Studia podyplomowe na kierunku

Zarządzanie projektami
poziom zaawansowany

niestacjonarne (zaoczne i wieczorowe)
2
semestry
2 semestry
Studia realizowane we współpracy z firmą INPROGRESS posiadającą status Accredited Training Organisation
Firma posiadająca status Accredited Training Organisation

Dlaczego warto wybrać

Firmy poszukują specjalistów w dziedzinie kierowania projektami oraz pracami zespołów projektowych, zarządzania ryzykiem, jakością oraz zmianami w projekcie. Wielu kierowników projektów i menedżerów średniego i wyższego szczebla posiada już podstawowe certyfikaty takie jak PRINCE2 Foundation czy AgileTM. Niewielu jest natomiast specjalistów legitymujących się wiedzą zaawansowaną potwierdzoną certyfikatami z „wyższej półki”. W tym aspekcie oferowane studia stanowią szansę dla tych wszystkich, którzy chcieliby stać się ekspertami w zakresie zarządzania projektami, a swą wiedzę i umiejętności mogli potwierdzić cenionymi, elitarnymi certyfikatami

Korzyści

Podczas studiów uczestnicy poznają specyfikę zarządzania projektami. Zdobywają niezbędne kompetencje obejmujące między innymi:

 • znajomość metodyki zarządczej PRINCE2 Practitioner potwierdzona certyfikatem ukończenia szkolenia akredytowanego
 • zdobycie wiedzy teoretycznej skutecznego realizowania zmianznajomość metody łańcucha krytycznego
 • poznanie narzędzi, podejść, technik, które wspomogą proces zmiany
 • umiejętność oceny przebiegu projektu przy pomocy metody Earned Value
 • poznanie pryncypiów zarządzania programami
 • rozwinięcie metodyki PRINCE2 o wiedzę jak i umiejętności praktycznego jej zastosowania w kontekście zwinnego podejścia do wytwarzania produktów projektu
 • pozyskanie wiedzy i wypracowanie umiejętności zarządzania projektami zgodnie z najlepszymi praktykami opisanymi w globalnym standardzie PMBOK® Guide

Ponadto uczestnicy uzyskają możliwość podejścia do międzynarodowych egzaminów certyfikujących z PRINCE2® Practitioner, MSP® Foundation, Change ManagementTM Foundation, PRINCE2 AgileTM, PMP® w bardzo atrakcyjnych cenach.

Adresaci studiów

Studia podyplomowe dedykowane są doświadczonym kierownikom projektów informatycznych oraz członkom zespołów projektowych, menedżerom wyższego i średniego szczebla. Przeznaczone są również osób z doświadczeniem w prowadzeniu projektów, którzy chcą poznać i doskonalić metodyki.

Oferta edukacyjna skierowana jest do

 • doświadczonych kierowników projektów, chcących podnieść swoje kwalifikacje oraz potwierdzić je uznawanym na całym świecie prestiżowymi certyfikatami
 • mniej doświadczonych kierowników projektów oraz członków zespołów projektowych, pragnących rozszerzyć swoją wiedzę i umiejętności zarządzania projektami
 • menedżerów średniego i wyższego szczebla, chcących poszerzyć swoje kompetencje w zarządzaniu i nadzorze nad projektami., osób biorących udział w zarządzaniu programem (niezależnie od pełnionej roli)
 • zarządzających projektami wchodzącymi w skład programu, ze szczególnym uwzględnieniem Komitetów Sterujących
 • osób biorących udział w procesie zarządzania zmianą
 • kierowników / liderów zmian w organizacji
 • do wszystkich osób, które pragną zdobyć wysokie kwalifikacje menedżerskie potwierdzone międzynarodowymi certyfikatami

Czas trwania studiów

Studia trwają dwa semestry, tj. 178 godzin.

Dokument ukończenia studiów podyplomowych

Absolwenci po ukończeniu studiów podyplomowych otrzymują przewidziane ustawą świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk.

MOŻLIWOŚĆ ZDOBYCIA 5 MIĘDZYNARODOWYCH CERTYFIKATÓW

Uczestnictwo w studiach podyplomowych Zarządzanie Projektami umożliwi uzyskanie certyfikatów potwierdzających kompetencje. Będą to:

PRINCE2® Practitioner

MSP® Foundation - zarządzanie portfelem projektów

Change ManagementTM Foundation

PRINCE2 Agile®TM

PMBoK® - przygotowanie do PMP

Egzaminy certyfikujące nie są obowiązkowe, jednak mogą zostać zakupione indywidualnie w specjalnej ofercie cenowej dla absolwentów tego kierunku. Studenci po szkoleniach akredytowanych otrzymają vouchery na realizację egzaminów certyfikujących i zostaną wyznaczone terminy przeprowadzenia egzaminów w ramach roku akademickiego, gdzie studenci będą mogli skorzystać z usług realizacji egzaminu. Przybliżony koszt brutto poszczególnych egzaminów zdawanych w trakcie studiów na uczelni jest następujący:

