dr
Artur Jagnieża

Biogram

Doktor nauk wojskowych, absolwent Akademii Obrony Narodowej (2003); ukończył studia historyczne na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego (1996), studia nauk politycznych na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (1997) oraz studia podyplomowe obronności państwa na Wydziale Strategiczno-Obronnym AON (1998); Posiada bogate doświadczenie zawodowe w trakcie którego był m.in. doradcą Wojewody Mazowieckiego, członkiem Rady Nadzorczej „Bumar” Spółka z o.o., Zastępcą Burmistrza Dzielnicy Ursynów oraz radnym Dzielnicy Wola Gminy Warszawa-Centrum.

Od blisko 15 lat związany z rynkiem telekomunikacyjnym, gdzie zajmuje się na co dzień problematyką zarządzania ciągłością działania, zarządzania ryzykiem, zarządzania kryzysowego, obronności, bezpieczeństwa publicznego oraz obrony cywilnej.

W latach 2018-2022 Przewodniczący Rady Fundacji Instytut Bezpieczeństwa i Strategii.

W latach 2005-2020 roku wykładowca w Wyższej Szkole Nauk Społecznych „Pedagogium” w Warszawie. W semestrze letnim 2017/2018 prowadził gościnnie wykłady i ćwiczenia na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej z przedmiotu Projektowanie Systemów Bezpieczeństwa Krytycznej Infrastruktury Państwa.

Od 2020 roku adiunkt w Akademii WIT. Członek Rady Naukowej Kwartalnika Bellona kadencji 2017-2021. Członek Rady Programowej Kierunku Zarządzanie Akademii WIT kadencji 2021–2025. Autor książek „Polska w wirach zagrożeń” (Wydawnictwo Pedagogium 2013) oraz „Rozmowy z Mistrzem Sun Tzu o wojnie 1939 roku” (Wydawnictwo Pedagogium 2014). Ponadto autor ponad 100 artykułów dotyczących problematyki bezpieczeństwa i obronności państwa; Publikował na łamach kwartalników Wiedza Obronna, Wojskowy Przegląd Historyczny, a także miesięcznika Przegląd Obrony Cywilnej.

Współpracuje z portalem defence24.pl oraz z tygodnikiem „Sieci”; Najciekawsze publikacje z lat 2021-2023: Maksymalna samodzielność strategiczna dla Polski, www.defence24.pl, 27 grudnia 2021; Ukraina renesans obrony powszechnej, www.defence24.pl, 19 kwietnia 2022; (współautor R. Jakubczak) Dlaczego Rosja nie może wygrać wojny na Ukrainie, www.defence.24.pl, 8 grudnia 2022; Powstanie styczniowe aspekty wojskowe, www.defence.24.pl, 22 stycznia 2023; Kamienie milowe reform polskiej obronności. Od Konstytucji 3 maja do czasów współczesnych W: Obrona Ojczyzny. Komentarz, redakcja naukowa Hubert Królikowski, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2023; Zainteresowania badawcze: problematyka strategii i bezpieczeństwa państwa, współczesny system obrony terytorialnej w Polsce, historia polskiej sztuki wojennej ze szczególnym uwzględnieniem okresu Powstania Styczniowego 1863-1865 oraz wojny 1939 roku, edukacja obronna elit, problematyka zarządzania ciągłością działania, zarządzania ryzykiem oraz zarządzania kryzysowego