Procedura recenzji naukowej

Procedura recenzji naukowej obowiązująca w Wydawnictwie WIT

 

Podstawa prawna

 1. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.) - Art. 267 ust. 2 pkt 2.
 2. Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 2152) - § 2 ust. 1.

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

 1. Wydawnictwo WIT stosuje następującą procedurę recenzji prac naukowych lub albumów i katalogów wystaw.
 2. Procedura recenzji dotyczy wszystkich publikowanych przez Wydawnictwo WIT prac naukowych.
 3. Wydawnictwo, autor (autorzy), recenzenci zobowiązani są do przestrzegania Zasad etyki publikacyjnej.

 

Rozdział II
Procedura recenzji naukowej

 1. Procedurze recenzji naukowej publikowanych prac przez Wydawnictwo WIT poddawane są:
  • monografie naukowe,
  • monografie pod redakcją naukową,
  • artykuły w wydawanych seriach wydawniczych,
  • podręczniki akademickie,
  • albumy,
  • katalogi wystaw.
 2. Wstępna analiza dokonywana jest przez Sekretarza Wydawnictwa z punktu widzenia zgodności z podstawowymi wymogami dotyczącymi poziomu naukowego i merytorycznego.
 3. Następnie Sekretarz przekazuje tekst do recenzji. Złożone prace recenzowane są przez co najmniej jednego recenzenta będącego uznanym znawcą stosownej dyscypliny. Preferowani są recenzenci posiadający co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego.
 4. Wydawnictwo zawiera umowę z recenzentem dotyczącą rzetelności oceny recenzowanej pracy.
 5. Autorowi (autorom) recenzowanej pracy nie są udzielane jakiekolwiek informacje o recenzentach.
 6. Recenzent może odmówić recenzowania określonej pracy.
 7. Recenzent (recenzenci) ma całkowitą swobodę w ocenie recenzowanej pracy.
 8. Każdy recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów.
 9. Recenzent przygotowuje pisemną recenzję i przekazuje ją do Wydawnictwa.
 10. Recenzja musi kończyć się klarownym wnioskiem o dopuszczeniu lub nie recenzowanego tekstu do druku.
 11. Recenzja może zawierać szereg uwag o konieczności poprawy tekstu.
 12. Po pozytywnej recenzji autor (autorzy) przedstawiają ostateczną wersję pracy.
 13. Negatywna recenzja powoduje odrzucenie tekstu.
 14. W przypadku jednej recenzji pozytywnej i jednej negatywnej powoływany zostaje dodatkowy recenzent.