Założyciel, władze i struktura

Założycielem Akademii WIT w Warszawie (dawniej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania) jest Fundacja Krzewienia Nauk Systemowych, która została powołana przez Polską Akademię Nauk.

Polska Akademia Nauk

Fundacja Krzewienia Nauk Systemowych w Warszawie została ustanowiona w 1991 r., zgodnie z postanowieniem sądowym fundatorem Fundacji jest Polska Akademia Nauk, a organem sprawującym nadzór jest Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Rektor WIT – prof. dr hab. inż. Maciej Krawczak

Rektor

prof. dr hab. inż. Maciej Krawczak

Profesor nauk technicznych, absolwent Wydziału Elektroniki PW, Visiting Professor na University of Hiroshima. Wieloletni wiceprezes Zarządu Fundacji Krzewienia Nauk Systemowych

Specjalność naukowa:
teoria sterowania optymalnego, teoria gier różniczkowych, inteligencja komputerowa, sieci neuronowe, sieci uogólnione będące rozszerzeniem sieci Petri’ego, zarządzanie inwestycjami finansowymi. Autor ponad 150 publikacji naukowych publikowanych w czasopismach i zbiorowych monografiach, autor lub współautor 6 monografii, edytor ponad 20 książek, kierownik sześciu projektów badawczych Komitetu Badań Naukowych i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, członek komitetów organizacyjnych wielu konferencji oraz członek redakcji czasopism naukowych w tym międzynarodowych; cytowania w międzynarodowych bibliografiach (USA, Wielka Brytania)

Staże naukowe:
University of Hiroshima, University of Tokio oraz w UNESCO

Odznaczenia:
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski; Medal Komisji Edukacji Narodowej

Prorektor ds. kształcenia / Dziekan Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania – dr Barbara Mażbic-Kulma

Prorektor ds. kształcenia / Dziekan Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania

dr Barbara Mażbic-Kulma

Nauczyciel akademicki Akademii WIT w Warszawie od 1996, pracownik IBS PAN; absolwentka Wydziału Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego ; doktorantka Instytutu Matematycznego PAN

Specjalność naukowa:
badania operacyjne, systemy wspomagania decyzji. Główny kierunek prac badawczych związany jest z modelowaniem matematycznym procesów logistycznych i transportowych. Autorka kilku monografii, kilkudziesięciu publikacji naukowych: artykułów i opracowań. Kierownik dwóch projektów badawczych KBN.

Wykładowca:
matematyki, badań operacyjnych.

Odznaczenia:
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski; Medal Komisji Edukacji Narodowej

Prorektor ds.rozwoju / Dziekan Wydziału Informatyki – dr inż. Jarosław Sikorski

Prorektor ds. rozwoju / Dziekan Wydziału Informatyki i Grafiki

dr inż. Jarosław Sikorski

Nauczyciel akademicki Akademii WIT w Warszawie , adiunkt IBS PAN; absolwent Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej;

Specjalność naukowa: 
komputerowe metody optymalizacji dyskretnej. Autor kilkudziesięciu artykułów opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych. Brał udział w pracach aplikacyjnych nagradzanych przez Sekretarza Naukowego PAN.

Staże naukowe:
na uniwersytetach w Hiroszimie i Osace, kurs asesorów systemów jakości na Uniwersytecie w Stirling (Szkocja);

Wykładowca:
podstaw budowy i analizy algorytmów, matematyki dyskretnej, grafów i sieci oraz zarządzania jakością; działalność doradcza w zakresie wdrożeń systemów informatycznych

Odznaczenia:
Złoty Krzyż Zasługi;  Medal Komisji Edukacji Narodowej

Prodziekan Wydziału Informatyki – dr inż. Waldemar Jęda

Prodziekan Wydziału Informatyki i Grafiki

dr inż. Waldemar Jęda

Nauczyciel akademicki Akademii WIT w Warszawie , adiunkt IBS PAN; absolwent Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej PW, studia doktoranckie na Wydziale Fizyki PW; Inżynier Europejski Eur Ing (Fédération Européenne d'Associations Nationales d'Ingénieurs w Brukseli), certyfikat ILM Level 5 (Institute of Leadership and Management w Londynie), podyplomowe studia menedżerskie PreMBA (Międzynarodowe Centrum Zarządzania UW), studia podyplomowe Menedżer Innowacji (SGH)

Specjalność naukowa:
fizyka nieliniowa, modelowanie matematyczne; publikacje z obszaru optycznego przetwarzania informacji oraz modelowania matematycznego systemów dynamicznych z zastosowaniami w ochronie środowiska

Staże naukowe:
International Institute for Applied System Analysis (Austria), Sheffield Hallam University School of Science and Mathematics (Wielka Brytania), Consiglio Nazionale delle Ricerche Istituto di Ricerca sulle Onde Elettromagnetiche we Florencji (Włochy)

Wykładowca:
algebry komputerowej, metod numerycznych, podstaw budowy i analizy algorytmów

Odznaczenia:
Medal Komisji Edukacji Narodowej

Prodziekan Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania – dr Włodzimierz Kuzak

Prodziekan Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania

dr Włodzimierz Kuzak

Nauczyciel akademicki od roku 1988, w Akademii WIT w Warszawie od 1998; absolwent Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego - kierunek zastosowania matematyki w mechanice (1981); stopień naukowy doktora nauk medycznych w zakresie informatyki medycznej (1990).

