Procedura wydawnicza

Procedura wydawnicza monografii (w tym pod redakcją naukową),

serii wydawniczych, recenzowanych materiałów konferencyjnych

oraz albumów i katalogów wystaw

obowiązująca w Wydawnictwie WIT

 

Podstawa prawna

 1. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.) - Art. 267 ust. 2 pkt 2.
 2. Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 2152) - § 2 ust. 1.
 3. Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (Dz.U. z 2019 r., poz. 392) = § 9 i § 10.

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza procedura wydawnicza dotyczy wszystkich publikowanych przez Wydawnictwo recenzowanych monografii w tym pod redakcją naukową), serii wydawniczych, recenzowanych materiałów konferencyjnych oraz albumów i katalogów wystaw.
 2. Wydawnictwo, redaktorzy recenzowanej monografii naukowej (w tym pod redakcją naukową), redaktorzy serii wydawniczych, autorzy albumów i katalogów wystaw, recenzent i autor (autorzy) zobowiązani są do przestrzegania Procedury wydawniczej, Procedury recenzji naukowej oraz Zasad etyki publikacyjnej obowiązujących w Wydawnictwie WIT.

 

Rozdział II
Przebieg procesu wydawniczego

 1. Zgłoszenia publikacji finansowanych w całości lub częściowo przez WSISiZ przyjmuje przez cały rok.
 2. Zgłoszenia publikacji przyjmuje Prorektor ds. Kształcenia albo Sekretarz Wydawnictwa.

 

Rozdział III
Przebieg procesu wydawniczego

 1. Wydawnictwo ustala z autorem (autorami) tekstu szczegóły dotyczące przyszłej publikacji.
 2. Następnie autor (autorzy) dostarcza pełną zredagowaną wersję pracy.
 3. Wydawnictwo, za zgodą autora, dopuszcza przeredagowanie dostarczonego tekstu.
 4. Po zaakceptowaniu ostatecznej wersji pracy, autor (autorzy) przedstawiają w Wydawnictwie podpisane oświadczenie, o którym mowa w § 9 Regulaminu Wydawnictwa WIT.
 5. Przedstawiona praca poddawana jest recenzji (lub ocenie) merytorycznej. Procedura recenzyjna opisana jest w dziale Procedura recenzji naukowej Wydawnictwa WIT.
 6. Pozytywna recenzja (recenzje) oraz przedstawiona przez autora (autorów) ostateczna (poprawiona) wersja pracy skutkuje przekazaniem pracy do druku.
 7. Każda praca składana do Wydawnictwa WIT jest sprawdzana przez system antyplagiatowy https://plagiat.pl/.

 

Rozdział IV
Postanowienia końcowe

 1. W przypadku wykrycia nierzetelności w przedstawianej pracy Wydawnictwo WIT postępuje zgodnie z procedurą rekomendowaną przez COPE.
 2. Procedury postępowania znajdują się na stronie https://publicationethics.org/guidance.