Współczesne Problemy Zarządzania

Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie

Czasopismo „Współczesne Problemy Zarządzania”, wydawane przez WIT od 2008 roku, publikuje artykuły naukowe poświęcone zagadnieniom teoretycznym i zastosowaniowym, związanym z bieżącym stanem nauk o zarządzaniu i nauk z nimi powiązanych – w tym badań operacyjnych, ekonomii, informatyki, nauk informacyjnych, analizy systemowej, itp.

Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie, zatytułowane „Współczesne Problemy Zarządzania”, są czasopismem naukowym, poświęconym szeroko pojętej dziedzinie zastosowań metod ilościowych i narzędzi komputerowych w zagadnieniach dotyczących zarządzania, marketingu, ekonomii i finansów. Szczególnie ważne miejsce w tematyce Zeszytów przypisujemy kwestiom innowacyjności, konkurencyjności i kapitału społecznego. Nacisk kładziony jest na prace dotyczące modeli i teorii ze wspomnianego zakresu, a także metod i technik, w tym zwłaszcza odnoszących się do analizy i wspomagania podejmowania decyzji, analizy procesów biznesowych, czy analizy rynku. Ważnym aspektem jest prezentacja nowych aplikacji - i ich zastosowań - w zakresie analizy danych i sztucznej inteligencji.

Czasopismo ma za cel prezentowanie wyników prac, prowadzonych na Wydziale Informatycznych Technik Zarządzania jak również w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie, a także  osiągnięć szerszej społeczności badaczy i nauczycieli akademickich, oraz praktyków, ze wspomnianego zakresu tematycznego.

Współczesne Problemy Zarządzania” publikują artykuły naukowe, doniesienia, opinie i recenzje, stanowiąc forum wymiany osiągnięć i doświadczeń, poglądów i ocen, a w ten sposób przyczyniając się do integracji i bardziej efektywnej współpracy szerokiego środowiska, związanego z tematyką czasopisma w Polsce i poza jej granicami.

*   *   *

Teksty zgłaszane do druku należy nadsyłać na adres Redakcji:

Jan W. Owsiński, redaktor naczelny
Zeszyty Naukowe WITZ „Współczesne Problemy Zarządzania”
Newelska 6
01-447 Warszawa
najlepiej na adres poczty elektronicznej: wpz@wit.edu.pl
załączając postać elektroniczną w MSWord według szablonu zamieszczonego w instrukcji dla autorów.

