Prace studialne Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji

Tom V

Tematyka V tomu Prac studialnych Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji nawiązuje do konferencji naukowej pt. Ochrona środowiska w perspektywie działalności inwestycyjnej, jaka odbyła się 18 marca 2016 r. w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie. Ochrona środowiska oraz działalność inwestycyjna to dwa zagadnienia, które często występując w opozycji do siebie, muszą współist-nieć w ramach zrównoważonego rozwoju.

Wygłoszone podczas konferencji referaty oraz towarzysząca im wy-miana poglądów potwierdziły aktualność i znaczenie tematyki konferencji oraz stały się inspiracją do przygotowania publikacji. Poruszane w publikacji zagadnienia dotyczące różnych aspektów, ukazują bogactwo problematyki dotyczącej dwóch przewodnich zagadnień, tj. ochrony środowiska oraz dzia-łalności inwestycyjnej.

Oddawana do rąk czytelnika publikacja jest kolejną, jaka powstała we współpracy Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji oraz Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie. Kolejny więc raz chcielibyśmy serdecznie podziękować Władzom i Pracow-nikom Uczelni za życzliwe zaangażowanie i wsparcie, bez którego nie byłoby możliwe ani zorganizowanie konferencji, ani powstanie tej monografii.

Agata Kosieradzka-Federczyk
grudzień 2016 r.


Prace studialne
Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji
Tom V

Ochrona środowiska a działalność inwestycyjna.
Aspekty prawne

Redakcja
dr hab. Zbigniew Cieślak
dr Agata Kosieradzka-Federczyk

Publikacja ukazała się dzięki wsparciu
Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania

Recenzja naukowa
dr hab. Paweł Sobczyk, prof. UO

Skład i łamanie
Piotr M. Pielak

© Copyright by Warszawskie Seminarium Aksjologii Administracji

Druk
Sowa Sp. z o.o. ul. Raszyńska 13 05-500 Piaseczno

ISBN
978-83-61551-20-1

Prace studialne WSAA - okładka


Tom V: Spis treści

Część I

 
9
29
47
61
73
85
101
111
121
137
159
173

Część II

 
191
201

Notki o Autorach

 
211

Bibliografia

 
215