Specjalność naukowa:
informatyka medyczna, zarządzanie projektami, systemy informatyczne. Autor prac w zakresie informatyki medycznej i metod statystycznych. Współpraca w ramach w projektu EC TEMPUS z uniwersytetami w Düsseldorfie oraz w Nancy

Staże naukowe i aktywność zawodowa:
Francja (Uniwersytet w Nancy). Wiceprezes zarządu spółki Chemia.com, dyrektor Biura Projektów w Alatus sp. z o.o, project manager w spółkach Asseco Poland i Connectis sp. z o.o. Kierownik kilkunastu projektów wdrożenia systemów informatycznych, Laureat Nagród II i III stopnia Ministra Obrony Narodowej za działalność naukowo-badawczą oraz Nagrody Rektorskiej w Akademii Medycznej w Warszawie.

Wykładowca:
zarządzania projektami, menedżerskich gier decyzyjnych, analizy systemów, baz danych, analizy matematycznej i algebry liniowej, statystyki matematycznej.

Struktura

Działalnością Wyższej Uczelni kieruje Rektor. Reprezentuje ją na zewnątrz, jest przełożonym pracowników i studentów uczelni.
W szczególności Rektor:

 • podejmuje decyzje dotyczące mienia i gospodarki uczelni
 • tworzy, przekształca i znosi jednostki organizacyjne wskazane przez Statut
 • sprawuje nadzór nad działalnością dydaktyczną i badawczą uczelni
 • sprawuje nadzór nad administracją i gospodarką uczelni
 • dba o przestrzeganie prawa oraz zapewnienie bezpieczeństwa na terenie uczelni

W celu realizacji swoich zadań Rektor kieruje działalnością uczelni przy pomocy Prorektorów. Ponadto Rektor może ustanawiać pełnomocników.
W Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT jest dwóch prorektorów:

 • prorektor ds. rozwoju
 • prorektor ds. kształcenia

Najwyższym organem kolegialnym uczelni jest Senat, w skład którego wchodzą: Rektor, prorektorzy, dziekani, przedstawiciele nauczycieli akademickich, pracowników administracji, a także przedstawiciele studentów.

Senat podejmuje uchwały wiążące wszystkie organy uczelni, a także wszystkich jej pracowników i studentów, może również wyrażać opinie w imieniu całej społeczności akademickiej uczelni.

Do najważniejszych kompetencji Senatu należy uchwalanie Statutu uczelni,  regulaminów studiów, zasad przyjęć na studia, a także ustalanie głównych kierunków działalności i rozwoju.

Uczelnia podzielona jest na tzw. Wydziały.
W Akademii WIT w Warszawie są dwa wydziały:

 • Wydział Informatyki i Grafiki
 • Wydział Informatycznych Technik Zarządzania

Wydziałem kieruje Dziekan, który jest przełożonym wszystkich pracowników wydziału oraz przełożonym i opiekunem studentów danego wydziału. Realizację swoich zadań Dziekan wykonuje przy pomocy Prodziekanów.

Do kompetencji dziekana należy w szczególności:

 • reprezentowanie wydział na zewnątrz
 • zapewnianie realizacji uchwał rady wydziału
 • odpowiada za organizację procesu dydaktycznego na Wydziale, realizację programów nauczania oraz jakość i poziom zajęć dydaktycznych, a także przebieg sesji egzaminacyjnych, egzaminów komisyjnych i dyplomowych
 • podejmuje decyzje w sprawach studenckich dotyczących rejestracji warunkowej, powtarzania roku i skreślenia z listy studentów
 • udziela studentom urlopów dziekańskich na zasadach określonych w Regulaminie Studiów

Najwyższym organem kolegialnym oraz gremium naukowym wydziału jest Rada Wydziału, która jest odpowiedzialna za jakość życia akademickiego wydziału. W skład rady wydziału wchodzą m.in:

 • dziekan jako przewodniczący
 • prodziekani
 • wybrani przedstawiciele profesorów  i doktorów habilitowanych zatrudnionych w wydziale
 • wybrani przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych w wydziale
 • przedstawiciele studentów

Do kompetencji rady wydziału należy w między innymi:

 • ustalanie ogólnych kierunków działalności wydziału
 • uchwalanie programów nauczania realizowanych na wydziale

W  Akademii WIT w Warszawie utworzone są również inne jednostki organizacyjne, w szczególności ogólnouczelniane, międzywydziałowe i pozawydziałowe takie, jak: Międzywydziałowe Studium Języków Obcych, Centrum IT, Biblioteka.