Inżynieria Sieci Teleinformatycznych w Wyższej szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania w roku akademickim 2012/2013 chciałem przede wszystkim pogratulować Panu Dziekanowi  Wydziału Informatyki  oraz prowadzącemu decyzji o uruchomieniu tej specjalności i pomysłu na nią. Na chwilę obecną studia te w mojej ocenie są  ewenementem w skali kraju bijąc na głowę konkurencję oraz szkolenia komercyjne (muszę napisać to z przykrością bo płacąc masę pieniędzy za szkolenia komercyjne wymaga się usługi adekwatnej jakości a z tym różnie bywa).
Zakres tematyczny jest naprawdę szeroki. 9 przedmiotów, zaczynając od podstaw, przez niezbędne elementy jak switching, routing, wifi oraz zagadnienia zyskujące coraz bardziej na znaczeniu, bez których dzisiejsze sieci korporacyjne nie są w stanie się obyć – transmisja WAN, VPN, QOS na zarządzaniu i bezpieczeństwie kończąc. Każde z tych zagadnień zostało kompleksowo przedstawione zarówno od strony teoretycznej na wykładach jak i praktycznej na ćwiczeniach i laboratoriach. Bardzo istotne jest  że, prezentowana wiedza była aktualna- technologie wykorzystywane w korporacjach lub do nich wchodzące.
Warte podkreślenia jest również to, że przygotowane na laboratoriach konfiguracje były naprawdę przystające do rzeczywistości korporacyjnej a nie oderwane od niej. Dla zobrazowania działania mechanizmów topologie składały się standardowo z 6-8 urządzeń a nie jak zazwyczaj na szkoleniach z 2-3. Wszyscy słuchacze mieli możliwość zastosowania zdobytej wiedzy teoretycznej w praktyce poprzez samodzielne wykonanie konfiguracji w zasadzie wszystkich omawianych zagadnień. Konfiguracje były wykonywane na urządzeniach marki Cisco co moim zdaniem również należy potraktować jako zaletę. Studia nie były nakierowane na zrobienie ze słuchaczy „klikaczy” Cisco ale skoro trzeba było wykonać konfiguracje na jakimś sprzęcie to dobrze, że był to sprzęt wiodącego na świecie producenta urządzeń sieciowych dla korporacji.
Na zakończenie 2 słowa o prowadzącym.  Dał on się poznać jako bardzo dobry teoretyk ale również jako znakomity praktyk. Od razu widać było, że wiele jeśli nie wszystkie z omawianych technologii stosował wielokrotnie w praktyce.  Nie bez znaczenia pozostają tu również jego dobrze rozwinięte zdolności dydaktyczne prowadzącego. Ale szczególnego podkreślenia wymaga pasja z jaką opowiadał i demonstrował nam wszelkie aspekty związane z działaniem sieci komputerowych.
Na koniec, w zasadzie jedynym zarzutem w kierunku tych studiów jaki mogę wysunąć jest to, że trwały one tylko rok."

Dariusz N. 

Archiwalny program studiów

Inżynieria sieci teleinformatycznych (studia podyplomowe) 2022/2023

Opłaty
dla słuchaczy, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2022/2023

Wysokość czesnego 

studia podyplomowe płatność jednorazowa (za semestr) płatność w ratach (za semestr)
Inżynieria sieci teleinformatycznych 4 800 zł 4 x 1250 zł

Opłata wpisowa

Termin płatności wpisowego – bezpośrednio po zakwalifikowaniu kandydata.

opłata wpisowa
300 zł

Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi.

Terminy płatności czesnego

Terminy jednorazowych płatności za semestr nauki:

 • do dnia 10 października 2023 r. za semestr zimowy
 • do dnia 10 marca 2024 r. za semestr letni
semestr zimowy termin płatności
I do 10.10.2023 r.
II do 10.11.2023 r.
III do 10.12.2023 r.
IV do 10.01.2024 r.
semestr letni termin płatności
I do 10.03.2024 r.
II do 10.04.2024 r.
II do 10.05.2024 r.
IV do 10.06.2024 r.