 1. Wszystkie teksty, nadsyłane do czasopisma Współczesne Problemy Zarządzania (dalej: WPZ) jako artykuły, w tym artykuły dyskusyjne, podlegają procedurze recenzyjnej. Teksty, nadsyłane jako artykuły i artykuły dyskusyjne, traktowane są jako prace naukowe.
 2. Recenzje wykonywane są przez niezależnych specjalistów, wskazanych przez Redakcję WPZ, z dziedziny, której poświęcony jest przedmiotowy artykuł.
 3. Recenzje są anonimowe i oparte są na standardowym formularzu, ustalonym przez Redakcję WPZ, przy czym recenzenci zachęcani są do załączania obszerniejszych uzasadnień swoich ocen oraz wskazania konkretnych, ważnych dla oceny aspektów i szczegółów pracy.
 4. Uznaje się, że dla ważności procedury recenzyjnej wystarczy jedna recenzja, jeśli w sposób przekonywujący uzasadnia końcową opinię. W przypadku recenzji skrajnych (przyjęcie do druku bez poprawek, odrzucenie), jak również recenzji zbyt enigmatycznych, nie podających wystarczającego uzasadnienia końcowej opinii, zakłada się potrzebę wykonania drugiej recenzji. Recenzent może zażądać powtórnej recenzji pracy po jej ewentualnych modyfikacjach i poprawkach.
 5. Głównymi przesłankami procedury recenzyjnej są: wartość naukowa pracy oraz stopień jej oryginalności na tle literatury przedmiotu w danej dziedzinie. Publikowane w WPZ są wyłącznie prace gdzie indziej nie zgłoszone ani nie publikowane. Akceptowane są prace w języku polskim lub angielskim.
 6. Autorzy otrzymują recenzje swojej pracy, wraz z pismem od Redakcji, wyjaśniającym stanowisko Redakcji w sprawie nadesłanego tekstu w świetle recenzji i sugerującym dalsze postępowanie Autorom (rodzaj modyfikacji, ich głębokość, ewentualna konieczność dołączenia dodatkowych wyjaśnień). W swoim piśmie Redakcja może także zawrzeć uwagi, dotyczące stylu artykułu i jego strony redakcyjnej (formaty, zbiory elektroniczne, itp.). Pismo Redakcji zawiera odpowiednie stwierdzenia i sugestie także w przypadku przyjęcia artykułu bez poprawek merytorycznych, jak również w przypadku odrzucenia artykułu.
 7. Po nadejściu poprawionej wersji pracy, jeśli któryś recenzent zażądał powtórnej recenzji, nowa wersja pracy jest do tej osoby przekazywana, wraz z odpowiednią dokumentacją, w celu sporządzenia powtórnej recenzji. Jeśli żaden recenzent nie wyraził takiej potrzeby, Redakcja dokonuje oceny nowej wersji pracy na podstawie recenzji, zawartości nowej wersji w porównaniu z poprzednią, oraz ewentualnych dodatkowych wyjaśnień Autorów.
 8. W przypadku powstania kontrowersji między Autorami a recenzentami co do istotnych aspektów pracy, Redakcja zwróci się do Rady Naukowej czasopisma o opinię, mającą służyć jako podstawa do podjęcia decyzji, co do dalszego przebiegu procedury recenzyjnej, a w uzasadnionych przypadkach skieruje pracę do dodatkowego recenzenta z innego ośrodka niż Autorzy i dotychczasowi recenzenci.
 9. W przypadku konieczności dokonania kolejnych poprawek pracy, powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio.
 10. Po zaakceptowaniu pracy do publikacji z punktu widzenia zawartości merytorycznej, Redakcja może jeszcze zwrócić się do Autorów o sporządzenie wersji do opublikowania, zgodnej ze stylem czasopisma, jeśli taka potrzeba istnieje.

Artykuły do Zeszytów Naukowych WITZ „Współczesne Problemy Zarządzania”

 1. Nadsyłane do Redakcji końcowe teksty muszą spełniać wszystkie wymagania edytorskie. Proszę pamiętać, że teksty ich nie spełniające zostaną odesłane autorom!
 2. Należy nadesłać, najlepiej pocztą elektroniczną, zbiór źródłowy oraz zbiór drukowalny (pdf, ps, eps).
 3. Tekst pisany w edytorze Word w powszechnie używanych wersjach.
 4. Zalecana objętość całości artykułu nie powinna przekraczać 30 stron w stylu.
 5. Rysunki, tabele i literatura powinny być umieszczone w jednym zbiorze elektronicznym wraz z tekstem; tabele i rysunki powinny być rozmieszczone według odpowiednich powołań w tekście (tj. nie razem na końcu tekstu); rysunki w jednym z popularnych formatów (bmp, pcx, eps); styl literatury i odniesień do literatury podano w punkcie 9 poniżej.
 6. Tekst pisany czcionką Times New Roman 10 p. z pojedynczymi odstępami; tytuł kapitalikami wytłuszczonymi (11 p.); po jednym odstępie: nazwisko/a autora/ów czcionką wytłuszczoną (11 p.); bez odstępu: adres - zwykłą czcionką; po jednym odstępie: streszczenie i słowa kluczowe - w węższej kolumnie (patrz p. 8 poniżej); śródtytuły (części) artykułu - podkreślone, oznaczone cyframi arabskimi, poprzedzone jednym odstępem; tytuły mniejszych części - zwykłą czcionką (prosimy nie schodzić poniżej poziomu dwóch cyfr w dzieleniu artykułu na części); wzory, rysunki, tabele - numeracja ciągła w obrębie artykułu; numeracja wzorów - po stronie prawej, przy marginesie; wszystkie elementy wzorów i oznaczeń, także w tekście - kursywą i/lub innymi krojami wyróżnionymi, w sposób konsekwentny.
 7. Teksty pisane w formacie A4 z następującymi marginesami (wskazane tutaj ustawienie marginesów daje format B5, w którym wydrukowane będą materiały): górny: 3 cm, dolny: 7,5 cm; wewnętrzny: 3 cm, zewnętrzny: 6 cm („marginesy lustrzane”); na oprawę: 0 cm; nagłówek: 2,5 cm, stopka: 7 cm; streszczenie w kolumnie o 2 cm węższej (po 1 cm z lewej i prawej); pojedynczy odstęp między wierszami; między akapitami - dodatkowy odstęp; po tytułach części artykułu: dodatkowy odstęp; akapity rozpoczynają się od wcięcia 1 cm; wzory, numerowane po prawej stronie, prosimy traktować jak części zdań (np. zachowanie interpunkcji po wzorach); tabele i rysunki nie mogą wykraczać poza ustaloną przy pomocy marginesów szerokość i wysokość kolumny (12´19,5 cm); czcionka w tabelach może mieć 9p.
 8. Tytuł nie może przekraczać 60 znaków; śródtytuły powinny mieścić się w jednym wierszu; streszczenie nie powinno przekraczać 15 wierszy; poniżej streszczenia umieszczamy do 5 słów lub wyrażeń kluczowych; prosimy o podanie tzw. "żywej paginy" - skróconego tytułu artykułu do zamieszczenia jako nagłówek (prosimy nie umieszczać nagłówków samemu); prosimy możliwie unikać przypisów (w szczególności – odwołania do literatury, patrz niżej, prosimy umieszczać wyłącznie w tekście).
 9. Odwołania do literatury: przez podanie nazwiska lub nazwisk (do dwóch) autorów i roku wydania pracy, np. Kowalski i Nowak (1997), zaś przy większej liczbie autorów: Malinowski i in. (1965); w spisie literatury (całość spisu literatury czcionką 9p.) podajemy: autora/ów - nazwisko i inicjały, rok wydania w nawiasie okrągłym, tytuł pracy, wydawcę, ewentualnie miejsce wydania itp.; pierwszy wiersz opisu - od lewego marginesu, drugi wcięty na 1 cm; przykłady podano poniżej:

