Studia podyplomowe na kierunku

Zarządzanie projektami
poziom podstawowy

niestacjonarne (zaoczne)
2
semestry
2 semestry
Studia realizowane we współpracy z firmą INPROGRESS posiadającą status Accredited Training Organisation
Firma posiadająca status Accredited Training Organisation

Dlaczego warto wybrać

Firmy poszukują specjalistów w dziedzinie kierowania projektami oraz pracami zespołów projektowych, zarządzania ryzykiem, jakością oraz zmianami w projekcie. Z jednej strony powinni oni posiadać znajomość metodyk prowadzenia projektów, z drugiej muszą wykazywać się podejściem inżynierskim w rozwiązywaniu problemów praktycznych. Program studiów skierowany do przyszłych inżynierów-specjalistów dysponujących interdyscyplinarnym wykształceniem menedżersko-informatycznym jest konsultowany z pracodawcami w celu dostosowania go do potrzeb rynku pracy.

Korzyści

Podczas studiów uczestnicy poznają specyfikę zarządzania projektami. Zdobywają niezbędne kompetencje obejmujące między innymi:

 • znajomość metodyki zarządczej PRINCE2 potwierdzona certyfikatem ukończenia szkolenia akredytowanego ,
 • znajomość metodyk wytwórczych AGILE, także potwierdzona certyfikatem ukończenia szkolenia akredytowanego oraz kurs dedykowany SCRUM przygotowujący do egzaminu certyfikującego Professional Scrum Foundations (PSF),
 • znajomość metody łańcucha krytycznego,
 • umiejętność zarządzania ryzykiem zgodnie z metodyką M_o_R® potwierdzona certyfikatem ukończenia szkolenia akredytowanego,
 • umiejętność przeprowadzenia analizy finansowej projektu
 • wiedza teoretyczna i praktyczne umiejętności w dziedzinie zarządzania jakością, zmianą oraz ryzykiem w projekcie,
 • umiejętności miękkie w zakresie komunikacji interpersonalnej, pracy w zespole projektowym, kierowania zespołem.

Ponadto uczestnicy otrzymają vouchery umożliwiające podejście do międzynarodowych egzaminów certyfikujących z AgilePM®, M_o_R®, PRINCE2® i SCRUM® w bardzo atrakcyjnych cenach.

Adresaci studiów

Studia podyplomowe dedykowane są kierownikom projektów informatycznych oraz członkom zespołów projektowych, menedżerom i pracownikom zaangażowanym w projektowanie oraz wdrażanie systemów informatycznych zarówno po stronie firmy zamawiającej jak i wykonawcy. Przeznaczone są również dla menedżerów z doświadczeniem, którzy chcą poznać i doskonalić metodyki oraz narzędzia informatyczne wspomagające zarządzanie projektami.

Oferta edukacyjna skierowana jest do

 • kandydatów na kierowników projektów,
 • kandydatów na kierowników zespołów projektowych,
 • doradców i konsultantów,
 • kierowników jednostek organizacyjnych oraz ich zastępców,
 • kierowników oraz pracowników działów IT,
 • kierowników komórek obsługi klientów,
 • do wszystkich osób, które pragną zdobyć wysokie kwalifikacje menedżerskie potwierdzone międzynarodowymi certyfikatami.

Czas trwania studiów

Studia trwają dwa semestry, tj. 196 godzin.

Dokument ukończenia studiów podyplomowych

Absolwenci po ukończeniu studiów podyplomowych otrzymują przewidziane ustawą świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk.

MOŻLIWOŚĆ ZDOBYCIA 4 MIĘDZYNARODOWYCH CERTYFIKATÓW

Uczestnictwo w studiach podyplomowych Zarządzanie Projektami umożliwi uzyskanie certyfikatów potwierdzających kompetencje. Będą to:

AgilePM® Foundation

PRINCE2® Foundation

Professional SCRUM® Foundations

M_o_R® Foundation 

Egzaminy certyfikujące nie są obowiązkowe, jednak mogą zostać zakupione indywidualnie w specjalnej ofercie cenowej dla absolwentów tego kierunku. Studenci po zajęciach akredytowanych otrzymają vouchery na realizację egzaminów certyfikujących i zostaną wyznaczone terminy przeprowadzenia egzaminów w ramach roku akademickiego.

PRINCE2®, M_o_R® courses on this page are offered by INPRPOGRESS ATO of AXELOS Limited. PRINCE2®, M_o_R® is a registered trade mark of AXELOS Limited. All rights reserved.

Programy studiów

Studia podyplomowe Zarządzanie projektami (poziom podstawowy) 2019/2020

Opłaty
dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2019/2020

Wysokość czesnego 

studia podyplomowe płatność jednorazowa (za semestr) płatność w ratach (za semestr)
Zarządzanie projektami - poziom podstawowy 3000 zł 4 x 800 zł

Opłata wpisowa

Termin płatności wpisowego – bezpośrednio po zakwalifikowaniu kandydata.

opłata wpisowa
300 zł

Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi.

Terminy płatności czesnego

Terminy jednorazowych płatności za semestr nauki:

 • do dnia 10 października 2019 r. za semestr zimowy
 • do dnia 10 marca 2020 r. za semestr letni
semestr zimowy termin płatności
I do 10.10.2019 r.
II do 10.11.2019 r.
III do 10.12.2019 r.
IV do 10.01.2020 r.
semestr letni termin płatności
I do 10.03.2020 r.
II do 10.04.2020 r.
II do 10.05.2020 r.
IV do 10.06.2020 r.

Za datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek uczelni.

Pełne informacje o opłatach (czesne i inne) obowiązujących w roku akademickim 2019/2020 studentów rozpoczynających studia w październiku 2019 r. zamieszczone są w UBI w dziale do pobrania.

Egzaminy certyfikujące - Cennik na rok 2017

Egzaminy certyfikujące nie są obowiązkowe.

Specjalność Certyfikat Cena *
Zarządzanie projektami PRINCE2 Foundation 700 zł
AgilePM Foundation 700 zł
Professional SCRUM Foundations 700 zł
M_o_R Foundation 700 zł

* - ceny egzaminów są orientacyjne, nie zależą od uczelni i mogą się zmienić od stycznia 2018

Po zakończeniu roku akademickiego studenci będą również mogli zrealizować vouchery na egzaminy certyfikujące w ramach dodatkowych terminów ustalonych bezpośrednio z INPROGRESS, jednak już po cenie wyższej o 100 PLN.