 • PRINCE2® Practitioner – 1000 PLN
 • MSP® Foundation – 700 PLN
 • Change ManagementTM Foundations – 700 PLN
 • PRINCE2 AgileTM – 1000 PLN
 • PMP® - 550 USD (dla osób niebędących członkami PMI) albo 405 USD (dla członków PMI)**

* - aby przystąpić do egzaminu certyfikującego PRINCE2 AgileTM, trzeba posiadać certyfikat PRINCE2® Practitioner

** - aby przystąpić do egzaminu PMP®, trzeba mieć spełnione następujące wymagania formalne:

 • 4500 godzin doświadczenia zawodowego w zarządzaniu projektami przez co najmniej 36 nie pokrywających się miesięcy w ciągu ostatnich 8 lat
 • oraz 35 godzin formalnej edukacji (szkolenia, studia) w zakresie zarządzania projektami
 • Uczestnicy płacą za egzamin PMP bezpośrednio do PMI

Więcej informacji na temat kwestii formalnych związanych z przystąpieniem do egzaminu PMP® znajduje się w dokumencie Project Management Professional (PMP)® Handbook.

Po zakończeniu roku akademickiego studenci będą również mogli zrealizować vouchery na egzaminy certyfikujące w ramach dodatkowych terminów ustalonych bezpośrednio z INPROGRESS, jednak już po cenie wyższej o 100 PLN.

PRINCE2®, MSP®  courses on this page are offered by INPRPOGRESS ATO of AXELOS Limited. PRINCE2®, MSP® is a registered trade mark of AXELOS Limited. All rights reserved.

Programy studiów

Studia podyplomowe Zarządzanie projektami (poziom zaawansowany) 2019/2020

Opłaty
dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2019/2020

Wysokość czesnego 

studia podyplomowe płatność jednorazowa (za semestr) płatność w ratach (za semestr)
Zarządzanie projektami - poziom zaawansowany 3500 zł 4 x 925 zł

Opłata wpisowa

Termin płatności wpisowego – bezpośrednio po zakwalifikowaniu kandydata.

opłata wpisowa
300 zł

Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi.

Terminy płatności czesnego

Terminy jednorazowych płatności za semestr nauki:

 • do dnia 10 października 2019 r. za semestr zimowy
 • do dnia 10 marca 2020 r. za semestr letni
semestr zimowy termin płatności
I do 10.10.2019 r.
II do 10.11.2019 r.
III do 10.12.2019 r.
IV do 10.01.2020 r.
semestr letni termin płatności
I do 10.03.2020 r.
II do 10.04.2020 r.
II do 10.05.2020 r.
IV do 10.06.2020 r.

Za datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek uczelni.

Pełne informacje o opłatach (czesne i inne) obowiązujących w roku akademickim 2019/2020 studentów rozpoczynających studia w październiku 2019 r. zamieszczone są w UBI w dziale do pobrania.

Egzaminy certyfikujące - Cennik na rok 2017

Egzaminy certyfikujące nie są obowiązkowe.

Specjalność Certyfikat Cena *
Zarządzanie projektami dla zaawansowanych PRINCE2 Practitioner 1000 zł
MSP Foundation 700 zł
Change Management Foundations 700 zł
PRINCE2 Agile** 1000 zł
PMP*** 550 USD (dla osób niebędących członkami PMI) albo 405 USD (dla członków PMI)

* - ceny egzaminów są orientacyjne, nie zależą od uczelni i mogą się zmienić od stycznia 2018

** - aby przystąpić do egzaminu certyfikującego PRINCE2 AgileTM, trzeba posiadać certyfikat PRINCE2® Practitioner

*** - aby przystąpić do egzaminu PMP®, trzeba mieć spełnione następujące wymagania formalne:

 • 4500 godzin doświadczenia zawodowego w zarządzaniu projektami przez co najmniej 36 nie pokrywających się miesięcy w ciągu ostatnich 8 lat
 • oraz 35 godzin formalnej edukacji (szkolenia, studia) w zakresie zarządzania projektami
 • Uczestnicy płacą za egzamin PMP bezpośrednio do PMI

Więcej informacji na temat kwestii formalnych związanych z przystąpieniem do egzaminu PMP® znajduje się w dokumencie Project Management Professional (PMP)® Handbook.

Po zakończeniu roku akademickiego studenci będą również mogli zrealizować vouchery na egzaminy certyfikujące w ramach dodatkowych terminów ustalonych bezpośrednio z INPROGRESS, jednak już po cenie wyższej o 100 PLN.