  Naukowski C.J. (1929) Raport z badań wspólnych. Instytut Naukowy i Wdrożeniowy WSTiPK, Lędźwiany, oprac. 123B/29.
  Nowak S. (1999a) O pewnym zagadnieniu praktycznym w zastosowaniu do innego. Postępy Nauki i Praktyki, XXVIII, 2, 7-77.
  Nowak S. (1999b) On a certain practical problem applied to quite yet another one. Annals of General and Specific Science, 96, 15, 2345-2467.
  Postępowski W.L., Autorski P.K., Naukowski C.J. (1926) Dlaczego nie umiemy działać rozważnie? Wyd. Myśl Niezależna i Naukowa, Ostrów Podhalański.
  Wydawnicka A.B. (2000) Zadania nierozwiązywalne i ich rozwiązania. W: S. Redaktorski, red., Czy wszechświat jest taki, czy inny? Dom Wydawniczy "Cosmos", Zielonka-Brody-Siewierz.

 

Szablon artykułu

Pobierz szablon artykułu

 


Rada Naukowa i Redakcja

Zeszyty Naukowe
Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania

Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania
pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk

„Współczesne Problemy Zarządzania”

Adres Redakcji:
Newelska 6, 01-447 Warszawa
wpz@wit.edu.pl
http://www.wit.edu.pl/wpz

Rada Naukowa:
Prof. dr hab. Maciej Krawczak,  – przewodniczący
Prof. dr hab. Tadeusz Baczko
Prof. dr hab. Jakub Gutenbaum
Prof. dr hab. Olgierd Hryniewicz
Prof. dr hab. Ignacy Kaliszewski
Dr Barbara Mażbic - Kulma
Prof. dr hab. Anatol Pilawski

Redakcja:
Dr Jan W. Owsiński – redaktor naczelny
Dr Irena Woroniecka-Leciejewicz
Mgr Aneta M. Pielak – asystent

ISSN: 1689-7293

Współczesne Problemy Zarządzania - okładkaNumery

Artykuły

 
7
21
35
55
87
101

Z życia środowiska naukowego i akademickiego

 
123
129
135

Dyplomy i kariery zawodowe absolwentów

 
Celujące dyplomy na Wydziale Informatycznych Technik Zarządzania 145
147
149
153
157
161