Studia podyplomowe na kierunku

Zarządzanie pionem IT

2
semestry
2 semestry

Zasady kwalifikacji:

Absolwenci studiów co najmniej I stopnia są kwalifikowani na podstawie dyplomu i suplementu do dyplomu. Zapoznaj się z ważnymi informacjami dla kandydatów.

Dlaczego warto wybrać

Współczesny menedżer IT musi potrafić skutecznie zarządzać działem IT w warunkach dynamicznie rozwijającego się rynku technologii informatycznych. Powinien rozumieć związek pomiędzy światem biznesu a dynamicznie rozwijającymi się technologiami IT i możliwościami, jakie ich zastosowanie może dać organizacji. Musi sprawnie rozwiązywać problemy związane z zarządzaniem IT w organizacji, począwszy od opracowania strategii do poziomu zarządzania eksploatacją systemów informatycznych. 

Korzyści

Podczas studiów uczestnicy poznają specyfikę współczesnego zarządzania pionem IT:. Zdobywają niezbędne kompetencje obejmujące między innymi:

 • znajomość podstaw architektury korporacyjnej
 • znajomość  współczesnych architektur systemów informatycznych
 • opanowanie podstaw opracowywania wymagań dla systemów (oprogramowanie, sprzęt, usługi)
 • poznanie zasad zarządzania portfelem projektów,  organizacji biura projektów, analizy finansowej projektu
 • znajomość metodyk zarządzania projektami (klasyczne-PRINCE-2, zwinne-Scrum)
 • opanowanie podstaw ITIL v 4.0
 • umiejętność tworzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, procesu prowadzenia przetargu
 • znajomość zagadnień prawnych związanych z realizacją zamówień publicznych
 • opanowanie podstaw analizy danych (MS BI)
 • poznanie możliwości realizacji usług w ramach chmury obliczeniowej

Oferta edukacyjna skierowana jest do

 • menedżerów średniego i wyższego szczebla, chcących poszerzyć swoje kompetencje w zarządzaniu pionem IT
 • osób biorących udział w zarządzaniu portfelem projektów (niezależnie od pełnionej roli)
 • doświadczonych kierowników projektów
 • analityków systemowych i biznesowych
 • architektów rozwiązań IT
 • kierowników / liderów zmian w organizacji
 • do wszystkich osób, które pragną zdobyć wysokie kwalifikacje menedżerskie 

Czas trwania studiów

Studia trwają dwa semestry, tj. 208 godzin zajęć

Opis studiów

Podstawowe założenia:

Program studiów będzie obejmował całość problematyki związanej z zarządzaniem IT w organizacji, począwszy od opracowania strategii do zarządzania eksploatacją systemów informatycznych. Na rysunku poniżej przedstawiono model warstwowy zarządzania IT w organizacji.

Model warstwowy zarządzania IT w organizacji
Model warstwowy zarządzania IT w organizacji.

Warstwa strategiczna – obejmuje opracowanie strategii organizacji z której wynikają zadania strategiczne dla pionu IT. Kierunki określone w strategii są podstawą do opracowania architektury korporacyjnej. Warstwa strategiczna będzie opracowywane zgodnie z zasadami TOGAF. Narzędziem modelowania strategii i architektury korporacyjnej będzie notacja ArchiMate. Podstawą utrzymania i rozwoju architektury korporacyjnej jest repozytorium. Z opracowanej architektury korporacyjnej formułowane są założenia dla projektów.

Warstwa realizacji projektów: Podstawą wybory projektów do realizacji są wyniki analizy architektury korporacyjnej oraz bieżące potrzeby wynikające z eksploatacji. Wyselekcjonowane projekty tworzą portfel projektów z którego na podstawie podjętych decyzji wybierane są projekty do realizacji. Wybrane projekty do realizacji kierowane są do Biura Projektów w celu zarządzania projektami. Biuro Projektów zarządza realizacją projektu od opracowania wymagań, specyfikacji przetargowej, przeprowadzenie przetargu, zarządzania realizacją projektu aż do wytworzenia produktu który zostanie przekazany do wdrożenia eksplantacji.

Warstwa eksploatacji: Zarządzanie eksploatacją systemów oparte będzie na zasadach ITIL (chyba trzeba będzie zajęcia oprzeć o ITILv4). Zasady eksploatacji powinny obejmować oprogramowanie i sprzęt. Eksploatacja obejmuje wdrażanie, prowadzenie usług service desk, zarzadzania zmianą itd.

Na poniższym rysunku przedstawiony jest schemat przepływu zadań realizowany przez pion IT

Schemat przepływu zadań realizowany przez pion IT
Schemat przepływu zadań realizowany przez pion IT.


Opłaty
dla słuchaczy rozpoczynających studia w roku akademickim 2023/2024

Wysokość czesnego 

studia podyplomowe płatność jednorazowa (za semestr) płatność w ratach (za semestr)
Zarządzanie pionem IT 5 200 zł 4 x 1350 zł

Opłata wpisowa

Opłata wpisowa
500 zł

Terminy płatności czesnego

Terminy jednorazowych płatności za semestr nauki:

 • do dnia 10 października 2024 r. za semestr zimowy
 • do dnia 10 marca 2025 r. za semestr letni
Semestr zimowy Termin płatności
I do 10.10.2024 r.
II do 10.11.2024 r.
III do 10.12.2024 r.
IV do 10.01.2025 r.
Semestr letni Termin płatności
I do 10.03.2025 r.
II do 10.04.2025 r.
II do 10.05.2025 r.
IV do 10.06.2025 r.

Za datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek uczelni.

W przypadku, gdy terminy płatności przypadają w dni wolne od pracy (soboty, niedziele, święta) przesuwa się je na pierwszy dzień roboczy przypadający po ustalonym dniu płatności.