Regulamin Wydawnictwa WSISiZ

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Wydawnictwo WIT jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną działającą na podstawie Statutu WSISiZ w Warszawie.
 2. Nadzór nad działalnością Wydawnictwa sprawuje Prorektor ds. Kształcenia.

Organizacja Wydawnictwa

§ 2

 1.   W skład struktury Wydawnictwa wchodzą:
  1. Prorektor ds. Kształcenia
  2. Rada Wydawnicza,
   • Rady Naukowa prac w obszarze Technologie Informatyczne
   • Rady Naukowa prac w obszarze Sztuka
   • Rady Naukowa prac w obszarze Nauki społeczne
   • Redaktorzy serii Issues in Intuitionistic Fuzzy Sets and Generalized Nets
  3. Sekretarz Wydawnictwa,
 2. Sekretarza Wydawnictwa powołuje i odwołuje Rektor na wniosek Prorektora ds. Kształcenia.
 3. Sekretarz Wydawnictwa organizuje i koordynuje pracę Wydawnictwa.
 4. W celu zapewnienia wysokiego poziomu merytorycznego wydawanych publikacji Rektor powołuje Radę Wydawniczą.

 

Zasady finansowania Wydawnictwa

§ 3

 1. Nadzór w zakresie gospodarki finansowej Wydawnictwa sprawuje Kwestor.
 2. Działalność Wydawnictwa finansowana jest ze środków Uczelni.
 3. Przychody ze sprzedaży publikacji są przychodami Uczelni.
 4. Ewidencję przychodów i kosztów Wydawnictwa prowadzi Kwestura.

 

Zasady publikacji w Wydawnictwie

§ 4

 1. Uczelnia współfinansuje wydanie indywidualnych publikacji nauczycieli akademickich WSISiZ.
 2. Wysokość dofinansowania ustalana jest przez Rektora dla każdej pozycji oddzielnie.
 3. Do druku kwalifikowane są tylko zrecenzowane publikacje. Wydawnictwo:
  • powołuje recenzenta/recenzentów,
  • wynagrodzenie za recenzję uzależnione jest od liczby arkuszy wydawniczych i języka pracy. Wysokość stawek za recenzję określa Rektor oddzielnym zarządzeniem.

 

Zadania Wydawnictwa

§ 5

Do zadań szczegółowych Wydawnictwa należy:

 1. wydawanie monografii, podręczników akademickich, zeszytów naukowych, albumów i katalogów wystaw oraz innych publikacji,
 2. współpraca z drukarniami, autorami i recenzentami.
 3. magazynowanie oraz sprzedaż wydanych publikacji,
 4. administrowanie stroną internetową wydawnictwa,
 5. współpraca z Biblioteką Narodową w zakresie nadawania wydawanym publikacjom numerów ISSN, ISBN,
 6. sporządzanie okresowych sprawozdań z działalności wydawniczej.

 

Odpowiedzialność za mienie

§ 6

 1. Mienie Wydawnictwa znajduje się w magazynie Biblioteki WSISiZ.
 2. Sprzedażą publikacji Wydawnictwa WSISiZ zajmuje się Biblioteka WSISIZ.

 

Zadania Sekretarza Wydawnictwa

§ 7

 1. Sekretarz Wydawnictwa organizuje i koordynuje pracę Wydawnictwa.
 2. Do Sekretarza Wydawnictwa w szczególności należy:
  • inicjowanie działań zmierzających do rozwoju Wydawnictwa,
  • współpraca z autorami, recenzentami, drukarniami,
  • podejmowanie decyzji w sprawach dotyczących wydania publikacji lub artykułów naukowych,
  • sporządzania sprawozdania rocznego z działalności Wydawnictwa,
  • przygotowanie projektów umów z księgarniami,
  • podejmowanie działań zmierzających do wykluczenia przejawów nierzetelności naukowej,
  • współpraca z Biblioteką Narodową w zakresie nadawania wydawanym publikacjom numerów ISSN, ISBN oraz e-ISSN,
  • współpraca z bazami indeksującymi czasopisma naukowe.

 

Rada Wydawnicza

§ 8

 1.   Zadaniem Rady Wydawniczej jest:
  • nadzór merytoryczny Wydawnictwa,
  • opiniowanie planu wydawniczego Wydawnictwa,
  • opiniowanie regulaminu Wydawnictwa,
  • inicjowanie działań zmierzających do rozwoju Wydawnictwa.
 2.   W skład Rady Wydawniczej wchodzą:
  • Rektor,
  • Prorektor ds. Kształcenia,
  • Prorektor ds. Rozwoju
  • Sekretarz Wydawnictwa,
  • przedstawiciele nauczycieli akademickich.
 3. Rada Wydawnicza wybiera przewodniczącego spośród swojego grona.
 4. Rada Wydawnicza jest powoływana na okres kadencji organów Uczelni.
 5. Rada Wydawnicza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu.

 

Wytyczne dla autorów

§ 9

 1. Do składanego w Wydawnictwie tekstu musi być dołączone oświadczenie autora (autorów), że praca jest oryginalna i nie była wcześniej publikowana, a autor (autorzy) zrzeka się (bezpłatnie) praw autorskich na rzecz Wydawnictwa (po zaakceptowaniu do druku) (art. 50 ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. Dz. U. 1994, nr 24, poz. 83 z późn. zm.).
 2. Zapis ust. 1 oznacza, że autor (autorzy) zobowiązuje się nie publikować złożonego tekstu bez pisemnej zgody Wydawcy.
 3. Złożone materiały wcześniej publikowane muszą zawierać pisemną zgodę wydawcy i wszystkich współautorów.
 4. Zasady publikowania w seriach wydawniczych:
  • artykuł powinien zawierać: tytuł pracy w języku polskim (angielskim), imiona i nazwiska autorów, afiliacje autorów, streszczenie, słowa kluczowe,
  • objętość artykułu powinna wynosić przynajmniej połowę arkusza wydawniczego (20 tys. znaków ze spacjami),
  • wymogi edytorskie udostępnia Sekretarz Wydawnictwa,
  • ewentualne poprawki tekstu nanosi autor (autorzy) w w terminie wskazanym przez Wydawnictwo.

 

Postanowienia końcowe

§ 10

Regulamin Wydawnictwa WIT wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Rektora.